منو
 صفحه های تصادفی
خط سیسمن
یزید بن ثبیط و پاسخ مثبت به دعوت امام حسین علیه السلام
عبدالله بن زبیر
شیمی و مسکن
قارن بن شهریار
فرق بین علم ودین
پوانکاره
خورشید دوم
نقش چشمها در دریافت کالری
سلطان علی صفوی
 کاربر Online
557 کاربر online
تاریخچه ی: آرسنیک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-179Lines: 1-152
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right">
+left">

 
 
 
 
-
((Germanium)) - __آرسنیک__ - ((Selenium)) +
Germanium - __آرسنیک__ - Selenium
 
 
-
((Phosphorus|P))
__Ar__
((Antimony|Sb))  
 
 
+
((Phosphorus|P))
__Ar__
((Antimony|Sb))

 
{picture=As_TableImage.png} 
{picture=As_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 ((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Arsenic, As, 33
 ((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Arsenic, As, 33
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((شبه فلز))
+گروه شیمیایی شبه فلز
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 15|15 «VA))), ((عنصر دوره 4|4)) , ((بلوک p|p))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 15|15 «VA))), ((عنصر دوره 4|4)) , ((بلوک p|p))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 5727 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)), 3.5
+جرم حجمی, سختی 5727 kg/m3, 3.5
 
 
-((رنگ)) خاکستری براق
{picture=125pxAs2C33.jpg}
+رنگ خاکستری براق
{picture=125pxAs2C33.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 74.92160 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 74.92160 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 115 (114) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 115 (114) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) +شعاع کووالانسی
 119 pm
 119 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع وندروالس
 185 pm
 185 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((argon|Ar))~np~]~/np~3((اوربیتال d|d))10 4((اوربیتال s|s))2 4p3]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~((argon|Ar))~np~]~/np~3((اوربیتال d|d))10 4((اوربیتال s|s))2 4p3]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))
 2, 8, 18, 5
 2, 8, 18, 5
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) +درجه اکسیداسیون (اکسید)
 __+-3__,5 (اسید ملایم)
 __+-3__,5 (اسید ملایم)
 
 
-((ساختار کریستالی)) +ساختار کریستالی
 رومبوهدرال
 رومبوهدرال
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالت ماده)) جامد
 
((حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 1090 ((کلوین|K)) (1503 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 1090 K (1503 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 887 K (1137 °F)
 887 K (1137 °F)
 
 
-((حجم مولی)) +حجم مولی
 12.95 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 12.95 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
-((گرمای تبخیر)) 34.76 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 34.76 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) +گرمای هم جوشی
 369.9 kJ/mol
 369.9 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) __ ((پاسکال|Pa)) at __ K
+فشار بخار __ Pa at __ K
 
 
-((سرعت صوت)) __ ((متر بر ثانیه|m/s)) at __ K
+سرعت صوت __ m/s at __ K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 2.18 (درجه پاولینگ)))
+الکترونگاتیویته 2.18 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 330 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 330 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) +رسانائی الکتریکی
 3.45 106/m ((اهم))
 3.45 106/m ((اهم))
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 50 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 50 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 947.0 kJ/mol
 947.0 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 1798 kJ/mol
 1798 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 2735 kJ/mol
 2735 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون  4th پتانسیل یونیزاسیون
 4837 kJ/mol
 4837 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون  5th پتانسیل یونیزاسیون
 6043 kJ/mol
 6043 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون  6th پتانسیل یونیزاسیون
 12310 kJ/mol
 12310 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|iso))((وفورطبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
-75As__100%__As با 42 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+75As__100%__As با 42 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 
 
 
 
- واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 +!اطلاعات اولیه
 +آرسنیک ، ((عنصر شیمیایی)) است که در (( جدول تناوبی)) با علامت As مشخص است و دارای ((عدد اتمی)) 33 می‌باشد. آرسنیک ، شبه فلز سمی معروفی است که به سه شکل زرد ِ سیاه و خاکستری یافت می‌شود. آرسنیک و ترکیبات آن ، بعنوان آفت‌کش مورد استفاده قرار می‌گیرند: علف کش ، حشره کش و آلیاﮊهای مختلف.
 +!تاریخچه
 +آرسنیک ( واﮊه یونانی arsenikon به معنی اریپمنت زرد ) در دوران بسیار کهن شناخته شده است . از این عنصر به کرات برای قتل استفاده شده است. علائم مسمومیت با این عنصر تا قبل از آزمایش مارش تا حدی نا مشخص بود. "__آلبرتوس مگنوس__" را اولین کسی می دانند که در سال 1250 این عنصر را جدا کرد . "__جوان شرودر__" در سال 1649 دو روش برای تهیه آرسنیک منتشر کرد.
-آرسنیک ((عنصر شیمیایی)) است که در (( جدول تناوبی)) با علامت As مشخص است و دارای ((عدد اتمی)) 33 می باشد. آرسنیک ((شبه فلز)) سمی معروفی است که به سه شکل زرد ِ سیاه و خاکستری یافت می شود. آرسنیک و ترکیبات آن بعنوان آفت کش مورد استفاده قرار می گیرند: 
-((علف کش )) ِ ((حشره کش )) و ((آلیاﮊ))های مختلف. 
-! خصوصیات قابل توجه  
-آرسنیک از نظر شیمیایی شبیه ((فسفر)) است تا حدی که در واکنشهای بیو شیمیایی می تواند جایگزین آن شود لذا ((سمی)) مِی باشد. وقتی به آن حرارت داده شود بصورت ((اکسید)) آرسنیک در می آید(اکسیده می شود) که بوی آن مانند سیر است. آرسنیک و ترکیبات آن همچنین می توانند بر اثر حرارت به گاز تبدیل شوند.این عنصر به دو صورت جامد جامد وجود دارد: زرد و خاکستری فلز مانند با جاذبه ها یی به ترتیب  
-97/1و73/5. 
-! کاربردها  
-در ((قرن بیستم)) آرسنِت سرب بعنوان یک ((آفت کش)) برای ((درختان میوه)) به خوبی مورد استفاده قرار گرفت( استفاده از آن در افرادِکه به این کار اشتغال داشتند ایجاد آسیبهای عصب شناسی کرد) وآرسنیت ((مس)) در ((قرن نوزدهم)) بعنوان عامل رنگ کننده در شیرینی ها بکار رفت. سایر کاربردها :  
-*سموم کشاورزی و ((حشره کش))های مختلف 
-*((آرسنید گالیم)) یک ((نیمه رسانا))ی مهمی است که در ((IC)) ها بکار می رود.مدارها یی که از این ترکیب ساخته شده اند نسبت به نوع سیلیکونی بسیار سریعتر هستند ( البته گرانتر هم می باشند) آرسنید گالیم بر خلاف ((سیلیکون)) آن ((band gap مستقیم)) است پس می تواند در ((دیودها ی لیزری)) و((LED)) ها برای تبدیل مستقیم الکتریسیته به نور بکار رود. 
-* تری اکسید آرسنیک در ((خون شناسی)) برای درمان ((بیماران سرطان خون)) حاد که در برابر ((ATRA)) درمانی مقاومت نشان می دهند بکار می رود. 
-* همچنین در ((برنز پوش کردن)) و ساخت ((مواد آتش بازی)) و ترقه مورد استفاده قرار می گیرد. 
-! تاریخچه  
-آرسنیک ( واﮊه ((یونان))ی arsenikon به معنی اریپمنت زرد ) در دوران بسیار کهن شناخته شده است . از این عنصر به کرات برای قتل استفاده شده ِ علائم مسمومیت با این عنصر تا قبل از ((آزمایش مارش )) تا حدی نا مشخص بود. ((آلبرتوس مگنوس)) را اولین کسی می دانند که در سال 1250 این عنصر را جدا کرد . جوان ((شرودر)) در سال 1649 دو روش برای ((تهیه آرسنیک )) منتشر کرد. 
 
 
 
 
  
 {picture=Symbol arsenic.png} {picture=Symbol arsenic.png}
  
 
 
 
 
-
! پیدایش


((
آرسوپیزیت)) ( سنگ آرسنیک) میس پیکل Mispickel هم نامیده می شود.( ((FeS|سولفور))) که بر اثر حرارت ِ بیشترِن مقدار آرسنیک از سولفید آهن آن جدا می شود.مهمترین ترکیبات آرسنیک عبارت است از: آرسنیک سفید ِ سولفید آن ِ گرد حشره کش ِ آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب. />از گرد ((حشره کش )) ِ آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب بعنوان سموم وحشره کشها در کشاورزی استفاده می شود .این عنصر گاها" بصورت خالص یافت مِی شود ولی معمولا" بصورت ترکیب با ((نقره)) ِ ((کبالت)) ِ ((نیکل )) ِ ((آهن)) - ((آنتیموان)) یا ((سولفور)) وجود دارد.

! هشدارها />

color =red>آرسنیک و بیار از رکیات ن سی ستند. font color =red>آرسنیک ا مت کردن وسی ((سیست گوارشی)) و ایاد ((وک)) نر ب مرگ می شود.

ه مسومیت آرسنیک مراجه شود.
+!پیدایش
آرسوپیزیت ( سنگ آرسنیک) که میس پیکل Mispickel هم نامیده میشود، سولفوری است که بر اثر حرارت ، بیشترِن مقدار آرسنیک از سولفید آهن آن جدا میشود. مهمترین ترکیبات آرسنیک عبارت است از: آرسنیک سفید ، سولفید آن ، گرد حشره کش ، آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب.>>از گرد حشره کش ، آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب بعنوان سموم و حشره کشها در کشاورزی استفاده میشود .این عنصر گاها" بصورت خالص یافت میشود، ولی معمولا" بصورت ترکیب با ((نقره)) ، ((کبالت)) ، ((نیکل )) ، ((آهن)) ، ((آنتیموان)) یا سولفور وجود دارد.
!خصوصیات قابل توجه
آرسنیک از نظر شیمیایی شبیه ((فسفر)) است، تا حدی که در واکنشهای بیوشیمیایی می‌تواند جایگزین آن شود. لذا سمی می‌باشد. وقتی به آن حرارت داده شود، بصورت اکسید آرسنیک در می‌آید (اکسیده می‌شود) که بوی آن مانند سیر است. آرسنیک و ترکیبات آن همچنین می‌توانند بر اثر حرارت به گاز تبدیل شوند. این عنصر به دو صورت جامد وجود دارد: زرد و خاکستری فلز مانند.
!کاربردها
*در قرن بیستم ، آرسنِت سرب بعنوان یک آفت کش برای درختان میوه به‌وبی مورد استفاده قرار گرفت ( استفاده از ن در افرادِکه به این کر اشتغال اشتند، ایجاد آسیبای عصب شاسی کرد ) و آرسنیت مس در قرن نوزدهم بعنوان عامل رنگ کننده در شیرینی‌‌ها بکار رفت. <br />*در سموم کشاورزی و حشره کشهای مختلف استفاده می‌شود.r />*آرسنید گالیم یک نیمه سانای مهمی ست ک در IC ها بکار می‌رود. مدارهایی که از این ترکیب ساخته شده‌اند، نسبت به نوع سیلیکونی سیار سریعتر هستد ( البته گرانتر هم می‌باشند ). آرسنید گالیم بر خلاف ((سیلیکون)) آن band gap مستقیم است. پس می‌تواند در دیودهای لیری و LED ها برای تبدیل متقیم الکتریسیته به نور بکار رد.
*تری‌اکسید آرس
نیک ر خون شناسی برای دران بیماران سرطان خون حاد ه ر برابر ATRA درمانی مقاومت نشان می‌دهند، بکار می‌رود.
*در برنز پوش کردن و ساخت مواد آتش بازی و ترقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دارها
آر
سیک و بسیاری از ترکیبات آن سمی هستند. آرسنیک با مختل کردن وسیع سیستم گوارشی و ایجد شوک ، منجر به مرگ می‌شود.
 !منابع !منابع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/33.html|Los|Alamos|National Laboratory - Arsenic] *[http://periodic.lanl.gov/elements/33.html|Los|Alamos|National Laboratory - Arsenic]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/As/index.html WebElements.com - Arsenic] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/As/index.html WebElements.com - Arsenic]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/As.html EnvironmentalChemistry.com - Arsenic] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/As.html EnvironmentalChemistry.com - Arsenic]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 15 دی 1385 [16:33 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [05:41 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:38 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [14:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..