منو
 کاربر Online
678 کاربر online
تاریخچه ی: آداب برخورد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-20Lines: 1-72
 مردم‌داری راه نفوذ درد دلها و جهت‌دادن آنها به سمت خویش است یعنی اگر انسان برای رسیدن به هدفش به رضایت مردم نیازمند است باید در دل آنها نفوذ کند و برای نفوذ در دلها باید معاشرتش با مردم نیکو باشد. مردم‌داری راه نفوذ درد دلها و جهت‌دادن آنها به سمت خویش است یعنی اگر انسان برای رسیدن به هدفش به رضایت مردم نیازمند است باید در دل آنها نفوذ کند و برای نفوذ در دلها باید معاشرتش با مردم نیکو باشد.
 هر قوم و ملتی برای برخورد، آداب و رسومی دارند که رعایت آنها را نشانه احترام و بی‌توجهی به آنها را تحقیر و اهانت می‌دانند اسلام نیز برای برخورد آدابی قرار داده است مانند: هر قوم و ملتی برای برخورد، آداب و رسومی دارند که رعایت آنها را نشانه احترام و بی‌توجهی به آنها را تحقیر و اهانت می‌دانند اسلام نیز برای برخورد آدابی قرار داده است مانند:
-~~green:1-__سلام کردن__:
الین ویفه اسان خد سام ک است.
((رت م ی له لی و له و سم |یام اک (ص) ))رموکه وگند ه دی که ا ر دست اوت وارد ب میشوید م نک ایا دات اشی و من واقی ناهید بد ایکه یکیر را وست بداری. ی اهنمیی کنم ا م که اگ نا دهید م وست ا یود گن: ی سولاه. : به یکدیگر سلام کی.
+!سلام کردن
یونها ام یازمند «کی‏» است.
تاز این شتها ا کلى‏گوی ه دست م‏آید. بایدنمونه‏هى ملى و مصداقه خاص رون ارائه ود، ا مرزهى‏دوى و پیوندهاى اط ستورتر گردد و پایدار بن. «سام» ودست ن یک از ای اور ات.
س
ام، چاغ سبز آشنایى ست. />
س
م، امین دادن ب ف مقاب است که: هم سلامتى وتندرستى تو را واستارم هم ان من سه ا ممئ کهگندى ه تو نواد رسید. م یخواه و هستم نه دخاه کینهوز و دمن. ی نوى رد تحی سلا است که د من‏به هم مى‏گویند. این معناى شعار اسلامى سم است.
   
-2-__دست دادن:__
ا
بو عبیده حزاء می‌گوید با ((حضرت اام محمد باقر علیه السلام |مام باقر عله‌السلام)) مسفر بودم امام ر میان راه برای مقصدی پیاه د، وقتی برگشت با ن مصافحه کرد دست را مکم فشرد سپس فرمود: ای ابا عبیده هیچ مسلمانی با برادر دینیش دست نمی‌دهد و یا با باز کردن انگشتان دست، دست او را نمی‌فشارد مگر آنکه گناهان هر دو مانند برگ درختان پائیزی می‌ریزد.
+بار ... سلام، ام دا و تحیت اه. ساش پیامبر است وامامان.
-3-__گشاده‌روئی:__ +تا آنجا ه فرموه‏اند: اگر کسى پیش از سلام، شروع به سخن‏کرد، جواب ندهید:
~~green:«من بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه.» ~~

در حدیث دیگرى(( امام صادق)) (ع) از قول خداوند نقل مى
کند که بخل، کسى است که از سلام دادن به دیگرى بخل ورزد:
~~green:«البخیل من بخل بالسلام.» ~~

راستى ... سلام دادن به دیگرى نه تنها چیزى از قدر و جایگاه‏انسان نمى‏کاهد و هیچ گونه ضرر و زیان مادى، پولى، آبرویى‏و ... ندارد، بلکه محبت‏آور و صفابخش است و خداپسند و سیره‏رسول خدا(ص) و روش و منش اولیاء الهى است. به علاوه، نشانه‏اى ازتواضع و فروتنى و نداشتن کبر است. انسانهاى متواضع، نه تنها زیان‏نمى‏بینند، بلکه عزت و محبوبیت هم پیدا مى‏کنند.

((امام صادق)) (ع) فرمود:
~~green:«من التواضع ان تسلم على من لقیت‏» ~~
از نشانه‏هاى فروتنى این است که به هر کس برخوردى، سلام‏دهى.

((حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم |پیامبر اکرم (ص) ))نیز فرمود:
~~green:«اذا تلاقیتم، فتلاقوا بالتسلیم و التصافح‏» ~~
هرگاه یکدیگر را دیدار کردید، با «سلام‏» و «دست دادن‏» با هم دیدارکنید

وقتى دو نفر به هم مى‏رسند، نگاهها که به هم مى‏افتد، چهره‏ها که‏رو در رو قرار مى‏گیرد، نخستین علامت صداقت و مودت و برادرى،«سلام دادن‏» است و در پى آن، دست دادن و «مصافحه‏».

((حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم| پیامبراکرم (ص))) فرمود:
سوگند به خدا
ئی که جانم در دست اوست وارد بهشت نمی‌شوید مگر آنکه ایمان داشته باشید و مؤمن واقعی نخواهید بود تا اینکه یکدیگر را دوست بدارید. آیا راهنمایی کنم شما را به عملی که اگر انجام دهید موجب دوستی شما می‌شود؟ گفتند: بله یا رسول‌الله. فرمود: به یکدیگر سلام کنید.

!دست دادن
گفتیم که «مصافحه‏» هم، «دوستى‏آور»، «کدورت‏زدا» و «محبت‏آفرین‏»است. ما علاقه خود و صمیمیت را با دست دادن ابراز مى‏کنیم.برعکس، اگر با کسى کدورت و دشمنى داشته باشیم، از دست دادن با اوپرهیز مى‏کنیم. به همین خاطر، این دستور مقدس و پربرکت اسلامى،در تحکیم رابطه‏هاى دوستى و اخوت، ثمربخش است.
دست دادن نیز، همچون سلام، ادب و آدابى دارد. یکى از آنهاپیوستگى و تکرار است. در یک سفر و همراهى و دیدار، حتى چند باردست دادن نیز مطلوب است.

((ابوعبیده )) نقل مى‏کند: همراه ((امام باقر)) (ع) بودم. اول من سوارمى‏شدم، سپس آن حضرت. چون بر مرکب خویش استوار مى‏شدیم،سلام مى‏داد و احوالپرسى مى‏کرد، چنان که گویى قبلا یکدیگر راندیده‏ایم. آنگاه مصافحه مى‏کرد. هرگاه هم از مرکب فرود مى‏آمدیم وروى زمین قرار مى‏گرفتیم، باز هم به همان صورت، سلام مى‏کرد ودست مى‏داد و احوالپرسى مى‏کرد و مى‏فرمود:
«با دست دادن دو مؤمن،گناهانشان همچون برگ درختان فرو مى‏ریزد و نظر لطف الهى با آنان است، تا از هم‏جدا شوند.»

از آداب دیگر مصافحه، فشردن دست، از روى محبت و علاقه‏است، اما نه در حدى که سبب رنجش و درد گردد.
((جابر بن‏عبدالله)) مى‏گوید: در دیدار با رسول خدا(ص) بر آن‏حضرت سلام کردم. آن‏حضرت دست مرا فشار داد و فرمود: دست‏فشردن، همچون بوسیدن برادر دینى است.

همچنین هنگام مصافحه، طول دادن و دست را زود عقب نکشیدن‏از آداب دیگر این سنت اسلامى است. در مصافحه، پاداش کسى بیشتراست که دستش را بیشتر نگه دارد.

((پیامبر اکرم)) (ص) نیز این سنت نیکو را داشت که چون با کسى‏دست مى‏داد، آن قدر دست‏خود را نگه مى‏داشت، تا طرف مقابل دست‏خود را سست کند و عقب بکشد. .
بارى ... محبت قلبى را باید آشکار ساخت.

از آثار دیگر مصافحه، «کینه‏زدایى‏» است.
(( پیامبر اکرم )) (ص) فرمود:
«تصافحوا، فان التصافح یذهب السخیمة‏» و «تصافحوا فانه یذهب بالغل‏».
~~green:مصافحه کنید و دست دهید، چرا که آن، کینه و کدورت را مى‏زداید.
~~
((امام باقر)) (ع) فرمود:
~~green:هر دو نفر مؤمنى که با هم دست‏بدهند، دست‏خدا میان دست آنان است و دست محبت الهى بیشتر با کسى است که‏طرف مقابل را بیشتر دوست‏بدارد. ~~
و نیز(( امام صادق)) (ع) فرمود:
~~green:هنگامى که دو برادر دینى به هم مى‏رسند و با هم دست مى‏دهند،خداوند با نظر رحمت‏به آنان مى‏نگردد و گناهانشان، آن سان که برگ‏درختان مى‏ریزد، فرو مى‏ریزد، تا آنکه آن دو از هم جدا شوند. ~~

((ابو عبیده حزاء ))می‌گوید با ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام |امام باقر علیه‌السلام)) همسفر بودم امام در میان راه برای مقصدی پیاده شد، وقتی برگشت با من مصافحه کرد و دست مرا محکم فشرد سپس فرمود: ای ابا عبیده هیچ مسلمانی با برادر دینیش دست نمی‌دهد و یا با باز کردن انگشتان دست، دست او را نمی‌فشارد مگر آنکه گناهان هر دو مانند برگ درختان پائیزی می‌ریزد.

!گشاده‌روئی
 روی باز و چهره گشاده تأثیر زیادی در جذب دلها و استحکام محبت‌ها دارد  روی باز و چهره گشاده تأثیر زیادی در جذب دلها و استحکام محبت‌ها دارد
-((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام |حضرت علی (ع) ))می‌فرماید: بدرستی که شما هرگز نمی‌توانید با اموالتان مردم را داشته باشید (از خود راضی کنید) سپس با خوش‌روئی و برخورد نیک آنها را داشته باشید (و به خود جلب کنید.) +((امام علی)) (ع) می‌فرماید: بدرستی که شما هرگز نمی‌توانید با اموالتان مردم را داشته باشید (از خود راضی کنید) سپس با خوش‌روئی و برخورد نیک آنها را داشته باشید (و به خود جلب کنید.)

علاقه، گنجى نهفته در درون است که باید آن را استخراج و آشکارکرد، تا از برکاتش بهره برد. روشنترین خیر و برکتش، تقویت دوستیهاو تحکیم آشناییها و رابطه‏ها است. به دستور اسلام، هرگاه مؤمنى راملاقات مى‏کنید، مصافحه کنید، خوشرویى و چهره گشاده و بشاش وخندان به هم نشان دهید.
-4-__گفتار نیکو:__ +!گفتار نیکو
 قرآن کریم می‌فرماید: قرآن کریم می‌فرماید:
 به بندگان من بگو بهترین سخن را بگویند به درستی که شیطان (با یک کلام ناشایست) بین آنان دشمنی ایجاد می‌کند همانا شیطان دشمن آشکار انسان است.  به بندگان من بگو بهترین سخن را بگویند به درستی که شیطان (با یک کلام ناشایست) بین آنان دشمنی ایجاد می‌کند همانا شیطان دشمن آشکار انسان است.
-گفتار نیکو آن است که هم محتوایش نیکو باشد و هم کیفیت ادای آن، زیبا سخن گفتن هنری است که هم باعث محبوبیت انسان می‌شود و هم او را در رسیدن به اهدافش کمک می‌کند.~~ +گفتار نیکو آن است که هم محتوایش نیکو باشد و هم کیفیت ادای آن، زیبا سخن گفتن هنری است که هم باعث محبوبیت انسان می‌شود و هم او را در رسیدن به اهدافش کمک می‌کند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [13:13 ]   16   رضا معرب      جاری 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [13:12 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [13:08 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [13:07 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [13:01 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [13:00 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [12:49 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [12:48 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [12:47 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [12:44 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:42 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:39 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:28 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [13:36 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [12:53 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [12:52 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..