منو
 کاربر Online
655 کاربر online
تاریخچه ی: آسیکلوویر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-39Lines: 1-68
-V{maketoc}
__
آسیکلوویر__ یک‌ داروی‌ ضدویروسی‌ رایج‌ است‌. از این‌ ((دارو)) برای‌ جلوگیری‌ و درمان‌ عفونت‌های‌ ((ویروس))ی‌ نظیر ((هرپس‌ سیمپلکس))‌ و ((هرپس‌ ژینتالیس))‌، و درمان‌ ((آبله‌مرغان))‌ استفده‌ می‌شود. اگر برا لویری‌ از ((تبخال))‌ راجعه‌ استفاده‌ شود، آسیکلوویر باید به‌ مجردی‌ که‌ احساس‌ گزگز یا سوزش‌ (که‌ اولین‌ علامت‌ عود مجدد است‌) آغاز شد مورد استفاده‌ قرار گیرد. در مورد آبله‌مرغان‌ اگر درمان‌ ظرف‌ 24 ساعت‌ اول‌ از شروع‌ پیدایش‌ بثورات‌ جلدی‌ آغاز شود بیشترین‌ تأثیر را خواهد داشت‌. __زویراکس__‌ نام‌ تجاری‌ آسیکلوویر است‌.
+آسیکلوویر ACYCLOVIR یا زوویراکس (نام تاری دارو)
-! چگونی مصرف

((
کسو)) ((ق)) و ((وسپانسیونخوراکی))سیکلوو را می‌توان‌ ا ا صرفکرد. دارو در نوبت‌ باید با یکیون ر از ((ب))‌ مصرف‌ شو. بهتر است بری‌ یک‌ حات‌ داو در ((ون)) آیکلیر ر فواصیسان در طی‌ 24 ساعت‌ مر و. سیکلوویر معوً هر 4 ساعت، 5 با ر ر جز می‌شود. رنامه‌ مانی‌ مر دارو می‌توان 6 ب 10 ب 2 عداهر و 6 10 باشد. گ ای برنامه ا برنامه‌ کری‌ یا خابشما المی‌ند از زشکتاخواید در تعیین‌ یکرامه‌ داویی‌ کهای‌ شم ماسب‌ت بوده‌ ر عین‌ ال‌ اهداف‌ درمای‌ ر برودساز ه‌ ما کککن. بسیار هم‌ ات‌ کداو ر وق به مقدا وی هکمل‌ مف‌ شود، تی‌ گ حساس‌ می‌کنی اتان‌ بهر شده‌ ات‌. اگر پی از مف‌ کمل‌ ویتا آ‌ را ع‌ نید، علاتا ممکن‌ است‌ جددً ظور کند. یش مر سپنسین وراکی‌، یشرا به وی‌ تک دهی و ز ویله‌ا انگیی‌ همراه او برا تیین‌ مقار صرفی در ه نوب تاده‌ کنید. گ یکوبت را امو کردید را به م که ه‌ یا وید مصرف‌ کنید. اتر ریا م مصرف ن بعی‌ رسیده ست، وبت‌ بلیرا رها کده ‌ برنمه‌ دارویی‌ خود برگدی، ار دار ا و ابر کنید.
+!موار مصرف
آسیکویر یکروید ویوسی‌ رایجست. ز این‌ ارو ای‌ جوگیری‌ و درن‌ ((عفونت‌های‌ یرو)) ظیر ((فونها هرپیسیمپلکسو هپژنیالی (تنالی))) و درمن‌ ((آل را))و همنن درم نوع ((گیل|عوها گل)) ا می‌شود. گر رای‌ وگری‌ ا ((بل|بالاه))‌ ه‌ شود، یکوور با به‌ مردی‌ ک‌ ااز یا سزش‌ (کوین‌ امتعود مجدد ات) از ش مرد استفده‌ ار گید. در مر آبله‌مر‌ ا مار24 سات‌ او‌ ا رودای ولدیاز شود ترینی ا خاه دات‌. />
پمد از اا یلا ی‌کاد. د وارد عد ش گیی ناسلی یوان را به وت تری ی واکی نی م ر. ((یمار ونا|ونای تای)) (نل) ر ب قای یکور او می‌کنند. این د را برا اصی که چا کمو یمنی تد طر من ز می‌نین. بعلوه سکویر را ه ر پماد بری نهای ی چم امال ی‌کنند.
   
-! دارها و عوارانی‌ +آسیکلوویر وعی در شروع بیماری هرپس تناسلی و در موارد محدودی در هرپس موکوسی عفونتهای هرپ سیمپلکس در افراد با سیستم ایمنی سرکوب شده استفاده میگردد. سیکلوویر موضعی در درمان هپس تناسلی راجعه موثر نمی‌باشد اگرچه ممکن است باعث کاهش انتشار ویروس گردد. همچنین شواهدی مبنی بر موثر بودن این دارو در پیشگیری از انتقال عفونت هرپسی وجود ندارد.
-ر و بو ک یم زیر با زشکتا تما بیید: ((ال))‌ های ((شک))ی‌ ((تهو)) ((استفا)) ((سررد)) ، یا یاهی رتن ((چ)) ‌. +!مکنیسم اثر ارو
کلوویر به وت داخ لولی وط یم تمیدین کیناز ویروسی ب شک منوفسفا تبیل ده و بال ن ویله نزیمهای سلول به اشکا دی‌ففات و ریسفات فال بدیل میگدد. آسیکلوویر ری‌فسفات فعال با ورود ه زنجره DNA و نیز مهار نزیم DNA پلیمراز هرپس ویروس موجب مهار ستز و همانندساز DNA ویس میگردد.
-! موارد احتیاط‌

در صورت‌ وجود هری
‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ آسیلوویر پزشکتان‌ را مطلع‌ سازی:

*حساسیت‌ نسبت‌ به‌ آسیکل
وویر یا ((گان‌سیلوویر)) [vitrasert ،cytovene].
*بار
ار‌ یا شیردهی‌.
*در حال
مصرف‌ دیگر داروها، به‌ ویژه‌ آنهایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ کلیه‌هایتان‌ مضر باشند، مثل‌ مقادیر بالای‌ ((استامینوفن‌ تیلنول)) ‌، داروهای‌ ضدالتهابی‌ غیراستروییدی‌ (NSAID) مثل‌ ((ایبوپروفن))‌ ، ((سیکلوسپورین)) ‌، ((فوسکارنت)) ‌، ((لیتیم)) ‌، ((ریفامپین)) ‌، ((سولفونامید))ها و ((تتراسایکلین))‌ها.
+!گونگی مصرف دارو
-*دارای قه ا دچر ((دیریون))‌ (که ب بد‌) یا یماری‌ کیی‌. +*__اشکال دارو:__ قرص، مایع یق کرم پماد چمی. کرم وضعی یکلوویر 5% یوه 10 گم ب باار عرض ی‌گردد.
-! توصیه در هنگام‌ مصرف‌  
-*دردرمان‌ با آسیکلوویر را به‌طور کمل‌ ی‌ کنید ((عفونت))‌ در بدنتان‌ درمان‌ شده‌، از عود بیماری‌ لویری‌ شود؛ حتی‌ اگر احساس‌ بهبو می‌کید.
*
اگر خانمی‌ هید ک به‌ علت‌ ((هرپس‌ ژینتالس)) بال‌ د ناحیناسلی‌) آسیکوویر مصف می‌کنی، هر اه یک‌ آزمون‌ گستر ((پاپانیکولا)) (پاپ‌) انجام دی یرا ی عفونت‌ با ازاش حتمال‌ به‌ ((سرطا گردن رحم))‌ مراه‌ ست‌.
ه مبتا تا آنجا که‌ می‌تونید تیز و خشک نگه ارید. باس‌ زیر گشادتری‌ بوشید تا ضعات آزرد‌ نشوند.
*آسیکلوو
ی را در از دسترس‌ کودکا و دور از حرارت‌، ور مستیم‌، و رات مرطوب‌ نگاه‌ ارید (در این‌ شرایط‌ آسیکلووی فاسد می‌شود).
*
گر آسیکوویر مر می‌کنید و در رض‌ چن روز بر شده‌اید با زشکتان مشوت‌ کنید.
+*__دار و من مف:__ 2 تا 5 بار در رو. مدار م برای بان: رص، مای رواه 1-4 گر و 800 میم ر ز و گای 1/6 گم برای شگیر. کرم پما طب تو زشک. ه رت وضی یا کا از کرم ر س ات ( 6 ار در رو ) م مور نر یده شو .
-!یدها +*شر أثیر دارو ظرف 24 ساعت و ادامه اثر دارو: تا 8 ساعت می‌باشد.
-* ااده‌ ا یکووی تاری گته‌.
*
ق‌ مصرف‌ دارو ت وقی‌ که‌ داو تده‌ ست مگر ایکه‌ پکاچین دور دد.
+*__فراموش کردن نوبت داو:__ رای ماد مساله‌ای نیت. ورد قرص و مایات به محض یادآوری، مصرف نی. لته‌ اگر تقیاً زمان‌ مصرف‌ نوبتعی‌ رسیده‌ ات‌، نوبتیرا ر کرده‌ هرناه‌ ییخد برگردید مقد دارو را د برابر نکنید.
- +*__متوقف کردن دارو:__ دوره درمان را تا به آخر ادامه دهید. آسیکلوویر را معمولاً بصورت دوره‌های درمانی کوتاه مدت تجویز می‌کنند.
 +کپسول ‌، قرص‌ ، و سوسپانسیون‌ خوراکی‌ آسیکلوویر را می‌توان‌ با غذا مصرف‌ کرد. دارو در هر نوبت‌ باید با یک‌ لیوان‌ پر از آب‌ مصرف‌ شود. بهتر است‌ برای‌ حفظ‌ یک‌ سطح‌ ثابت‌ دارو در خون‌، آسیکلوویر در فواصل‌ یکسان‌ در طی‌ 24 ساعت‌ مصرف‌ شود. آسیکلوویر معمولاً 5 بار در روز تجویز می‌شود. برنامه‌ زمانی‌ مصرف‌ دارو می‌تواند 6 صبح‌، 10 صبح‌، 2 بعدازظهر و 6 عصر و 10 شب‌ باشد. بسیار مهم‌ است‌ که‌ دارو سر وقت‌ و به‌ مقدار تجویز شده‌ کامل‌ مصرف‌ شود، حتی‌ اگر احساس‌ می‌کنید حالتان‌ بهتر شده‌ است‌. اگر پیش‌ از مصرف‌ کامل‌ دارویتان‌ آن‌ را قطع‌ کنید، علایمتان‌ ممکن‌ است‌ مجدداً ظهور کنند. پیش‌ از مصرف‌ سوسپانسیون‌ خوراکی‌، شیشه‌ را به‌ خوبی‌ تکان‌ دهید و از وسیله‌ای‌ اندازه‌گیری‌ همراه‌ دارو برای‌ تعیین‌ مقدار مصرفی‌ در هر نوبت‌ استفاده‌ کنید.
 +!هشدارها و عوارض‌ جانبی‌
 +عوارض نامطلوب ندرتاً بروز می‌کنند. پماد معمولاً در محل استعمال تولید ناراحتی می‌کند. در شکل تزریق دارو اغتشاش شعور و توهم ممکن است در موارد نادر نمایان شوند. ~~red:در صورت‌ بروز هریک‌ از علایم‌: اسهال‌ ، دردهای‌ شکمی‌، تهوع‌ و ((استفراغ)) ‌، ((سردرد)) ، یا سیاهی‌ رفتن‌ چشم و سرگیجه ‌با پزشکتان‌ تماس‌ بگیرید. ناراحتی کلیه و اغتشاش شعور و توهم (شیوع بندرت) از شرائط ترک دارو هستند.~~ موارد بسیار نادری از خارش، احساس سوزش و گزش، سوختگی و راش پوستی و جوش با شکل موضعی این دارو وجود دارد. خطر مصرف اضافی کم است و اگر بطور غیرعمد مقدار اضافی مصرف شود جای نگرانی نیست. اما اگر متوجه نشانه‌های غیرطبیعی شدید و یا مقدار بیشتری مصرف نمودید پزشک را در جریان بگذارید. و میزان وابستگی به دارو خیلی کم است.
 +!موارد احتیاط
 +‌در صورت‌ وجود هریک‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ آسیکلوویر پزشکتان‌ را مطلع‌ سازید:
 +*حساسیت‌ نسبت‌ به‌ آسیکلوویر یا گان‌سیکلوویر vitrasert ،cytovene.
 +*داشتن ناراحتی کلیه. شکل تزریقی و خوراکی دارو برای مبتلایان به ضعف کلیه با احتیاط تجویز می‌شود. زیرا خطر تجمع آسیکلوویر در بدن بوجود می‌آید.
 +*بارداری‌ یا شیردهی‌. برای خانم‌های باردار، استعمال موضعی در این دوران مشکلی پیش نمی‌آورد. به علت نامعلوم بودن اثرات این دارو بر جنین آنرا به صورت خوراکی یا تزریق تجویز نمی‌کنند. در حاملگی جزو داروهای Category B می‌باشد. برای خانم‌های شیرده، استعمال موضعی اشکالی ندارد. اما اگر بصورت تزریقی مصرف شود می‌تواند به درون شیر مادر راه یابد. نظر پزشک را جویا شوید. در شیردهی اگر زخم هرپس نزدیک نوک سینه باشد نباید استفاده گردد.
 +*در حال‌ مصرف‌ دیگر داروها، به‌ ویژه‌ آنهایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ کلیه‌هایتان‌ مضر باشند، مثل‌ مقادیر بالای‌ ((استامینوفن))‌ تیلنول‌، داروهای‌ ضدالتهابی‌ غیراستروییدی‌ (NSAID) مثل‌ ((ایبوپروفن))، سیکلوسپورین‌، فوسکارنت‌، لیتیم، ریفامپین‌، سولفونامیدها و تتراسایکلین‌ها.
 +*مقدار مصرف را در صورت لزوم برای اطفال و کودکان وبرای سنین بالای 60 کاهش دهید. در کودکان سلامت و تاثیر آن ثابت نشده است.
 +*در مورد تداخل دارویی، هر دارویی که بر کلیه اثر بگذارد و با آسیکلوویر مصرف شود، خطر عوارض جانبی را افزایش می‌دهد. مثل داروی پروبنسید که مقدار آسیکلوویر را در خون افزایش می‌دهد.
 +*از تماس دارو با چشم جدا خودداری گردد.
 +!توصیه در هنگام‌ مصرف‌
 +*دوره‌ درمان‌ با آسیکلوویر را به‌طور کامل‌ طی‌ کنید تا عفونت‌ در بدنتان‌ درمان‌ شده‌، از عود بیماری‌ جلوگیری‌ شود؛ حتی‌ اگر احساس‌ بهبودی می‌کنید.
 +*اگر خانمی‌ هستید که‌ به‌ علت‌ هرپس‌ ژینتالیس‌ (تبخال‌ در ناحیه‌ تناسلی‌) آسیکلوویر مصرف‌ می‌کنید، هر ساله‌ یک‌ آزمون‌ پاپ اسمیر انجام‌ دهید؛ زیرا این‌ عفونت‌ با افزایش‌ احتمال‌ ابتلا به‌ سرطان‌ گردن‌ رحم‌ همراه‌ است‌.
 +*منطقه‌ مبتلا را تا آنجا که‌ می‌توانید تمیز و خشک‌ نگاه‌ دارید. لباس‌ زیر گشادتری‌ بپوشید تا ضایعات‌ آزرده‌ نشوند.
 +*آسیکلوویر را دور از دسترس‌ کودکان‌ و دور از حرارت‌، نور مستقیم‌، و حرارت‌ مرطوب‌ نگاه‌ دارید (در این‌ شرایط‌ آسیکلوویر فاسد می‌شود).
 +*اگر آسیکلوویر مصرف‌ می‌کنید و در عرض‌ چند روز بهتر نشده‌اید با پزشکتان‌ مشورت‌ کنید.
 + *مصرف‌ دارو تا وقتی‌ که‌ دارو تمام‌ نشده‌ است‌ را قطع‌ نکنید، مگر اینکه‌ پزشکتان‌ چنین‌ دستور دهد.
 +*دارو را در محیط بسته، خنک و خشک و بدور از دسترس اطفال و نور نگهداری کنید.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آبله مرغان))‌
 +*((تبخال))
 +*((زگیل))
 +*((عفونتهای‌ ویروسی))
 +*((عفونتهای هرپسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 18 فروردین 1386 [09:12 ]   6   سبحانی      جاری 
 شنبه 18 فروردین 1386 [09:08 ]   5   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [09:04 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [09:04 ]   3   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [09:01 ]   2   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 اسفند 1383 [05:43 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..