منو
 کاربر Online
563 کاربر online
تاریخچه ی: آلومینیوم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-224Lines: 1-176
-V{maketoc} /> +
  
-right" style="margin-left:1em">

right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">

left" style="margin-left:1em">


 
 
 
 
-
((Magnesium)) - __Aluminium__ - ((Silicon)) +
Magnesium - __Aluminium__ - Silicon
 
 
-
((Boron|B))
__Al__
((Gallium|Ga))  
 
 
+
B
__Al__
Ga

 
{picture=Al_TableImage.png}
 
{picture=Al_TableImage.png}
-
((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Aluminium, Al, 13
+نام , علامت اختصاری , شمارهAluminium , Al , 13
 
 
-((گروه ییایی)) >
>
((فلز عی))
+گروه , اوب , بلوک13 IIIA , 3 , وک p
 
 
-((گروه جل نبی|گروه)), ((وه جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 13|13 «IIIA))), ((عنصر دوره 3|3)) , ((بلوک p|p))
+ج ی , تی >
>
2700 kg/m3 , 2.75
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 2700 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)), 2.75
((رنگ)) نقره ای
{picture=125pxAl2C13.jpg}
+رنگ نقره ای
{picture=125pxAl2C13.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 26.981538 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 26.981538 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 125 (118) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 125 (118) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) +شعاع کووالانسی
 118 pm
 118 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع وندروالس
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3((اوربیتال s|s))2 3p1]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~Ne~np~]~/np~3 s2 3p1]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 3
 2, 8, 3
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) +درجه اکسیداسیون اکسید
 3 (آمفوتریک)
 3 (آمفوتریک)
 
 
-((ساختار کریستالی)) +ساختار کریستالی
 مکعبی face centered
 مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) +
((حالات ماده|حالت ماده))
 جامد
 جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 933.47 ((کلوین|K)) (1220.58 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 933.47 K (1220.58 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 2792 K (4566 °F)
 2792 K (4566 °F)
 
 
-((حجم مولی)) +حجم مولی
 10.00 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 10.00 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
-((گرمای تبخیر)) 293.4 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 293.4 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) +گرمای هم جوشی
 10.79 kJ/mol
 10.79 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار))  ((فشار بخار))
-2.42 ((scientific notation|E))-06 ((پاسکال|Pa)) at __ K
+2.42 E-06 Pa at __ K
 
 
-((سرعت صوت)) 5100 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 933 K
+سرعت صوت 5100 m/s at 933 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیوته))  ((الکترونگاتیوته))
-1.61 ((«درجه پائولینگ)))
+1.61 درجه پائولینگ
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 900 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 900 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 37.7 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 37.7 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 237 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 237 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 577.5 kJ/mol
 577.5 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 1816.7 kJ/mol
 1816.7 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 2744.8 kJ/mol
 2744.8 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون  4th پتانسیل یونیزاسیون
 11577 kJ/mol
 11577 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون  5th پتانسیل یونیزاسیون
 14842 kJ/mol
 14842 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون  6th پتانسیل یونیزاسیون
 18379 kJ/mol
 18379 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون  7th پتانسیل یونیزاسیون
 23326 kJ/mol
 23326 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون  8th پتانسیل یونیزاسیون
 27465 kJ/mol
 27465 kJ/mol
 
 
 9th پتانسیل یونیزاسیون  9th پتانسیل یونیزاسیون
 31853 kJ/mol
 31853 kJ/mol
 
 
 10th پتانسیل یونیزاسیون  10th پتانسیل یونیزاسیون
 38473 kJ/mol
 38473 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+isoNAنیمه عمر DM DE M eVDP
 
 
 26Al 26Al
-((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))7.17 E5 ((سال|y))((الکترون گیری|Epsilon))4.004((منیزیم|26Mg))
+ {syn.}7.17 E5 yEpsilon4.00426Mg
 
 
-27Al__100%__Al با 14 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+27Al__100%__Al با 14 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
 +!تاریخچه کشف آلومینیوم
 +"__فردریک وهلر__" بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت .(لاتین :alum alumen). اما این فلز دو سال پیشتر بوسیله "__هانس کریستین ارستد__" شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد. در __روم__ و __یونان باستان__ این فلز را بعنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزی و نیز بعنوان بند آورنده خون در زخمها بکار می‌بردند و هنوز هم بعنوان داروی بند آورنده خون مورد استفاده است. در سال 1761 ، "__گویتون دموروو__" پیشنهاد کرد تا alum را __آلومین__ (alumin) بنامند.
 +!پیدایش و منابع
 +اگر چه Al ، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است(18%) ، این عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است و زمانی یک فلز گرانبها و ارزشمندتر از ((طلا)) به حساب می‌آمد. بنابراین ، بعنوان فلزی صنعتی اخیرأ مورد توجه قرار گرفته و در مقیاسهای تجاری تنها بیش از 100 سال است که مورد استفاده است. در ابتدا که این فلز کشف شد، جدا کردن آن از سنگها بسیار مشکل بود و چون کل آلومینیوم زمین بصورت ترکیب بود، مشکل‌ترین فلز از نظر تهیه به شمار می‌آمد.
-آلومینیوم ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای علامت AL و ((عدد اتمی)) 13 می باشد . آلومینیوم که عنصری نقره ای و انعطاف پذیر است عمدتأ به صورت ((سنگ معدن)) بوکسیت یافت می شود و از نظر مقاومتی که در برابر ((اکسیدا سیون)) دارد همچنین وزن و قدرت آن قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف به کار می رود و در جهان اقتصاد عنصر بسیار مهمی است. اجزای سازه هایی که از آلومینیوم ساخته می شوند در صنعت هوانوردی و سایر مراحل ((حمل و نقل)) بسیار مهم هستند نِیز سازه هایی که در آنها وزن ِ پایداری و مقاومت لازم است وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد.<br />

! ویژگیهای قابل توجه


آلومینیوم فلزی نرم ِ سبک اما قوی است با ظاهری نقره ای – خاکستری مات و لایه نازک اکسیداسیون که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل می شود از زنگ خوردگی بیشتر جلوگیری می کند.وزن آلومینیوم تقریبأ یک سوم ((فولاد)) یا ((مس)) است ِ چکش خوار ِ انعطاف پذیر و به راحتی خم می شود ِ همجنین بسیار با دوام و مقاوم در برابر ((زنگ خوردگی)) است.
بعلاوه این عنصر غیر مغناطیسی ِ بدون جرقه ِ دومین فلز جکش خوار و ششمین فلز انعطاف پذیر است.


! کاربردها


جه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از ((آهن)) است وتقریبأ در تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت می باشد. آلومینیوم خالص نرم وضعیف است اما می تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس ِ منیزیوم ِ منگنز ِ سیلیکن و دیگر عناصر بوجود آورد که این آلیاژ ها ویژگیهای مفید گوناگونی دارند.

این آلیاژها اجزای مهم ((هواپیما))ها و ((راکتها)) را می سازند . وقتی آلومینیوم را در خلا تبخیر کنند پوششی تشکیل می دهد که هم نور مرئی و هم گرمای تابشی را منعکس می کند. این پوششها لایه نازک اکسید آلومینیوم محافظ را بوجود می آورند که همانند پوششهای ((نقره)) خاصیت خود را از دست نمی دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از این فلز در لایه آینه های ((تلسکوپ))های نجومی است.
برخی از کاربردهای فراوان آلومینیوم عبارتند از :
- حمل و نقل ((«اتومبیل))ها ِ ((هواپیما))ها ِ ((کامیون))ها ِ کشتی ها ِ ناوگانهای دریایی ِ راه آهن و ...)
- بسته بندی((«قوطی))ها ِ ((فویل)) و...)
- ساختمان((«درب )) ِ ((پنجره )) ِ دیوار پوشها و ...)
- کالاهای با دوام مصرف کننده(وسلیل برقی خانگی ِ ((وسایل آشپزخانه)) ِ ...)
- خطوط انتقال الکتریکی (به علت وزن سبک اگرجه هدایت الکترِکی آن تنها 60% هدایت الکتریکی ((مس)) می باشد)
- ماشین آلات

اکسید آلومینیوم ((«آلومینا))) بطور طبیعی وبصورت ((کوراندوم)) ِ ((سنگ سمباده)) (emery) ِ ((یاقوت)) (ruby) و ((یاقوت کبود)) (s
apphire) ِافت می شود که در صنعت ((شیشه)) سازی کاربرد دارد.یاقوت و یاقوت کبود مصنوعی در ((لیزر)) برای تولید نور هم نوسان بکار می روند . آلومینیوم با انرژی زیادی اکسیده می شود و در نتیجه در سوخت ((موشک))های با سوخت و دمازاها مورد استفاده واقع می شود.<br />

! تاریخچه


((فردریک)) و ((هلر)) بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت ((«لاتین)) :a
lum , alumen) .اما این فلز دو سال پیشتر بوسیله ((هانس کریستین ارستد)) شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد.
در ((روم)) و ((یونان)) باستان این فلز را بعنوان ((ثابت کننده)) رنگ در رنگرزی و نیز بعنوان بند آورنده خون در زخمها بکار می بردند وهنوز هم بعنوان داروی بند آورنده خون مورد استفاده است. در سال ((1761)) ((گویتون دموروو)) پیشنهاد کرد تا alum را آلومین (alum
in) بنامند.r />

! پیدایش و منابع


اگر چه AL یک عنصر فراوان در پوسته زمین است(1ِ8%) ِ این عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است و زمانی یک فلز گرانبها و ارزشمندتر از ((طلا)) به حساب می آمد.بنابر این بعنوان فلزی صنعتی اخیرأ مورد توجه قرار گرفته ودر مقیاسهای تجاری تنها بیش از 100 سال است که مورد استفاده است.
در ابتدا که این فلز کشف شد جدا کردن آن از سنگها بسیار مشکل بود و چون کل آلومینیوم زمین بصورت ترکیب بود مشکل ترین فلز از نظر تهیه به شمار می آمد.
align=left>
+<table dir align=left>
 
 
  
 {picture=180px_Aluminum_Metal.jpg} {picture=180px_Aluminum_Metal.jpg}
  
 
 
-

آلومینیوم برای مدتی از طلا با ارزش تر بود اما بعد از ابداع یک روش آسان برای استخراج آن در سال ((1889)) قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد.تهیه مجدد این فلز از قطعات اسقاط (از طریق ((بازیافت))) تبدیل به بخش مهمی از صنعت آلومینیوم شد.بازیافت آلومینیوم موضوع تازه ای نیست بلکه از قرن نوزدهم یک روش رایج برای این کار وجود داشت. با اینهمه تا اواخر قرن ((دهه 60)) این یک کار کم منفعتی بود تا زمانیکه بازیافت قوطیهای آلومینیومی ((آشامیدنیها)) بالاخره بازیافـت این فلز را مورد توجه قرار داد.منابع بازیافت آلومینیوم عبارتند از: اتومبیلها پنجره ها دربها لوازم منزل ِ کانتینرها و سایر محصولات ...


آلومینیوم یک فلز واکنشگر است و نمی تواند از ((سنگ معدن)) خود بوکسیت (Al2o) بوسیله کاهش با ((کربن)) جدا شود.در عوض روش جدا سازی این فلز از طریق ((الکترولیز)) است.(این فلز در محلول اکسیده شده سپس بصورت فلز خالص جدا می شود.) لذا جهت این کار سنگ معدن باید درون یک مایع قرار بگیرد.اما ((بوکسیت)) دارای نقطه ذوب بالایی است (c2000) که تامین این مقدار انرﮊی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست . برای سالهای زیادی بوکسیت را در فلورید سدیم و آلومینیوم مذاب قرار می دادند و نقطه ذوب آن تا c900 کاهش می یافت.اما امروزه مخلوط مصنوعی ازآلومینیوم ِ سدیم و ((فلوریدکلسیم)) جایگزین ((فلورید سدیم و آلومینیوم)) شده است. این فرایند هنوز مستلزم انرژی بسیار زیاد است و کارخانجات آلومینیوم دارای ایستگاههای برق مخصوص خود در اطراف این کارخانه ها هستند. />((الکترود))هایی که در الکترولیز بوکسیت بکار می روند هر دو ((کربن)) هستند. وقتی سنگ معدن در حالت مذاب است یونهای آن آزادانه حرکت می کنند. واکنش در ((کاتد)) منفی اینگونه است:
Al3++3e -Al
در اینجا یون آلومینیوم در حالت کاهش است(الکترونها اضافه می شوند) سپس فلز آلومینیوم به سمت پایین فرو می رود و خارج می شوند. />آند مثبت اکسیژن بوکسیت را اکسیده می کند که بعد از آن با الکترود کربنی واکنش کرده تا تولید دی اکسید کربن نماید. /> />
>این ((کاتد)) باید عوض شود چون اغلب تبدیل به ((دی اکسید کربن)) می شود.بر خلاف هزینه ((الکترولیز)) ِ آلومینیوم فلزی ارزان با کاربرد وسیع است. امروزه آلومینیوم را می توان از ((خاکه معدنی))(clay) استخراج کرد اما این فرایند اقتصادی نیست.


! ایزوتوپها


آلومینیوم دارای 9 ((ایزوتوپ)) است که عمده ترین آنها بین 23 تا 30 مرتب شده اند. تنها AL-27 (ایزوتوپ پایدار))) و AL-26 (ایزوتوپ ((رادیو اکتیو))) بطور طبیعی وجود دارند.AL-26 از پراشیدن ذرات اتم ((آرگون)) در ((اتمسفر)) که در نتیجه پروتونهای ((اشعه کیهانی)) رخ می دهد تولید می شود. ایزوتوپهای آلومینیوم کاربردهای عملی در تعیین قدمت رسوبات ((دریایی)) ِ سختگاه ((منگنز)) ِ یخهای دوران یخبندان ِ ((کوارتز)) در ((صخره)) ها شهاب ((سنگ))ها دارد. />نسبت AL-26 به ((برلیوم)) 10 برای 5 مطالعه 6 نقش حمل ِ ته نشینی ِ ذخیره رسوب ِ زمان دفن و فرسایش در مقیاس زمانی 10 تا 10 بکار برده شده است. />AL-26((«Cosmogenic))) اوطن بار در مطالعات ((ماه «قمر زمین»|ماه)) و شهاب سنگها بکار رفت. اجزاء شهاب سنگها بعد از جدا شدن از پیکره مادر در مدت سفر خود در فضا در معرض شدید بمباران اشعه کیهانی هستند که باعث تولید آلومینیوم 27 پایدار می شود. بعد از سقوط روی زمین حفاظ اتمسفر مانع از تولید AL-26 بیشتر از قطعات شهاب سنگها می شود و واپاشی آن در تعیین عمر زمینی آنها مور است.تحقِقات روی شهاب سنگها ثابت کرده AL-26 در زمان شکل گیری سیاره ما نسبتا به مقدار فراوان وجود داشته است. احتمالا انرژی آزاد شده در نتیجه واپاشی AL-26 ِ ذوب شدن مجدد و جدایی ((سیارکها)) بعد از شکل گیری آنها را 2-4 میلیارد سال پیش در پی داشته است.

! هشدارها

آلومینیوم یکی از معدود عناصر فراوانی است ظاهرا هیچ فعالیت موثری در سلولهای زنده ندارد اما درصد کمی از مردم به آن حساسیت دارند آنها تجربه کرده اند تماس هر نوع از آن موجب التهاب پوستی می شود- مصرف داروهای بند آورنده خون ومواد ضد عرق باعث ایجاد جوشهای خارش آور و سوء هاضمه می گردد ِ عدم جذب مواد غذایی مفید از غذاهای پخته شده در ظروف آلومینیومی همچنین تهوع و سایر علائم مسمومیت در نتیجه خوردن اینگونه محصولات مانند Maalox,Amphojel,Kaopectate . در سایر افراد آلومینیوم بمانند فلزات سنگین سمی نیست اما ر صورت مصرف زیاد علائمی از مسمومیت دیده شده است اگرچه استفاده از ظروف غذای آلومینیومی به خاطر مقاومت در برابر زنگزدگی و خاصیت هدایت گرمایی بالای آنها بسیار رایج است در کل ِ هیچگونه علامتی در مورد ایجاد مسمومیت آنها دیده نشده است. مصرف زیاد داروهای ((ضد اسید)) و مواد ضد عرق که حاوی ترکیبات آلومینیومی هستند احتمال ((مسمومیت)) بیشتری دارند بعلاوه احتمال ارتباط آلومینیوم با ((بیماری آلزایمر)) مطرح شده گرچه اخیرا این فرضیه رد شده است.


! املاء


املا رسمی این عنصر((«IUPAK))) Aluminium است گرچه عموما آمریکاییها و ((کانادا))ییها آنرا بصورت Aluminum نوشته و تلفظ می کنند. ((هامفری دیوی)) در سال((1807)) Aluminum را برای عنصر کشف شده در آن زمان ارائه کرد اما بعدا تصمیم گرفت تا این نام را به Aluminium تغییر دهد که با وجود "ium" در نام بیشتر عناصر تطبیق کند. بعدها املا Aluminium در بریتانیا و آمریکا متداول شد اما بعد به تدریج آمریکاییها برای اهداف غیر تخصصی این نام را به Aluminum بر گرداندند . نام رسمی این عنصر در آمریکا ودر رشته شیمی تا سال 1926 بصورت Aluminium بکار رفت . از این تاریخ به بعد ((انجمن شیمی آمریکا)) تصمیم به استفاده از املا Aluminum در نشرِات خود گرفت.
+

آلومینیوم برای مدتی از طلا با ارزشتر بود، اما بعد از ابداع یک روش آسان برای استخراج آن در سال 1889 ، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد. تهیه مجدد این فلز از قطعات اسقاط (از طریق بازیافت) تبدیل به بخش مهمی از صنعت آلومینیوم شد. بازیافت آلومینیوم موضوع تازه ای نیست، بلکه از قرن نوزدهم یک روش رایج برای این کار وجود داشت. با اینهمه تا اواخر دهه 60 این یک کار کم منفعتی بود تا زمانیکه بازیافت قوطیهای آلومینیومی آشامیدنیها بالاخره بازیافـت این فلز را مورد توجه قرار داد. منابع بازیافت آلومینیوم عبارتند از: اتومبیلها ، نجره ها ، درها ، لوازم منزل ، کانتینرها و سایر محصولات ... .
!معرفی
آلومینیوم ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای علامت Al و ((عدد اتمی)) 13 می‌باشد. آلومینیوم که عنصری نقره‌ای و انعطاف‌
پذیر است، عمدتأ به صورت سنگ معدن __بوکسیت__ یافت می‌شود و از نظر مقاومتی که در برابر ((اکسیداسیون)) دارد، همچنین وزن و قدرت آن ، قابل توجه است. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف بکار می‌رود و در جهان اتصاد ، عنصر بسیار مهمی است.

اجزای سازه‌هایی که از آلومینیوم ساخته می‌شوند،
در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه‌هایی ک در آنها وزن پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد.
!ویژگی‌های قابل توجه
آلومینیو
م ، فلزی نرم و سبک ، اما قوی است، با ظاهری نقره‌ای - خاکستری مات و لایه نازک ((اکسیداسیون-احیا|اکسیداسیون)) که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل می‌شود، از زنگ خوردگی بیشتر جلوگیری می‌کند. وزن آلومینیوم تقریبأ یک سوم ((فولاد)) یا ((مس)) است.ِ چکش خوار ، انعطاف پذیر و به راحتی خ می‌شود. همنین بسیار بادَوام و مقاوم در برابر زنگ خوردگی است. بعلاوه ، این عنصر غیر مغناطیسی ، بدون جرقه ، دومین فلز چکش خوار و ششمین فلز انعطاف‌پذیر است.
اربردها
چه از نظر ک
یفیت و چه از نظر ارزش ، آلومینیوم کاربردی‌ترین فلز بعد از ((آهن)) است و تقریبأ در تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت می‌باشد. آلومینیوم خالص ، نرم و ضعیف است، اما می‌تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس ، منیزیوم ، منگنز ، سیلیکون و دیگر عناصر بوجود آورد که این آلیاژها ویژگی‌های مفید گوناگونی دارند. این آلیاژها اجزای مهم هواپیماها و راکتها را می‌سازند.

وقتی آلومینیوم را در خلاء تبخیر کنند، پوششی تشکیل می‌دهد که هم نور مرئی و هم گرمای تابشی را منعکس می‌کند. این پوششها لایه نازک اکسید آلومینیوم
محافظ را بوجود می‌آورند که همانند پوششهای ((نقره)) خاصیت خود را از دست نمی‌دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از این فلز در لایه آینه‌های تلسکوپ‌های نجومی است.

برخی از کاربردهای فراوان آلومینیوم عبارتند از:


*حمل و نقل ( اتومبیل‌ها ، هواپیماها ، کامیون‌ها ، کشتی‌ها ، ناوگانهای دریایی ، راه آهن و
... )
*بسته‌بندی ( قوطی‌ها ، فویل و... )
*ساختمان ( درب ، پنجره ، دیوار پوشها و ... )
*کالاهای با دوام مصرف کننده ( وسایل برقی خانگی ، وسایل آشپزخانه ، ... )
*خطوط انتقال الکتریکی ( به‌علت وزن سبک اگرچه هدایت الکترِکی آن تنها 60% هدایت الکتریکی ((مس)) می‌باشد )
*ماشین آلات
اکسید
آلومینیوم (آلومینا) بطور طبیعی و بصورت کوراندوم ، سنگ سمباده (emery) ، یاقوت (ruby) و یاقوت کبود (sapphire) یافت می‌شود که در صنعت شیشه‌سازی کاربرد دارد. یاقوت و یاقوت کبود مصنوعی در ((شیمی لیزر|لیزر)) برای تولید نور هم‌نوسان بکار می‌روند. آلومینیوم با انرژی زیادی اکسیده می‌شود و در نتیجه در سوخت موشهای با سوخت و مازاها مورد استفاده واقع می‌شود.
!استخراج آلومی
نیوم
آلو
مینیوم یک فلز واکنشگر است و نمی‌تواند از سنگ معدن خود بوکسیت (Al2O ) بوسیله کاهش با ((کربن)) جدا شود. در عوض روش جداسازی این فلز از طریق ((الکترولیز)) است. (این فلز در محلول اکسیده شده ، سپس بصورت فلز خالص جدا میشود.) لذا جهت این کار ، سنگ معدن باید درون یک مایع قرار بگیرد. اما ((بوکسیت)) دارای نقطه ذوب بالایی است (2000 درجه سانتی‌گراد) که تامین این مقدار انرﮊی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

برای سالهای زیادی بوکسیت را در فلورید سدیم و آلومینیوم مذاب قرار میدادند و نقطه ذوب آن تا 900درجه سانتی‌گراد کاهش مییافت. اما امروزه مخلوط مصنوعی ازآلومینیوم ، سدیم و فلوئورید کلسیم ، جایگزین فلورید سدیم و آلومینیوم شده است. این فرایند هنوز مستلزم انرژی بسیار زیاد است و کارخانجات آلومینیوم دارای ایستگاههای برق مخصوص خود در اطراف این کارخانهها هستند.

الکترودهایی که در الکترولیز بوکسیت بکار میروند، هر دو کربن هستند. وقتی سنگ معدن در حالت مذاب است، یونهای آن آزادانه حرکت میکنند. واکنش در کاتد منفی اینگونه است:


::~~green:__Al3+ + 3e ----> Al__~~::
در اینجا یون آلومینیوم در حالت کاهش است(الکترونها اضافه میشوند). سپس فلز آلومینیوم به سمت پایین فرو میرود و خارج میشود.>>آند مثبت ، اکسیژن بوکسیت را اکسیده میکند که بعد از آن با الکترود کربنی واکنش کرده تا تولید ((دیاکسید کربن)) نماید.

این ((آند و کاتد|کاتد)) باید عوض شود، چون اغلب تبدیل به دیاکسید کربن میشود. بر خلاف هزینه ((الکترولیز)) ، آلومینیوم فلز ارزان با کاربرد وسیع است. امروزه آلومینیوم را میتوان از خاکه معدنی (clay) استخراج کرد، اما این فرایند ، اقتصادی نیست.
!ایزوتوپها
آلومینیوم ، دارای 9 ((ایزوتوپ)) است که عمدهترین آنها بین 23 تا 30 مرتب شدهاند. تنها Al-27 ( ایزوتوپ پایدار ) و AL-26 (ایزوتوپ رادیو اکتیو) بطور طبیعی وجود دارند. AL-26 از پراشیدن ذرات اتم ((آرگون)) در ((اتمسفر)) که در نتیجه پروتونهای اشعه کیهانی رخ میدهد، تولید میشود. ایزوتوپهای آلومینیوم ، کاربردهای عملی در تعیین قدمت رسوبات دریایی ، خاستگاه منگنز ، یخهای دوران یخبندان ، کوارتز در صخرهها و شهاب سنگها دارد.

AL-26 اوین بار در مطالعات ماه و شهابسنگها بکار رفت. اجزاء شهابسنگها بعد از جدا شدن از پیکره مادر در مدت سفر خود در فضا در معرض شدید بمباران اشعه کیهانی هستند که باعث تولید آلومینیوم 27 پایدار میشود. بعد از سقوط روی زمین ، حفاظ اتمسفر مانع از تولید AL-26 بیشتر از قطعات شهابسنگها میشود و واپاشی آن در تعیین عمر زمینی آنها مور است. تحقیقات روی شهابسنگها ثابت کرده است که AL-26 در زمان شکلگیری سیاره ما نسبتا به مقدار فراوان وجود داشته است. احتمالا انرژی آزاد شده در نتیجه واپاشی AL-26 ، ذوب شدن مجدد و جدایی سیارکها بعد از شکل گیری آنها را 2-4 میلیارد سال پیش در پی داشته است.
!هشدارها
آلومینیوم یکی از معدود عناصر فراوانی است که ظاهرا هیچ فعالیت موثری در سلولهای زنده ندارد. اما درصد کمی از مردم به آن حساسیت دارند. آنها تجربه کردهاند تماس هر نوع از آن موجب التهاب پوستی میشود. مصرف داروهای بند آورنده خون و مواد ضد عرق باعث ایجاد جوشهای خارش آور و سوء هاضمه میگردد. عدم جذب مواد غذایی مفید از غذاهای پخته شده در ظروف آلومینیومی همچنین تهوع و سایر علائم مسمومیت در نتیجه خوردن اینگونه محصولات مانند Maalox ، Amphojel ، Kaopectate .

در سایر افراد آلومینیوم مانند فلزات سنگین ، سمی نیست، اما در صورت مصرف زیاد علائمی از مسمومیت دیده شده است. اگرچه استفاده از ظروف غذای آلومینیومی به خاطر مقاومت در برابر زنگزدگی و خاصیت هدایت گرمایی بالای آنها بسیار رایج است، در کل ، هیچگونه علامتی در مورد ایجاد مسمومیت آنها دیده نشده است. مصرف زیاد داروهای ضد اسید و مواد ضد عرق که حاوی ترکیبات آلومینیومی هستند، احتمال مسمومیت بیشتری دارند. بعلاوه احتمال ارتباط آلومینیوم با __بیماری آلزایمر__ مطرح شده است، گرچه اخیرا این فرضیه رد شده است.
!املا
املاء رسمی این عنصر ، IUPAK) __Aluminium__) است، گرچه عموما آمریکایها و کانادایها آنرا بصورت Aluminum نوشته و تلفظ میکنند. "__((همفری دیوی))__" در سال((1807)) Aluminum را برای عنصر کشف شده در آن زمان ارائه کرد، اما بعدا تصمیم گرفت تا این نام را به Aluminium تغییر دهد که با وجود __ium__ در نام بیشتر عناصر تطبیق کند. بعدها املا Aluminium در بریتانیا و آمریکا متداول شد، اما بعد بتدریج آمریکایها برای اهداف غیرتخصصی این نام را به Aluminum برگرداندند. نام رسمی این عنصر در آمریکا و در رشته شیمی تا سال 1926 بصورت Aluminium بکار رفت. از این تاریخ به بعد انجمن شیمی آمریکا تصمیم به استفاده از املاء Aluminum در نشرِات خود گرفت.  !منابع !منابع  *[http://periodic.lanl.gov/elements/13.html|Los|Alamos|National Laboratory - Aluminium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/13.html|Los|Alamos|National Laboratory - Aluminium] -
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی  *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Al/index.html WebElements.com - Aluminium]  *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Al/index.html WebElements.com - Aluminium]  *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Al.html EnvironmentalChemistry.com - Aluminium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Al.html EnvironmentalChemistry.com - Aluminium]
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [06:39 ]   7   admin      جاری 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:41 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:38 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:08 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:17 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:41 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [04:28 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..