منو
 کاربر Online
755 کاربر online
تاریخچه ی: آلکینها

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-16Lines: 1-118
-__کنها__
''مقد
مه''
ساختمان ستینیون سه گانه کب
الینهی بار،نامگذاری
خوا فییکی آکینه
نع صنعتی اتین
ی آلکینها
وکنشهای آلکینها
کاش ب آلکا
افای الکتروفیلی به آکینا
آب دی ب آلکیها،تومی
رت ایی آلکیناسیهای بسیا عیف
کشهای اتیلیای یسنز آلکینها
تشکی یهای ک_کرب، ازی به وسیه ترکیبات آی لی
جی کینها
+{DYNAMICMENU()}
__وژنامه__
*((واژگان ی آی))
*((
وژگان یی زی))
*((واگان یمی نی))
*((واژگن یمی ییک))
*((اژگان یمی صنعتی)) />__مقالت رتبط__
*((یی آی)) />*((آلکانها))
*((لکنها)) />*((آلکینها))
*((اک)) />*((آلدئید))
*((
کت))
*((ار))
*((
اسی کربوکسیلیک)) />*((آین آرماتیک))
*((آی آلیاک))
*((مق
ات جدید شیمی|یمی))
__کتابی مرتبط__ />*((کتاهای یمی آلی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|ا
نجن یمی]__
__
سایهای مرتبط__
*
سایتهای اخلی />**[http://www.shimi.ir|یمی عمومی]
**[http://www.chemistmag.com |ه شیمی]
*سایت
های خاجی
**[http://library.thinkquest.org/3659/orgchem/organicchemistry.html|طبیع
ت شیمی آلی]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane|
کان] />**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/addene2.htm|اکهای لکنه] />**[http://www.ucc.ie/academic/chem/dolchem/html/dict/alkynes.html|آلکینها]
**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro1.htm|سایت مرجع شیی آی]
**[http://books.google.com/books?q=carboxilic+acid&ots=Z7MjIcfOsS&sa=X&oi=print&ct=title|
عری کابهای یمی ی]
**[http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid
_carboxilic|اسید کربکیک]
**[http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/structural.html|ایز
م اختاری]
**[http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/optical.html|ای
زومر نوری] />**[http://www.mirrorservice.org/sites/wwwchem.uwimona.edu.jm/courses/IC10Kiso.html|یمری در ترکیبات کئوردیناسین]
**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/benzrx1.htm|واکنش
های ترکیبات آرتیک]
**[http://www.chem.arizona.edu/massspec/|مج طی جی جرمی ترکیبات مختلف]
body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +||هرگاه ترکیب آلی حاوی پیوند سه گانه کربن به کربن باشد، آلکین نامیده می‌شود. استیلن با فرمول C2H2 کوچکترین عضو این خانوده می‌باشد و به همین دلیل آلکینها را __ترکیبات استیلنی__ یا __استیلن‌های استخلاف‌دار__ می‌گویند. همانطوریکه ساختمان استیلن نشان می‌دهد، برای این که دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن بهم وصل شوند و مولکول کاملی را تولید نماید، لازم است که کربن‌ها با هیبرید sp و از طریق پیوند سه‌گانه (یک ((پیوند سیگما)) و دو تا ((پیوند پی))) به یکدیگر وصل شوند.||
 +
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/70/C3H4.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +ساختمان پروپین
 +
 +
 +
 +
 +
 +!تقسیم بندی استیلن‌ها
 +!!استیلن‌های حقیقی یا انتهایی (terminal acetylenes)
 +به ترکیباتی از این گروه اطلاق می‌شود که حداقل یک اتم هیدروژن متصل به کربن sp در آنها وجود داشته باشد. مثلا پروپن (متیل استیلن) یک __استیلن حقیقی__ است. به همین ترتیب ، __فنیل استیلن__ و __ترسیوبوتیل استیلن__ از استیلن‌های حقیقی می‌باشند.
 +!!استیلن‌های داخلی (internal acetylenes)
 +هرگاه پیوند سه گانه کربن به کربن درجایی از مولکول قرار گرفته باشد که کربنهای با هیبرید sp به استخلاف متصل باشند، استیلنی را __داخلی__ می‌نامند، مثل __دی‌متیل استیلن__ ، __دی‌فنیل استیلن__ و __دی‌ترسیوبوتیل استیلن__.
 +!نامگذاری آلکینها
 +آلکینها با چند روش نامگذاری می‌شوند:

در نامگذاری معمولی ، آلکینها به عنوان مشتقات استیلنی نامگذاری می‌شوند. معمولا برای نامگذاری استیلن‌های کوچک از این روش استفاده می‌شود. روش جامع برای نامگذاری آلکین‌ها روش (IUPAC) است و اصول آن ، مشابه نامگذاری آلکنهاست و با رعایت نکات زیر انجام می‌شود:

 +#طولانی ترین زنجیری را که پیوند سه گانه در آن قرار دارد، مشخص و کربنهای زنجیر اصلی را از طرفی شماره گذاری می‌کنیم که اولین کربن پیوند سه‌گانه شماره کوچکتری را داشته باشد.

 +#نام گروهها و شماره کربن محل آنها را معین و به ترتیب الفبای انگلیسی مرتب می‌کنیم.

 +#با ذکر شماره کربن محل پیوند سه‌گانه و تغییر نام آخر زنجیر از ane به yne نامگذاری به پایان می‌رسد.
 +!ساختمان استیلن
 +اتین یا استیلن ، کوچکترین عضو خانوده بزرگ آلکینها (استیلنی‌ها) می‌باشد. به طریق کوانتوم مکانیکی ، اگر بخواهیم با دو اتم هیدروژن ، مولکولی را ایجاد کنیم، لازم است کربن‌ها با یک پیوند سه‌گانه به یکدیگر متصل شوند. برای ایجاد مولکولی اتمهای کربن باید هیبرید sp داشته باشند. یکی از این ((اوربیتال هیبریدی|اوربیتالهای هیبریدی)) به ((کربن)) و دیگری به ((هیدروژن)) متصل و اوربیتالهای py و Pz نیز دو پیوند π را ایجاد می‌کنند.

با شناختی که از دو پیوند دوگانه کربن به کربن و کربن به هیدروژن آلکنها داریم، انتظار می‌رود که طول پیوند سه گانه کربن- کربن و کربن- هیدروژن در استیلنی‌ها کوتاهتر باشد. طول پیوند سه گانه کربن- کربن 1,20 آنگستروم و کربن- هیدروژن 1,60 آنگستروم اندازه گیری شده است.
 +!خواص فیزیکی آلکینها
 +خواص فیزیکی آلکینها ، مشابه آلکنهای هم کربن است. آلکینها ، ترکیباتی با قطبیت کمتر می‌باشند که در حلالهای با قطبیت کمتر مثل تتراکلرید کربن ، ((بنزن)) و اترها بخوبی حل می‌شوند، ولی در آب نامحلولند. همانند سایر ((هیدروکربنها)) سبکتر از ((آب)) هستند. بررسی و مقایسه نقطه ذوب و جوش این مواد نشان می‌دهد که با افزایش تعداد کربن نقطه جوش افزایش می‌یابد و با شاخه‌دار شدن کاهش می‌یابد.
 +
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/c/c2/butyne.gif}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +ساختمان بوتین
 +
 +
 +
 +
 +
 +!روشهای آزمایشگاهی تهیه آلکینها
 +دو روش کلی برای تهیه آلکینها وجود دارد:

 +#تبدیل یک آلکین به آلکینهای دیگر است که با تغییر و بزرگ کردن آلکینهای کوچک امکان‌پذیر می‌باشد.
 +#ایجاد پیوند سه گانه کربن- کربن در مولکول می‌باشد که با انجام واکنشهای شیمیایی مناسب انجام پذیر می‌باشد.
 +!روشهای صنعتی تهیه استیلن
 +استیلن ، کوچکترین عضو خانوده استیلنی‌هاست و در صنعت از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. به عنوان ماده اولیه و پیش ماده در سنتز و تهیه ((مواد شیمیایی)) مختلف مورد نیاز می‌باشد. از این رو ، روشهای صنعتی زیادی برای تولید انبوه این ماده ابداع شده است.

 +*کاربید کلسیم از واکنش آهک و زغال کک و در دمای بالا (با استفاده از کوره های الکتریکی) تهیه می‌شود. حسن این ماده در این است که قابل نگهداری و به سهولت قابل حمل می‌باشد و لذا در هر جا و مکانی تهیه استیلن امکان‌پذیر می‌باشد.
 +~~green:::__CaO + 3C → C2Ca + H2O → H-C≡C-H__::~~

 +*از اکسید شدن جزئی و محدود متان در دمای بالا نیز استیلن در اشل صنعتی تولید می‌شود. با این روش صنعتی ، ضمن این که استیلن سنتز می‌شود، گازهای با ارزش هیدروژن و ((منوکسید کربن)) نیز تولید می‌شود که اهمیت سنتزی فراوان دارد (به عنوان مثال در سنتز متانول مورد استفاده قرار می‌گیرند).
 +~~green:::__6CH4 + O2 → 2CO + 10H2 + 2H-C≡C-H__::~~

 +*از اکسید شدن متان در دمای حدود 1500 درجه سانتی‌گراد و در مدت زمان بسیار کوتاه 0.1 ثانیه نیز استیلن و هیدرژن تولید می‌گردد.
 +~~green:::__2CH4 → H-C≡C-H + 3H2__::~~
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آلکانها))
 +*((آلکنها))
 +*((اوربیتال اتمی))
 +*((اوربیتال هیبریدی))
 +*((پیوند پی))
 +*((پیوند سیگما))
 +*((شیمی آلی))
 +!منبع
 +شیمی آلی 2 ؛ تالیف دکتر عزیز شهریسا ؛ انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 مهر 1385 [09:34 ]   13   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 28 مهر 1385 [19:45 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [18:28 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 فروردین 1385 [08:54 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 فروردین 1385 [06:41 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:03 ]   8   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:41 ]   7   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:40 ]   6   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:33 ]   5   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:29 ]   4   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:28 ]   3   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [07:24 ]   2   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [07:12 ]   1   system   Mavara initialization   v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..