منو
 کاربر Online
1388 کاربر online
Lines: 1-46Lines: 1-45
-!مقدمه
هر روزه در بخشهایی از دنیا ، از جمله در کشور ما ، بشر قسمت مهمی از آب مورد نیاز خود را از منابع زیر زمینی تامین می کند در همین نقاط فاضلابهای شهری و صنعتی ، که اغلب آلوده هستند، به همان سفره آبها باز گردانده می شوند. به این ترتیب کیفیت آب زیرزمینی تنزل یافته و مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود می آید.
!کیفیت آب
مقصود از کیفیت آب مقدار املاح محلول ، مواد آلی ، ذرات کانی و همچنین دما ، رنگ ، بو ، مزه و دیگر مشخصات شیمیایی و باکتریولوژیکی آب است. آبهی زیر زمینی ، بنا به شرایط مختلف ، به مقدار کم یا زیاد املاح محلول دارند و اصولا در طبیعت نمی توان نمونه ای از آب زیرزمینی یافت که مطلقا فاقد مواد محلول باشد. مقدار نوع نمکهای محلول در آبهای زیرزمینی بستگی به 3 عامل : جنس خاکها ، سرعت حرکت منشا آب زیر زمینی دارد. در آبهای زیرزمینی کاتیونها بیشتر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم و از آنیونها کربناتها ، بی کربناتها ، سولفاتها و کلریدها به صورت محلول یافت می شود. کلریدها معمولا در نقاطی که نفوذ آب به دریاها ، فاضلابها و رسوبات نمکدار وجود داشته باشد، بیشتر است. مقدار نیتریتها به طور طبیعی در آبهای زیرزمینی بسیار کم است ولی نقاطی که فاضلابها به داخل زمین نفوذ می کند مقدار آن زیاد می شود. مواد محلول در آبهای زیرزمینی را توسط نمونه گیری از آب و تجزیه شیمیایی به دست آورده و مقدار آنها را بر حسب میلی گرم در لیتر یا میلی اکی والان در در لیتر بیان می کنند.
+!مقدمه
هر روزه در بخشهایی از دنیا ، از جمله در کشور ما ، بشر قسمت مهمی از آب مورد نیاز خود را از منابع زیرزمینی تامین میکند. در همین نقاط ((فاضلاب شهری|فاضلابهای شهری)) و صنعتی ، که اغلب آلوده هستند، به همان سفره آبها باز گردانده میشوند. به این ترتیب ، کیفیت ((آب زیرزمینی)) تنزل یافته و مشکلات زیست محیطی فراوانی بوجود میآید.

{img src=img/daneshnameh_up/0/07/environment01.jpg height=300 width=230}


!کیفیت آب
مقصود از کیفیت آب مقدار املاح محلول ، ((مواد آلی)) ، ذرات کانی و همچنین دما ، رنگ ، بو ، مزه و دیگر مشخصات شیمیایی و باکتریولوژیکی و فیزیکی آب است. آبهای زیرزمینی ، بنا به شرایط مختلف ، به مقدار کم یا زیاد املاح محلول دارند و اصولا در طبیعت نمیتوان نمونهای از آب زیرزمینی یافت که مطلقا فاقد مواد محلول باشد. مقدار نوع نمکهای محلول در آبهای زیرزمینی بستگی به سه عامل : جنس خاکها ، سرعت حرکت و منشا آب زیرزمین دارد. در آبهای زیرزمینی کاتیونها بیشتر ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) ، سدیم و پتاسیم و از آنیونها ، انواع کانیهای کربناته ، بیکربناتها ، سولفاتها و کلریدها به صورت محلول یافت میشود.

کلریدها معمولا در نقاطی که نفوذ آب به دریاها ، فاضلابها و رسوبات نمکدار وجود داشته باشد، بیشتر است. مقدار نیتراتها بطور طبیعی در آبهای زیرزمینی بسیار کم است، ولی نقاطی که فاضلابها به داخل زمین نفوذ میکنند، مقدار آن زیاد میشود. مواد محلول در آبهای زیرزمینی را توسط نمونهگیری از آب و تجزیه شیمیایی بدست آورده و مقدار آنها را بر حسب 'میلی گرم در لیتر' یا 'میلی اکیوالان در لیتر' بیان میکنند.
 !آلودگی آبهای زیرزمینی !آلودگی آبهای زیرزمینی
-در دهه‌های اخیر رشد جمعیت و فعالیتهای صنعتی و اجتماعی ، علاوه بر ایجاد مسایل زیست محیطی دیگر ، در آلوده سازی آبهای زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است.
!بقه بندی منابع آلوده ساز بهای زیرزمینی
+در دهه‌های اخیر رشد جمعیت و فعالیتهای صنعتی و اجتماعی ، علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی دیگر ، در آلودهسازی آبهای زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است. می‌توان منابع آلوده‌ساز آبهای زیرزمینی را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:


ضلابهای شهری و مناطق مسکونی که یا مستقیما وارد زمین شده یا پس از تخلیه در مخازن فاضلاب به زمین وارد می‌شوند. این فاضلابها دارای آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی هستند.


*فاضل
ابها و پسمانده‌های صنایع که در گودالهایی انباشته شده یا به داخل چاههایی تزریق می‌شوند و قسمتی از آنها به سفره آب وارد می‌شود.


*فاضلابهای
آلوده‌ای که بطور ناخواسته از کرخانه‌ها و تاسیسات صنعتی نشت می‌نمایند، یا بطور غیر قانونی در زمین رها می‌شوند.


*زباله‌های جامد شهری که معمولا در نقاطی انباشته شده و ممکن است توسط آب سطحی یا
زیرزمینی ، قسمتهایی از آنها شسته شده و به سفره آب وارد شوند.


*زباله‌های جامد صنعتی که شسته شدنشان آلودگی شیمیایی ایجاد می‌کند.

-ضلابی هی و مناق مکوی که یا مستقیما وارد زمین شده یا از لیه د مخان الاب به مین ا می وند. این فلابها داای بیولوژیک و شیمیایی ستن. />*فالاها ماده‌های ای ک در گالایی ااشته شد یا به ا ی تز م وند. و ی از آه ب فر آب واد می ود.
*لابهای آلودهی که به ور ناسته ا کارانهها تاسیت تی نشست می نماید یا ه و ر انونی در مین را می ون. />*زباله‌های جامد هری که موا در نی اب شده و ممکن ت و سی یا زیرزمینی ، متهایی از آنه ست د و ه ه آب وارد شون. />*زباله‌های امد نتی ک شسته شد نشان آلودگی یمییی ایا می ن.
+{img src=img/daneshnameh_up/c/ce/environment02.jpg height=250 width=250}


لگی زمانی افاق می‌فتد که فضوات مایعی که مستقیما وارد زمین شده یا آهیی که از اله‌های جامد شسته شده‌ند، از محل استقرار خود حرکت نماین. در چنین شرایطی ، قدا آلودگی وابسته به قبلیت تحرک مواد ، میزان دسترسی آها ه یستم ((آب زیرزمینی)) ویژگیهای سفره آبها و آب و هوای منطقه می‌باشد. درخاکهای نفوپیر حرکت آلوده‌سازها نسبتا سریع است. البته بسته به سرعت حرکت آب زیرزمینی و مسافت طی شده ، ممکن ات همه یا بخشی از آلودگی بیولوژیکی از بین برود.

در صورتی که آلودگی
شیمیایی مکن است ا مسافتهای ور حمل شود. در سنگها فره‌دار یا شکست ی مقادیر زیادی از آوده‌سازها سریعا و ر سافتهای ولانی حل می‌شوند. در قبل ، مصالح فوذناپذیر جلو حرکت آب زیرزمینی را ی‌گید یا شسته شد مواد را به منقه ارا مع آگی مثلا محل انباشتن زالها مدود می‌کند. در مواردی ک لی نفوپذیر ضخیم باشد، میزان آودگی سفره ب قاب رف‌نظر کرد است.
!
آب و هوا و لودگی یولوژیکی
ق رایط آب و هوایی در آلودگ یولوژیکی آبهای یرزمینی ه ی ترتیب است که در نقا داری بارندگی زاد ، پتانسیل لوگی ماتب بیشتر از مناطق دارای بارندگی کم است. د برخی از نوحی نیمه ک ، تانسیل آلودگی ممک است نایز تا صفر باشد. در ین قاط تمام آب نفوذی ی توط زباله‌ها و مواد آلوده جامد ذب و نگهداری شده ، یا ب ورت رطبت خاک در آمده که آن ی یر یا زد تبی می‌د.

شدت و مصات یگر آلوگیهی خیری وابسه ه میزان ((آب زیرزمینی)) و ت زمانی است که آب در تماس با زباله‌ها و منابع آلوده کننده وده ست. از ای و ، حداکثر تانسیل آلودگی ر نقاطی دیده می‌ که از آب زیرزمینی کم عمقی برخوردارند و در نیجه زباله‌ها و دیگر مود باطله در تماس دائمی‌ ا آب زیرزمینی هتند. در چنین قاطی شسته شدن آلودگیها وسط آب زیرزمینی پیده‌ای دائمیست.
!مب
اث مرتبط با عنوان
*((آب ز
یرزمینی)) />*((آلودی آب))
*((تصفیه آب))
*((تصفیه فاضلاب))
*((زباله))
*((فاضلاب))
*((م
نبع آب))
-آلودگی آب زمانی اتفاق می افتد که فضولات مایعی که مستقیما وارد زمین شده یا آنهایی که از زباله‌های جامد شسته شده اند از محل استقرار خود حرکت نمایند. در چنین شرایطی مقدار آلودگی وابسته به قابلیت تحرک مواد ، میزان دسترسی آنها به سیستم آب زیرزمینی ، ویژگیهای سفره آبها و آب و هوای منطقه است. 
-درخاکهای نفوذپذیر حرکت آلوده سازها نسبتا سریع است. البته بسته به سرعت حرکت آب زیرزمینی و مسافت طی شده ممکن است همه یا بخشی از آلودگی بیولوژیکی از بین برود. در صورتی که آلودگی شیمیایی ممکن است تا مسافات دور حمل شود، در سنگها حفره دار یا شکسته نیز مقادیر زیادی از آلوده‌سازها سریعا و در مسافتهای طولانی حمل می شوند. در مقابل ، مصالح نفوذناپذیر جلو حرکت آب زیرزمینی را می گیرد یا شسته شدن مواد را به منطقه اطراف منبع آلودگی ، مثلا محل انباشتن زباله‌ها ، محدود می کند. در مواردی که لایه نفوذپذیر ضخیم باشد، میزان آلودگی سفره آب قابل صرفنظر کردن است. 
-نقش شرایط آب و هوایی در آلودگی بیولوژیکی آبهای زیرزمینی به این ترتیب است که در نقاط دارای بارندگی زیاد ، پتانسیل آلودگی به مراتب بیش از مناطق دارای بارندگی کمتر است. در برخی از نواحی نیمه خشک ، پتانسیل آلودگی ممکن است ناچیز تا صفر باشد. در این نقاط تمام آب نفوذی یا توسط زباله‌ها و مواد آلوده جامد جذب و نگهداری شده یا به صورت رطوبت خاک در آمده ، که آن نیز دیر یا زود تبخیر می شود. شدت و مشخصات دیگر آلودگیهای تاخیری وابسته به میزان آب زیرزمینی و مدت زمانی است که آب در تماس با زباله‌ها و منابع آلوده کننده بوده است. از این رو حداکثر پتانسیل آلودگی در نقاطی دیده می شود که از آب زیرزمینی کم عمقی برخوردارند و در نتیجه زباله‌ها و دیگر مواد باطله در تماس دایمی با آب زیرزمینی اند. در چنین نقاطی شسته شدن آلودگیها توسط آب زیرزمینی پدیده‌ای دایمی است. 
-!کنترل فاضلابها 
-تقسیم بندی آبهای سطحی اضافی و فاضلابها : 
-*__فاضلابهای شهری :__
در جاهایی که عمق سطح استیابی زیاد و نفوذپذیری زمین نسبتا بالاست فاضلاب سطحی توسط چاههای جاذب مستقیما به زمین وارد می شود. این شرایط در اغلب شهرهایی که به روی مخروط افکنه‌ها و رسوبات درشت دانه آبرفتی قرار گرفته‌اند وجود دارد. در شهرهایی که عمق سطح استیابی کم و نفوذپذیری زمین غیرناچیز است، اگر شهر دارای شیب کافی بوده یا زهکشهای طبیعی ، مثل رودخانه ، در مجاورت آن قرار داشته باشد با ساختن فاضلابروهای موضعی آبهای سطحی را به بیرون شهر منتقل می کرده اند. در شهرهایی که سطح استیابی بالا و نفوذپذیری زمین کم و شیب زمین ناچیز است و امکان جریان ثقلی فاضلاب وجود ندارد، فاضلابها را با کمک لجن کشها جمع‌آوری و به خارج از شهر منتقل می کرده اند.
 
-در مناطق و واحدهای مسکونی کوچک یا پراکنده که امکان ایجاد شبکه زیرزمینی انتقال فاضلاب وجود ندارد، مخصوصا اگر سطح آب زیرزمینی کم عمق بوده یا زمین از نفوذپذیری کمی برخوردار باشد، استفاده از مخازن فاضلاب چاره‌ساز است. کارایی چنین سیستمی ، وابسته به سرعت جذب آب انباشته شده در مخزن توسط زمین است. در صورتی که جذب آب به کندی صورت گیرد ممکن است میزان آب زیاد باشد ممکن است آلودگیها ، بدون آنکه فرصت جذب توسط صافی و رسوبات سر راه را پیدا نمایند، به چاههای آب یا آبهای سطحی راه پیدا کنند. 
-در شرایط مطلوب ، سرعت نفوذ آب از مخزن فاضلاب به زمین حالتی بهینه دارد. طبیعت همانند یک کارخانه تصفیه عمل می کند و توسط فرایندهایی چون عملکرد میکروبهای بی هوازی ، جذب و تبادل یونی و ته نشست و صاف نمودن فیزیکی ، آلودگی آب را از بین می برد. نتیجه آنکه کارایی این سیستمها اساسا وابسته به کاه جریان مواد موجود در آب است. 
-از این رو در خاکهای ریزدانه رسی و لایی ، همچنین در زیر سطح استیابی و در زمینهای با یخبندان دایم ، مخازن فاضلاب عملکرد مناسبی ندارند. در مقابل در مناطق کم جمعیتی که از زمین کافی و شرایط زمین شناسی مناسبی برخوردارند، استفاده از این مخازن ، یا تخلیه فاضلاب از طریق گودالهای وسیع سطحی ، بازده خوبی دارد. استفاده از مخازن فاضلاب در نواحی پر جمعیت ، حتی اگر شرایط زمین شناسی مناسب هم باشد، ممکن است در طول زمان به آلودگی آبهای سطحی یا زیرزمینی بیانجامد. 
-*__فاضلابهای صنعتی :__
روش سنتی برای مقابله با پساب کارخانه‌ها و تاسیسات صنعتی هدایت این مواد به گودالهایی است که در آنجا آبها به تدریج بخار شده یا به زمین نفوذ می کنند و باقیمانده جامد بر جای می ماند. در مواردی که با مواد سمی روبرو هستیم، نفوذ این مواد به زمین یا بلند شدن آنها به صورت گرد و غبار به هوا اغلب مشکلاتی را به همراه دارد. یکی از روشهای مقابله با نفوذ پسابهای شیمیایی خطرناک ، به کار گیری یک ورقه نفوذ ناپذیری در بستر مخزن و حمل انباشته شدن پسابهاست. البته در این روش همواره خطر نشست ناخواسته مواد به زمین وجود دارد. در برخی موارد که شرایط زمین شناسی مناسب است فاضلابها به توسط چاههای عمیق به لایه‌های سنگی اعماق زمین تزریق می شوند.
 
-*__زباله‌ها :__
در ارتباط با انباشتن زباله‌ها و فضولات صنعتی و شهری خشک نیز باید توجه داشت که این مواد به طور دایم تحت تاثیر بارندگی و آبهای سطحی و زیر زمینی اند. مواد شسته شده از زباله‌های جامد اغلب حاوی آلودگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی‌اند. بهترین بستر برای انباشتن زباله ، لایه‌های نفوذناپذیر است. در غیر اینصورت باید امتداد سطح زمین توسط لایه‌ای نفوذناذیر پوشانده شود یا اینکه از حرکت افقی آبهای آلوده با احداث دیوار غیر قابل نفوذ قایم جلوگیری شود.
 
-بهترین روش مقابله با فاضلابهای شهری و صنعتی ، گردآوری کامل آنها و انتقالشان به محلهایی مناسب است. در این نقاط آب موجود در فاضلابها بازیابی شده و پس از تصفیه بار دیگر مورد مصرف قرار می گیرد. باقیمانده‌های خشک زباله نیز در کارخانه‌های تهیه کود شیمیایی به کار گرفته شده یا به روشی ایمن ، که دور از دسترس آب زیرزمینی بوده و توسط یک پوشش سطحی از محیط زیست اهداف نیز جدا شده باشد. نگاهداری می شوند. 
-مهمترین موارد مربوط به آب زیرزمینی از نقطه نظر زیست محیطی : 
-*اطمینان از کیفیت مناسب آب و تعیین مقدار آب مورد بهره‌برداری به نحوی که همواره کمتر از میزان تغذیه سفره آب باشد. 
-*تعیین محلهای اصلی تغذیه سفره آب و برنامه ریزی برای محافظت آنها و جلوگیری از مسدود شدن یا آلودگی این نقاط 
-*ارزیابی میزان نشست زمین ، ناشی از بهره‌برداری از آب زیرزمینی 
-*بررسی منابع آب جایگزین برای زمانی که بر اثر رشد جمعیت و کاهش منابع آب موجود کمبود آب به وجود آید. 
-*برنامه ریزی برای تصفیه آلودگی آبها و بهبود کیفیت آنها و همچنین دستیابی به روشی مناسب جهت جمع‌آوری و انباشتن زباله‌ها . 
-!مباحث مرتبط با عنوان 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [06:32 ]   3   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [16:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [16:22 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..