منو
 صفحه های تصادفی
بیعت شکنی سفیانی
دعاهای مستجاب حضرت سجاد علیه السلام
نوآوری
مگس
Thallium
چرا خداشناسی
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری
یاقوت سرخ
هخامنشیان
دیسکرازیت
 کاربر Online
326 کاربر online
تاریخچه ی: آناناس

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-57Lines: 1-17
-V{maketoc}
+!مقدمه
((راسته آلبومینال)) به دو گروه تقسیم می‌شود که یکی از آنها گلهای منظم دارد بجز زیرین بودن تخمدان در دیگر اختصاصات مشابه لاله هستند و دیگری دارای گلهای نامنظم هستند. در این گروه معمولا از تعداد ((پرچم و چگونگی تشکیل سلول جنس نر|پرچمهای نافه)) کاسته شده و یا برخی از آنها به ناپرچمی مبدل می‌گردند و یا کاملا گلبرگ مانند هستند. این راسته دارای تیره‌های متعددی است. گیاه آناناس به ((تیره بروملیاسه)) از این راسته تعلق دارد.
!تیره بروملیاسه
گیاهان این تیره غالبا علفی و بسیاری از آنها ((گیاهان سطح چسب)) و برخی نیز تقریبا درختچه مانند هستند. ساقه این گیاهان عموما بسیار کوتاه ، گاهی استولون‌دار ، دارای برگهای طوقه‌ای ، کم و بیش خطی و یا درفشی هستند. برگها واجد نیام ، وسیع ، گشوده ، محکم و در حاشیه دارای دندانه‌های منتهی به خار هستند. ((گل آذین‌ها)) به صورت سنبله دو ردیفی یا کپه‌ای ویا خوشه مرکب هستند و گاهی نیز گلها منفرد هستند.

گلپوش شامل ((ساختمان گل|کاسه و جام)) متمایز از هم است. این تیره دارای 60 جنس و حدود 2000 گونه است که همگی در آمریکای گرمسیری تا ارتفاع نزدیک به 4300 متر می‌رویند و فقط یک گونه آن در آفریقا می‌روید. از این تیره در رویشهای ایران هیچ نمونه‌ای وجود ندارد. از جنسهای معروف آن باید آناناس را نام برد که اخیرا در برخی نواحی گرم جنوبی به کشت آن مبادرت شده است.
 
 
-
 
- 
-{picture=Derakht_ananas.jpg} 
- 
 
 
-
 
-!دید کلی 
-این درخت جزو خانواده گیاهانی است که برگهای نیزه‌ای و خشک دارند که روی هم قرار گرفته و یک مجرای باریک (گلدان) را تشکیل می دهند. این ((گیاهان)) روی شاخه‌های بلند می‌رویند و از مواد معدنی حاصل از ((مواد آلی)) مرده گیاه که در مجرای باریک جمع شده است تغذیه می کنند.

در حقیقت پرورش آناناس به منظور تولید ((میوه)) آن است و بعضی از آنها زیباترین ((گیاهان گلدانی)) را تشکیل می‌دهند. زادگاه این گیاه برزیل است. برگهای خاردار و چرم مانند پشت سر هم است بطوری که در وسط برگها حفره‌ای بوجود می‌آید که شاخه گل دهنده از همان محل ظاهر می‌گردد. برای میوه دادن 3 تا 4 سال وقت لازم است و پس از ظهور و رسیدن میوه آن اندام گیاه مادری به تحلیل رفته و خشک می‌شود و هماهنگ با این خشک شدن پاجوشها از کنار پایه مادری شروع به ظهور می‌نمایند که منبع اصلی تکثیر هستند.
 
-!نیازهای آناناس 
-*__((نور)):__ اگر چه بهترین نور برای این گیاه نور کامل است ولی در نیم سایه هم قابل نگهداری است.

 
-*__((دما)):__ بهترین درجه حرارت برای حفظ رنگها 18 ـ 21 درجه سانتیگراد است.

 
-*__((آبیاری)):__ اجازه دهید سطح ((خاک گلدان)) در زمان بین دو آبیاری خشک شود در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.

 
-*__((رطوبت)):__ گیاه رطوبت دوست است. در تابستان دوبار در هفته و در زمستان یکبار در هفته ((غبار پاشی)) نمائید در روزهای گرم و خشک تابستان غبار پاشی بیشتری توصیه می‌شود.

 
-*__((تغذیه)):__ ((کود دهی)) یکبار در هفته در بهار و تابستان بخصوص با ظاهر شدن میوه توصیه می‌گردد.

 
-*__خاک مناسب:__ ((کمپوست)) (بقایای مواد گیاهی و صنعتی) بهترین محیط برای رشد ریشه این گیاه است.

 
-*__تعویض گلدان:__ تعویض گلدان دو بار لازم است اولین بار سه ماه پس از کاشت پاجوش در گلدان و دومین بار یکسال پس از تعویض اول انجام می‌گیرد. گلدان را خیلی بزرگ انتخاب نکنید و توجه نمائید که خاک باید کاملاً سبک باشد. پوشیدن ((دستکش لاستیکی)) در زمان تعویض گلدان به علت تیز بودن تیغهای کنار برگها لازم است.

 
-*__تمییز نمودن برگها:__ برگها را با اسفنج خیس پاک کنید توجه نمائید که ((مواد برق کننده شیمیایی)) روزنه‌ها را مسدود می‌نماید.

 
-*__تکثیر:__ گیاه پس از میوه دادن ، خشک و به جای آن جوانه‌های تازه‌ای بنام پاجوش یا پاگیاه از کنار بوته‌ها ظاهر می‌گردد. با ظهور پاجوشها و گذشت چند روز از شروع پژمردگی گیاه مادری ، گیاه را از گلدان خارج و به آرامی پاجوش را با کارد کاملاً تیز از مادر جدا و در گلدان کوچکتری کاشت نموده و آبیاری کنید. 
-
 
-
 
- 
 {picture=Pineapple.jpg} {picture=Pineapple.jpg}
- 
 
 
 
 
-!رض و درمان آناناس
*__رشد گیاه موقف است و از ((گل)) و ((میه)) بری نیست:__ تا ها رد است ک گلدان را ه مل گرمتری نتقل نمائید و تا به کود دهی نیاز دارد.

r />*__برگها د رنگ شده و لکه‌های قهوه‌ای در زیرین آنه مشاهده می‌گردد:__ عامل آ حشره آفت است فته‌ای یکبار با حشره ک نفوذی سمپاشی نمائید تا علایم برطرف گردند.


*__نو
ک برگها قهوه‌ای شه و خشک می‌گدد:__ یا هوا خیلی گرم اس ی گیا ک آبی کشیده ت گیاه را آبیاری کید.


*__برگه
ا نگ خود را از دست داده‌اند:__ نور کافی نیست و یا به کد دهی نیز اس. گیه ا ب محل رونتری منتقل نمائید و یا کو دهی نمد.

/>*__رها خشک ، چروکیده و لوله ده‌اد:__ هوا سرد و گیا تشنه است. گیا را به محل گرم منتقل نموده و آبیاری نمائید.

/>*__رگها چروکیه و قهوه‌ای می‌شوند:__ هوای میط خیلی رم است گیاه ا به محل خک‌تری رید. غبار اشی ا فراموش ننمئید.


*__
لکه‌های سوخته در وسط برگا مده می‌گدد:__ غبار اشی در آفتاب انجام شده است. گیاه به رطوت احتاج دارد ولی در آفتاب غبارپاشی نید، برگهای از بی رفته ا کا ز کنید.(وشی ستکش فراموش ننی برگا ی دارن).


*__برگ
ها حال ن دگی پیدا کدهاند:__ از مواد براق ننه استفاده نکنید اسفن مرطوب رای تمییز کردن برگها متر است.


*__میوه ظ
اه د ولی رگها در حال خشک شدن هستند:__ املاً طبیعی است پا جوشها از این به بعد ظاهر شه و رشد خاهد کرد بعد از این ک گی مادری ز بین فت پاجوشها ا جدا نموده هر کدام ا به ی گلدا وچک منتقل کنی.


*__گی
اه از قاعده برگها شرع به پویدن نموده و برگها می‌ریزند:__ آبیاری زیاد از اندازه صورت گفته ت. ازه دهی طح خاک گلدان در فاصله بین و آبیاری خشک شد سس آبیاری کنید. در زمستان هفته‌ای یکبار و در تابستان د ار یاری افی است. />!اناس وآنالیزش با علم />*__تاکسومی:__ گیاه نناس بر سب ویشاوندی ا ایر گیان ره بندی میشود و جاگاه این گیاه از نظر رده بدی در سطح گونه مص می‌شو.


*__
مور ولوژی:__ نوع یختی گی آناناس مالعه می شود به عبارتی مطالعه تنوع ریختی این گیاه باعث می شود تا بدانیم که با شرایط مفاوت در زیستگاهی مختلف سازگاری این گیا چگونه وت می‌گیرد.


*__آ
ناتومی:__ ساختن داخلی گیاه آناناس مطالعه می‌شود.

/>*__موفوژنز:__ از ابدای شکیل لول م آناناس بو من ک این گیاه مالعه می‌شود.


*__
یزیووژ:__ نحوه کار و فعالیت گیاه آناناس از سطح اندامکهای در لول تا بافتها انمها و خود گیاه آناس بررسی می‌شود.


*__سیتولوژی:__ ب
ه ملعه درباره رشد ، تولید مثل و رفتار سلول گیاه آناناس می‌پدازد.


*__اکولوژی:__ به مطالعه چگونگی سازش آناناس با محی ارتباط آنها با یکیگر ی‌ردازد.


*__ژنتیک:__ چگونگی انتقال صفات وراثتی و عوامل انتقال دهنده و ساختار شیمیایی این عوامل را در گیاه آناناس بررسی می‌کند.
!
مچنین ببینید
*((بیماریهای آن))
*((تکاری))
! منبع:

*''DK multi media''

!
((خواص ذایی ناس))
+! آناناس
گونه مروف ای نس هان انا مملی __~~green:Ananas sativa~~__ ا که در یر آنیل هاایی به ر وسیعی کش می‌د. از وس ه گهای اده‌ای آن ک د س اک رر دان، در ا سو ساه هوایی ار می‌شود که در انتها امل گ ی نله‌ای است. گ ی مبر گوتدار و دارای های ت نا ، ن د ی رنگ انها واد ا از برگهای نبا کک بهم ه است.

ا ا که لها در وهای ر یفته نانا هیچگاه داه یجاد نمی‌کنند و ه ا دی گلها در این و ازا هستند، ا کیر یاه سیل ((مه ن)) برگهی ویشی ا ر می‌گیرد. ((یوه ه)) و مو تن اس و همراه با بکها و مور گتی گ ین خده می‌شود. ناباین خش وکی آناناس و اعی ا ((میویوها)) و اندامهای اه ن ا و نی ((میوه مک)) به شمار می‌ید.
!مباح رتبط با ان />*((به))
*((تیره گرد))
*((ن))
*((ی«اروئی»))
*((هلو «ای»))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [20:21 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:31 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [16:25 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [10:38 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..