منو
 کاربر Online
1010 کاربر online
تاریخچه ی: آشکارسازهای هسته ای

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-53Lines: 1-106
-V{maketoc}


! تعری
شارسازها ته ای:
/>آشکارسازهای هه ای وایلی هستند که نبت به عبور ((تابش)) هته ای حساس هستند ((ذرات باردار)) برای افزایش یک زوج ((یون)) ر ی گاز حدد ev 30 ارژی از دست می دهد .تابش هسته ا دارای خوا عومی زیر است و یک جامد یا ایع آسانتر در آشایه می شود تا در یک گاز.

درجه
نفوذ به ازای انرژی معی رتیب برای رتوهی آلف ، بتا و ام کاه می یابد. برد ذرات ردار ا افزایش ((ژی)) ازایش پیدامی کند .

!
آشکار ساز های گازی :

ساده ترین
آشکار سازی س که نبت به ((اهای یون تابش هسه ای)) یک گا حسا است. م ((آشکا سازهای گزی)) ااس اصول زیر کر ی کنند :

*ابش هسته ای بری از ((مولول)) های از رون اتاک را یویه می کند .

*((ین الکیکی|یا E الکتریکی)) ، ذرا یونیزه را به سوی ((الکترون)) می کشاند و جریی در ((مدار)) تولید می کند .

*ریان حاصل در یک ((مقاومت الکتریکی)) توسط اارهای الکتریکی اندازه گیری می شو .

*با اداه گیری ((ولاژ)) می توان نمودار ولتاژ و تعداد یون ها را رسم کرد. برای تشخیص نوع ((ه)) از نمودار ولت ـ تعدا استاده می شود و ماهی و وا ذرات ا وی ن م د.

!
((آشکر ساهای یمه رسا)) :

آش
کر سا ((نیمه رسانا)) یا ((فیزیک حالت جامد|حالت جامد)) از جمه مفی ترین و دقیق ترین آشکارسازای عاصر است. این کااز در ساده رین شکل یک جامد مه نیمه رساا منن ((ژمانیوم)) است که ین دو ((الکترود))ی که یک ((الکرن)) آزاد و یک ((یون)) ان کا می کنند. آشکار سازی نیمه رسانا باد زوج ینایی که ه یک ال یک لکترن یک حفره (الکترو با بار مثبت) عمل می کند .
<br />برای یک شمار نیمه رسانا ندازه ((پالس)) ورودی در ستره وسیی بور خطی به ((انژی)) ذره مربوط است. شمارگرها را می توا بری شرش اکرنهایی ا ((انژی جنبشی)) کوچکی 20 کیلو الکترون ول و یونها سگینی با انرژی شی بزرگی 200 مگ اکرون ولت به قدر کافی حساس کرد کارایی این شمارگر ها در ثبت ذراتی که ناحیه ساس ر طی می کنند نزدیک به 100% است. و ا کارایی آشکارسازهای گازی خیلی بزرگتر است .
r />! آشکارسازهای سو ن :
r /رز کر ((آشکار سازهای وسوزن)) بر این اساس است که وقی پرتوهای یکس تایده شو ((نو مرئی)) گیل می کنند. وقتی ((ذره)) ای با ((فسفر)) رخورد می کند الکترونی ا به حالت انری بالاتر بر می انگیزد (تحریک الکترونی) و فسفر برانگیته در بازگشت ب ((حال یه)) با ((گسیل فوتون)) هایی ه ر ناحیه مرئی طیف قراردارند، است.
یک نمونه از آشکارساز های سسو را می ان در ((اسیلوسوپ پرتوکاتدی)) ی ((لاپ ی ویزیون)) یاف که در این الترون ه ا ((سرعت)) ال فس بر ی کن و گیل ((تابش)) مرئی موجب می ود .
r />! ((آشارسازی چکو)) :
+{DYNAMICMENU()}
__همه__
*((واژگان آشکار سازی ات)) />*((وژگان تاب هنده)) />*((وگا یزیک هستهای)) />*((واژگن یزیک اتمی)) />*((اژگان ییک نوین)) />__مت رتط__ />*((آاسای ذرات)) />*((کاراز زن))
*((آشکارسازی))
*((آشکارساز نیم سن)) />*((آشکاا تناسی)) />*((کا سا الکتومایی)) />*((کاسازی نورن))
*((شکار از ایگر و))
*((خ ا ادیاکتیو)) />*((رایواکتیوی))
*((ناصر رادیو اکتیو)) />*((واهای اندازه گیری تشعش))
*((واای پرتو ا)) />*((مواد رادیو اکتیو)) />__کاهای مرتط__
*((
تاای آشکا ای ذرات)) />*((کتاهی نده))
*((کاهای یزیک هسای))
*((کاهای فیزیک اتمی)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|انجم فییک]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|
ساات و نا را ینجا مح کنید.] />__سایتای مبط__ />*ایتهی داخلی />**[http://www.aeoi.org.ir/NewWeb/Farsi/fdefault.asp|ساان انژی امی ایران] />**[http://psi.ir/html/general/index_f.html|اجن یزیک یا] />**[http://www.hupaa.com|بک یزیک هوا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملارا] />**[http://www.hessaby.com|ایت دتر حسی] />**[http://bionuclear.mihanblog.com/Post-12.ASPX|مهنسی هستهای و رو شکی] />**[http://www.atomicnews.ir|ان انجویان ای انرژی ی تهای] />*سایتهای اری />**[http://www.contech.com/Detector_Material.htm|موا آشکار ساز]
**[http://www.llnl.gov/sensor_technology/STR62.html|آشکار ساز هسی]
**[http://www-h1.desy.de/general/home/H1_detector.html|مرک آشکارسازی رات را] />**[http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/wgeiger.html|مانده یگ] />**[http://www.techlib.com/science/geiger.html|مدار مارنه ایگر] />**[http://www.somesite.com|انوا شاه گایگر]
**[http://home.clara.net/darvill/nucrad/detect.htm|آشکار سازهای سای] />**[http://www.unitednuclear.com/digitalgeiger.htm|اشر گایر دیجیا] />**[http://www.nuc.berkeley.edu/news/Sci_teachers_workshop/Geiger/geiger.htm|ای ار گایر] />**[http://www.jlab.org/~radphi/latestnews/russ/radphi_tim2/node12.html|کار ا سن ب]
**[http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html|م
رک تحیت CERN] />__گلری وی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|ای و]
-وقتی ذره بارداری در یک محیط شفاف با سرعتی که از ((سرعت نور)) در آن محیط بیشتر است حرکت می کند نورمرئی گسیل می شود. چنین نوری به یاد بود کاشف آن به تابش ((چرنکوف)) موسوم است. حرکت یک ذره باردار پر ((انرژی)) در امتداد یک خط مستقیم در این محیط را می توان بصورت جابجایی یک سری ((الکترون)) های واقع بر مسیر آن ذره از موقعیت تعادل در نظر گرفت. 
-میدان تابشی ناشی از جابجایی الکترونها با جسم ترکیب می شود و یک ((امواج الکترومغناطیسی|موج الکترومغناطیسی)) خروجی قوی تشکیل می دهند همانطورکه اگر جسمی با ((سرعت)) بیشتر از ((سرعت صوت)) در یک محیط کشان حرکت کند یک ((موج ضربه)) ای تولید می شود. شمارگر چرنکوف نوعاً شامل یک قطعه پلاستیکی شفاف با ((ضریب شکست)) 1.5و یک ((لامپ افزونگر فوتون)) است که تابش را مثبت می کند . +body=
-! مباحث مرتبط با آشکارسازهای هسته ای: +|~| />{DYNAMICMENU}
-*((تابش))
*((ارای یون تابش هسته ای))
*((آشکار سازهای گازی))
*((آشکار سازهای نیم رساا))
*((شکار سازهای ووزن))
*((نور مری))
*((الت ایه))
*((گسیل فوتون))
*((توسل های نیم رسانا))
*((اسیلوسکوپ پرتوکاتدی))
*((لامپ افزونگر فوتون))
+
||آشکار سازهای هسته‌ای وسایلی هستند که نسبت به عبور تابش هسته‌ای حساس هستند.||

!مقدمه

((ذرا باردار)) برای ازایش یک زوج یون ر یک گاز حدود ev 30 انرژی از دست می‌دهد. تابش هسته‌ای دارای خواص عمومی زیر است و یک جامد یا مایع آسانتر در آشامیده می‌شود تا در یک گاز. درجه نفوذ به ازای انرژی معین به ترتیب برای ((ذره آلفا|پرتوهای آلفا)) ، ((ذره بتا|بتا)) و ((اشعه گاما|گاما)) کاهش می‌یابد. برد ذرات باردار با افزایش انرژی افزایش پیدا می‌کند.
!آشکار سازهای گازی
ساده‌ترین آشکار سازی است که نسبت به اثرهای یونش تابش هسته‌ای در یک گاز حساس است. تما ((آشکار ساز گازی|آشکار سازای گازی)) بر اساس اصول زیر کار می‌کنند:
{picture=Geiger.jpg}
*ابش هسته‌ای برخی از مولکوهای گز درون تاقک را یونیزه می‌کند.
*((میدان الکتریکی|میدان E الکتریکی)) ، ذرات یونیزه را بسوی الکترون می‌کشاند و جرینی در مدار تولید می‌کند.
*جریان حاصل در یک ((مقومت الکتریکی)) تسط ابزارهای الکتریکی اندازه گیری می‌شود.


*با اندازه گیری ولتاژ می‌توان نمودار ولتاژ و تعداد یونها را رسم کرد. برای تشخیص نوع ذره از ~~green:نمودار ولتاژ ـ تعداد~~ استفاده می‌شود و ماهیت و خواص ذرات از روی آن بحث می‌شود.
!آشکار سازهای نیم رسانا
((آشار ساز نیم رسانا)) یا ((فیزیک حالت جام|حالت جامد)) از جمله مفیدترین و دقیقترین آشکارسازهای معاصر است. این آشکارسازها در ساده‌ترین شکل یک جامد ((مواد نیم رسانا|ماده نیم رسانا)) مانند ((ژرمانیوم)) است که بین دو الکترودی که یک ((الکترون)) آزاد و یک یون هستند کار می‌کنند. آشکار سازی نیم رسانا با دو زوج یونهایی که هر یک شامل یک الکترون و یک حفره (الکترون با بار مثبت) عمل می‌کند.

برای یک شمارگر نیم رسانا اندازه پالس
ورودی در گستره وسیعی بطور خطی به انرژی ذره مربوط است. شمارگرها را می‌توان برای شمارش الکترونهایی با ((انرژی جنبشی)) کوچکی 20 کیلو الکترون ولت و یونهای سنگینی با انرژی جنبشی به بزرگی 200 مگا الکترون ولت به قدر کافی حساس کرد. کارایی این شمارگرها در ثبت ذراتی که ناحیه حساس را طی می‌کنند نزدیک به 100% است و از کارایی آشکار سازهای گازی خیلی بزرگتر است.
!آشکار سازهای سو سوزن
طرز کار
((آشکار ساز سسوزن|آشکار سازهای سوسوزن)) بر این اساس است که وقتی ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس)) تابیده شود، نور مرئی گسیل می‌کنند. وقتی ذرهای با فسفر برخورد می‌کند الکترونی را به حالت انرژی بالاتر بر می‌انگیزد (تحریک الکترونی) و فسفر برانگیخته در بازگشت به حالت پایه با گسیل فوتونهایی که در ناحیه مرئی طیف قراردارند، است.
یک نمونه از آشکار سازهای سوسوزن را می‌توان در ((اسیلوسکوپ پرتو کاتدی)) یا ((لامپ تصویر تلویزیون)) یافت که در این الکترونها با سرعت بالا به فسفر برخورد می‌کنند و گسیل تابش مرئی را موجب می‌شود.
!آشکار سازهای چرنکوف
وقتی ذره بارداری در یک محیط شفاف با سرعتی که از سرعت نور در آن محیط بیشتر است حرکت می‌کند، نور مرئی گسیل می‌شود. چنین نوری به یاد بود کاشف آن به
((تابش چرنکوف)) موسوم است. حرکت یک ذره باردار پر انرژی در امتداد یک خط مستقیم در این محیط را می‌توان بصورت جابجایی یک سری الکترونهای واقع بر مسیر آن ذره از موقعیت تعادل در نظر گرفت. میدان تابشی ناشی از جابجایی الکترونها با جسم ترکیب می‌شود و یک ((امواج الکترومغناطیسی|موج الکترومغناطیسی)) خروجی قوی تشکیل می‌دهند. همانطور که اگر جسمی با سرعت بیشتر از سرعت صوت در یک محیط کشان حرکت کند یک موج ضربه‌ای تولید می‌شود. ((شمارگر چرنکوف)) نوعاً شامل یک قطعه پلاستیکی شفاف با ضریب شکست 1.5و یک لامپ افزونگر فوتون است که تابش را مثبت می‌کند.
! مباحث مرتبط با عنوان
*((آشکارسازی ذرات))
*((آشکارساز سوسوزن))
*((آشکارسازی))
*((آشکارساز نیم رسانا))
*((آشکارساز تناسبی))
*((آشکار ساز الکترومغناطیسی))
*((آشکارسازی نوتر
ون))
 *((آشکار ساز گایگر مولر)) *((آشکار ساز گایگر مولر))
-*((کاا اتاک یونیایو))
*((اا شکاراا))
+*((وص اه رایواکتیو))
*((ر
ادیاکتیویه))
*((عن
ار رادیو اکتی))
*((واحدای اداه گیی تشعشع))
*((و
اپاشی پرو زا))
*((مو
د رادی اکتیو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [11:49 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [12:36 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [12:33 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [12:33 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [10:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 24 مهر 1383 [08:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..