منو
 صفحه های تصادفی
شیر «ماده غذایی»
قرب الهی و حقیقت آن
چرا اجسام به پایین سقوط می کنند؟
استان های ایران
asbestosis
اخبار علمی فیزیک
درس فیزیک2
تاریخچه ورزش
رفتار مسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی
تاج الدوله یزدگرد
 کاربر Online
513 کاربر online
تاریخچه ی: آب

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-81Lines: 1-56
-V{maketoc} 
 !مقدمه !مقدمه
-__آب__ ماده ای فراوان در کره ((زمین)) است. به شکل های مختلفی همچون ((دریا))، ((باران))، ((رودخانه)) و... دیده می شود. آب در چرخه ی خود، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود اما از بین نمی رود. هر گونه ((حیات)) محتاج آب می باشد. />انسان ها از آب ((آشامیدن|آشامیدنی)) استفاده می کنند یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد. با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله، سبب نگرانی بسیاری از دولت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی به دلیل مشکلات کمبود آب، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.
+__آب__ ماده ای فراوان در کره ((زمین)) است. به شکل های مختلفی همچون ((دریا)) ، ((باران)) ، ((رودخانه)) و... دیده میشود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود اما از بین نمیرود. هر گونه ((حیات)) محتاج آب میباشد. انسان ها از آب ((آشامیدن|آشامیدنی)) استفاده میکنند یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از دولتها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی میکنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.
>
{picture=values_fall.jpg}
>
 !ماده ای شگفت انگیز !ماده ای شگفت انگیز
 !!فرمول شیمیایی آب !!فرمول شیمیایی آب
-آب نوعی ((ماده مرکب)) است که از دو عنصر ((اکسیژن)) و ((هیدروژن)) ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب به وجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد. معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن و تشکیل آب از قرار زیر است: +آب نوعی ((ماده مرکب)) است که از دو عنصر ((اکسیژن)) و ((هیدروژن)) ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوطها طبقهبندی نمیکنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود میآید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب میباشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن و تشکیل آب از قرار زیر است:
  {TEX()} {2H2+O2=2H2O} {TEX}  {TEX()} {2H2+O2=2H2O} {TEX}
-هر مولکول آب دارای یک ناحیه ی مثبت و یک ناحیه ی منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمی دان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن به صورت خطی در دو طرف یک اتم اکسیژن قرار گرفته باشند __(HــOــH)__. بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر منفی مولکول آب تجمع پیدا نموده اند.
+هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شدهاند. شیمیدانها با کمک شواهد به این نتیجه رسیدهاند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک ((اتم اولیه|اتم)) اکسیژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر منفی مولکول آب تجمع پیدا نموده اند.
 !!اشکال متغیر !!اشکال متغیر
-آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها __ماده ای__ است که در طبیعت به هر سه حالت __جامد__، __مایع __و __گاز__ وجود دارد. ((ابر| ابرها)) در آسمان، ((موج)) دریا، ((کوه یخی))، توده های یخی در دل کوه ها و ((منابع آبی زیرزمینی)) تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال ((تبخیر))، ((میعان))، ((انجماد)) و ((ذوب))، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند. /> />از آنجا که بارندگی در صنعت ((کشاورزی)) و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً به صورت ((باران)) است. دیگر اشکال آن، ((تگرگ))، ((برف))، ((مه)) و ((شبنم)) می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، ((رنگین کمان)) پدید می آید. /> />آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ ((رودخانه| رودخانه ها)) آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و ((دریا| دریاها)) هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و ((آبشار| آبشارها)) هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل ((محیط زیست)) ایفا می کند. /> />به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن ((چاه)) یا ((قنات)) استخراج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل ((چشمه)) یا ((چشمه آب گرم)) هم به سطح زمین می آیند. /> />آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها خود، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزیابی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی ((باتلاق| باتلاق ها)) استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.
+آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت میشود. تنها __ماده ای__ است که در طبیعت به هر سه حالت __جامد__، __مایع __و __گاز__ وجود دارد. ((ابر| ابرها)) در آسمان، ((موج)) دریا، ((کوه یخی))، توده های یخی در دل کوه ها و ((منابع آبی زیرزمینی)) تنها چند شکل از آب میباشند. طی اعمال ((تبخیر))، ((میعان))، ((انجماد)) و ((ذوب))، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب مینامند.

از آنجا که بارندگی در صنعت ((کشاورزی)) و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق میشود. بارندگی معمولاً بصورت ((باران)) است. دیگر اشکال آن، ((تگرگ))،((برف))، ((مه)) و ((شبنم)) میباشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، ((رنگین کمان)) پدید میآید.

آبهای روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا میکنند؛ ((رودخانه| رودخانهها)) آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم میکنند و ((دریا| دریاها)) هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب میشوند. توده های یخی و ((آبشار| آبشارها)) هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل ((محیط زیست)) ایفا میکند.

به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانهها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ میکند و آبهای زیرزمینی را ایجاد میکند. آبهای زیرزمینی را میتوان با کندن ((چاه)) یا ((قنات)) استخراج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل ((چشمه)) یا ((چشمه آب گرم)) هم به سطح زمین میآیند.

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت میکند. البته ما انسانها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزیابی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آبهای بدبوی ((باتلاق| باتلاق ها)) استفاده نمیکنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.
 !اهمیت آب در زندگی !اهمیت آب در زندگی
-آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله: />
* ((حلال)) بسیار خوبی است. />
*((چگالی)) بالایی دارد و جالب این که وقتی ((یخ)) می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد. />
*گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد؛ گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست ((تعریق)) کاسته می شود. />
*نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ((حشرات)) روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن حشره روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای حشره، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما پاره نمی شود. />
*آب مواد مختلف از جمله ((شکر «ماده غذایی»|شکر)) و ((نمک «ماده غذایی»|نمک)) را به راحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته پاره ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل ((لیپید| لیپیدها)) و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و ((پروتئین)) است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را به دقت تحت کنترل دارد. />
*یکی دیگر از خواص جالب آب، حالت جامد آن، یعنی ((یخ)) می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد بدین معنا که حجم بیشتری را اشغال می کند. /> />بنابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن بیشتر است. این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در ((زمستان)) با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط، ((ماهی| ماهی ها)) و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند. />
*دیگر ویژگی غیر عادی آب، __ظرفیت گرمایی__ بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم ((آهن)) لازم است.
+آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:>>
* ((حلال)) بسیار خوبی است.>>
*((چگالی)) بالایی دارد و جالب این که وقتی ((یخ)) میزند یا حرارت میبیند، چگالی آن کاهش مییابد.>>
*گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت میباشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست ((تعریق)) کاسته میشود.>>
*نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ((حشرات)) روی سطح آب بودهایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن حشره روی سطح آب نگاه کنید، متوجه میشوید که سطح آب زیر پای حشره، مانند یک تشک ابری فرو میرود؛ اما پاره نمیشود.>>
*آب مواد مختلف از جمله ((شکر «ماده غذایی»|شکر)) و ((نمک «ماده غذایی»|نمک)) را براحتی در خود حل میکند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام میشوند. البته پاره ای مواد با آب مخلوط نمیشوند، مثل ((لیپید| لیپیدها)) و دیگر مواد ((کربوهیدراتها|هیدرات کربندار)). غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و ((پروتئین)) است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.>>
*یکی دیگر از خواص جالب آب، حالت جامد آن، یعنی ((یخ)) میباشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل میشود، انبساط مییابد بدین معنا که حجم بیشتری را اشغال میکند.

بنابراین، حجمی از یخ که همحجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت میگویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث میشود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن بیشتر است.

این ویژگی آب سبب میشود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در ((زمستان)) با یخ زدن سطح آب دریاچهها، لایه عایقی از یخ ایجاد میشود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری مینماید. در این شرایط ، ((ماهی| ماهی ها)) و دیگر آبزیان میتوانند در مناطق گرمتر زیرین به حیات خود ادامه دهند.>>
*دیگر ویژگی غیر عادی آب، __ظرفیت گرمایی__ بالای آن میباشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم میدهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم ((آهن)) لازم است.
 !آب در زندگی روزانه !آب در زندگی روزانه
-وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.

تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن، دمای هوا، ((رطوبت)) و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار، مدفوع، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود. /> />بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کنند. در هر حال آبی که مناسب نوشیدن باشد، به ((آب آشامیدنی)) معروف است. />
امروزه، با توجه به رشد روز افزون جمعیت، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.
+وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار میگیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل میدهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، ((رطوبت)) و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع میشود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماریزا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم میکند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن میباشد.
 !مصرف آشکار و نهان آب !مصرف آشکار و نهان آب
-تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می باشد: />
*آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد ((غذا| غذایی)) 2600 لیتر
*تأمین ((انرژی)) 2400 لیتر
*صنایع و معادن 700 لیتر
*امور بازرگانی و خدمات 34 لیتر
+تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان میدهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود __300__ لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود __6000__ لیتر و از قرار زیر میباشد:>>
*آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد ((غذا| غذایی)): __2600__ لیتر


*تأمین ((انرژی)): __2400__ لیتر


*صنایع و معادن: __700__ لیتر


*امور بازرگانی و خدمات: 3__4__ لیتر
 !منبع کمیاب !منبع کمیاب
-در بسیاری از کشورها، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که به دلیل ((رشد جمعیت))، ((آلودگی آب| آلودگی آب ها)) و ((گرم شدن زمین)) حادث می شود.
+در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب میشود. بسیاری از جنگها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی میکنند که بدلیل ((رشد جمعیت))، ((آلودگی آب| آلودگی آب ها)) و ((گرم شدن زمین)) حادث میشود.
 !آب آشامیدنی !آب آشامیدنی
-آب های آشامیدنی را از چشمه ها، قنات ها و یا چاه ها استخراج می کنند. بنابراین، برای تولید بیشتر آب می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان ((آب آشامیدنی)) مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید ((تصفیه)) نمود. روش های معروف ((تصفیه آب))، ((تقطیر)) و جوشاندن می باشند.

!آب، فرهنگ و مذهب
در بیشتر ادیان از جمله ((اسلام))، ((مسیحیت)) و ((یهودیت))، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در مسیحیت ((غسل تعمید)) را در ((کلیسا)) با آب انجام می دهند. /> />در بسیاری ادیان همچون اسلام نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (((غسل))). در دین اسلام هم تنها پس از ((وضو)) گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه ((نماز)) را به ا آرد.
+آبهای آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها استخراج میکنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، میتوان چاههای بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان ((آب آشامیدنی)) مناسب نیستند. این گونه آبها را باید ((تصفیه)) نمود. روش های معروف ((تصفیه آب)) ، ((تقطیر)) و جوشاندن میباشند.
!آب ، فرهنگ و مذهب
در بیشتر ادیان از جمله ((اسلام))، ((مسیحیت)) و ((یهودیت))، آب ماده پاککننده محسوب میشود. برای مثال، در مسیحیت ((غسل تعمید)) را در ((کلیسا)) با آب انجام میدهند.

در بسیاری ادیان همچون اسلام نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن ، مرده را با آب پاک شستشو میدهند (((غسل))). در دین اسلام هم تنها پس از ((وضو)) گرفتن (شستن بخشهایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه ((نماز)) را بجا آورد.

در مذ
هب ((ینتو)) (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای اکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می‌شود.
-در مذهب ((شینتو)) (مذهب ژانی) در تمام مراسم عبادی از آب برای اکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خای استفاده می شود. +!شناخت محیط رشد:آب
اهمیت آب
در تولید محصولات گیاهی غیر قابل انکار است. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می توان کاشت و چه گیاهی را نمی توان. بسیاری از اعمال حیاتی گیاه توسط آب کنترل می شود. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از 2% در بعضی بذور خشک تا 40% در بافت های چوبی در حال خواب و 95% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود. آب هم حلال است و هم وسیله ای برای انتقال مواد در داخل گیاه کمبود آب در گیاه باعث توقف رشد، و ادامه این کمبود منجر به اختلالات برگشت ناپذیر می گردد و گاهی هم موجب مرگ گیاه می شود. این عمل در نواحی گرم و خشک و گیاهانی که بر اساس ویژگی گونه ای دارای تبخیر شدید ی باشند‏، به سرعت اتفاق می افتد میزان مصرف آب در گیاهان مختلف متفاوت است برای مثال برای تولید هر گرم ماده خشک در سوزنی برگها 50 گرم آب و در سبزهای برگی 2500 گرم آب مصرف می شود بطورکلی، برای بیشتر گیاهان‏، این مقدار بین 300 تا 1000 گرم می باشد. وقتی گیاه در حال رشد است پیوسته آب از زمین جذب کرده و از برگ ها آن را تبخیر می کند. میزان تبخیر آب از سطح برگ بستگی به دما‏ جریان هوا و عوامل دیگری مانند تعداد و چگونگی روزنه ها‏، رطوبت نسبی هوا و غیره دارد. خورشد انرژی لازم را برای تبخیر آب از سطح برگ تامین ی کند. اگر بین جذب آب و تبخیر تعادل برقرار باشد تمام فرآیندهای گیاهی بطور طبیعی پیش می رود و گرنه یکی از دو حالت زیر پیش می آید :
الف : اگر مقدار جذب بیشتر از مقدار دفع باشد : این حالت ممکن است در اثر کم بودن شاخسار
ه نسبت به ریشه، پیرایش (هرس) بی قاعده، حمله آفات و امراض و یا بالا بودن رطوبت نسبی هوا اتفاق بیفتد در این حالت فشار آب درون یاخته ها یا آوندها بالا می رود. علایم عمومی این حالت، درازی و باریکی و نرمی ساقه گیاه و خوابیدگی آن روی زمین و ترک خوردن میوه (به علت به هم خوردن رابطه سطح و حجم) است.
ب : مقدار د
فع بیشتر از جذب باشد : این حالت ممکن است در اثر خشک بودن خاک کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا کردن گیاه پیش بیاید. این حالت باعث تیرگی رنگ برگها و در صورت ادامه باعث پژمردگی آنها و خشک شدن گیاه می شود. کم آبی مزمن در بعضی از انواع هندوانه و گوجه فرنگی باعث پوسیدگی گلگاه می شود.
-!همچنین ببینید 
-*((آشامیدن)) 
-*((نوشیدنی)) 
-*((آب میوه)) 
-*((نوشابه)) 
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آلودگی آب))
 +*((آلودگی آبهای زیرزمینی))
 +*((اصول تصفیه آب))
 +*((املاح محلول در آب))
 +*((باران))
 +*((باران اسیدی))
 +*((شیمی محیط زیست))
 +*((فاضلاب))
 +*((منابع تامین آب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:46 ]   11   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 جمعه 11 شهریور 1384 [10:29 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 11 شهریور 1384 [10:22 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [20:41 ]   8   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [10:21 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:07 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [07:09 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [05:46 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [05:44 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [05:32 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:10 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..