منو
 کاربر Online
641 کاربر online
تاریخچه ی: آرفودسونیت

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-82Lines: 1-67
 +
<tdvalign=middle>
<center>
 +
 +
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Arfvedsonite.jpg} +{picture=Arfvedsonite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-آرفودسونیت - بلورهای ستونی (80 میلیمتر) +(آرفودسونیت - بلورهای ستونی (80 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
-<table align=right>
/><tr>
>r />
+d>
rowspan=2>
 ||__::آرفودسونیت(Arfvedsonite)::__ ||__::آرفودسونیت(Arfvedsonite)::__
-__::Na3Fe2+Al(OH Si4O11)2::__
__::سیستم ((تبلور))::__|::مونوکلییک::
__::((رده بندی))::__|::((سیلیکات))::
__::رخ::__|::کامل - مطابق با سطح /110/::
__::((ل))::__|::((شیشه)) ای::
__::کسگی::__|::نامنظم::
__::((شففیت))::__|::نیمه کدر- کدر(اپاک)::
__::نوع سختی::__|::رد::
__::((خاصیت مغناطیسی))::__|::ندارد::
__::اشکال ظاهری::__|::بندرت بلوری - آگرگات رشته ای - شعاعی::
__::یا::__|::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((نروژ)) ، ((گروئنلند)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) و ....::
__::((خاصی شیمیایی|خاص شیمیایی))::__|::رنگ آن در شعله سبز می شود - نامحلول در ((اسید|اسیدها))::
__::تکی شیمیایی::__|::Na2O=10% FeO=30.9% Al2O3=5.48% SiO2=51.68% H2O=1.94% و ادخال های(K,Mn,Mg,Ti,Fe(+3::
__::رنگ ((کی))::__|::خاکستری تیره - سیاه - آبی تیره::
__::رنگ اثر خط::__|::خاکستری آبی - سیاه::
__::اوت با کنی هی مبه::__|::واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس|اشعه X))::
__::تشابه کانی ای::__|::((آکمیت))::
__::پان::__|::سودالیت،نفلین،زیرکن::
__::نشا ی::__|::ماگمایی ( سینیت ها) - پگماتیتی::
__::شکل لوا::__|::منشوری - قرصی شکل::
__::کاربرد::__|
__::محل پیدایش__::|::((روسیه))::
__::سایر مشخصات::__|
__::ه میه::__ |::از نام کاشف ((سوئد))ی آن Arfvedson گره ه است.::||
+::((سدیم|Na))3((آهن|Fe))2+((آلومینیوم|Al))(OH ((سیلیکن|Si))4O11)2::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سییکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /110::|__::(())::__
::((شیشه)) ای::|__::((ل))::__
::نامنظم::|__::((شکتگی))::__
::(نیمه کدر- کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::نارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بندرت ((بلور))ی - آگرگات رشته ای - شعاعی::|__::اش ظاری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((نروژ)) ، ((گروئنلند)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) و غیره::|__::((ژیما))::__
::رنگ آن در شعله سبز می شود - نامحلول در ((اسید|اسیدها))::|__::((خاصیت یمییی|خواص شیمیایی))::__
::((Na2O))=10% FeO=30.9% ((Al2O3))=5.48% ((SiO2))=51.68% ((H2O))=1.94% و ادخال های((پتاسیم|K)),((منگنز|Mn)),((منیزیم|Mg)),((تیتانیم|Ti)),((آهن|Fe))+3::|__::((ترکی شییایی))::__
::خاکستری تیره - سیاه - آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری آبی - سیاه::|__::((گ ))ا ::__
::واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی هی شاه::__
::((آکمیت))::|__::ابه انی ناسی::__
::((سودالیت)) ، ((نفلین)) ، ((زیرکن)):: |__::((از))::__
::((ماگما))یی ( سینیت ها) - پگماتیتی::|__::منشا کی::__
::منشوری - قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((روسیه))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.گره ه استArfvedsonاز نام کاشف ((سوئد))ی آن::|__::((ه میه))::__ ||
  
 
 
-</table>r />
<br />>
<br>
>
+
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5.5|6|3.4|ــ|| 5.5|6|3.4|ــ||
-<br />r>
<br>
<br>
/>r>
<br>
/><br />
+center>
</td>
tr>
table>
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:56 ]   16   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [08:14 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [08:10 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:47 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:45 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [06:01 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:58 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [04:29 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [12:44 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [12:13 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:18 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:13 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:08 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:01 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [11:24 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [11:05 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..