منو
 کاربر Online
1851 کاربر online
تاریخچه ی: آناناس

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-48Lines: 1-17
-V{maketoc}
+!مقدمه
((راسته آلبومینال)) به دو گروه تقسیم می‌شود که یکی از آنها گلهای منظم دارد بجز زیرین بودن تخمدان در دیگر اختصاصات مشابه لاله هستند و دیگری دارای گلهای نامنظم هستند. در این گروه معمولا از تعداد ((پرچم و چگونگی تشکیل سلول جنس نر|پرچمهای نافه)) کاسته شده و یا برخی از آنها به ناپرچمی مبدل می‌گردند و یا کاملا گلبرگ مانند هستند. این راسته دارای تیره‌های متعددی است. گیاه آناناس به ((تیره بروملیاسه)) از این راسته تعلق دارد.
!تیره بروملیاسه
گیاهان این تیره غالبا علفی و بسیاری از آنها ((گیاهان سطح چسب)) و برخی نیز تقریبا درختچه مانند هستند. ساقه این گیاهان عموما بسیار کوتاه ، گاهی استولون‌دار ، دارای برگهای طوقه‌ای ، کم و بیش خطی و یا درفشی هستند. برگها واجد نیام ، وسیع ، گشوده ، محکم و در حاشیه دارای دندانه‌های منتهی به خار هستند. ((گل آذین‌ها)) به صورت سنبله دو ردیفی یا کپه‌ای ویا خوشه مرکب هستند و گاهی نیز گلها منفرد هستند.

گلپوش شامل ((ساختمان گل|کاسه و جام)) متمایز از هم است. این تیره دارای 60 جنس و حدود 2000 گونه است که همگی در آمریکای گرمسیری تا ارتفاع نزدیک به 4300 متر می‌رویند و فقط یک گونه آن در آفریقا می‌روید. از این تیره در رویشهای ایران هیچ نمونه‌ای وجود ندارد. از جنسهای معروف آن باید آناناس را نام برد که اخیرا در برخی نواحی گرم جنوبی به کشت آن مبادرت شده است.
 
 
->
>
{picture file=img/daneshnameh_up/5/52//Derakht_ananas.jpg}
+</tr>
{picture=Pineapple.jpg}
 
 
 
 
-!ید کلی
ای
ن رخت زو خانواده گیاهانی است که برگهای نیزه‌ای و خشک دارند که روی هم قار گرفته و یک جرای باریک (گلدان) ا تشکیل می دهن. این ((گیاها)) روی شاخه‌های بلند می‌ویند و از وا معدنی حاصل از ((مواد آلی)) مرده گیاه که در مجرای باریک جمع شده است تغذیه می کنند.

در حقیقت پرورش آناناس ب
ه منور ولی ((میوه)) آن است و بعضی ز آنها زیباترین ((گیاهان گلدانی)) را تشکی می‌دهند. زادگا این گیاه برزیل است. برگهای اردار و چرم مانند پشت سر هم است بطوری که در وسط برگها حفره‌ای وجود می‌آید که شخه گل دهنده از همان محل ظاهر می‌گدد. برای میوه دادن 3 تا 4 سال وقت لازم است و پس ز هور رسیدن میوه آن اندام گیاه مادری به تحلیل رفته و خش می‌شو و هماهنگ با این خشک شد پاوشها از کنار پایه مادری شروع به ظهور مینمایند که منبع اصلی تکثیر هستند.
!نیازه
ای آناناس
*__((نور)):__ اگر چه بهترین نور برای این گیاه نور
کامل است ولی در نیم سایه هم قبل نهداری است.


*__((دما)):__ بهترین درجه حرارت برای حفظ رنگها 18 ـ 21 درجه سانتیگراد است.


*__((آبیاری)):__ اجازه دهید
سطح ((خاک گان)) در زمان بین دو آبیاری خشک شد ر تابستان هفته‌ا یکبار و در زمستا هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.


*__((رط
وبت)):__ گیا رطوبت دوست است. در تابستا دبار در هفته و در زمستان یکبار در هفته ((غبار پاشی)) نمائید در روزهای گرم و خشک تابستان غبار پشی بیشتری توصیه می‌شود.

/>*__((تغذیه)):__ ((کود دهی)) یکبار در هفته در بهار تابستا بخصوص با اهر شدن میه توصیه می‌گردد.


*__خاک
ناسب:__ ((کمپو)) (بقایای واد گیهی و صنعتی) بهترن محیط برای رشد ریشه این گیاه است.


*__تعویض
گلدان:__ ویض گلدان د بار لازم است اولین بار سه ماه پس از کاشت پاجوش در گلدان و ومین بار یکسال پس از تعویض اول انجام میگرد. گلدان را خیی زر انخاب نکنید و توجه نمائید ه خاک بای کاملا سبک باشد. پوشیدن ((دستکش لاستیکی)) در زمان تعوی لدان به علت تیز بودن تیغهای کنار برگها لازم است.

/>*__میز نمودن با:__ برگها را با اسفنج یس ا کنی تجه نمئد که ((مود برق کننده شیمیایی)) روزنه‌ها را مسدود می‌نماید.


*__تکثیر:__
گیاه پس از میوه ددن ، خشک و به جای آن جوانه‌های تازهای بام پاجو یا پایاه از کنار بوته‌ها اهر می‌گردد. با ظهور پاجوشها و گذشت چند روز ز شروع پمرگی گیاه مادری ، گیاه را از گلدان ارج و به آرامی پاجوش را با کارد کاملاً تیز از مادر جدا و در گلدان کوچکتری کشت مده و آبیای کنی. /
>!عوارض و درمان آناناس /
>*__رشد گیاه متوقف است و از ((گل)) و ((میوه)) بری نیت:__ تا هوا سرد است که گلدان را به محل گرمتری منتقل نمائید و تا به کود دهی نیاز دارد.

/>*__برگا زرد رنگ شده و لکه‌های هوه‌ای در طح زیرین آنها اهده می‌گردد:__ عامل آن شر آفت است هفته‌ای یبار با سم حشره ک نفوذی سمپاشی نائی تا لایم برطرف ردند.

/>*__نوک برگها قهوه‌ای شده و خشک می‌ردند:__ یا هوا یلی گرم است یا گیاه کم بی کشیده ات یاه را آبیاری نی.


*__ب
رگها رنگ خد را از دست دادهاند:__ نور کافی نیست و یا ب کود دهی نیاز است. گیاه ا به محل روشنتری منتقل نمائید و ی کود ده مئید.


*__برگه
ا شک چروکیده و لوله شده‌اند:__ هوا سرد و گیاه شه است. گیاه را به محل گرم منتقل نموده و آبیاری نمائید.


*__برگها چروکیده و
قهوه‌ای می‌شوند:__ هوای محیط خیلی گرم است گیاه ا به محل خنک‌تری ببرید. غبار پاشی را فراموش ننمائید.


*__لکه‌های سوخته در وسط
برگها مشاهده می‌گردد:__ غبار اشی در آفتاب انجام شده است. گیاه به رطوبت احتیاج ارد ولی در آفتاب غباراشی نکند، برگهای از بین رفته را با کارد تیز حذف کنید.(پوشیدن دستکش را فراموش نکنید برگها تیغ دارند).


*__برگها حالت زنگ زدگی پیدا کرده‌اند:__ از م
واد براق کننده استفاده کنید سفنج مرطوب برای تمییز کردن برگها مناسبتر است.


*__می
وه ظاهر شده ولی برگها در حال خشک شدن هستند:__ کاملاً طبیعی است پا جوشها از این به بعد ظار شده و رشد خواهند کرد بعد از این که گیاه مادری از بین رفت پاجوشها را جدا نموده هر ام را به یک گلدان کوچک منتقل کنید.


*__گیا
ه از قاعده برگها شروع به پوسیدن نموه و برگها می‌ریزند:__ آبیاری زیاد از اندازه صوت گرفته است. اجازه دهید سطح خاک گلدان فاصله بین و آبیاری خشک شود سس آبیاری کنید. در زمستان هفتهی یکبار و در تابستان دو بار آبیاری کافی است.
ناناس ونلیزش ا علوم
*__
اکسونومی:__ گیاه آناناس ر حسب خویشانی با یر گیاهان رده بندی می‌شود و جایگه این گیاه از ظر رده بندی در سطح گونه مشخص می‌شود.


*__مور فولوژی:__ تنوع ریختی گیا
ه آناناس مطالعه م شود به عبارتی مطالعه تنوع ریختی این گیاه باعث می شود تا بدانیم که با شرایط متفاوت در زیستگاههای مختلف سازگاری این گیاه چگونه صورت می‌گیرد.


*__
آناتومی:__ ساختمان داخی گیاه آنااس مطالعه می‌شود.

/>*__مورفوژنز:__ از ابتدای تشکیل سلول تخم آناناس تا بوجود آمدن شکل این گیاه مطالعه می‌شود.


*__فیزیولوژی:__ نحوه کا
ر و فعالیت گیاه آناناس از سطح اندامکهی درون سلول تا بافتها اندامها و خود گیاه آناناس بررسی می‌ود.


*__سیتولوژی:__ به مطالعه درباه شد ، تولید مثل و رفت لول گیاه ناناس می‌پردازد.


*__اکولوژی:__ به مطالعه چگونگی سازش آناناس با محیط و ارتباط آنها با یکدیگر می‌پردازد.


*__ژنتیک:__ چگونگی انتقال صفات وراثتی و عوامل انتقال دهنده و ساختار شیمیایی این عوامل را در گیاه آناناس بررسی می‌کند.
!
مچنین ببینید
*((بیماریهای آن))
*((تکاری))
! منبع:

*''DK multi media''

!
((خواص ذایی ناس))
+!ن ناناس />گونه مرو این ن هان ناا معمولی __~~green:Ananas sativa~~__ است که ر ای آنتیل هاایی به ورت وسیی کش می‌ود. از وس وه برگهای اده‌ای آن که در سطح خاک ار دارد، در سا سو سا هوایی خار می‌شود که در اتا ام گ ی نبلهای است. گل ین زبور گوت‌دار داای گلای متعدد نازا ، بدن گ ، بی رنگ و د انتها اجد تای از رگهای نبتا کوچک م شرده ا.

از نا که گلها در گنه‌های رور یاه آناس هیگاه ان ایاد نمی‌نند و ه بات یگر گها در این گوه نازا هتند، ا کیر گیاه سیله ((قلمه دن)) برگهای ریشی تاج ورت یگیرد. ((میوه سته)) موما سترون است و هراه با برگکها و مور گوتی گل ین ورد ی‌ود. بنابراین ش واکی آناناس ر وا امای از ((یوه|میوهها)) و اندامهای همراه آن است نعی ((میوه مرک)) به مار می‌ید.
!مبا مرت ا نوان
*((به))
*((تیره گرد))
*((ن))
*((ی«اروئی»))
*((هلو «ای»))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [20:21 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:31 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [16:25 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [10:38 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..