منو
 کاربر Online
1014 کاربر online
تاریخچه ی: آرگون

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-161Lines: 1-160
-
+
  
 
 
 
 
-left" border="0">
left">((Chlorine)) - __آرگون__ +center" border="0">
center">((Chlorine)) - __آرگون__
 
 
 
((Neon|Ne))
__Ar__
((Krypton|Kr))

 
((Neon|Ne))
__Ar__
((Krypton|Kr))

 
{picture=Ar_TableImage.png}
 
{picture=Ar_TableImage.png}
 
جدول کامل
 
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 نام ، علامت اختصاری ، شمارهArgon, Ar, 18
 نام ، علامت اختصاری ، شمارهArgon, Ar, 18
 
 
 گروه شیمیایی  گروه شیمیایی
 گاز کامل
 گاز کامل
 
 
 گروه ، تناوب ، بلوک((عنصر گروه 18|18 «VIIIA))) ، ((عنصر دوره 3|3)) ، ((بلوک p|p))
 گروه ، تناوب ، بلوک((عنصر گروه 18|18 «VIIIA))) ، ((عنصر دوره 3|3)) ، ((بلوک p|p))
 
 
 جرم حجمی ، سختی  جرم حجمی ، سختی
 1.784 kg/m3 (273 K), NA
 1.784 kg/m3 (273 K), NA
 
 
 رنگ بی‌رنگ
{picture=125pxAr2C18.jpg}
 رنگ بی‌رنگ
{picture=125pxAr2C18.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 وزن اتمی  وزن اتمی
 39.948 amu
 39.948 amu
 
 
 شعاع اتمی)) (calc.)  شعاع اتمی)) (calc.)
 اطلاعات موجود نیست (71) pm
 اطلاعات موجود نیست (71) pm
 
 
 شعاع کووالانسی  شعاع کووالانسی
 97 pm
 97 pm
 
 
 شعاع واندروالس  شعاع واندروالس
 188 pm
 188 pm
 
 
 ساختار الکترونی ~np~~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3((اوربیتال s|s))2 3p6]
 ساختار الکترونی ~np~~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3((اوربیتال s|s))2 3p6]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 8
 2, 8, 8
 
 
 درجه اکسیداسیون (اکسید)  درجه اکسیداسیون (اکسید)
 0 (ناشناخته)
 0 (ناشناخته)
 
 
 ساختار کریستالی  ساختار کریستالی
 مکعبی face centered
 مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده))  
((حالات ماده|حالت ماده))
 گاز (غیر مغناطیسی)
 گاز (غیر مغناطیسی)
 
 
 نقطه ذوب  نقطه ذوب
 83.8 ((کلوین|K)) (-308.7 °((فارنهایت|F)))
 83.8 ((کلوین|K)) (-308.7 °((فارنهایت|F)))
 
 
 نقطه جوش  نقطه جوش
 87.3 K (-302.4 °F)
 87.3 K (-302.4 °F)
 
 
 حجم مولی  حجم مولی
 22.56 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 22.56 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
 گرمای تبخیر  گرمای تبخیر
 6.447 kJ/mol
 6.447 kJ/mol
 
 
 گرمای هم‌جوشی  گرمای هم‌جوشی
 1.188 kJ/mol
 1.188 kJ/mol
 
 
 فشار بخار  فشار بخار
 NA
 NA
 
 
 سرعت صوت  سرعت صوت
 319 m/s at 293.15 K
 319 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 الکترونگاتیویته  الکترونگاتیویته
 اطلاعات موجود نیست (درجه پاولینگ)
 اطلاعات موجود نیست (درجه پاولینگ)
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه  ظرفیت گرمایی ویژه
 520 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
 520 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
 
 
 رسانائی الکتریکی  رسانائی الکتریکی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
 رسانائی گرمایی  رسانائی گرمایی
 0.01772 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
 0.01772 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
 
 
 1st پتانسیل یونیزاسیون  1st پتانسیل یونیزاسیون
 1520.6 kJ/mol
 1520.6 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 2665.8 kJ/mol
 2665.8 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 3931 kJ/mol
 3931 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون  4th پتانسیل یونیزاسیون
 5771 kJ/mol
 5771 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون  5th پتانسیل یونیزاسیون
 7238 kJ/mol
 7238 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون  6th پتانسیل یونیزاسیون
 8781 kJ/mol
 8781 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون  7th پتانسیل یونیزاسیون
 11995 kJ/mol
 11995 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون  8th پتانسیل یونیزاسیون
 13842 kJ/mol
 13842 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))نیمه عمر ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))نیمه عمر ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 36Ar0.336%Ar با 18 ((نوترون)) پایدار است
 36Ar0.336%Ar با 18 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 38Ar0.063%Ar با 20 نوترون پایدار است
 38Ar0.063%Ar با 20 نوترون پایدار است
 
 
 39Ar{syn.}269 y((انتشار بتا|Beta-))0.565((potassium|39K))
 39Ar{syn.}269 y((انتشار بتا|Beta-))0.565((potassium|39K))
 
 
 40Ar__99.6%__Ar با 22 نوترون پایدار است
 40Ar__99.6%__Ar با 22 نوترون پایدار است
 
 
 42Ar{syn}32.9 yBeta-0.600((potassium|42K)) 42Ar{syn}32.9 yBeta-0.600((potassium|42K))
 
 
 
 
 
 
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 عنصر آرگون در ((جدول تناوبی)) با نشان Ar و ((عدد اتمی)) 18 قرار گرفته است . آرگون که سومین گاز بی‌اثر در گروه 8 است تقریبا 1% اتمسفر زمین را تشکیل می‌دهد. عنصر آرگون در ((جدول تناوبی)) با نشان Ar و ((عدد اتمی)) 18 قرار گرفته است . آرگون که سومین گاز بی‌اثر در گروه 8 است تقریبا 1% اتمسفر زمین را تشکیل می‌دهد.
 !تاریخچه  !تاریخچه
 آرگون از واژه یونانی به معنی __تنبل__ گرفته شده است. "__هنری کاوندیش__" در سال 1785 تصور می‌کرد که آرگون در هوا وجود دارد؛ اما سال 1894 ، "__لرد ریلی__" و "__ویلیام رامسی__" این حقیقت را کشف کردند. آرگون از واژه یونانی به معنی __تنبل__ گرفته شده است. "__هنری کاوندیش__" در سال 1785 تصور می‌کرد که آرگون در هوا وجود دارد؛ اما سال 1894 ، "__لرد ریلی__" و "__ویلیام رامسی__" این حقیقت را کشف کردند.
 !پیدایش  !پیدایش
 این گاز از طرِیق تجزیه هوای مایع جدا می‌شود، چون اتمسفر ، حاوی تنها 94% آرگون است.  این گاز از طرِیق تجزیه هوای مایع جدا می‌شود، چون اتمسفر ، حاوی تنها 94% آرگون است.
 !ویژگیهای قابل توجه  !ویژگیهای قابل توجه
 آرگون 2,5 مرتبه حل شدنی‌تر از ((نیتروژن)) در ((آب)) است و تقریبا ((قابلیت انحلال مواد|قابلیت حل شدن)) آن شبیه ((اکسیژن)) است. این ((عنصر شیمیایی)) ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بی‌اثر است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد، شناخته نشده است. آرگون 2,5 مرتبه حل شدنی‌تر از ((نیتروژن)) در ((آب)) است و تقریبا ((قابلیت انحلال مواد|قابلیت حل شدن)) آن شبیه ((اکسیژن)) است. این ((عنصر شیمیایی)) ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بی‌اثر است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد، شناخته نشده است.
 !کاربردها  !کاربردها
 چون آرگون با افروزه داخل لامپ حتی در حرات بالا واکنش نشان نمی‌دهد، از آن ، در لامپ روشنایی استفاده می‌شود و در موارد دیگری که از نیتروژن دو اتمی بعنوان گازی نیمه ساکن نمی‌توان استفاده کرد. چون آرگون با افروزه داخل لامپ حتی در حرات بالا واکنش نشان نمی‌دهد، از آن ، در لامپ روشنایی استفاده می‌شود و در موارد دیگری که از نیتروژن دو اتمی بعنوان گازی نیمه ساکن نمی‌توان استفاده کرد.
 !سایر کاربردها !سایر کاربردها
 *بعنوان حفاظ گاز ساکن در ((جوشکاری)) برقی و برش *بعنوان حفاظ گاز ساکن در ((جوشکاری)) برقی و برش
 *بعنوان پوششی بدون واکنش در تولید ((تیتانیوم)) و سایر عناصر واکنشی *بعنوان پوششی بدون واکنش در تولید ((تیتانیوم)) و سایر عناصر واکنشی
 *بعنوان محیطی محافظ برای تشکیل بلورهای ((ژرمانیوم)) و ((سیلیکون)) *بعنوان محیطی محافظ برای تشکیل بلورهای ((ژرمانیوم)) و ((سیلیکون))
 *__Ice coring__ و تخمین ((آبهای زیرزمینی))  *__Ice coring__ و تخمین ((آبهای زیرزمینی))
 *در سیستم تنفسی زیر آب غواصی  *در سیستم تنفسی زیر آب غواصی
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
 اصلی‌ترین ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای)) آرگون که در زمین یافت می‌شوند، Ar-40 ، Ar-36 ، Ar-38 هستند. k -40 با ((نیمه عمر)) 10*250/1 سال بوسیله جذب ((الکترون)) و ارسال الکترون مثبت بطور طبیعی به شکل Ar-40 پایدار و با ارسال الکترون منفی به حالت Ca-40 پایدار متلاشی می‌گردد. این ویژگی‌ها و نسبتها برای تعیین عمر سنگها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در جو زمین Ar-39 بوسیله فعالیت اشعه کیهانی و اصولا با Ar-40 ساخته می‌شود. ولی در محیطهای زیر زمین بوسیله جذب ((نوترون)) ساخته می‌شود که این مساله از طریق K-39 یا ارسال آلفا توسط ((کلسیم)) انجام می‌پذیرد. آرگون37 از متلاشی شدن کلسیم 40 بوجود می‌آید (نتیجه انفجارات هسته‌ای زیرزمین) و دارای نیمه عمر 35 روز است.
 اصلی‌ترین ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای)) آرگون که در زمین یافت می‌شوند، Ar-40 ، Ar-36 ، Ar-38 هستند. k -40 با ((نیمه عمر)) 10*250/1 سال بوسیله جذب ((الکترون)) و ارسال الکترون مثبت بطور طبیعی به شکل Ar-40 پایدار و با ارسال الکترون منفی به حالت Ca-40 پایدار متلاشی می‌گردد. این ویژگی‌ها و نسبتها برای تعیین عمر سنگها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در جو زمین Ar-39 بوسیله فعالیت اشعه کیهانی و اصولا با Ar-40 ساخته می‌شود. ولی در محیطهای زیر زمین بوسیله جذب ((نوترون)) ساخته می‌شود که این مساله از طریق K-39 یا ارسال آلفا توسط ((کلسیم)) انجام می‌پذیرد. آرگون37 از متلاشی شدن کلسیم 40 بوجود می‌آید (نتیجه انفجارات هسته‌ای زیرزمین) و دارای نیمه عمر 35 روز است.
 !منابع !منابع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/18.html|Los|Alamos|National Laboratory - Argon] *[http://periodic.lanl.gov/elements/18.html|Los|Alamos|National Laboratory - Argon]
 !اتصالات خارجی !اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ar/index.html WebElements.com - Argon] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ar/index.html WebElements.com - Argon]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ar.html EnvironmentalChemistry.com - Argon] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ar.html EnvironmentalChemistry.com - Argon]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 تیر 1385 [07:32 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:08 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [07:32 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [07:24 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..