منو
 صفحه های تصادفی
قیصر و مسیح
شدادیان
هواشناسی و علم شیمی
ذئب «صورت فلکی»
نوول در ادبیات انگلیسی
ابررسانا
نان باگت
ساختمان آتشفشان
سینئول
دیوان اوقاف و قضا در عهد غزنوی
 کاربر Online
1008 کاربر online
تاریخچه ی: آرگون

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-188Lines: 1-160
-V{maketoc}
right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right" style="margin-left: 0.5em">
+left" style="margin-left: 0.5em"> 
 
 
 

 
((Chlorine)) - __آرگون__ 
((Chlorine)) - __آرگون__
 
 
-
((Neon|Ne))
__Ar__
((Krypton|Kr))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/e/e3//Ar_TableImage.png}

((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
((Neon|Ne))
__Ar__
((Krypton|Kr))

{picture=Ar_TableImage.png}

جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام ناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهست شماره عناصر|شماره))Argon, Ar, 18
+نام علامت اختصاری شمارهArgon, Ar, 18
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((گاز کامل))
+گروه شیمیایی گاز کامل
 
 
-((گروه دول تناوبی|گروه)), ((وره جدول تناوب|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 18|18 «VIIIA))), ((عنصر دوره 3|3)) , ((بلوک p|p))
+گروه تناوب ، بلوک((عنصر گروه 18|18 «VIIIA))) ، ((عنصر دوره 3|3)) ، ((بلوک p|p))
 
 
-((جرم حجمی)), ((رجه سخت موهز|سختی)) 1.784 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)) (273 K), NA
+جرم حجمی ، سختی 1.784 kg/m3 (273 K), NA
 
 
-((رنگ)) بی رنگ
{picture file=img/daneshnameh_up/3/3f//125pxAr2C18.jpg}
+رنگ بیرنگ
{picture=125pxAr2C18.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 39.948 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 39.948 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) اطلاعات موجود نیست (71) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی)) (calc.) اطلاعات موجود نیست (71) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) +شعاع کووالانسی
 97 pm
 97 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع واندروالس
 188 pm
 188 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3((اوربیتال s|s))2 3p6]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~((neon|Ne))~np~]~/np~3((اوربیتال s|s))2 3p6]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 8
 2, 8, 8
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 0 (تاشناخته)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 0 (ناشناخته)
 
 
-((ساختار کریستالی)) +ساختار کریستالی
 مکعبی face centered
 مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) گاز ((«مغناطیسی|غیر مغناطیسی)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) گاز (غیر مغناطیسی)
 
 
-((نقطه ذوب)) +نقطه ذوب
 83.8 ((کلوین|K)) (-308.7 °((فارنهایت|F)))
 83.8 ((کلوین|K)) (-308.7 °((فارنهایت|F)))
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 87.3 K (-302.4 °F)
 87.3 K (-302.4 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 22.56 ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 22.56 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
-((گرمای تبخیر)) 6.447 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 6.447 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) +گرمای همجوشی
 1.188 kJ/mol
 1.188 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) +فشار بخار
 NA
 NA
 
 
-((سرعت صوت)) 319 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 319 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) اطلاعات موجود نیست (درجه پاولینگ)))
+الکترونگاتیویته اطلاعات موجود نیست (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) +ظرفیت گرمایی ویژه
 520 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
 520 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) +رسانائی الکتریکی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((رسانائی گرمایی)) +رسانائی گرمایی
 0.01772 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
 0.01772 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 1520.6 kJ/mol
 1520.6 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 2665.8 kJ/mol
 2665.8 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 3931 kJ/mol
 3931 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون  4th پتانسیل یونیزاسیون
 5771 kJ/mol
 5771 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون  5th پتانسیل یونیزاسیون
 7238 kJ/mol
 7238 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون  6th پتانسیل یونیزاسیون
 8781 kJ/mol
 8781 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون  7th پتانسیل یونیزاسیون
 11995 kJ/mol
 11995 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون  8th پتانسیل یونیزاسیون
 13842 kJ/mol
 13842 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))نیمه عمر ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
-36Ar0.336%Ar با 18 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+36Ar0.336%Ar با 18 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 38Ar0.063%Ar با 20 نوترون پایدار است
 38Ar0.063%Ar با 20 نوترون پایدار است
 
 
-39Ar((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))269 ((سال|y))((انتشار بتا|Beta-))0.565((potassium|39K))
+39Ar{syn.}269 y((انتشار بتا|Beta-))0.565((potassium|39K))
 
 
 40Ar__99.6%__Ar با 22 نوترون پایدار است
 40Ar__99.6%__Ar با 22 نوترون پایدار است
 
 
 42Ar{syn}32.9 yBeta-0.600((potassium|42K)) 42Ar{syn}32.9 yBeta-0.600((potassium|42K))
 
 
 
 
 
 
 
 
-
عنصر آرگون در ((جدول تناوبی)) با نشان Ar و ((عدد اتمی)) 18 قرار گرفته است . آرگون که سومِن ((گاز بی اثر)) در گروه 8 است تقریبا 1% ((اتمسفر زمین)) را تشکیل می دهد.


! ویژگیهای قابل توجه


آرگون 5/2 مرتبه ((حل شدنی)) تر از ((نیتروژن)) در آب است و تقریبا قابلیت حل شدن آن شبیه ((اکسیژن)) است این عنصر شیمیایی ساکن در هر دو حلت گاز و مایع خود ((بی اثر «شمی » |بی اثر)) است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد شناخته نشده است.

! کاربردها


چون آرگون با افروزه داخل لامپ حتی در حرات بالا واکنش نشان نمی دهد از ین ((لامپ روشنایی)) استفاده می شود و در موارد دیگری که نیتروژن دو اتمی بعنوان ((گازی نیمه ساکن)) کاد دارد.
سایر کاربردها:

-
بعنوان حفاظ گاز ساکن در ((جوشکاری)) برقی و برش

-
بعنوان پوششی بی واکنش در تولید ((تیتانیوم)) و سایر عناصر واکنشی

-
بعنوان محیطی محافظ برای تشکیل بلورهای ((ژرمانیوم)) و ((سیلیکن))

- آرگون –39 کاربردهای زیادی دارد که عمده آنها ((
Ice coring)) و تخمین ((آبهای زیرزمینی)) />
همچنین آرگون در ((سیستم تنفسی زیر آب)) غواصی کاربرد دارد.

! تاریخچه


(آرگون ا
ز وژه ((یوان))ی به منی تنبل گرفته شده).
((هنری کاوندیش)) در سال ((1785 )) تصور می کرد آرگون در هوا وجود دارد اما سال ((1894)) ((لرد ریلی)) و ((ویلام رامسی)) این حقیقت را کشف کردند.

! پیدایش


ا
ین گاز از طرِق شکنش هوای مایع جدا می شود چون ((اتمسفر)) حاوی نها 94/0% آرگون است. در مقایسه ِ جو ریخی حاوی 1/6% آرگون-40 می باشد .

!
ایزوتوپها


اصل
ی ترین ((ایزوتوپ))های آرگون که در زمین یافت می شوند Ar-40,Ar-36,Ar-38 هستند. ((پتاسیم|k ))-40 با ((نیمه عمر)) 10*250/1 سال به وسیله ((جذب الکترون)) و ارسال ((الکترون مثبت)) بطور طبیعی به شکل Ar-40 پایدار و با ارسال ((الکترون منفی)) به حالت Ca-40 پایدار متلاشی می گردد. این ویژگیها ونسبتها برای تعیین عمر ((سنگ))ها مورد استفاده قرار می گیرند . /
>در جو زمین Ar-39 به وسیله فعالیت ((اشعه کیهانی)) و اصولا با AR-40 ساخته می شود.ولی در محیطهای زیر زمین به وسیله ((جذب نوترون)) ساخته می شود که این مساله از طریق K-39 یا ارسال آلفا توسط ((کلسیم)) انجام می پذیرد. آرگون37 از متلاشی شدن کلسیم 40 به وجود می آید(نتیجه ((انفجارات هسته ای)) زیرزمین) ودارای نیمه عمر 35 روز است.
+!اطلاعات اولیه
عنصر آرگون در ((جدول تناوبی)) با نشان Ar و ((عدد اتمی)) 18 قرار گرفته است . آرگون که سومین گاز بیاثر در گروه 8 است تقریبا 1% اتمسفر زمین را تشکیل میدهد.
!تاریخچه
آرگون از واژه یونانی به معنی __تنبل__ گرفته شده است. "__هنری کاوندیش__" در سال 1785 تصور می‌کرد که آرگون در هوا وجود دارد؛ اما سال 1894 ، "__لرد ریلی__" و "__ویلیام رامسی__" این حقیقت را کشف کردند.
!پیدایش
این گاز از طرِیق تجزیه هوای مایع جدا می‌شود، چون اتمسفر ، حاوی تنها 94% آرگون است.
!
ویژگیهای قابل توجه
آرگون 2,5 مرتبه حل شدنیتر از ((نیتروژن)) در ((آب)) است و تقریبا ((قابلیت انحلال مواد|قابلیت حل شدن)) آن شبیه ((اکسیژن)) است. این ((عنصر شیمیایی)) ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بیاثر است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد، شناخته نشده است.
!کاربردها
چون آرگون با افروزه داخل لامپ حتی در حرات بالا واکنش نشان نمیدهد، از ن ، در لامپ روشنایی استفاده میشود و در موارد دیگری که از نیتروژن دو اتمی بعنوان گازی نیمه ساکن نمی‌توان اده کرد.
!سایر کاربردها
*بعنوان حفاظ گاز ساکن در ((جوشکاری)) برقی و برش
*بعنوان پوششی بدون واکنش در تولید ((تیتانیوم)) و سایر عناصر واکنشی
*بعنوان محیطی محافظ برای تشکیل بلورهای ((ژرمانیوم)) و ((سیلیکون))
*__Ice coring__ و تخمین ((آبهای زیرزمینی))
*در سیستم تنفسی زیر آب غواصی
!ایزووه
اصلیترین ((ایوتو|ایزوتوپهای)) آرگون که در زمین یافت میشوند، Ar-40 ، Ar-36 ، Ar-38 هستند. k -40 با ((نیمه عمر)) 10*250/1 سال بوسیله جذب ((الکترون)) و ارسال الکترون مثبت بطور طبیعی به شکل Ar-40 پایدار و با ارسال الکترون منفی به حالت Ca-40 پایدار متلاشی میگردد. این ویژگها و نسبتها برای تعیین عمر سنگها مورد استفاده قرار میگیرند.>>در جو زمین Ar-39 بوسیله فعالیت اشعه کیهانی و اصولا با Ar-40 ساخته میشود. ولی در محیطهای زیر زمین بوسیله جذب ((نوترون)) ساخته میشود که این مساله از طریق K-39 یا ارسال آلفا توسط ((کلسیم)) انجام میپذیرد. آرگون37 از متلاشی شدن کلسیم 40 بوجود میآید (نتیجه انفجارات هستهای زیرزمین) و دارای نیمه عمر 35 روز است.
 !منابع !منابع
-
*[http://periodic.lanl.gov/elements/18.html|Los|Alamos National Laboratory - Argon]

! اتصالات خارجی
+*[http://periodic.lanl.gov/elements/18.html|Los|Alamos|National Laboratory - Argon]
!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ar/index.html WebElements.com - Argon] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ar/index.html WebElements.com - Argon]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ar.html EnvironmentalChemistry.com - Argon] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ar.html EnvironmentalChemistry.com - Argon]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 تیر 1385 [07:32 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:08 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [07:32 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [07:24 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..