منو
 کاربر Online
762 کاربر online
تاریخچه ی: آلکانها

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-97Lines: 1-112
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان شیمی آلی)) *((واژگان شیمی آلی))
 *((واژگان شیمی تجزیه)) *((واژگان شیمی تجزیه))
 *((واژگان شیمی معدنی)) *((واژگان شیمی معدنی))
 *((واژگان شیمی فیزیک)) *((واژگان شیمی فیزیک))
 *((واژگان شیمی صنعتی)) *((واژگان شیمی صنعتی))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((شیمی آلی)) *((شیمی آلی))
 *((آلکانها)) *((آلکانها))
 *((آلکنها)) *((آلکنها))
 *((آلکینها)) *((آلکینها))
 *((الکل)) *((الکل))
 *((آلدئید)) *((آلدئید))
 *((کتون)) *((کتون))
 *((اتر)) *((اتر))
 *((اسید کربوکسیلیک)) *((اسید کربوکسیلیک))
 *((آمین آروماتیک)) *((آمین آروماتیک))
 *((آمین آلیفاتیک)) *((آمین آلیفاتیک))
 *((مقالات جدید شیمی|شیمی)) *((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای شیمی آلی)) *((کتابهای شیمی آلی))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 +**[http://library.thinkquest.org/3659/orgchem/organicchemistry.html|طبیعت شیمی آلی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane|آلکان]
 +**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/addene2.htm|واکنشهای آلکنها]
 +**[http://www.ucc.ie/academic/chem/dolchem/html/dict/alkynes.html|آلکینها]
 +**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro1.htm|سایت مرجع شیمی آلی]
 +**[http://books.google.com/books?q=carboxilic+acid&ots=Z7MjIcfOsS&sa=X&oi=print&ct=title|معرفی کتابهای شیمی آلی]
 +**[http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_carboxilic|اسید کربوکسیلیک]
 +**[http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/structural.html|ایزومر ساختاری]
 +**[http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/optical.html|ایزومر نوری]
 +**[http://www.mirrorservice.org/sites/wwwchem.uwimona.edu.jm/courses/IC10Kiso.html|ایزومری در ترکیبات کئوردیناسیون]
 +**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/benzrx1.htm|واکنشهای ترکیبات آروماتیک]
 +**[http://www.chem.arizona.edu/massspec/|مرجع طیف سنجی جرمی ترکیبات مختلف]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
 بعضی از ترکیبهای آلی ، فقط شامل دو عنصر ((هیدروژن)) و ((کربن)) می‌باشند و در نتیجه آنها را ((هیدروکربنها|هیدروکربن)) می‌نامند. با تکیه بر ساختار ، هیدروکربنها را به دو گروه و طبقه اصلی یعنی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌کنند. هیدروکربنهای آلیفاتیک خود به چند خانواده: آلکانها ، آکینها و همانندهای حلقوی آنها (سیکلوآلکانها و…) تقسیم می‌شوند.  بعضی از ترکیبهای آلی ، فقط شامل دو عنصر ((هیدروژن)) و ((کربن)) می‌باشند و در نتیجه آنها را ((هیدروکربنها|هیدروکربن)) می‌نامند. با تکیه بر ساختار ، هیدروکربنها را به دو گروه و طبقه اصلی یعنی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌کنند. هیدروکربنهای آلیفاتیک خود به چند خانواده: آلکانها ، آکینها و همانندهای حلقوی آنها (سیکلوآلکانها و…) تقسیم می‌شوند.
 !متان ، ساده ترین عضو خانواده آلکانها  !متان ، ساده ترین عضو خانواده آلکانها
 متان ، __CH4__ ، ساده ترین عضو خانواده آلکانها و همچنین یکی از ساده ترین ترکیبهای آلی است.  متان ، __CH4__ ، ساده ترین عضو خانواده آلکانها و همچنین یکی از ساده ترین ترکیبهای آلی است.
 
 
 
 
  
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=23023} +{img src=img/daneshnameh_up/b/bf/alcane.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 آلکان آلکان
  
  
  
 
 
 
 
 !ساختار متان  !ساختار متان
 هر یک از چهار اتم هیدروژن بوسیله ((پیوند کووالانسی)) ، یعنی با یک جفت ((الکترون)) اشتراکی به ((اتم)) کربن متصل شده است. وقتی کربن به چهار اتم دیگر متصل باشد، اوربیتالهای پیوندی آن (اوربیتالهای __sp3__ که از اختلاط یک اوربیتال __s__ و سه اوربیتال __p__ تشکیل شده‌اند) ، به سوی گوشه‌های چهار وجهی جهت گیری کرده‌اند.

این آرایش چهار وجهی ، آرایشی است که به اوربیتالها اجازه می‌دهد تا سر حد امکان از یکدیگر فاصله بگیرند. برای اینکه همپوشانی این اوربیتالها با اوربیتال کروی اتم هیدروژن به گونه ای موثر صورت پذیرد و در نتیجه ، پیوند محکم‌تری تشکیل شود، هر هسته هیدروژن باید در یک گوشه این چهار وجهی قرار بگیرد.

ساختار چهار وجهی متان بوسیله پراش الکترونی که ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش اتمها)) را در این نوع مولکولهای ساده به روشنی نشان می‌دهد، تایید شده است. بعد شواهدی که شیمیدانها را خیلی پیش از پیدایش ((مکانیک کوانتومی)) REDIRECT (نام صفحه) یا پراش الکترونی d ، به پذیرش این ساختار چهار وجهی رهنمون شد، بررسی خواهیم کرد.

ما به طور معمول ، متان را با یک خط کوتاه برای نمایش هر جفت الکترون مشترک بین کربن و هیدروژن نشان خواهیم داد. برای آنکه توجه خود را بر روی الکترونها بطور انفرادی متمرکز کنیم، گاهی ممکن است یک جفت الکترون را بوسیله یک جفت نقطه نشان دهیم. سرانجام ، وقتی بخواهیم شکل واقعی ((مولکول)) را نمایش دهیم، از فرمولهای سه بعدی استفاده می‌کنیم.
 هر یک از چهار اتم هیدروژن بوسیله ((پیوند کووالانسی)) ، یعنی با یک جفت ((الکترون)) اشتراکی به ((اتم)) کربن متصل شده است. وقتی کربن به چهار اتم دیگر متصل باشد، اوربیتالهای پیوندی آن (اوربیتالهای __sp3__ که از اختلاط یک اوربیتال __s__ و سه اوربیتال __p__ تشکیل شده‌اند) ، به سوی گوشه‌های چهار وجهی جهت گیری کرده‌اند.

این آرایش چهار وجهی ، آرایشی است که به اوربیتالها اجازه می‌دهد تا سر حد امکان از یکدیگر فاصله بگیرند. برای اینکه همپوشانی این اوربیتالها با اوربیتال کروی اتم هیدروژن به گونه ای موثر صورت پذیرد و در نتیجه ، پیوند محکم‌تری تشکیل شود، هر هسته هیدروژن باید در یک گوشه این چهار وجهی قرار بگیرد.

ساختار چهار وجهی متان بوسیله پراش الکترونی که ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش اتمها)) را در این نوع مولکولهای ساده به روشنی نشان می‌دهد، تایید شده است. بعد شواهدی که شیمیدانها را خیلی پیش از پیدایش ((مکانیک کوانتومی)) REDIRECT (نام صفحه) یا پراش الکترونی d ، به پذیرش این ساختار چهار وجهی رهنمون شد، بررسی خواهیم کرد.

ما به طور معمول ، متان را با یک خط کوتاه برای نمایش هر جفت الکترون مشترک بین کربن و هیدروژن نشان خواهیم داد. برای آنکه توجه خود را بر روی الکترونها بطور انفرادی متمرکز کنیم، گاهی ممکن است یک جفت الکترون را بوسیله یک جفت نقطه نشان دهیم. سرانجام ، وقتی بخواهیم شکل واقعی ((مولکول)) را نمایش دهیم، از فرمولهای سه بعدی استفاده می‌کنیم.
 !خواص فیزیکی متان !خواص فیزیکی متان
 واحد ساختار این ترکیب غیر یونی ، مولکول است، چه ((جامد)) باشد، چه ((مایع)) و چه ((گاز)). به علت اینکه مولکول متان بسیار متقارن است، قطبیتهای انفرادی پیوندهای کربن – هیدروژن ، یکدیگر را خنثی می‌کنند، در نتیجه کل مولکول غیر قطبی است. نیروهای جاذبه موجود میان این مولکولها غیر قطبی، به نیروهای واندروالسی محدود می‌شوند؛

این نیروهای جاذبه ، در مورد این مولکولهای کوچک ، باید در مقایه با نیروهای قدرتمند موجود بین مثلا یونهای سدیم و کلرید ضعیف باشند. بنابراین ، از اینکه به آسانی می‌توان بوسیله انرژی گرمایی ، بر این نیروهای جاذبه فایق آمد، بطوری‌که ذوب شدن و جوشیدن در دمای پایین صورت بگیرد، تعجب نخواهیم کرد: دمای ذوب در 183- درجه سانتی‌گراد و دمای جوش در 161,5- درجه سانتی‌گراد قرار دارد. (این مقادیر را با مقادیر مربوط در مورد سدیم کلرید: یعنی دمای ذوب 801 درجه سانتی‌گراد و دمای جوش 1413درجه سانتی‌گراد مقایسه کنید.) در نتیجه ، متان در دماهای معمولی یک گاز است.

متان ، بی‌رنگ است و وقتی مایع شود، سبکتر از ((آب)) است (چگالی نسبی آن 0,4 است). موافق با قاعده تجربی که می‌گوید: «هم‌جنس در هم‌جنس حل می‌شود» ، متان فقط کمی در آب ((قابلیت انحلال مواد|انحلال پذیر)) است، ولی در مایعات آلی مانند ((بنزین)) ، ((اتر)) و ((الکل)) بسیار حل می‌شود. از نظر خواص فیزیکی ، متان الگویی برای سایر اعضا خانواده آلکانهاست.
 واحد ساختار این ترکیب غیر یونی ، مولکول است، چه ((جامد)) باشد، چه ((مایع)) و چه ((گاز)). به علت اینکه مولکول متان بسیار متقارن است، قطبیتهای انفرادی پیوندهای کربن – هیدروژن ، یکدیگر را خنثی می‌کنند، در نتیجه کل مولکول غیر قطبی است. نیروهای جاذبه موجود میان این مولکولها غیر قطبی، به نیروهای واندروالسی محدود می‌شوند؛

این نیروهای جاذبه ، در مورد این مولکولهای کوچک ، باید در مقایه با نیروهای قدرتمند موجود بین مثلا یونهای سدیم و کلرید ضعیف باشند. بنابراین ، از اینکه به آسانی می‌توان بوسیله انرژی گرمایی ، بر این نیروهای جاذبه فایق آمد، بطوری‌که ذوب شدن و جوشیدن در دمای پایین صورت بگیرد، تعجب نخواهیم کرد: دمای ذوب در 183- درجه سانتی‌گراد و دمای جوش در 161,5- درجه سانتی‌گراد قرار دارد. (این مقادیر را با مقادیر مربوط در مورد سدیم کلرید: یعنی دمای ذوب 801 درجه سانتی‌گراد و دمای جوش 1413درجه سانتی‌گراد مقایسه کنید.) در نتیجه ، متان در دماهای معمولی یک گاز است.

متان ، بی‌رنگ است و وقتی مایع شود، سبکتر از ((آب)) است (چگالی نسبی آن 0,4 است). موافق با قاعده تجربی که می‌گوید: «هم‌جنس در هم‌جنس حل می‌شود» ، متان فقط کمی در آب ((قابلیت انحلال مواد|انحلال پذیر)) است، ولی در مایعات آلی مانند ((بنزین)) ، ((اتر)) و ((الکل)) بسیار حل می‌شود. از نظر خواص فیزیکی ، متان الگویی برای سایر اعضا خانواده آلکانهاست.
 !منبع متان  !منبع متان
 متان ، فرآورده پایانی تجزیه غیر هوازی (بدون هوا) گیاهان ، یعنی شکستن بعضی از مولکولهای بسیار پیچیده است. همچنین یکی از اجزاء اصلی (بیش از 97%) ((گاز طبیعی)) است. متان همان گاز قابل احتراق و منفجر شونده معادن ((زغال سنگ)) است و می‌توان خروج حبابهای آن را به عنوان __گاز مرداب__ در سطح مردابها مشاهده کرد. اگر متان بسیار خالص لازم داشته باشیم، می‌توان آن را بوسیله ((انواع تقطیر|تقطیر جزء به جزء)) از سایر اجزاء تشکیل دهنده گاز طبیعی (که بیشتر آلکانها هستند) جدا کرد.

البته بیشتر گاز طبیعی ، بدون خالص سازی ، به عنوان سوخت مصرف می‌شود.
 متان ، فرآورده پایانی تجزیه غیر هوازی (بدون هوا) گیاهان ، یعنی شکستن بعضی از مولکولهای بسیار پیچیده است. همچنین یکی از اجزاء اصلی (بیش از 97%) ((گاز طبیعی)) است. متان همان گاز قابل احتراق و منفجر شونده معادن ((زغال سنگ)) است و می‌توان خروج حبابهای آن را به عنوان __گاز مرداب__ در سطح مردابها مشاهده کرد. اگر متان بسیار خالص لازم داشته باشیم، می‌توان آن را بوسیله ((انواع تقطیر|تقطیر جزء به جزء)) از سایر اجزاء تشکیل دهنده گاز طبیعی (که بیشتر آلکانها هستند) جدا کرد.

البته بیشتر گاز طبیعی ، بدون خالص سازی ، به عنوان سوخت مصرف می‌شود.
 !ساختار اتان  !ساختار اتان
 از نظر اندازه C2H6 بعد از متان قرار می‌گیرد. اگر اتمهای این مولکول را با رعایت قاعده ای که می‌گوید برای هیدروژن یک پیوند (یک جفت الکترون) و برای کربن ، چهار پیوند (چهاز جفت الکترون) ، بوسیله پیوندهای کووالانسی به یکدیگر متصل کنیم، به ساختار زیر دست می‌یابیم: CH3-CH3.

هر کربن به سه هیدروژن و یک کربن دیگر متصل است و چون هر اتم به چهار اتم دیگر متصل است، اوربیتالهای پیوندی ان (اوربیتالهای sp3) بهسوی گوشه‌های چهار وجهی جهت گرفته‌اند. در اینجا نیز مانند مورد متان ، پیوندهای کربن- هیدروژن از همپوشانی این اوربیتالهای sp3 با اوربیتالهای s هیدروژنها بوجود آمده‌اند. پیوند کربن- کربن از همپوشانی دو اوربیتال sp3 نتیجه شده است.

توزیع الکترونها در پیوندهای کربن- هیدروژن و کربن- کربن بطور کلی یکسان است، یعنی در حول خط متصل‌کننده ((هسته|هسته‌ها)) به هم ، حالتی استوانه‌ای و متقارن دارد: این پیوندها را به علت شکل مشابهی که دارند، __((پیوند سیگما|پیوند σ))__ (((پیوند سیگما))) می‌نامند.
 از نظر اندازه C2H6 بعد از متان قرار می‌گیرد. اگر اتمهای این مولکول را با رعایت قاعده ای که می‌گوید برای هیدروژن یک پیوند (یک جفت الکترون) و برای کربن ، چهار پیوند (چهاز جفت الکترون) ، بوسیله پیوندهای کووالانسی به یکدیگر متصل کنیم، به ساختار زیر دست می‌یابیم: CH3-CH3.

هر کربن به سه هیدروژن و یک کربن دیگر متصل است و چون هر اتم به چهار اتم دیگر متصل است، اوربیتالهای پیوندی ان (اوربیتالهای sp3) بهسوی گوشه‌های چهار وجهی جهت گرفته‌اند. در اینجا نیز مانند مورد متان ، پیوندهای کربن- هیدروژن از همپوشانی این اوربیتالهای sp3 با اوربیتالهای s هیدروژنها بوجود آمده‌اند. پیوند کربن- کربن از همپوشانی دو اوربیتال sp3 نتیجه شده است.

توزیع الکترونها در پیوندهای کربن- هیدروژن و کربن- کربن بطور کلی یکسان است، یعنی در حول خط متصل‌کننده ((هسته|هسته‌ها)) به هم ، حالتی استوانه‌ای و متقارن دارد: این پیوندها را به علت شکل مشابهی که دارند، __((پیوند سیگما|پیوند σ))__ (((پیوند سیگما))) می‌نامند.
 بنابراین ، زوایای پیوندی و طول پیوندهای کربن- هیدروژن باید خیلی شبیه به متان ، یعنی به ترتیب در حدود 109,5درجه و 1,1 آنگستروم باشند.

پراش الکترونی و بررسی‌های طیف‌بینی از هر نظر این ساختار را تایید کرده و برای مولکول اتان این اندازه‌ها را بدست داده‌اند. زوایای پیوندی 109,5 ، طول 1,1 برای C-H ، طول 1,53 برای C-C . بررسیهای مشابه نشان داده‌اند که این مقادیر ، با کمی انحراف ، از ویژگیهلی اختصاصی پیوندهای کربن- هیدروژن و کربن- کربن و زوایای پیوندی در آلکانها بشمار می‌روند.
 بنابراین ، زوایای پیوندی و طول پیوندهای کربن- هیدروژن باید خیلی شبیه به متان ، یعنی به ترتیب در حدود 109,5درجه و 1,1 آنگستروم باشند.

پراش الکترونی و بررسی‌های طیف‌بینی از هر نظر این ساختار را تایید کرده و برای مولکول اتان این اندازه‌ها را بدست داده‌اند. زوایای پیوندی 109,5 ، طول 1,1 برای C-H ، طول 1,53 برای C-C . بررسیهای مشابه نشان داده‌اند که این مقادیر ، با کمی انحراف ، از ویژگیهلی اختصاصی پیوندهای کربن- هیدروژن و کربن- کربن و زوایای پیوندی در آلکانها بشمار می‌روند.
 
 
 
 
  
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=23024} +{img src=img/daneshnameh_up/5/5b/propane.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ساختمان پروپان ساختمان پروپان
  
  
  
 
 
 
 
 !خواص فیزیکی آلکانها !خواص فیزیکی آلکانها
 خواص فیزیکی آلکانها از همان الگوی خواص فیزیکی متان پیروی می‌کند و با ساختار آلکانها سازگار است. یک مولکول آلکان فقط بوسیله پیوندهای کووالانسی برپا نگه داشته شده است. این پیوندها یا دو اتم از یک نوع را بهم متصل می‌کنند و در نتیجه ، غیر قطبی‌اند، یا دو اتم را که تفاوت ((الکترونگاتیویته|الکترونگاتیوی)) آنها بسیار کم است، به یکدیگر ربط می‌دهند و در نتیجه قطبیت آنها کم است. به علاوه ، این پیوندها به طریقی بسیار متقارن جهت گرفته‌اند، بطوری که این قطبیهای پیوندی نیز یکدیگر را خنثی می‌کنند.

در نتیجه یک مولکول آلکان یا غیر قطبی است یا قطبیت بسیار ضعیفی دارد. نیروهایی که مولکولهای غیر قطبی را گرد هم نگه می‌دارند (نیروهای واندروالسی) ضعیف هستند و گستره بسیار محدودی دارند. این نیروها فقط بین بخشهایی از مولکولهای مختلف که با یکدیگر در تماس نزدیک باشند، یعنی بین سطوح مولکولها ، عمل می‌کنند. بنابراین در یک خانوده معین ، انتظار داریم که هر اندازه مولکول بزرگتر باشد و در نتیجه سطح تماس آنها بیشتر باشد، نیروهای بین مولکولی نیز قوی‌تر باشند.

دمای جوش و ذوب با افزایش شمار اتمهای کربن ، زیاد می‌شود. فرایند جوشیدن و ذوب شدن ، مستلزم فایق آمدن بر نیروهای بین مولکولی در یک مایع و یک جامد است. دمای جوش و دمای ذوب بالا می‌رود، زیرا این نیروهای بین مولکولی با بزرگ شدن مولکولها افزایش می‌یابند.
 خواص فیزیکی آلکانها از همان الگوی خواص فیزیکی متان پیروی می‌کند و با ساختار آلکانها سازگار است. یک مولکول آلکان فقط بوسیله پیوندهای کووالانسی برپا نگه داشته شده است. این پیوندها یا دو اتم از یک نوع را بهم متصل می‌کنند و در نتیجه ، غیر قطبی‌اند، یا دو اتم را که تفاوت ((الکترونگاتیویته|الکترونگاتیوی)) آنها بسیار کم است، به یکدیگر ربط می‌دهند و در نتیجه قطبیت آنها کم است. به علاوه ، این پیوندها به طریقی بسیار متقارن جهت گرفته‌اند، بطوری که این قطبیهای پیوندی نیز یکدیگر را خنثی می‌کنند.

در نتیجه یک مولکول آلکان یا غیر قطبی است یا قطبیت بسیار ضعیفی دارد. نیروهایی که مولکولهای غیر قطبی را گرد هم نگه می‌دارند (نیروهای واندروالسی) ضعیف هستند و گستره بسیار محدودی دارند. این نیروها فقط بین بخشهایی از مولکولهای مختلف که با یکدیگر در تماس نزدیک باشند، یعنی بین سطوح مولکولها ، عمل می‌کنند. بنابراین در یک خانوده معین ، انتظار داریم که هر اندازه مولکول بزرگتر باشد و در نتیجه سطح تماس آنها بیشتر باشد، نیروهای بین مولکولی نیز قوی‌تر باشند.

دمای جوش و ذوب با افزایش شمار اتمهای کربن ، زیاد می‌شود. فرایند جوشیدن و ذوب شدن ، مستلزم فایق آمدن بر نیروهای بین مولکولی در یک مایع و یک جامد است. دمای جوش و دمای ذوب بالا می‌رود، زیرا این نیروهای بین مولکولی با بزرگ شدن مولکولها افزایش می‌یابند.
 !منبع صنعتی آلکانها !منبع صنعتی آلکانها
 منبع صنعتی آلکانها ، ((نفت خام|نفت)) و ((گاز طبیعی)) همراه آن است. ترکیبهای آلی پیچیده که روزگاری سیستمهای زنده گیاهان و جانوران را تشکیل می‌دادند، در اثر فضارهای زمین شناختی ، طی میلیونها سال ، به مخلوطی از آلکانها که از نظر اندازه ، شامل یک کربن تا 30 تا 40 کربن هستند، تبدیل شده‌اند. سیکلوآلکانها نیز که در صنعت نفت به ((نفتنها)) شهرت دارند و به ویژه در نفت کالیفرنیا فراوان یافت می‌شوند، همراه با آلکانها بوجود آمده‌اند.

سوخت فسیلی دیگر ، یعنی زغال سنگ ، منبع بالقوه دیگر آلکانهاست. روشهایی برای تبدیل زغال سنگ از راه هیدروژن دار کردن به بنزین و سوخت کوره و همچنین تبدیل به گاز سنتز به منظور جبران کمبود گاز طبیعی ابداع شده است.
 منبع صنعتی آلکانها ، ((نفت خام|نفت)) و ((گاز طبیعی)) همراه آن است. ترکیبهای آلی پیچیده که روزگاری سیستمهای زنده گیاهان و جانوران را تشکیل می‌دادند، در اثر فضارهای زمین شناختی ، طی میلیونها سال ، به مخلوطی از آلکانها که از نظر اندازه ، شامل یک کربن تا 30 تا 40 کربن هستند، تبدیل شده‌اند. سیکلوآلکانها نیز که در صنعت نفت به ((نفتنها)) شهرت دارند و به ویژه در نفت کالیفرنیا فراوان یافت می‌شوند، همراه با آلکانها بوجود آمده‌اند.

سوخت فسیلی دیگر ، یعنی زغال سنگ ، منبع بالقوه دیگر آلکانهاست. روشهایی برای تبدیل زغال سنگ از راه هیدروژن دار کردن به بنزین و سوخت کوره و همچنین تبدیل به گاز سنتز به منظور جبران کمبود گاز طبیعی ابداع شده است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلکنها)) *((آلکنها))
 *((آلکینها)) *((آلکینها))
 *((اتان)) *((اتان))
 *((انواع تقطیر)) *((انواع تقطیر))
 *((برج تقطیر)) *((برج تقطیر))
-*((تصفیه فراورده های نفتی)) +*((تصفیه فراوردههای نفتی))
 *((شیمی آلی)) *((شیمی آلی))
 *((زغال سنگ)) *((زغال سنگ))
 *((گاز طبیعی)) *((گاز طبیعی))
 *((متان)) *((متان))
 *((نفت خام)) *((نفت خام))
 !منبع !منبع
 *شیمی آلی 1 ؛ تالیف موریسون ، بوید *شیمی آلی 1 ؛ تالیف موریسون ، بوید

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 28 مهر 1385 [19:32 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 15 مهر 1385 [18:28 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [18:24 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 فروردین 1385 [06:33 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 فروردین 1385 [06:29 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..