منو
 کاربر Online
1006 کاربر online
تاریخچه ی: آدنوزین تری فسفات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-38
-__آدنوزین تری فسفات () __ +__آدنوزین تری فسفات (ATP) __
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-فقدان اکسیژن یکی از خواص مهم جو اولیه به شمار می آید. چنانچه در آن آمیزش برق آسای عناصر اکیسژنی وجود می داشت،مولکولهای ناپایدار حاصل،به سادگی بر اثر احتراق نابود می شدند.اگر حیات بدون استعانت از اکسیژن حال شده باشد،باید تخمیر آن را تامین کرد و باشد،که لولی پاستور،شیمیدان فرانسوی نیز آن را حیات بدون هوا توصیف کرد.عمل تخمیر بر اثر شکستن مولکولهای آلی (ترکیبات حاوی کربن)انرژی لازم را در اختیار یاخته قرار می دهد،و فسفاتهای پر انرژی از قبیل آدنوزین تری فسفات را رها می کند.
برخی از اشکال تخمیر،مانند تخمیر های مولد الکل،به عنوان فرآورده فرعی،کربن دی اکسید تولید می کنند.رها شدن این گاز در جو به وسیله اشکال هوازی حیات،که به اکسیژن نیاز دارند،در تکامی فرایند های سوخت و ساز بعدی،از جمله عمل تنفس سهیم اند.

!آدنوزین تری فسفات در مرحله دوم سوخت و ساز:
بعد ز عمل تخمیر،پیشرفت بعدی سوخت و ساز عبارت بود از چرخه مونوفسفات ششگانه ( ).این عمل اساسا فرایندی بی هوازی است که به کمک انرژی حاصل از آدنوزین تری فسفات،هیدروژن را از قند آزاد می کند.کربن دی اکسید نیز به عنوان فراورد.فرعی به دست می آید.نیمی هیدروژن مربوط به چرخه ( ) از آب به دست می آید.این چرخه معرف مرحله ای نسبتا پیشرفته (طی میلیونها سال) است،زیرا،از دشوارترین راه به هیدروژن می رسد،و نمایشگر دو روای است که عملا تمامی هیدروژن آزاد از سیاره ها فرار کرده است.
+فقدان ((اکسیژن)) یکی از خواص مهم ((جو)) اولیه به شمار می آید. چنانچه در آن آمیزش برق آسای عناصر اکیسژنی وجود می داشت، مولکولهای ناپایدار حاصل ، به سادگی بر اثر ((احتراق)) نابود می شدند. اگر ((حیات)) بدون استعانت از اکسیژن حاث شده باشد، باید ((تخمیر)) آن را تامین کرد و باشد، که ((لولی پاستور)) ، شیمیدان فرانسوی نیز آن را حیات بدون ((آزمایش‌های مربوط به هوا)) توصیف کرد. عمل تخمیر بر اثر شکستن ((مواد آلی|مولکولهای آلی)) (ترکیبات حاوی کربن) انرژی لازم را در اختیار یاخته قرار می دهد، فسفاتهای پر انرژی از قبیل آدنوزین تری فسفات را رها می کند.


برخی از اشکال تخمیر ، مانند ((تخمیر الکل|تخمیر های مواد الکل)) ، به عنوان فرآورده فرعی ، ((دی اکسید کربن)) تولید می کنند. رها شدن این گاز در جو به وسیله اشکال بی هوازی حیات ، که به اکسیژن نیاز دارند، در تکامل ((واکنش سوختن|فرایند های سوخت و ساز)) بعدی ، از جمله ((عمل تنفس)) سهیم اند.
!آدنوزین تری فسفات در مرحله دوم سوخت و ساز
بعد از عمل تخمیر ، پیشرفت بعدی سوخت و ساز عبارت بود از چرخه مونوفسفات ششگانه (HMP). این عمل اساسا ((فرایند بی هوازی|فرایندی بی هوازی)) است که به کمک انرژی حاصل از آدنوزین تری فسفات ، ((هیدروژن)) را از ((سوختن قند|قند)) آزاد می کند. دی اکسید کربن نیز به عنوان فراورده فرعی به دست می آید. نیمی هیدروژن مربوط به ((چرخه HMP)) از آب به دست می آید. این چرخه معرف مرحلهای نسبتا پیشرفته (طی میلیونها سال) است، زیرا ، از دشوارترین راه به هیدروژن می رسد، نمایشگر دو روای است که عملا تمامی هیدروژن آزاد از سیاره ها فرار کرده است.
 !منبع خورشیدی آدنوزین تری فسفات !منبع خورشیدی آدنوزین تری فسفات
-سومین مرحله در این جریان تکاملی (سوخت و ساز)،احتمالا تغییر ماده آلی به فسفات آلی به کمک نور(() فرایندی که طی آن گیاهان سبز انرژی نوری را به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند.)،یعنی استفاده مستقیم در تولید () است.انجام این عمل مستلزم وجود ماده رنگی کلروفیل (پوروفیرین منیزیم) برای جذب نور،و حضور مواد رنگین یاخته(پروتونهای آهن دار) برای تبدیل انرژی خارجی،یعنی نور خورشید،به انرژی ذخیره ای موسوم به () است.

!جذب انرژی خورشیدی
همه موجودات زنده انرژی خود را از نور خورشید کسب می کنند،اما فقط گیاهان سبز می توانند نور خورشید را مستقیما به کار گیرند و با کمک مواد اولیه ساده ای،مانند کربن دی اکسید ( )،آب ( ) و آمونیاک () ترکیبات یاخته ای بوجود آورند.این فرایند نور ساخت نامیده می شود.قسمت اعظم موجودات دیگر باید محصولات حاصل ار نور ساخت را به صورت غذا مور استفاده قرار دهند،یعنی گیاهان استفاده کنند،یا موجوداتی را بخورند که خود با گیاهان تغذیه می شوند.

!دلایل واکنشهای شیمیایی ترکیبات غذایی
واکنش های شیمیایی مربوط به ترکیبات غذایی،شامل پروتئینها،قندها،چربیها،به دو منظور صورت می گیرد،یعنی اینکه مواد پیچیده را به ترکیبات ساده تر تبدیل می کند و ضمن این عمل انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای موجودات زنده را فراهم می آورند.موجودات زنده نیز با جذب یا ذخیره انرژی،مواد پیچیده تری تولید می کنند.فرایند اضمحلال مواد را کاتابولیسم () و فرایند ساخت آنها را آنابولیسم ( )می گویند. مجموعه این دو فرایند را متابولیسم ( ) می گویند.

!نقش موجودات زنده در فرایند تولید انرژی
موجودات زنده نه می توانند انرژی را مصرف کنند نه می توانند آن را به وجود آورند،فقط قادرند انرژی را از حالتی به حالت دیگر تبدیل کنند.انرژی قابل استفاده،به صورت گرما به طبیعت باز گرداننده می شود.گرما نمی تواند در سیستم های زیستی (هیدروژیکی) کار انرژی را انجام دهد،زیرا همه قسمتهای یاخته اساسا دما و فشار یکنواختی دارند.
+سومین مرحله در این جریان تکاملی (سوخت و ساز) ، احتمالا تغییر ماده آلی به فسفات آلی به کمک ((نور)) (فرایندی که طی آن گیاهان سبز ((انرژی نورانی)) را به ((انرژی شیمیایی)) تبدیل می کنند) ، یعنی استفاده مستقیم در تولید ATP است. انجام این عمل مستلزم وجود ماده رنگی ((کلروفیل)) (پوروفیرین منیزیم) برای ((جذب نور)) ، حضور مواد رنگین یاخته (پروتئینهای آهن دار) برای تبدیل انرژی خارجی ، یعنی ((نور خورشید)) ، به انرژی ذخیره ای موسوم به (ATP) است.
!جذب ((انرژی خورشید|انرژی خورشیدی))
همه ((موجودات زنده)) انرژی خود را از نور خورشید کسب می کنند، اما فقط ((گیاهان سبز)) می توانند نور خورشید را مستقیما به کار گیرند و با کمک مواد اولیه ساده ای،مانند ((دی اکسید کربن)) ، آب و ((آمونیاک)) ترکیبات یاخته ای بوجود آورند. این فرایند ((فتوسنتز|نور ساخت)) نامیده می شود. قسمت اعظم موجودات دیگر باید محصولات حاصل ار نور ساخت را به صورت ((غذا)) مور استفاده قرار دهند، یعنی ((گیاهان)) استفاده کنند، یا موجوداتی را بخورند که خود با گیاهان تغذیه می شوند.
!دلایل ((سوختن مواد غذایی|واکنشهای شیمیایی ترکیبات غذایی))
((واکنش های شیمیایی)) مربوط به ترکیبات غذایی ، شامل ((پروتئینها)) ، ((قندها)) ، ((چربیها)) ، به دو منظور صورت می گیرد، یعنی اینکه مواد پیچیده را به ترکیبات ساده تر تبدیل می کند و ضمن این عمل ((انرژی)) مورد نیاز برای انجام فعالیتهای موجودات زنده را فراهم می آورند. موجودات زنده نیز با جذب یا ((ذخیره انرژی)) ، مواد پیچیده تری تولید می کنند. فرایند اضمحلال مواد را ((کاتابولیسم)) و فرایند ساخت آنها را ((آنابولیسم)) می گویند. مجموعه این دو فرایند را ((متابولیسم)) می گویند.
!نقش ((موجودات زنده و تولید انرژی|موجودات زنده در فرایند تولید انرژی))
موجودات زنده نه می توانند انرژی را مصرف کنند نه می توانند آن را به وجود آورند، فقط قادرند انرژی را از حالتی به حالت دیگر تبدیل کنند. انرژی قابل استفاده ، به صورت ((گرما)) به طبیعت باز گرداننده می شود. آزمایش‌های مربوط به گرما نمی تواند در ((سیستم زیستی|سیستم های زیستی)) (هیدروژیکی) کار انرژی را انجام دهد، زیرا همه قسمتهای ((سلول|یاخته)) اساسا دما و فشار یکنواختی دارند.
!نقش آدنوزین تری فسفات در ((تبدیل انرژی))
آدنوزین فسفات که ترکیب شیمیایی خواصی است، در تمام ((موجودات زنده)) برای تبدیل انرژی به کار می رود. این ترکیب ، تنها در حالت قابل انرژی در یاخته است. هر یاخته ای را از هر نوع که باشد، می‌توان همچون یک ((لامپ برق)) دانست. ((انرژی الکتریکی|انرژی)) لازم برای روشن کردن این لامپ می تواند از ((انرژی های فسیلی|نفت یا زغال سنگ)) ، یا ((انرژی همبستگی اتم|هسته اتم)) ، یا ((آبشار)) تامین شود، اما این انرژی چه به ((انرژی گرمایی|حالت گرمایی)) ، ((انرژی هسته‌ای|هسته‌ای)) یا ((انرژی جنبشی|جنبشی)) باشد، ناگزیر باید به ((انرژی الکتریکی)) تبدیل شو
د.
-!ن آدنوزین تری فسفات ر بدی ارژی
آدنوز
ین فسفات ک تریب شیمیایی وصی است در تم مووات زند برای تبدیل انرژی به کار م رود. این تکیبها در حالت قاب نژی در یاخته است یته ای ،از ه نوع که بادمیتوان همچون ی ل بر دانست.ارژی لام را شن کدن ین لام ی تواند از نفت یا زغال سگ،یا هسته اتم،یا آبشار تامین ود،اا این ارژی چه به حالت گراییه ای یا جنشی باشد،نای ای به انرژی الکتریکی تبدیل شود.
به همین صورتآدنوزین ری فسفات نیز شبک تامین ژی یمیایی تکیل می هد و با اتنق انرژی ه مولکولهای دیرگروه تایی ست خود ( ) از ست داد و به آدنوزین ی فس ( ) دی شده ا؛یا ایک با از دست ادن دو گوه سفات ( )،به آدنوزین مونو فسفات ( ) غییر ی یابد، که این فوده ا ی مجداا می توند با کب فت به ( ) تبدیل ون.
+به همین صت ، آدنوزین تری فسفات نی بک تاین ((اری شیمیایی)) کیل م د و اتنال انرژیش به مولکولهای دیگر گروه انتهی ((فات)) خود ( Psub>1 ) را از دست داده و ب ((دنوین دی فسفات)) ( ADP ) تدیل ه اا ینکه با ز دت دادن دو سا ( PP1 ) ، ((دنوین مو فسات)) ( AMP ) تیر می یبد، ک این فرارده ها ی ا می توانن با ففا به ( ATP ) تبدیل شوند.
باحث مرتط با عنوان
*((
آدنوزین ی فسفات)) />*((آدنوزی مونو فت)) />*((حتراق))
*((
تمی)) />*((تی لکل)) />*((ره HMP))
*((
خت ند))
*((
ستن مواد ایی)) />*((یست زیتی)) />*((فتوس)) />*(ید املال اد)) />*((فایند ی هازی)) />*((فسفات)) />*(رفیل)) />*((گیاهان )) />*((تابویم)) />*((مودا ه و تولید نژی))
*((واکنش سوختن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 آذر 1383 [11:59 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:36 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..