منو
 کاربر Online
329 کاربر online
تاریخچه ی: آب و هوای زمین

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-32Lines: 1-100
-یزان تشعشعاتی که __ین__ از ((خوی)) دیات ی دا یا ل های متلف سا ر رافیی وع نی ا گردش زمین ه ور خورشی ر اتبا ست گوه ییی که شدت ین تشعشعات ی دد، به گگونی هائی ر ((ما)) و ((ر)) ((ج ی)) منتهی می گر و انیجه روی ب و هوای یهن اکی ا ا ی گذد.
ا که ر ار اتاف شا لی می گ و وی سر و گرم همنین خا ب ر ائی ه جای دیگر پراکه می ازد، از وع توپوگرافی زمین ت مثر ست و پراکندگی قا ها شرایط ایمی ن فیننده کوها مجبا کف و ای بخار ب ا رام ی سان قیانوس ها، شای اقلیمی ا ت ت تاثی قرر می د و هانند زنی می سطح زمین ا خویش یره ی کند و به امی ا ب هوای یرمون منتل می سان.
+{DYNAMICMENU()}
__
اژه‌نامه__
*((و
ژگا نجوم)) />*((واژگان فیزیک جو))
*
((وژگن فییک فضا)) />*((وژن کیها شاسی)) />*((وژان هوناسی)) />__قلات متبط__
*((آ
لودگی فضا)) />*((استراتپو)) />*((ثرت وشید بر شرای قلیی ین))
*((
ر گانه‌ی و گرم شدن زمین)) />*((ثر گلخانه‌ای و))
*((اتمسف
ر)) />*((تخری لیه اوون))
*((
تفاو و سیارات وه می))
*((ف
ییک ف)) />*((ک تشعشعی ین)) />*((ه وون))
*((لا
یه‌های و مین)) />*((وفر)) />*((گردش جی ج)) />__کتابهای مرط__ />*((کابی نجوم)) />*((کابهای ییک ضا)) />*((کتاهی ییک و))
*((کاهای کیهن شنای)) />*((کتاای واشنای)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|من نجوم]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ولت و رت خود را ایجا مطرح نید.] />__ایهی مر__ />*ایهای داخلی />**[http://www.ncsd-iran.org|کیه ملی وعه پایدار] />**[http://www.irandoe.org/portal/view_page.php|سازمان فت می یست ایران] />**[http://www.weather.ir|ساان هوانسی کشور]
**[http://www.somesite.com|دم
ای ای استان] />**[http://www.hupaa.com|که یزیک هپا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ما] />*ایی خاری />**[http://www.wmo.ch|ازا جانی هوانسی] />**[http://www.grg.sr.unh.edu/arc|رکز حقیقات تغییر آب و هوا] />**[http://www.climatenetwork.org|شکه اقام ب و هوا] />**[http://www.climate.org|نیتو و هوا]
**[http://www.ipcc.ch|م
یگر بین الد غییر آب و ها] />**[http://www.unep.org|نمه میط زیست امن ملل]
**[http://www.unfccc.org|کن
وانسیون ییر آب و هوا] />**[http://astronomywebguide.com/links_weather.html|یندهای مربوط به هوناسی و وم و] />**[http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/weather.html|آب هوا] />**[http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html|اتسفر مین] />__گی تصیر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گا
لری علوم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالی نوم]
-!تغییرات اقلیمی +body=
-از گری ای بزرگ اقلیمی زمین گشته زمین گشته های دور آگای داریم ی ی ک خرن عمر ینا و ده ار ل یش به ی ریده ات. ماک و نشانه هی موج گویی آ ت ک ین 7000 ت 5000 ال یش یبد دیگری ر می کم وه و لاه بر آ میهن خاکی ما رزهای ردی ا که به مر (()) یعی 2900 ا 2300 ال پی مروطه است پشت سر گذارده و ر اوایل رن وسطی یعنی و 1000 ا 800 ال پیش وره گرمی جانشین ن گریده ا. />م ینا کوک یز ک بین 500 125 ل پی و اته و اخر قرن هفدهم را در رمای دی فر برده است، بجای خوی قال کر ات و روهای گم وایل قرن ضر هم ایان اوار اقلیمی ین ا م ن کنی ا عام می دارد. /> مله واملی را که در رای قلیی زمین نق آیننده متصراً می ان به رتیب زیر مد:
dir
align=left>
+|~| />{DYNAMICMENU}
!مق
د />یزان شعاتی که __زمین__ ((ورشید)) دریات میدارد یا صهای م سا ، عرض ایی و وع هندسی ار گش زین به د رید در اتا ات و گونه تغییی ک شدت ف ین تشعات ری د ب دگرگونیهایی ر ((تمس|ما و فار جو مین)) منتهی می‌گردد و انتیجه روی آب هوای میهن خاکی ما اثر ی‌گارد. ا که بر ثر ختا ار ولی می‌گرد و هوای سرد و رم و چنین ر آب ا از ائی ه جای یگر پاکنده می‌سا، و پورای زین ه ر ات و پراکگی قارهها در رایط قلیمی نق آفرینده و کوهها موبا کاف و باروی ار را فراهم ی‌سازند و اقینوسها ، شرایط اقلیمی ا ب شدت تحت تأثیر قا می‌ن انند ای دمای مین را در وی خیر می‌کنن ه رامی را به هوی پیرامون و منقل می‌ازند. 
 
- +
 {picture=paleoclimates2.JPG} {picture=paleoclimates2.JPG}
  
 
 
 
 
-
((مدار)) گردش زمین طی مدتی حدود 90 هزار تا 100 هزار سال، به آرامی از یک دایره تقریبی به یک بیضی گرایش می یابد و دوباره به وضع نخست باز می گردد. طول نجومی نقطه پری هلیون که نزدیک ترین موقعیت زمین به ((خورشید)) است، در مدتی بالغ بر 21 هزار سال تغییر می یابد و علاوه بر آن زمین از سوی ((قطب جنوب)) به خورشید نزدیک تر می شود و از طرف ((قطب شمال)) از آن دور می گردد و این وضعیت پس از مدتی برابر ده هزار سال برعکس می شود. همچنین تمایل محور زمین نسبت به سطح مدار گردش آن طی مدت 20 هزار سال به مرور تغییر می یابد و فصل های ((تابستان)) و ((زمستان)) زمین را تا حدی دگرگون می سازد.

افزون بر عوامل بالا، هر گونه تغییری در ترکیبات ((جو زمین)) نیز در شرایط اقلیمی موثر است. متسفانه میزان ((دی اکسید کربن)) جو زمین به دلیل استفاده از سوخت های ((هیدروکربن)) و قطع درختان و پاکسازی مناطق جنگلی روز به روز به فزونی می رود. می دانیم که دی اکسید کربن بوسیله ((گیاه|گیاهان)) جذب می گردد. در مقابل، فعالیت های بدنی جانوران و به ویژه انسانها بر آن می افزاید، همچنین فوا های ((آتشفشان|آتشفشانی)) نیز میزان دی اکسید کربن جو زمین را فزونی می بخشد، برابر محاسباتی که بوسیله دانشمندان بعمل آمده، میزان دی اکسید کربن در سال 2000 میلادی به مرز دو برابر طبیعی آن خواهد رسید، طبیعی است چنین وضعی به بالا رفتن دما به میزان دو ((کلوین)) منجر می گردد که خود برای پیدایش اثر گرمخانه مقمه مناسبی است. نتایج مرگبار و دوزخ زای اثر گرمخانه ای را در سیاره ((ناهید)) دیدیم و با شرایط اقلیمی آن آشنا شدیم. سرنوشت این سیاره درس عبرتی برای ما زمینیان است.

علاوه بر فعالیت های انسانی که ممکن است در مقدار ((اوزون)) جو زمین اثر گذارد. پاره ای سوانح طبیعی نیز ممکن است به نابودی و یا خنثی شدن ((لایه اوزون)) زمین منتهی گردد. مثلاً با فرارسیدن زمان واژگونی قطبهای مغناطیس، ((مغناطکره)) زمین موقتاً نابود می گردد و پرتوهای کیهانی بدون برخورد به هیچ سیر و مانعی به جو زمین وارد شده و لایه اوزون را تباه می سازند. چنین وضعیتی در زمان شدت یافتن فعالیت های خورشیدی و پیدا شدن مشعل های بزرگ نیز محتمل است. بسیاری از انواع موجودات زنده در ((دوران کرناسه)) که همزمان با واژگونی قطبهای مغناطیس زمین است نابود گردیده اند، هر چند که پاره ای از دانشمندان نابودی ((دایناسور|دایناسورها)) را ناشی از یکی حادثه طبیعی می دانند و معتقدند که شرایط جوی در پی برخورد ((سیارک)) بزرگی با زمین بشدت دگرگون شده و با نابودی سیر محافظ زمین دایناسورها به هلاک رسیده اند.

تغییرات ثابت خورشیدی نیز اثر ژرفی در اقلیم زمین به جای می گذراد. برابر محاسبات انجام شده فقط یک درصد تغییر بازده خورشید، یک کلوین تغییر دمای زمینی را موجب می گردد. />بین فوریه 1980 و اوت 1981 نشانه هائی از 1/0 درصد کاهش در بازده خورشید دیده شد که آثار آن را احتمالاً بایستی تاکنون در اقلیم زمین مشاهده کرده باشیم. />برابر شواهد موجود، عمر یخبندان کوچک با پیدایش ((کلفهای خورشیدی|کلفهای)) چندی در چهره خورشید همزمان بوده، شاید وجود همین کلفها روزهای سردی را بر زمین تحمیل کرده باشد. از سوی دیگر فوران های آتشفشانی مقدار زیادی غبار و خاکستر به جو زمین روان می سازد، این خردیزه ها همانند پرده ای جلوی نور خورشید را می گیرند و کاهش دمای زمین را موجب می گردند. از سوی دیگر گسترش و پهناوری ((کویر|کویرها)) و ((دشت|دشت ها))، تغییراتی را در نسبت بازتاب زمین موجب می شود که آن نیز به نوبه خود در اقلیم زمین موثر است و ازمیزان ریزش می کاهد.
صرفنظر از رویدادهای طبیعی که کنترل آن از توان آدمی خارج است. انسان خود حادثه آفرین است و ((فعالیت های آلاینده)) وی در شرایط محیط اثر می گذارد و اقلیم ناخوشایندی را به مرور بر زمین حاکم می سازد و پی آمدهای مرگبار آن را برای نسل های آینده باقی می گذارد.

ا رت:

*((ارات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین))

+!تغییرات اقلیمی
از دگرگونیهای بزرگ اقلیمی زمین در گذشته زمین و در گذشته‌های دور آگاهی داریم و می‌دانیم که آخرین عمر یخبندان حدود ده هزار سال پیش به پایان رسیده است. مدارک و نشانه‌های موجود گویای آن است که در بین 7000 تا 5000 سال پیش یخبندان دیگری بر زمین حاکم بوده و علاوه بر آن میهن خاکی ما روزهای سردی را که به عمر آهن یعنی 2900 تا 2300 سال پیش مربوطه است پشت سر گذارده و در اوایل قرون وسطی یعنی حدود 1000 تا 800 سال پیش دوره گرمی جانشین آن گردیده است.

عمر یخبندان کوچک نیز که بین 500 ، 125 سال پیش وجود داشته و اواخر قرن هفدهم را در سرمای شدید فرو برده است، بجای خویش قابل ذکر است و روزهای گرم اوایل قرن حاضر هم پایان ادوار اقلیمی زمین تا زمان نسل کنونی را اعلام می‌دارد. از جمله عواملی را که در شرایط اقلیمی زمین نقش آفریننده می‌باشند، مختصراً می‌توان به ترتیب زیر بر شمرد:
!!مدار زمین

مدار گردش زمین طی مدتی حدود 90 هزار تا 100 هزار سال ، به آرامی از یک دایره تقریبی به یک بیضی گرایش مییابد و دوباره به وضع نخست باز میگردد. طول نجومی نقطه پری هلیون که نزدیکترین موقعیت زمین به ((خورشید)) است، در مدتی بالغ بر 21 هزار سال تغییر مییابد و علاوه بر آن زمین از سوی قطب جنوب به خورشید نزدیکتر میشود و از طرف قطب شمال از آن دور میگردد و این وضعیت پس از مدتی برابر ده هزار سال برعکس میشود. همچنین تمایل محور زمین نسبت به سطح مدار گردش آن طی مدت 20 هزار سال به مرور تغییر مییابد و فصلهای تابستان و زمستان زمین را تا حدی دگرگون میسازد.
!!ترکیبات جو زمین
افزون بر عوامل بالا ، هر گونه تغییری در ترکیبات جو زمین نیز در شرایط اقلیمی مؤثر است. متسفانه میزان ((دی اکسید کربن)) جو زمین به دلیل استفاده از ((سوختهای فسیلی|سوختهای هیدروکربن)) و قطع درختان و پاکسازی مناطق جنگلی روز به روز به فزونی میرود. میدانیم که دی اکسید کربن بوسیله گیاهان جذب میگردد. در مقابل ، فعالیتهای بدنی جانوران و بویژه انسانها بر آن میافزاید، همچنین ((فایت آتشفشانی|فورانهای آتشفشانی)) نیز میزان دی اکسید کربن جو زمین را فزونی میبخشد.

برابر محاسباتی که بوسیله دانشمندان به عمل آمده ، میزان دی اکسید کربن در سال 2000 میلادی به مرز دو برابر طبیعی آن خواهد رسید، طبیعی است چنین وضعی به بالا رفتن دما به میزان دو ((مقیاس دمای کلوین|کلوین)) منجر میگردد که خود برای پیدایش ((اثر گلخانه‌ای|اثر گرمخانه)) مقمه مناسبی است. نتایج مرگبار و دوزخ زای اثر گرمخانهای را در ((اثر گرم خانه‌ای جو ناهید|سیاره ناهید)) دیدیم و با شرایط اقلیمی آن آشنا شدیم. سرنوشت این سیاره درس عبرتی برای ما زمینیان است.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/c/cd/Greenhouseeffect.JPG}

!تخریب لایه اوزون

علاوه بر فعالیتهای انسانی که ممکن است در مقدار ((لایه اوزون|اوزون جو زمین)) اثر گذارد. پاره ای سوانح طبیعی نیز ممکن است به نابودی و یا خنثی شدن ((لایه اوزون)) زمین منتهی گردد. مثلاً با فرا رسیدن زمان واژگونی قطبهای مغناطیس ، ((مغناطو کره)) زمین موقتاً نابود میگردد و پرتوهای کیهانی بدون برخورد به هیچ سیر و مانعی به جو زمین وارد شده و لایه اوزون را تباه میسازند. چنین وضعیتی در زمان شدت یافتن فعالیتهای خورشیدی و پیدا شدن مشعلهای بزرگ نیز محتمل است.

بسیاری از انواع موجودات زنده در ((دوران کرناسه)) که همزمان با واژگونی قطبهای مغناطیس زمین است نابود گردیدهاند، هر چند که پارهای از دانشمندان نابودی دایناسورها را ناشی از یکی حادثه طبیعی میدانند و معتقدند که شرایط جوی در پی برخورد ((سیارک)) بزرگی با زمین به شدت دگرگون شده و با نابودی سیر محافظ زمین دایناسورها به هلاکت رسیدهاند.
!اثر تغییرات ثابت خورشیدی
تغییرات ثابت خورشیدی نیز اثر ژرفی در اقلیم زمین به جای میگذراد. برابر محاسبات انجام شده فقط یک درصد تغییر بازده خورشید ، یک کلوین تغییر دمای زمینی را موجب میگردد. بین فوریه 1980 و اوت 1981 نشانههائی از 0.1 درصد کاهش در بازده خورشید دیده شد که آثار آن را احتمالاً بایستی تا کنون در اقلیم زمین مشاهده کرده باشیم. برابر شواهد موجود ، عمر یخبندان کوچک با پیدایش کلفهای چندی در چهره خورشید همزمان بوده ، شاید وجود همین کلفها روزهای سردی را بر زمین تحمیل کرده باشد.

از سوی دیگر فورانهای آتشفشانی مقدار زیادی غبار و خاکستر به جو زمین روان میسازد، این خردیزهها همانند پردهای جلوی نور خورشید را میگیرند و کاهش دمای زمین را موجب میگردند. از سوی دیگر گسترش و پهناوری ((کویر|کویرها)) و ((دشت|دشتها)) ، تغییراتی را در نسبت بازتاب زمین موجب میشود که آن نیز به نوبه خود در اقلیم زمین موثر است و از میزان ریزش میکاهد. صرفنظر از رویدادهای طبیعی که کنترل آن از توان آدمی خارج است. انسان خود حادثه آفرین است و فعالیتهای آلاینده وی در شرایط محیط اثر میگذارد و اقلیم ناخوشایندی را به مرور بر زمین حاکم میسازد و پی آمدهای مرگبار آن را برای نسلهای آینده باقی میگذارد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ب و هواشسی سیر تولی ن))
*((آلودگی فضا))
*((اتراتوپوز)) />*((اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین))
*((اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمین))
*((اثر گلخانه‌ای جو))
*((اتمسفر))
*((تخریب لایه اوزون))
*((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
*((فیزیک فضا))
*((کمربند تشعشعی زمین))
*((لایه اوزون))
*((لایه‌های جو زمین))
*((مزوسفر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 شهریور 1385 [13:45 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [06:43 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [06:34 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [05:25 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [09:51 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [08:10 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [07:50 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..