منو
 کاربر Online
567 کاربر online
Lines: 1-63Lines: 1-63
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/b/b0/gc1.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/b/b0/gc1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 کروماتوگرافی گازی کروماتوگرافی گازی
  
  
  
 
 
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 __~~green:آشکارساز~~__ در ((کروماتوگرافی گازی)) ، اجزای جدا شده از ستون را شناسایی می‌کند. __~~green:آشکارساز~~__ در ((کروماتوگرافی گازی)) ، اجزای جدا شده از ستون را شناسایی می‌کند.
 !خصوصیات آشکارسازها در کروماتوگرافی گازی !خصوصیات آشکارسازها در کروماتوگرافی گازی
 *حساسیت مناسب *حساسیت مناسب
 *پایداری خوب *پایداری خوب
 *نسبت به حل شونده به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهد. *نسبت به حل شونده به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهد.
 *محدوده‌ دمایی از دمای اتاق {TEX()} {400^o} {TEX} داشته باشد. *محدوده‌ دمایی از دمای اتاق {TEX()} {400^o} {TEX} داشته باشد.
 *زمان عکس‌العمل کم *زمان عکس‌العمل کم
 *قابلیت اطمینان بالا و سهولت در استفاده *قابلیت اطمینان بالا و سهولت در استفاده
 *به همه حل شونده‌ها عکس‌العمل مشابه داشته باشد. *به همه حل شونده‌ها عکس‌العمل مشابه داشته باشد.
 *نمونه را تخریب نکند. *نمونه را تخریب نکند.
 !انواع آشکارساز کروماتوگرافی گازی !انواع آشکارساز کروماتوگرافی گازی
 !!آشکارساز هدایت گرمایی (TCD) !!آشکارساز هدایت گرمایی (TCD)
 بر اساس تغییر هدایت گرمایی می‌باشد. ((عنصر شیمیایی|عنصر)) حساس در این دستگاه ، یک منبع گرم شده از طریق الکتریکی از جنس ((پلاتین)) ، ((طلا)) یا ((تنگستن|سیم تنگستن)) است. مقاومت سیم ، معیاری از هدایت‌پذیری ((هیدروژن)) و ((هلیوم)) شش تا ده بار بزرگتر از ترکیبات آلی است.

بنابراین در حضور مقدار کمی از ((مواد آلی)) ، هدایت‌پذیری گرمایی ستون کاهش می‌یابد. در نتیجه آشکارساز در محدوده دمایی بیشتر کار می‌کند. از مزایای این آشکارساز ، محدوده خطی با (10) ، عکس‌العمل نسبت به هم ((مواد آلی)) و هم ((مواد معدنی|معدنی)) و خصوصیات غیر تخریبی آن می‌باشد.
 بر اساس تغییر هدایت گرمایی می‌باشد. ((عنصر شیمیایی|عنصر)) حساس در این دستگاه ، یک منبع گرم شده از طریق الکتریکی از جنس ((پلاتین)) ، ((طلا)) یا ((تنگستن|سیم تنگستن)) است. مقاومت سیم ، معیاری از هدایت‌پذیری ((هیدروژن)) و ((هلیوم)) شش تا ده بار بزرگتر از ترکیبات آلی است.

بنابراین در حضور مقدار کمی از ((مواد آلی)) ، هدایت‌پذیری گرمایی ستون کاهش می‌یابد. در نتیجه آشکارساز در محدوده دمایی بیشتر کار می‌کند. از مزایای این آشکارساز ، محدوده خطی با (10) ، عکس‌العمل نسبت به هم ((مواد آلی)) و هم ((مواد معدنی|معدنی)) و خصوصیات غیر تخریبی آن می‌باشد.
-!!آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID) 
-بسیاری از ترکیبات آلی در دمای شعله هیدروژن / هوا ، پیرولیز شده ، واسطه‌های یونی تولید می‌کنند که ((الکتریسیته)) توانایی عبور از ((حالات ماده|پلاسما)) را پیدا می‌کند. گونه‌های باردار تولید شده در یک جمع کننده ، جمع‌آوری می‌شود و بعد از تقویت ، مثبت می‌شوند. این مطلب اساس کار آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID) است. گروه‌های عاملی نظیر ((کتون|کربونیل)) ، ((الکل)) ، ((هالوژنها|هالوژن)) و ((آشنایی اجمالی با آمینها|آمین)) ، یون‌های بسیار کمی تولید می‌کنند و یا اصلا تولید نمی‌کنند.

علاوه بر آن ،‌ این آشکارساز به گازهای {TEX()} {CO_2} {TEX} ، {TEX()} {H_2O} {TEX} ، {TEX()} {SO_2} {TEX} و {TEX()} {NO_x} {TEX} حساس نیست، لذا این آشکارساز برای ((واکنش تجزیه|تجزیه)) بیشتر نمونه‌های آلی که شامل ((آب)) و اکسیدهای نیتروژن یا گوگرد نیز هستند بسیار مفید است. حساسیت این آشکارساز بالاست و دارای محدوده عکس‌العمل خطی بالا و اغتشاش کم می‌باشد. علاوه بر این به‌راحتی قابل استفاده است. یکی از عیب‌های این آشکارساز ، این است که نمونه را تخریب می‌کند.
 
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/a/a3/FID2.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/a/a3/FID2.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 FID ، آشکارساز کروماتوگرافی گازی FID ، آشکارساز کروماتوگرافی گازی
  
  
  
 
 
 
 
 +!!آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID)
 +بسیاری از ترکیبات آلی در دمای شعله هیدروژن / هوا ، پیرولیز شده ، واسطه‌های یونی تولید می‌کنند که ((الکتریسیته)) توانایی عبور از ((حالات ماده|پلاسما)) را پیدا می‌کند. گونه‌های باردار تولید شده در یک جمع کننده ، جمع‌آوری می‌شود و بعد از تقویت ، مثبت می‌شوند. این مطلب اساس کار آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID) است. گروه‌های عاملی نظیر ((کتون|کربونیل)) ، ((الکل)) ، ((هالوژنها|هالوژن)) و ((آشنایی اجمالی با آمینها|آمین)) ، یون‌های بسیار کمی تولید می‌کنند و یا اصلا تولید نمی‌کنند.

علاوه بر آن ،‌ این آشکارساز به گازهای {TEX()} {CO_2} {TEX} ، {TEX()} {H_2O} {TEX} ، {TEX()} {SO_2} {TEX} و {TEX()} {NO_x} {TEX} حساس نیست، لذا این آشکارساز برای ((واکنش تجزیه|تجزیه)) بیشتر نمونه‌های آلی که شامل ((آب)) و اکسیدهای نیتروژن یا گوگرد نیز هستند بسیار مفید است. حساسیت این آشکارساز بالاست و دارای محدوده عکس‌العمل خطی بالا و اغتشاش کم می‌باشد. علاوه بر این به‌راحتی قابل استفاده است. یکی از عیب‌های این آشکارساز ، این است که نمونه را تخریب می‌کند.
 !!آشکارساز ترمویونی (TID) !!آشکارساز ترمویونی (TID)
 یک آشکارساز انتخابی برای ترکیبات آلی دارای ((فسفر)) و ((نیتروژن)) می‌باشد. عکس‌العمل آن به فسفر حدود ده بار بیشتر از نیتروژن یا 10 بار بیشتر از ((کربن)) است. حساسیت این آشکارساز نسبت به __FID__ برای ترکیبات آلی فسفردار 500 بار و برای ترکیبات آلی نیتروژن‌دار 50 بار بیشتر است. یک آشکارساز انتخابی برای ترکیبات آلی دارای ((فسفر)) و ((نیتروژن)) می‌باشد. عکس‌العمل آن به فسفر حدود ده بار بیشتر از نیتروژن یا 10 بار بیشتر از ((کربن)) است. حساسیت این آشکارساز نسبت به __FID__ برای ترکیبات آلی فسفردار 500 بار و برای ترکیبات آلی نیتروژن‌دار 50 بار بیشتر است.
 !!آشکارساز اکترون گیرنده (FCD) !!آشکارساز اکترون گیرنده (FCD)
 در بسیاری از جهات ، مشابه یک شمارنده برای اندازه ‌گیری ((اشعه ایکس|تابش X)) است. ((الکترون)) حاصل از نشر کننده __B__ (مثل ((نیکل)) یا تریتیم) باعث یونیزاسیون گاز حامل ( اغلب نیتروژن ) می‌شود. این آشکارساز بسیار انتخابی است و به مولکول‌های دارای ((الکترونگاتیوی|گروه‌های الکترونگاتیو)) حساس است، مثل هالوژن‌ها ، پراکسیدها ، کینون‌ها و گروه‌های نیترو.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای این آشکارساز ، در تعیین حشره‌کش‌های کلردار می‌باشد. از عیب‌های آن این است که محدوده عکس‌العمل آن کم است.
 در بسیاری از جهات ، مشابه یک شمارنده برای اندازه ‌گیری ((اشعه ایکس|تابش X)) است. ((الکترون)) حاصل از نشر کننده __B__ (مثل ((نیکل)) یا تریتیم) باعث یونیزاسیون گاز حامل ( اغلب نیتروژن ) می‌شود. این آشکارساز بسیار انتخابی است و به مولکول‌های دارای ((الکترونگاتیوی|گروه‌های الکترونگاتیو)) حساس است، مثل هالوژن‌ها ، پراکسیدها ، کینون‌ها و گروه‌های نیترو.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای این آشکارساز ، در تعیین حشره‌کش‌های کلردار می‌باشد. از عیب‌های آن این است که محدوده عکس‌العمل آن کم است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انواع جداسازی)) *((انواع جداسازی))
 *((جداسازی مواد)) *((جداسازی مواد))
 *((کروماتوگرافی)) *((کروماتوگرافی))
 *((کروماتوگرافی گازی)) *((کروماتوگرافی گازی))
 *((کروماتوگرافی گاز - مایع)) *((کروماتوگرافی گاز - مایع))
 *((کروماتوگرافی گاز - جامد)) *((کروماتوگرافی گاز - جامد))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [18:29 ]   9   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [18:27 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [19:03 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [19:01 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [10:24 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [10:20 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [16:37 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [05:29 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [14:15 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..