منو
 صفحه های تصادفی
بازیت
مهندسی ساختمان
انگل شناسی
وعده خداوند به گرداوری یاوران امام
آزمایش تشدید با صدف دریایی
خانه روانشناسی
رابطه کریمخان و انگلیسی ها
فسخ شرکت تضامنی
نور پیامبر در فرزندان آن حضرت
هیدروزنسیت
 کاربر Online
611 کاربر online
تاریخچه ی: آلومینیوم

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-177Lines: 1-176
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnesium - __Aluminium__ - Silicon 
Magnesium - __Aluminium__ - Silicon
 
 
 
B
__Al__
Ga

 
B
__Al__
Ga

 
{picture=Al_TableImage.png}
 
{picture=Al_TableImage.png}
 
جدول کامل
 
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 نام , علامت اختصاری , شمارهAluminium , Al , 13
 نام , علامت اختصاری , شمارهAluminium , Al , 13
 
 
 گروه , تناوب , بلوک13 IIIA , 3 , بلوک p
 گروه , تناوب , بلوک13 IIIA , 3 , بلوک p
 
 
 جرم حجمی , سختی  جرم حجمی , سختی
 2700 kg/m3 , 2.75
 2700 kg/m3 , 2.75
 
 
 رنگ نقره ای
{picture=125pxAl2C13.jpg}
 رنگ نقره ای
{picture=125pxAl2C13.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 وزن اتمی  وزن اتمی
 26.981538 amu
 26.981538 amu
 
 
 شعاع اتمی (calc.)  شعاع اتمی (calc.)
 125 (118) pm
 125 (118) pm
 
 
 شعاع کووالانسی  شعاع کووالانسی
 118 pm
 118 pm
 
 
 شعاع وندروالس  شعاع وندروالس
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
 ساختار الکترونی ~np~~/np~Ne~np~]~/np~3 s2 3p1]
 ساختار الکترونی ~np~~/np~Ne~np~]~/np~3 s2 3p1]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 3
 2, 8, 3
 
 
 درجه اکسیداسیون اکسید  درجه اکسیداسیون اکسید
 3 (آمفوتریک)
 3 (آمفوتریک)
 
 
 ساختار کریستالی  ساختار کریستالی
 مکعبی face centered
 مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده))  
((حالات ماده|حالت ماده))
 جامد
 جامد
 
 
 نقطه ذوب  نقطه ذوب
 933.47 K (1220.58 °F)
 933.47 K (1220.58 °F)
 
 
 نقطه جوش  نقطه جوش
 2792 K (4566 °F)
 2792 K (4566 °F)
 
 
 حجم مولی  حجم مولی
 10.00 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 10.00 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
 گرمای تبخیر  گرمای تبخیر
 293.4 kJ/mol
 293.4 kJ/mol
 
 
 گرمای هم جوشی  گرمای هم جوشی
 10.79 kJ/mol
 10.79 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار))  ((فشار بخار))
 2.42 E-06 Pa at __ K
 2.42 E-06 Pa at __ K
 
 
 سرعت صوت  سرعت صوت
 5100 m/s at 933 K
 5100 m/s at 933 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیوته))  ((الکترونگاتیوته))
 1.61 درجه پائولینگ
 1.61 درجه پائولینگ
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه  ظرفیت گرمایی ویژه
 900 J/kg*K
 900 J/kg*K
 
 
 رسانائی الکتریکی  رسانائی الکتریکی
 37.7 106/m اهم
 37.7 106/m اهم
 
 
 رسانائی گرمایی  رسانائی گرمایی
 237 W/m*K
 237 W/m*K
 
 
 1st پتانسیل یونیزاسیون  1st پتانسیل یونیزاسیون
 577.5 kJ/mol
 577.5 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 1816.7 kJ/mol
 1816.7 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 2744.8 kJ/mol
 2744.8 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون  4th پتانسیل یونیزاسیون
 11577 kJ/mol
 11577 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون  5th پتانسیل یونیزاسیون
 14842 kJ/mol
 14842 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون  6th پتانسیل یونیزاسیون
 18379 kJ/mol
 18379 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون  7th پتانسیل یونیزاسیون
 23326 kJ/mol
 23326 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون  8th پتانسیل یونیزاسیون
 27465 kJ/mol
 27465 kJ/mol
 
 
 9th پتانسیل یونیزاسیون  9th پتانسیل یونیزاسیون
 31853 kJ/mol
 31853 kJ/mol
 
 
 10th پتانسیل یونیزاسیون  10th پتانسیل یونیزاسیون
 38473 kJ/mol
 38473 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 isoNAنیمه عمر DM DE M eVDP
 isoNAنیمه عمر DM DE M eVDP
 
 
 26Al 26Al
  {syn.}7.17 E5 yEpsilon4.00426Mg
  {syn.}7.17 E5 yEpsilon4.00426Mg
 
 
 27Al__100%__Al با 14 نوترون پایدار است
 27Al__100%__Al با 14 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
 !تاریخچه کشف آلومینیوم !تاریخچه کشف آلومینیوم
-"__فردریک وهلر__" بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت .(لاتین :alum alumen). اما این فلز دو سال پیشتر بوسیله "__هانس کریستین ارستد__" شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد. />در __روم__ و __یونان باستان__ این فلز را بعنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزی و نیز بعنوان بند آورنده خون در زخمها بکار می‌بردند و هنوز هم بعنوان داروی بند آورنده خون مورد استفاده است. در سال 1761 ، "__گویتون دموروو__" پیشنهاد کرد تا alum را __آلومین__ (alumin) بنامند. +"__فردریک وهلر__" بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت .(لاتین :alum alumen). اما این فلز دو سال پیشتر بوسیله "__هانس کریستین ارستد__" شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد. در __روم__ و __یونان باستان__ این فلز را بعنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزی و نیز بعنوان بند آورنده خون در زخمها بکار می‌بردند و هنوز هم بعنوان داروی بند آورنده خون مورد استفاده است. در سال 1761 ، "__گویتون دموروو__" پیشنهاد کرد تا alum را __آلومین__ (alumin) بنامند.
 !پیدایش و منابع !پیدایش و منابع
-اگر چه Al ، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است(18%) ، این عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است و زمانی یک فلز گرانبها و ارزشمندتر از ((طلا)) به حساب می‌آمد. بنابر این ، بعنوان فلزی صنعتی اخیرأ مورد توجه قرار گرفته و در مقیاسهای تجاری تنها بیش از 100 سال است که مورد استفاده است. در ابتدا که این فلز کشف شد، جدا کردن آن از سنگها بسیار مشکل بود و چون کل آلومینیوم زمین بصورت ترکیب بود، مشکل‌ترین فلز از نظر تهیه به شمار می‌آمد. +اگر چه Al ، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است(18%) ، این عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است و زمانی یک فلز گرانبها و ارزشمندتر از ((طلا)) به حساب می‌آمد. بنابراین ، بعنوان فلزی صنعتی اخیرأ مورد توجه قرار گرفته و در مقیاسهای تجاری تنها بیش از 100 سال است که مورد استفاده است. در ابتدا که این فلز کشف شد، جدا کردن آن از سنگها بسیار مشکل بود و چون کل آلومینیوم زمین بصورت ترکیب بود، مشکل‌ترین فلز از نظر تهیه به شمار می‌آمد.
 
 
 
 
  
 {picture=180px_Aluminum_Metal.jpg} {picture=180px_Aluminum_Metal.jpg}
  
 
 
-
+
 آلومینیوم برای مدتی از طلا با ارزش‌تر بود، اما بعد از ابداع یک روش آسان برای استخراج آن در سال 1889 ، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد. تهیه مجدد این فلز از قطعات اسقاط (از طریق بازیافت) تبدیل به بخش مهمی از صنعت آلومینیوم شد. بازیافت آلومینیوم موضوع تازه ای نیست، بلکه از قرن نوزدهم یک روش رایج برای این کار وجود داشت. با اینهمه تا اواخر دهه 60 این یک کار کم منفعتی بود تا زمانیکه بازیافت قوطیهای آلومینیومی آشامیدنیها بالاخره بازیافـت این فلز را مورد توجه قرار داد. منابع بازیافت آلومینیوم عبارتند از: اتومبیلها ، پنجره ها ، درها ، لوازم منزل ، کانتینرها و سایر محصولات ... . آلومینیوم برای مدتی از طلا با ارزش‌تر بود، اما بعد از ابداع یک روش آسان برای استخراج آن در سال 1889 ، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد. تهیه مجدد این فلز از قطعات اسقاط (از طریق بازیافت) تبدیل به بخش مهمی از صنعت آلومینیوم شد. بازیافت آلومینیوم موضوع تازه ای نیست، بلکه از قرن نوزدهم یک روش رایج برای این کار وجود داشت. با اینهمه تا اواخر دهه 60 این یک کار کم منفعتی بود تا زمانیکه بازیافت قوطیهای آلومینیومی آشامیدنیها بالاخره بازیافـت این فلز را مورد توجه قرار داد. منابع بازیافت آلومینیوم عبارتند از: اتومبیلها ، پنجره ها ، درها ، لوازم منزل ، کانتینرها و سایر محصولات ... .
 !معرفی  !معرفی
 آلومینیوم ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای علامت Al و ((عدد اتمی)) 13 می‌باشد. آلومینیوم که عنصری نقره‌ای و انعطاف‌پذیر است، عمدتأ به صورت سنگ معدن __بوکسیت__ یافت می‌شود و از نظر مقاومتی که در برابر ((اکسیداسیون)) دارد، همچنین وزن و قدرت آن ، قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف بکار می‌رود و در جهان اقتصاد ، عنصر بسیار مهمی است.

اجزای سازه‌هایی که از آلومینیوم ساخته می‌شوند، در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه‌هایی که در آنها وزن پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد.
 آلومینیوم ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای علامت Al و ((عدد اتمی)) 13 می‌باشد. آلومینیوم که عنصری نقره‌ای و انعطاف‌پذیر است، عمدتأ به صورت سنگ معدن __بوکسیت__ یافت می‌شود و از نظر مقاومتی که در برابر ((اکسیداسیون)) دارد، همچنین وزن و قدرت آن ، قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف بکار می‌رود و در جهان اقتصاد ، عنصر بسیار مهمی است.

اجزای سازه‌هایی که از آلومینیوم ساخته می‌شوند، در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه‌هایی که در آنها وزن پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد.
 !ویژگی‌های قابل توجه !ویژگی‌های قابل توجه
 آلومینیوم ، فلزی نرم و سبک ، اما قوی است، با ظاهری نقره‌ای - خاکستری مات و لایه نازک ((اکسیداسیون-احیا|اکسیداسیون)) که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل می‌شود، از زنگ خوردگی بیشتر جلوگیری می‌کند. وزن آلومینیوم تقریبأ یک سوم ((فولاد)) یا ((مس)) است.ِ چکش خوار ، انعطاف پذیر و به راحتی خم می‌شود. همچنین بسیار بادَوام و مقاوم در برابر زنگ خوردگی است. بعلاوه ، این عنصر غیر مغناطیسی ، بدون جرقه ، دومین فلز چکش خوار و ششمین فلز انعطاف‌پذیر است. آلومینیوم ، فلزی نرم و سبک ، اما قوی است، با ظاهری نقره‌ای - خاکستری مات و لایه نازک ((اکسیداسیون-احیا|اکسیداسیون)) که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل می‌شود، از زنگ خوردگی بیشتر جلوگیری می‌کند. وزن آلومینیوم تقریبأ یک سوم ((فولاد)) یا ((مس)) است.ِ چکش خوار ، انعطاف پذیر و به راحتی خم می‌شود. همچنین بسیار بادَوام و مقاوم در برابر زنگ خوردگی است. بعلاوه ، این عنصر غیر مغناطیسی ، بدون جرقه ، دومین فلز چکش خوار و ششمین فلز انعطاف‌پذیر است.
 !کاربردها  !کاربردها
 چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش ، آلومینیوم کاربردی‌ترین فلز بعد از ((آهن)) است و تقریبأ در تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت می‌باشد. آلومینیوم خالص ، نرم و ضعیف است، اما می‌تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس ، منیزیوم ، منگنز ، سیلیکون و دیگر عناصر بوجود آورد که این آلیاژها ویژگی‌های مفید گوناگونی دارند. این آلیاژها اجزای مهم هواپیماها و راکتها را می‌سازند.

وقتی آلومینیوم را در خلاء تبخیر کنند، پوششی تشکیل می‌دهد که هم نور مرئی و هم گرمای تابشی را منعکس می‌کند. این پوششها لایه نازک اکسید آلومینیوم محافظ را بوجود می‌آورند که همانند پوششهای ((نقره)) خاصیت خود را از دست نمی‌دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از این فلز در لایه آینه‌های تلسکوپ‌های نجومی است.

برخی از کاربردهای فراوان آلومینیوم عبارتند از:

 چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش ، آلومینیوم کاربردی‌ترین فلز بعد از ((آهن)) است و تقریبأ در تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت می‌باشد. آلومینیوم خالص ، نرم و ضعیف است، اما می‌تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس ، منیزیوم ، منگنز ، سیلیکون و دیگر عناصر بوجود آورد که این آلیاژها ویژگی‌های مفید گوناگونی دارند. این آلیاژها اجزای مهم هواپیماها و راکتها را می‌سازند.

وقتی آلومینیوم را در خلاء تبخیر کنند، پوششی تشکیل می‌دهد که هم نور مرئی و هم گرمای تابشی را منعکس می‌کند. این پوششها لایه نازک اکسید آلومینیوم محافظ را بوجود می‌آورند که همانند پوششهای ((نقره)) خاصیت خود را از دست نمی‌دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از این فلز در لایه آینه‌های تلسکوپ‌های نجومی است.

برخی از کاربردهای فراوان آلومینیوم عبارتند از:

 *حمل و نقل ( اتومبیل‌ها ، هواپیماها ، کامیون‌ها ، کشتی‌ها ، ناوگانهای دریایی ، راه آهن و ... ) *حمل و نقل ( اتومبیل‌ها ، هواپیماها ، کامیون‌ها ، کشتی‌ها ، ناوگانهای دریایی ، راه آهن و ... )
 *بسته‌بندی ( قوطی‌ها ، فویل و... ) *بسته‌بندی ( قوطی‌ها ، فویل و... )
 *ساختمان ( درب ، پنجره ، دیوار پوشها و ... ) *ساختمان ( درب ، پنجره ، دیوار پوشها و ... )
 *کالاهای با دوام مصرف کننده ( وسایل برقی خانگی ، وسایل آشپزخانه ، ... ) *کالاهای با دوام مصرف کننده ( وسایل برقی خانگی ، وسایل آشپزخانه ، ... )
 *خطوط انتقال الکتریکی ( به‌علت وزن سبک اگرچه هدایت الکترِکی آن تنها 60% هدایت الکتریکی ((مس)) می‌باشد ) *خطوط انتقال الکتریکی ( به‌علت وزن سبک اگرچه هدایت الکترِکی آن تنها 60% هدایت الکتریکی ((مس)) می‌باشد )
 *ماشین آلات *ماشین آلات
 اکسید آلومینیوم (آلومینا) بطور طبیعی و بصورت کوراندوم ، سنگ سمباده (emery) ، یاقوت (ruby) و یاقوت کبود (sapphire) یافت می‌شود که در صنعت شیشه‌سازی کاربرد دارد. یاقوت و یاقوت کبود مصنوعی در ((شیمی لیزر|لیزر)) برای تولید نور هم‌نوسان بکار می‌روند. آلومینیوم با انرژی زیادی اکسیده می‌شود و در نتیجه در سوخت موشکهای با سوخت و دمازاها مورد استفاده واقع می‌شود. اکسید آلومینیوم (آلومینا) بطور طبیعی و بصورت کوراندوم ، سنگ سمباده (emery) ، یاقوت (ruby) و یاقوت کبود (sapphire) یافت می‌شود که در صنعت شیشه‌سازی کاربرد دارد. یاقوت و یاقوت کبود مصنوعی در ((شیمی لیزر|لیزر)) برای تولید نور هم‌نوسان بکار می‌روند. آلومینیوم با انرژی زیادی اکسیده می‌شود و در نتیجه در سوخت موشکهای با سوخت و دمازاها مورد استفاده واقع می‌شود.
 !استخراج آلومینیوم !استخراج آلومینیوم
 آلومینیوم یک فلز واکنشگر است و نمی‌تواند از سنگ معدن خود بوکسیت (Al2O ) بوسیله کاهش با ((کربن)) جدا شود. در عوض روش جداسازی این فلز از طریق ((الکترولیز)) است. (این فلز در محلول اکسیده شده ، سپس بصورت فلز خالص جدا می‌شود.) لذا جهت این کار ، سنگ معدن باید درون یک مایع قرار بگیرد. اما ((بوکسیت)) دارای نقطه ذوب بالایی است (2000 درجه سانتی‌گراد) که تامین این مقدار انرﮊی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

برای سالهای زیادی بوکسیت را در فلورید سدیم و آلومینیوم مذاب قرار می‌دادند و نقطه ذوب آن تا 900درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یافت. اما امروزه مخلوط مصنوعی ازآلومینیوم ، سدیم و فلوئورید کلسیم ، جایگزین فلورید سدیم و آلومینیوم شده است. این فرایند هنوز مستلزم انرژی بسیار زیاد است و کارخانجات آلومینیوم دارای ایستگاههای برق مخصوص خود در اطراف این کارخانه‌ها هستند.

الکترودهایی که در الکترولیز بوکسیت بکار می‌روند، هر دو کربن هستند. وقتی سنگ معدن در حالت مذاب است، یونهای آن آزادانه حرکت می‌کنند. واکنش در کاتد منفی اینگونه است:

 آلومینیوم یک فلز واکنشگر است و نمی‌تواند از سنگ معدن خود بوکسیت (Al2O ) بوسیله کاهش با ((کربن)) جدا شود. در عوض روش جداسازی این فلز از طریق ((الکترولیز)) است. (این فلز در محلول اکسیده شده ، سپس بصورت فلز خالص جدا می‌شود.) لذا جهت این کار ، سنگ معدن باید درون یک مایع قرار بگیرد. اما ((بوکسیت)) دارای نقطه ذوب بالایی است (2000 درجه سانتی‌گراد) که تامین این مقدار انرﮊی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

برای سالهای زیادی بوکسیت را در فلورید سدیم و آلومینیوم مذاب قرار می‌دادند و نقطه ذوب آن تا 900درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یافت. اما امروزه مخلوط مصنوعی ازآلومینیوم ، سدیم و فلوئورید کلسیم ، جایگزین فلورید سدیم و آلومینیوم شده است. این فرایند هنوز مستلزم انرژی بسیار زیاد است و کارخانجات آلومینیوم دارای ایستگاههای برق مخصوص خود در اطراف این کارخانه‌ها هستند.

الکترودهایی که در الکترولیز بوکسیت بکار می‌روند، هر دو کربن هستند. وقتی سنگ معدن در حالت مذاب است، یونهای آن آزادانه حرکت می‌کنند. واکنش در کاتد منفی اینگونه است:

 ::~~green:__Al3+ + 3e ----> Al__~~:: ::~~green:__Al3+ + 3e ----> Al__~~::
 در اینجا یون آلومینیوم در حالت کاهش است(الکترونها اضافه می‌شوند). سپس فلز آلومینیوم به سمت پایین فرو می‌رود و خارج می‌شود.

آند مثبت ، اکسیژن بوکسیت را اکسیده می‌کند که بعد از آن با الکترود کربنی واکنش کرده تا تولید ((دی‌اکسید کربن)) نماید.

این ((آند و کاتد|کاتد)) باید عوض شود، چون اغلب تبدیل به دی‌اکسید کربن می‌شود. بر خلاف هزینه ((الکترولیز)) ، آلومینیوم فلزی ، ارزان با کاربرد وسیع است. امروزه آلومینیوم را می‌توان از خاکه معدنی (clay) استخراج کرد، اما این فرایند ، اقتصادی نیست.
 در اینجا یون آلومینیوم در حالت کاهش است(الکترونها اضافه می‌شوند). سپس فلز آلومینیوم به سمت پایین فرو می‌رود و خارج می‌شود.

آند مثبت ، اکسیژن بوکسیت را اکسیده می‌کند که بعد از آن با الکترود کربنی واکنش کرده تا تولید ((دی‌اکسید کربن)) نماید.

این ((آند و کاتد|کاتد)) باید عوض شود، چون اغلب تبدیل به دی‌اکسید کربن می‌شود. بر خلاف هزینه ((الکترولیز)) ، آلومینیوم فلزی ، ارزان با کاربرد وسیع است. امروزه آلومینیوم را می‌توان از خاکه معدنی (clay) استخراج کرد، اما این فرایند ، اقتصادی نیست.
 !ایزوتوپها  !ایزوتوپها
 آلومینیوم ، دارای 9 ((ایزوتوپ)) است که عمده‌ترین آنها بین 23 تا 30 مرتب شده‌اند. تنها Al-27 ( ایزوتوپ پایدار ) و AL-26 (ایزوتوپ رادیو اکتیو) بطور طبیعی وجود دارند. AL-26 از پراشیدن ذرات اتم ((آرگون)) در ((اتمسفر)) که در نتیجه پروتونهای اشعه کیهانی رخ می‌دهد، تولید می‌شود. ایزوتوپهای آلومینیوم ، کاربردهای عملی در تعیین قدمت رسوبات دریایی ، خاستگاه منگنز ، یخهای دوران یخبندان ، کوارتز در صخره‌ها و شهاب سنگها دارد.

AL-26 اولین بار در مطالعات ماه و شهاب‌سنگها بکار رفت. اجزاء شهاب‌سنگها بعد از جدا شدن از پیکره مادر در مدت سفر خود در فضا در معرض شدید بمباران اشعه کیهانی هستند که باعث تولید آلومینیوم 27 پایدار می‌شود. بعد از سقوط روی زمین ، حفاظ اتمسفر مانع از تولید AL-26 بیشتر از قطعات شهاب‌سنگها می‌شود و واپاشی آن در تعیین عمر زمینی آنها موثر است. تحقیقات روی شهاب‌سنگها ثابت کرده است که AL-26 در زمان شکل‌گیری سیاره ما نسبتا به مقدار فراوان وجود داشته است. احتمالا انرژی آزاد شده در نتیجه واپاشی AL-26 ، ذوب شدن مجدد و جدایی سیارکها بعد از شکل گیری آنها را 2-4 میلیارد سال پیش در پی داشته است.
 آلومینیوم ، دارای 9 ((ایزوتوپ)) است که عمده‌ترین آنها بین 23 تا 30 مرتب شده‌اند. تنها Al-27 ( ایزوتوپ پایدار ) و AL-26 (ایزوتوپ رادیو اکتیو) بطور طبیعی وجود دارند. AL-26 از پراشیدن ذرات اتم ((آرگون)) در ((اتمسفر)) که در نتیجه پروتونهای اشعه کیهانی رخ می‌دهد، تولید می‌شود. ایزوتوپهای آلومینیوم ، کاربردهای عملی در تعیین قدمت رسوبات دریایی ، خاستگاه منگنز ، یخهای دوران یخبندان ، کوارتز در صخره‌ها و شهاب سنگها دارد.

AL-26 اولین بار در مطالعات ماه و شهاب‌سنگها بکار رفت. اجزاء شهاب‌سنگها بعد از جدا شدن از پیکره مادر در مدت سفر خود در فضا در معرض شدید بمباران اشعه کیهانی هستند که باعث تولید آلومینیوم 27 پایدار می‌شود. بعد از سقوط روی زمین ، حفاظ اتمسفر مانع از تولید AL-26 بیشتر از قطعات شهاب‌سنگها می‌شود و واپاشی آن در تعیین عمر زمینی آنها موثر است. تحقیقات روی شهاب‌سنگها ثابت کرده است که AL-26 در زمان شکل‌گیری سیاره ما نسبتا به مقدار فراوان وجود داشته است. احتمالا انرژی آزاد شده در نتیجه واپاشی AL-26 ، ذوب شدن مجدد و جدایی سیارکها بعد از شکل گیری آنها را 2-4 میلیارد سال پیش در پی داشته است.
 !هشدارها  !هشدارها
 آلومینیوم یکی از معدود عناصر فراوانی است که ظاهرا هیچ فعالیت موثری در سلولهای زنده ندارد. اما درصد کمی از مردم به آن حساسیت دارند. آنها تجربه کرده‌اند تماس هر نوع از آن موجب التهاب پوستی می‌شود. مصرف داروهای بند آورنده خون و مواد ضد عرق باعث ایجاد جوشهای خارش آور و سوء هاضمه می‌گردد. عدم جذب مواد غذایی مفید از غذاهای پخته شده در ظروف آلومینیومی همچنین تهوع و سایر علائم مسمومیت در نتیجه خوردن اینگونه محصولات مانند Maalox ، Amphojel ، Kaopectate .

در سایر افراد آلومینیوم مانند فلزات سنگین ، سمی نیست، اما در صورت مصرف زیاد علائمی از مسمومیت دیده شده است. اگرچه استفاده از ظروف غذای آلومینیومی به خاطر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خاصیت هدایت گرمایی بالای آنها بسیار رایج است، در کل ، هیچگونه علامتی در مورد ایجاد مسمومیت آنها دیده نشده است. مصرف زیاد داروهای ضد اسید و مواد ضد عرق که حاوی ترکیبات آلومینیومی هستند، احتمال مسمومیت بیشتری دارند. بعلاوه احتمال ارتباط آلومینیوم با __بیماری آلزایمر__ مطرح شده است، گرچه اخیرا این فرضیه رد شده است.
 آلومینیوم یکی از معدود عناصر فراوانی است که ظاهرا هیچ فعالیت موثری در سلولهای زنده ندارد. اما درصد کمی از مردم به آن حساسیت دارند. آنها تجربه کرده‌اند تماس هر نوع از آن موجب التهاب پوستی می‌شود. مصرف داروهای بند آورنده خون و مواد ضد عرق باعث ایجاد جوشهای خارش آور و سوء هاضمه می‌گردد. عدم جذب مواد غذایی مفید از غذاهای پخته شده در ظروف آلومینیومی همچنین تهوع و سایر علائم مسمومیت در نتیجه خوردن اینگونه محصولات مانند Maalox ، Amphojel ، Kaopectate .

در سایر افراد آلومینیوم مانند فلزات سنگین ، سمی نیست، اما در صورت مصرف زیاد علائمی از مسمومیت دیده شده است. اگرچه استفاده از ظروف غذای آلومینیومی به خاطر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خاصیت هدایت گرمایی بالای آنها بسیار رایج است، در کل ، هیچگونه علامتی در مورد ایجاد مسمومیت آنها دیده نشده است. مصرف زیاد داروهای ضد اسید و مواد ضد عرق که حاوی ترکیبات آلومینیومی هستند، احتمال مسمومیت بیشتری دارند. بعلاوه احتمال ارتباط آلومینیوم با __بیماری آلزایمر__ مطرح شده است، گرچه اخیرا این فرضیه رد شده است.
 !املا !املا
 املاء رسمی این عنصر ، IUPAK) __Aluminium__) است، گرچه عموما آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها آنرا بصورت Aluminum نوشته و تلفظ می‌کنند. "__((همفری دیوی))__" در سال((1807)) Aluminum را برای عنصر کشف شده در آن زمان ارائه کرد، اما بعدا تصمیم گرفت تا این نام را به Aluminium تغییر دهد که با وجود __ium__ در نام بیشتر عناصر تطبیق کند. بعدها املا Aluminium در بریتانیا و آمریکا متداول شد، اما بعد بتدریج آمریکایی‌ها برای اهداف غیرتخصصی این نام را به Aluminum برگرداندند. نام رسمی این عنصر در آمریکا و در رشته شیمی تا سال 1926 بصورت Aluminium بکار رفت. از این تاریخ به بعد انجمن شیمی آمریکا تصمیم به استفاده از املاء Aluminum در نشرِات خود گرفت. املاء رسمی این عنصر ، IUPAK) __Aluminium__) است، گرچه عموما آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها آنرا بصورت Aluminum نوشته و تلفظ می‌کنند. "__((همفری دیوی))__" در سال((1807)) Aluminum را برای عنصر کشف شده در آن زمان ارائه کرد، اما بعدا تصمیم گرفت تا این نام را به Aluminium تغییر دهد که با وجود __ium__ در نام بیشتر عناصر تطبیق کند. بعدها املا Aluminium در بریتانیا و آمریکا متداول شد، اما بعد بتدریج آمریکایی‌ها برای اهداف غیرتخصصی این نام را به Aluminum برگرداندند. نام رسمی این عنصر در آمریکا و در رشته شیمی تا سال 1926 بصورت Aluminium بکار رفت. از این تاریخ به بعد انجمن شیمی آمریکا تصمیم به استفاده از املاء Aluminum در نشرِات خود گرفت.
 !منابع !منابع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/13.html|Los|Alamos|National Laboratory - Aluminium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/13.html|Los|Alamos|National Laboratory - Aluminium]
 !اتصالات خارجی !اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Al/index.html WebElements.com - Aluminium]  *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Al/index.html WebElements.com - Aluminium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Al.html EnvironmentalChemistry.com - Aluminium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Al.html EnvironmentalChemistry.com - Aluminium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [06:39 ]   7   admin      جاری 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:41 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:38 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:08 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:17 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:41 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [04:28 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..