منو
 کاربر Online
455 کاربر online
تاریخچه ی: آل بویه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-7Lines: 1-44
-!نسب آل بویه
ل وی که ظاراً ر و اتدار و شهرت، ب خو ا ه ((سانان)) رانند ااد ی ن فن خسرو دیلمی بودند ک ته م د بین ی یم ه قیلی ووم به ((ی زی ود)) «= یر ل وند» مو بودهان.
ین انسب ک ه ا به ا ور پادشاه سنی منوب ی‏داد م آنه در م (( یا)) ی ل بوی در هد دادوله انتا یا و بیه راش ادعایی اند، نی این ردی را ت یک ر چند نا نا سو در ورد در یه اکی ا تاه مان شدن او درد.
+V{maketoc}
!آل بویه
«320-447 ق / 932-1055 م»

ر سالهای عف و احطاط ((بغداد)) که اراء رک و کد و ((گیل)) و ((یلم)) خلیفه را م در تتاه وی دست نشانده قدرت لبه خوی اته وند با آن که در یران ندشه ایجاد یک درت ایدار هما با احیء نت باستانی ر خاطر بسیاری از داعیه داران عصر، از گیل و دیلم و طبری شکفته بود، تحقق این رویاء آن هم در یک دت تاه حدی فق برای ((نسب وی|آل وی)) ممکن د که ن نیز به سبب اختلاات خانگی تی به قلی از دعوت زیدیا و برخرد با نقلابات خراسان یلی زود مث یک ویی صباهی پایان یفت . />
م ه نیانگذار این لسله لی ب یه یلمی ملق به ((داوله)) و بردر زاده‏اش فنا ((خسو)) ن سن مروف به عضدادوله، با وود مدود بودن حکومشا و با آن ه در زما نه فصتی م رای ایاء رهنگ فسی ر قلمروشان پیدا نشد، باز استعداد خود را برای بازسازی حدت از دست رفته قنهای دور نن دادد.

هر چند
دولت آنها به رغم انتای ک ر وفق س صر ب یک پادشاه باستای ل ((بهرا )) م موفق به ایجاد تعادل پایدار عصر از یاد ره بهرام قلمرو یزدگرد نشد، لی طی ندین هه فرمانروایی آنها، قرت اخلاف ((سعد بن ابی وقص)) و ((مروان)) و ((معتص))، قش عالی را ک پی ز آ در سرنوشت مردم ایران داشت ب قش انفعالی مدل سخت و بدینگونه عناصر تاز‏یی از طوایف و اقوام مردم ایرا ار دیر چه را ایران طی سالها ه اعراب و ترکان هل سُنت واگاشته بد، این بار همراه آیین شیعه، دیگر بار، گره برای مدتی کوتاه، به دت آوردند.
   
-باری، دو انتساب به پادشاهان قدیم در نزد آل بویه، یش ا عهد ((عضد الدوله)) به نو دی مرح نشد و اولاد بویه قب از ورود به خدمات لکری، ارا در نایه گیل در محلی از ساحل دریا که بعدها به نام کیا گلیش خوانده می‏د زندگی ساده‏ای آمیخ ب قر و اه، و د خور میشت اهیگیران داند، +!آغاز فعالیتهای سه برادر آل بویه
ه هر حال ابو شجاع بوه ا پسرانش که هیزم کشی و ماهییی در نوحی ساحلی ((گیلان)) نمی‏توانست آنها را خرسند سازد، ظاهراً در سال های جوش و خروش گیل و دیلم که ماکان و اسفار و مرد اویج بین خراسان و جرجان و ری در جستجوی قدرت، تلاش آغاز کرده بودند، به خدمات لشکری وارد شدند. خود او در این گونه خدمات به خراسان افتاد و ظاهراً از حدِ سپاهی ساه‏ای تجاوز نکرد.

اما پسر بزر
ش ابو الحسن علی بن بویه که بعدها از دوران خدمت خویش در سپاه نصر بن احمد امیر ((بخارا)) یاد می‏کند، ظاهراً در بین دسته ((دیلمان)) سپاه ((آل سامان)) موقعیت و مقامی به دست آورد. مع هذا، بعدها به همراه برادران کوچکتر خویش - حسن واحمد - که آنها نیز جزو سپاه آل سامان بودند، از سپاه بخارا به ملازمان ماکان کاکی که خود در آن زمان در خدمت آل سامان بود، پیوستند و به درج ستار اقبال آنان رو به درخشیدن گذاشت. />سه برار آل بویه:
*((ابوالحسن
علی بن بویه))
*((ابو علی حسن بن بویه ))
*((احمد بن بویه ))

!قدرت گیری سه برادر آل بویه و ایجاد دولت
برادران بویه در فاصله چند سال «320 - 327 ق / 932 - 939 م» توانستن
د ((اصفهان)) و فارس و ((اهواز)) را در تصرف خویش گیرند و دامنه نفوذ خود را فراگیر نمایند تا بدان حد که خلیفه بغداد را دست نشانده خویش سازند و به مدت چهل سال تا پایان دوره فرمانروایی عضدالدوله «وفات محرم 372 ق / 982 م» نمونه‏ای از یک دولت با ثبات و متحد و عاری از خلل را به منصه ظهور برسانند. دولتی که قلمرو وسیع آن از جرجان و ((طبرستان)) و جبال و اهواز تا فارس و کرمان و راق و ((مان)) را شامل می‏شد و تفوق امیر الامایی خاندان این همه را از لحاظ دفاعی وحدت می‏بخشید و آن را از آسیب تفرقه و تجزیه مصون نگه می‏داشت.

!تفرقه و تجزیه
در دولت آل بویه پس از مرگ ((عضد الدوله دیلمی))
ام با مر عضد الدوله بزرگ امیر خاندان بویه، ثبات و امنیت و وحدت و اتفاق بی‏ظیر آن دچار آسیب تفرقه و تجزیه و مقدمه انحطاط و انقراض شد. به هر حال به دنبال پایان عصر عضد الدوله و مؤید الدوله، دوران تفرقه آل بویه که بعد از طلوع درخشان عهد عماد الدوله «322 ق / 934 م» و معز الدوله «334 ق / 945 م»، افول غمناک و تیره‏ای را در فرجام حال مد الدوله «420 ق / 1029 م» و الملک الرحیم «447 ق / 1055 م» نشان داد، غاز شد فخر ادوله و ((صمصام الدوله)) در جبال و عراق نتوانتند دوران قدرت و اعتلاء گذشته را دیگر بار تجدید کنند.

دور
ه‏ای ه با انقراض آل بویه پایان یافت ر فارس و عراق «= جبال» برای مردم ایران تجربه جدایی از سلطه بی واسطه ((خلافت عباسی)) را در پرتو نهضت ((تشیع)) مجال تحقق داد، اما فشار حساب نشده عناصر ترک و ترکمان از خارج و اختلاف مهار ناپذیر عناصر سپاهی از داخل، این تجربه جالب را سرانجام با بحرانهای دشوار اقتصادی و تعصبهای شدید فرقه‏ای مواجه کرد و هرج و مرج ناشی ازاین عوامل آن را به شکست کشان.

!دولت آل بویه احیا
ر سنت های ایرانی
مع هذا تصویری
که از این تجربه برای تاریخ باقی ماند، تصویر جامعه‏ای پر تحرک و زنده و پر تنوع و محیط بالنسبه باز و آزاد، آکنده از استعدادهای سازنده بود که در آن شوق به احیاء سنتهای ایرانی، علاقه به شعایر و آداب عربی و اسلامی را نفی نکرد و محدودیت به نواحی غربی و مرزی ((فلات ایران))، ارتباط و تبال میراث فرهنگی را با نواحی شرقی آن غیر ممکن نساخت.

تسامح فکری هم تا حدی ب
ود که به ((اهل ذمه)) نیز در کارهای حکومت مجال همکاری می‏اد و از اختلافات فرقه‏ای هم مانعی برای رشد و توسعه افار فلسفی به وجو نمی‏آورد.

دوره شصت
ساله نخستین سلاطین آل بویه را دوره ((رنسانس)) ایرانی میدانند هر چند نتایج آن بهره ترکمانان شد که همین امر باعث جلوگیری و رشد و درخدگی بیشتر آ گردید. چین مقدر بود ک ای تجربه، با حواد تلخ بعدی و هجوم ترکان و مولان، پژمرده شودو در زیر رگبار خشونت خرابی، برگهای لطیفش از شاخه جدا و شوفه‏های زو رسش پرپر گردد و ایرانیان تجربه‏ای جدید را میدان حواد بازمایند.

!مطالب مرتبط با آل بویه :
-و دی وه رزوی یل ب قدرت و هم رای آا روییی ب ا که می‏توانس اطره دوران قیران ر در نه ی گذاشته باشد. ار‏هیی هم که با ((احمد بویه)) - ز ادوله - نقل شده ست، منت و فاقه خاندان آها ا از حدی که تصور یک نت شاهانه را در ورد آنها قابل قبو سا با تید دی موج ی‏کد. +*((ضداوه یمیلروی داوله یی))
*((
یم فا )) />*((تس دینی دین ری در ه ل یه )) />*((اگی د بویه )) />*((ا دیوانی د هد آ ویه )) />*((نم لشکری در عد آل بوی ))
*((
او اجتمی در هد بی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:20 ]   9   آآوا رسا      جاری 
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:18 ]   8   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:13 ]   7   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:12 ]   6   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:10 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:01 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [05:00 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [04:59 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:12 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..