منو
 صفحه های تصادفی
مناظره امام باقر علیه السلام با قتاده
طوطی دم بلند سرخ
پل سی و سی پل
کلونازپام
عامل اساسی دین ‏زدایی در غرب
سارویه
keratitis
آزمایش بطری و سکه
غازان خان ایلخان مغول
تیره انار
 کاربر Online
695 کاربر online
تاریخچه ی: آغاز کار ایریدولوژی

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-32Lines: 1-43
 V{maketoc} V{maketoc}
-!ایری دولوژی از سال 1853 آغاز گردید +!تاریخچه ایریدولوژی
تا قبل
از 1853 احتمال کاربرد ((مردمک چشم)) برای تشخیص موقعیت بدن توسط پزشکان قدیمی از جمله پسر سینا رواج داشته ولی بصورت مطالعه سیستمیک از زمانی آغاز شد ه ((کتر پان پنرلی)) به مشاهده چشمان یک جغد پرداخت. توجه این شخص به ایریدولوژی بدین ترتیب شروع شد که یک جغد در باغ منزلشان به دام افتاد و پای حیوان آسیب دید ظرف چند روز تغییراتی از مردمک چشم جغد مشاهده گردید که این از بهبودی نشانه های مشاهده شده برطرف گردید. این محقق مردمک را بصورت یک دایره‌ای که هر قسمت از آن نشانگر قسمت خاصی از بدن می‌تواند باشد فرض گرفت و پاها در قسمت پایینی مردمک نمایان می‌گردید. و امروزه این قسمت مربوط به پا فقط یکی از 90 ناحیه‌ای است که در مردمک چشم مشخص گردید.

:: {picture=OwlEyesmall25.JPG}::
-تا ل 1853 اتمال کاربرد ردک م ای خسص موقیت بد ط پزشکا قدیمی جمله پ سیا روا داه لی بصورت یمیک ز زمنی از د که دکتر ((ان پنرلی)) به مشه چشمان یک غد رات. وجه این ش ه ییووژی بدین تریب شر د ک یک غد در اغ منزلان به م افت و پای یوان یب ید ظر چ تغییراتی ز مردک چش ((د)) مشاهده گردید که این از بودی شاه های مشهه شده رطرف گردید. این مقق ک ا بصوت یک ایر ای ک هر ست از آ نشاگر سمت خای ا بدن می واند باشد ض ا در قسمت ئیی مدک ماین می ردید. و اموز این قمت موط به ا ط یی 90 نیه ای ا ک در مدمک چم مشخص ردید. />((ون پنلی ))ر ابدای کا بود و هنو ملً نحیه مربط ب شش ها که ر مدمک کجا را رند ملوم نشه بو. رای ((ز)) ص نریده و. د ا در ((آلمان)) پیر کد و ر سال 1880 حت عنوان «شفیت طبیعت و هر رمای» ر. س 1893 کتا «رش تشخیص» ر نوشت. +((ون نلی)) اتدای کار بود هنو ملً ناحیه مو ب ش‌ ک در ممک ک را دان علوم د. ی مز مخص نگردیده و. عدها در آمان پیش کد در ال 1880 حت نوان «کشفی ر یت و ر درمنی» گر. در ال 1893 کاب «و تیص» ا نو. برسی ه تغییرات دی اری که این تغییرات در مغز ضبط ی‌ود و شها شههیی از مز و نچه که ((ااموس)) ((هیتااس)) ا اضاء بدن می‌گیند به ((عیه |بیه)) ی‌رسان چشم در قسمت عی ی میند ا زان قیم ماول بوده ونه های ا ر در (( ابن ینا|ب یخ لیس)) می‌بیی که لیرغم نودن امکاا میشگهی ((ابولی ی)) در ه ی درمان بیمری ود که هنوز رای بسیاری گفت انی ت. هر فایتی ر قس کا ی‌گیر.
-:: {picture=OwlEyesmall25.JPG}:: +!سیر تحولی و پیشرفت ایریدولوژیr />*در سال 1695 جوهان ال اقاکتنری درباره ایریدولوژی نوشت و بعد در سال 1786 کریستیان همه تلش تحت عنوان چشم علائم آن و پس از اردن پنرلی لهستانی بین (1911 ـ 1826) پیشرفتهای وسیعی داشت که در واقع __بنیان گذار ایریدولوژی__ محسوب می‌گردد. وی کتابی درباره این روش تشخیص و درمان نوشت تحت عنوان «کشفیاتی از طبیعت و هنردرمانی».
-ررسی و ل ییرا ی و ثای ک این غییرات د م ط ی د و ((چم)) ها ه هایی م د و چه ((ااو)) و ((هیوااموس)) از اء بد می گیرند ه ((عنبیه)) ی رانن چ در قسم عنبیه تی ی ک از مان دیم متداول بوده و نمون گتده ای از ر ی ریس می بینی که یر بدن اکنا ایهی ((اوعلی ین ))ادر ه تشخیص رما یماری ا ود ک ن برای بسیاری شگفت انگ ست. هر فالیی ه قمت از بد کار ی گید. +*یریدووژی آلم و خی دیگر ا کوای اروپایی وا یافت اشخاصی نیر پاستوردینمیک ملعه و یق کدد و ر اای قرن بیم آیک ورد ررسی رار رت. />*((هنی ادارد ت)) اولین ((پشکی)) بود که ایریدلوژی ا در آریکا مطرح نمود و پس از او ک یندلهر به تحیق پرات و تابی تحت عو «درمن طبیعت» ت؟ از ن شش جد کتاب در این مورد نت ه نام «تشخیص از ری مرمک چم» (1919).

*
ز ل 1922 کر رارخیس با دکتر لینداهر در ((شیکاگو)) به حیق پراخت سس با ک لین در سانفراسیسکو مدت ها کا د و همچنین با یریدولوژی ف دکتر کونی نویسنده تشخیص بیاری ز طریق مشاده چم کارکرد در تحقیات ود با کنیز انصد دمک چشم «رنگی» برای بیان نشانهه رست کرد که همه بر سا مهتش از بیاراش ود.
 !ارتباط عنبیه با اعضاء مختلف بدن !ارتباط عنبیه با اعضاء مختلف بدن
 +بنا بر نظر ایریدولوژیست آلمانی ((رئودورکریج)) اولین ماخذ علمی در مورد تجزیه و تحلیل عنبیه بر می‌گردد به پزشکی به نام ((فیلیپ میس)) در سال 1670 میلادی، میسن کتابی بنام نوشت که در آن قسمتهای مختلف عنبیه را تشریح می‌کند و از ارتباط اعضاء مختلف بدن و چگونگی حالات آنها در عنبیه صحبت می‌کند.
-بنا بر نظر ایریدولوژیست آلمانی ((رئودورکریج)) اولین ماخذ علمی در مورد تجزیه و تحلیل عنبیه بر می گردد به پزشکی بنام ((فیلیپ میس)) در سال 1670 میلادی، میسن کتابی بنام نوشت که در آن قسمت های مختلف عنبیه را تشریح می کند و از ارتباط اعضاء مختلف بدن و چگونگی حالات آنها در عنبیه صحبت می کند.
در سال 1695 جوهان ال اقاکتنری درباره ایریدولوژی نوشت و بعد در سال 1786 کریستیان همه تلش تحت عنوان چشم علائم آن و پس از اردن پنرلی لهستانی بین (1911 ـ 1826) پیشرفت های وسیعی داشت که در واقع __بنیان گذار ایریدولوژی__ محسوب می گردد. وی کتابی درباره این روش تشخیص و درمان نوشت تحت عنوان «کشفیاتی از طبیعت و هنردرمانی»
((ون پنرلی)) مشاهده کرده بود که علائم خاصی در عنبیه نشان دهنده بیماری های عضوی در بدن هست. همچنین متوجه شده بود که پس از کلیات جراحی نقطه های سیاهرنگی که در اطراف آن ها خطوط سفیدی هست در عنبیه پدید می آید و مصرف ((دارو)) هم تغییراتی این رنگی تولید می کند. هر علامتی که در عنبیه دیده می ش نشانگر متاثر شدن عضوی از بدن است. پنرلی نقشه ای از عنبیه تهیه نمود که هر قسمت آن مربوط به یک عضو خاص از بدن میشه و این ((چارت)) در مورد همه بیمارانی که دیده بود صحت داشت و یکی بوده رنگ ها علائمی که در عنبیه بوجود می آید نشان دهنده نقشه برداری یا تهیه چارت قسمت بسیار مهم در ایریدولوژی است و روی عنبیه اثر میگذارد و ضربه ای که علامتی که روی عنبیه می گذارد فرق گذاشت وضعیت بافت های هر عضوی است و نشانه بیماری خود عنبیه نیست. عنبیه ممکن است دارای علامت خاصی باشد حال یا بصورت ژنتیکی پدید آمده باشد و یا بعداً تولید شده باشد. باید بین آنچه که ناراحتی عضوی از آن هست که همراه با تحریک بافت می باشد زیرا تشخیص هر قسمت از بدن از روی عنیبه بسیار مشکل است و این امر هزاران سال مورد توجه محققین بوده نقشه های اولیه غلط هائی داشته ولی به هر جها پایه های اولیه این علم بودند. ضمن قرون متمادی چارت تکامل یافت. مطالعه و تحقیق در ایریدولوژی یک پدیده جسمانی است و افراد بسیار زیادی از ممالک دنیا بدان مشترک محقق بخصوصی که در این علم به شیمیائی پیشرفت کرده باشد وجود ندارد. چارت علمی و عملی بسیار کاملی که امروزه از عنبیه در اختیار داریم ضمن قرن ها مطالعه و تحقیق بدست آمده است.
+((ون پنرلی)) مشاهده کرده بود که علائم خاصی در عنبیه نشان دهنده بیماریهای عضوی در بدن هست. همچنین متوجه شده بود که پس از کلیات جراحی نقطههای سیاهرنگی که در اطراف آنها خطوط سفیدی هست در عنبیه پدید میآید و مصرف دارو هم تغییراتی این رنگی تولید میکند. هر علامتی که در عنبیه دیده میشد نشانگر متاثر شدن عضوی از بدن است. پنرلی نقشهای از عنبیه تهیه نمود که هر قسمت آن مربوط به یک عضو خاص از بدن میشه و این چارت در مورد همه بیمارانی که دیده بود صحت داشت و یکی بوده رنگ ها علائمی که در عنبیه بوجود می آید نشان دهنده نقشه برداری یا تهیه چارت قسمت بسیار مهم در ایریدولوژی است و روی عنبیه اثر مگذارد و ضربه ای که علامتی که روی عنبیه میگذارد فرق گذاشت وضعیت بافتهای هر عضوی است و نشانه بیماری خود عنبیه نیست.
-ییدلوژی در آمان و ی یر از کشورهای رپای وا یفت و اشاصی نظی پتورینمیک ه و قیق کدند و ر ابدای ق بیم در ((میکا)) مورد بررسی رار رت. />((هنری اواد تن)) ولین ((پزشکی)) که ایریلوژی ا آمریکا م نمود و پ از او دکت لینلاهر تحقیق پردات و کنی ت نون «ران ی» وشت؟ و پس از آن ج کتاب در این مورد نوت ب «تشخیص ز طری مردک ش» (1919).
از سال 1922 کر براردخیس ا کتر لیناهر ((یکاگ)) به حی پرداخت س ب مک لین در ((انرانسیسکو)) ب مدت چهار ال کا ک و مچنی ایریدولوژی ف ک کونی نویده خی یمای از ی مش چ کارکرد در یات ود با کوی پانصد مردمک چم «رگی» رای بیان نشا ها درت ک ک همه ر اا مهداش ا ین د.
+نی مکن دارای ام ای اش حال ی ور ژنیکی ی آه د و ی بداً تولید د بد. ید بین آ که نااتی ضوی از هت که همر ا ریک بافت می‌د زیرا تخی هر قت ا ن وی نی ی شکل است و این م اران سال مورد توه قین د قش‌های اولیه لایی اته ولی هر ه پیهای لی ای م بوند. من رو متمادی چارت کامل یاف. ملعه و تحی ایریدولوژی یک پی منی ست و راد یر یای از مملک نیا بدا مشرک ق خصصی که در ین م به شییایی پیشرفت کده باشد وج ندارد. چرت عمی و ملی بسیار کای که امروه عبیه ر اتیا داریم من قنها ماله و حقی ده است.
-!چشم ها همه چیز را دارند +:: {picture=iridologytester25.jpg}::
-در طبیعت انواع مختلف چشم از ((حشرات)) ، ((خزندگان)) و ((ماهی)) و پرنده می بینم. چشم ها وسائل حفظ حیات هستند. آنها غذا، ((محیط زیست)) ، گریز از خطر را در همه جانداران امکان پذیر میسازند. مکانیزم های ثانوی دیگری در موجودات زنده هست ولی چشم ها مهمترین محسوب می گردند.
__توسعه چارت:__ منظور از چارت در ا
ری دولوژی بسیار روشن است همان گونه که برای پایین آدرسی به نقشه رجوع می کنیم برای ((پستانداران)) به هر قسمت از بدن مثلاض کلیه به چشم رجوع می کنیم. چارت در ایریدولوژی اساساً نقشه ای است که نقاط مختلف مردمک چشم را نشان می دهد که در آن تمامی آناتومی انسان مشخص گردیده.
در چارت زیر از یک تا دوازده قسمت مشاهده میشود که هر ساعت خود به ده قسمت کوچک دیگر دیگر تقسیم شده است همراه با زن های مشخص
.
+!چشم‌ها همه چیز را دارند
در طبیعت انواع مختلف چشم از ((حشرات)) ، ((خزندگان)) و ((ماهی)) و پرنده میبینم. چشمها وسائل حفظ حیات هستند. آنها غذا، ((محیط زیست)) ، گریز از خطر را در همه جانداران امکان پذیر مسازند. مکانیزمهای ثانوی دیگری در موجودات زنده هست ولی چشمها مهمترین محسوب میگردند.
-!چشم ها شبیه یکدیگر نیستند +__توسعه چارت:__ منظور از چارت در ایریدولوژی بسیار روشن است همانگونه که برای پایین آدرسی به نقشه رجوع می‌کنیم برای ((پستانداران)) به هر قسمت از بدن مثلاض کله به چشم رجوع میکنیم. چارت در ایریدولوی اساساً نقشه‌ای است که نقاط مختلف ((مرمک چشم)) را نشان می‌دهد که در آن تمامی ((آناتومی انسان)) مشخص گردیده است. در چارت زیر از یک تا دازده قسمت مشاهده می‌شود که هر ساعت خود به ده قسمت کوک دیگر دیگر تقسیم شده است همراه با زنهای مشخص.
-شبیه بودن چشم ها با کدیگر دال بر نبودن شباهت ساختمانی نیست. همچنین عدم شباهت آنها نشانه تشخیص ندادن از طریق ((مردمک)) نیست. در ضمن دلیل نمی شود که به علت این عدم شباهت جنبه های مشابه ای در بین اعضاء یک خانواده نباشد. طی مطالعات در مورد دو قلوها و سه قلوها جنبه های مشابه و عمومی مشاهده گردیده در عین حال تفاوتهائی دیده شده است. در طالعه شم های سه نسل از خانواده ها ـ پدر بزرگ ـ پدر ـ کودکان ـ تفاوت ها و تشابهاتی دیده شده حتی دیده شده که مثلاً یک ضعف عضوی از نسلی به نسلی منتقل شده است. +!چشمها شبیه یکدیگر نیستند
-__نویسنده: دکتر گل عنبر__ +:: {picture=iridCateg25.gif}::
 +شبیه بودن چشم‌ها با یکدیگر دال بر نبودن شباهت ساختمانی نیست. همچنین عدم شباهت آنها نشانه تشخیص ندادن از طریق مردمک نیست. در ضمن دلیل نمی‌شود که به علت این عدم شباهت جنبه‌های مشابه‌ای در بین اعضاء یک خانواده نباشد. طی مطالعات در مورد دو قلوها و سه قلوها جنبه‌های مشابه و عمومی مشاهده گردیده در عین حال تفاوتهایی دیده شده است. در مطالعه چشم‌های سه نسل از خانواده‌ها ـ پدر بزرگ ـ پدر ـ کودکان ـ تفاوتها و تشابهاتی دیده شده حتی دیده شده که مثلاً یک ضعف عضوی از نسلی به نسلی منتقل شده است.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((ایریدولوژی))
 +*((تشخیص بیماریها با مردمک چشم))
 +*((شبکیه خود را ببینید))
 +*((مردمک چشم))
 +---
 +__مطلب از: دکتر گل عنبر__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:30 ]   9   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [11:00 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [09:20 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [05:43 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [06:49 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [06:46 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [06:35 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:18 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [06:36 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..