منو
 صفحه های تصادفی
چیزهائی که خداوند در مورد آنها از تو سوال نمی کند
رویش دندان در کودکان
لاپلاس
کاربردهای انتگرال I
توالی و تحول اکوسیستم
گچ بر
شرکت تضامنی
نسبت های نا همساز
نطریات داروین
نب یونچه
 کاربر Online
677 کاربر online
تاریخچه ی: آبسه ریه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-47
-V{maketoc} +@#15:
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
-
آبسه‌ ریه‌ ناحیه‌ای‌ از ((عفونت)) در ((ریه)) که‌ توسط‌ بافت‌ ملتهب‌ احاطه‌ شده‌ است‌. بافت‌ عفونی‌ شده‌ ریه‌ تخریب‌ شده‌ و چرک‌ جایگزین‌ آن‌ می‌گردد. این‌ بیماری‌ مسری‌ نیست‌.
+آبسه‌ ریه‌ ناحیه‌ای‌ از عفونت در ((ریه)) که‌ توسط‌ بافت‌ ملتهب‌ احاطه‌ شده‌ است‌. بافت‌ عفونی‌ شده‌ ریه‌ تخریب‌ شده‌ و چرک‌ جایگزین‌ آن‌ می‌گردد. این‌ بیماری‌ مسری‌ نیست‌.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
-
*
سرفه‌ همراه‌ خلط‌. خلط‌ این‌ بیماران‌ چرکی‌، اغلب‌ دارای‌ رگه‌های‌ خونی‌ و گاهی‌ بدبو است‌.
*
بوی‌ بد تنفس‌
*
تعریق‌
*
تب‌ 3/38 درجه‌ سانتیگراد یا بالاتر
*
لرز
*
کاهش‌ وزن‌ />*درد سینه‌ (گاهی‌)
+سرفه‌ همراه‌ خلط‌ (خلط‌ این‌ بیماران‌ چرکی‌، اغلب‌ دارای‌ رگه‌های‌ خونی‌ و گاهی‌ بدبو است‌. بوی‌ بد تنفس تعریق تب‌ 3/38 درجه‌ سانتیگراد یا بالاتر، لرز، کاهش‌ وزن‌ و درد سینه‌ (گاهی‌) از علائم شایع آبسه ریه هستند.
 !علل‌  !علل‌
 +آبسه‌ ریه‌ معمولاً به ‌عنوان‌ عارضه‌ای‌ متعاقب‌ پنومونی (((ذات‌الریه))) رخ‌ می‌دهد. گاهی‌ آبسه‌ ریه‌ در اثر استنشاق‌ ترشحات‌ آلوده‌ از مجاری‌ تنفسی‌ فوقانی‌ به‌ داخل‌ ریه‌، در یک‌ فرد بیهوش‌ یا دچار افت‌ هوشیاری‌ ایجاد می‌شود. افت‌ هوشیاری‌ بیماران‌ ممکن‌ است‌ ناشی‌ از ضربه‌ سر، استفاده‌ از بیهوشی‌ یا بی‌حسی‌ برای‌ جراحی‌ (شامل‌ بیحسی‌ دندانی‌)، مسمومیت‌ ناشی‌ از ((الکل))‌ و خواب‌ عمیق‌ اعمال‌ شده‌ توسط‌ داروها باشد. عامل‌ آبسه‌ ریه‌ عموماً باکتری‌های‌ بیماری‌زایی‌ نظیر ((کلبسیلا))، ((پسودوموناس‌))، ((استافیلوکوک))‌ یا ((استرپتوکوک‌ بتاهمولیتیک))‌ می‌باشند.
-آبس‌ ((ری)) عمولاً به‌عنوان‌ عارضه‌ای‌ معاق پنومونی ( ((ذات الریه)) ) رخمی‌دهد. گاهی‌ آبسه‌ ریه‌ در اثر استنشاق‌ ترحات‌ آلوده‌ از مجاری‌ تنفسی‌ فوقانی‌ به‌ داخل‌ ریه‌، در یک‌ فرد بیهوش‌ یا دچار فت‌ هویاری‌ ایجاد می‌شود. افتهوشیاری یماران‌ ممکن ات‌ ناشیا ضربه سر استاداز بیهوشی‌ ی بی‌حسی‌ برای‌ جراحی‌ (شامل‌ بیسی‌ ندانی‌)، ممومیت‌ ناشی‌ از الکل‌ و خواب‌ عمیق‌ اعمال‌ شده‌ توسط‌ داروها باشد. عامبسه‌ ریه‌ عموماً باکتری‌های‌ بیماری‌زایی‌ نظیر ((کلبسیلا))، ((پسودوموناس))، ((استافیلوکوک)) یا ((استرپتوکوک)) ((بتاهمولییک)) می‌باند.
/>!عوامل تشدید کننده بیماری

*بیماری‌ اخیر، ب
ه‌ ویژه‌ پنومونی‌ (ذات‌الریه)‌ با سرعت‌ ببود آهسته‌
*اعتیاد به‌ الکل‌
*بیهوشی‌ عمومی‌ برای‌ جراحی‌ یا صدمات‌ اخیر منجر به‌ بیهوشی‌
+مونی‌ (ا‌الریه)‌ با سرت‌ بهبود هته‌، اتیا به‌ اکو بیهوشی‌ مومی‌ برای‌ جراحی‌ ی دمت‌ اخیر مر به‌ بیهوی‌ ا عوامل تشدید کننده بیماری هستد.
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
-
*اقدام‌ فوری‌ جهت‌ درمان‌ طبی‌ در موارد عفونت‌های‌ تنفسی‌ و به‌ ویژه‌ پنومونی‌ (ذات‌الریه).
*حفظ‌ بهداشت‌ مطلوب‌ دهان‌ و دندان‌ برای‌ جلوگیری‌ از عفونتها دهانی‌ که‌ می‌واند منجر به‌ آبسه‌ ریه‌ گردد.

!
عاقب‌ موردانتظار

معمولاً با درمان
آنتی‌بیوتیکی‌ طولانی‌مدت‌ (تا شش‌ ماه‌) قابل‌ علاج‌ است‌.

!عوارض‌ احتمال
ی‌

*
در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌ مناسب‌ به‌ درمان‌ آنتی‌بیوتیکی‌، آبسه‌ مزمن‌ شده‌ و عوارضی‌ چون‌ کاهشوزن‌، کم‌خونی‌ ((برونشکتازی)) یا بیماری‌ مزمن‌ ریه‌ را در پی‌ دارد.
*پاره‌ شدن‌ آبسه‌ که‌
منجر به‌ آمپیم‌ ی نریزی شدید در ریه‌ می‌گردد.
*گسترش‌ عفونت‌ به‌ سایر نواحی‌ بدن‌، به‌ ویژه‌ ((مغز))
+*اقدام‌ فوری‌ جهت‌ درمان‌ طبی‌ در موارد عفونت‌های‌ تنفسی‌ و به‌ ویژه‌ پنومونی‌ (ذات‌الریه).
*حفظ‌ بهداشت‌ مطلوب‌ دهان‌ و دندان‌ برای‌ جلوگیری‌ از ((عفونتهای دنانی|عونت‌های‌ دهانی))‌ که‌ می‌واند منجر به‌ آ‌ ریه‌ گردد.
 !درمان‌  !درمان‌
-
!اصول‌ کلی‌

*بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌های‌ خون‌، کشت‌ چرک‌ به‌دست‌ آمده‌ از آبسه‌ جهت‌ تعیین‌ نوع‌ ((آنتی بیوتیک)) تجویزی‌ و عکس‌ ساده‌ ((ریه)) و اسکن‌ ریه‌ باشد. ((برونکوسکوپی)) (استفاده‌ از یک‌ وسیله‌ بصری‌ با چراغی‌ در نوک‌ آن‌ که‌ از نای‌ عبور داده‌ شده‌ و وارد برونش‌ها می‌گردد) در موارد مشکوک‌ به‌ ورود جسم‌ خارجی‌ به‌ ریه‌.
+*بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمایش‌های‌ خون‌، کشت‌ چرک‌ به‌دست‌ آمده‌ از آبسه‌ جهت‌ تعیین‌ نوع‌ آنتیبیوتیک تجویزی‌ و عکس‌ ساده‌ ریه و اسکن‌ ریه‌ باشد. ((برونکوسکوپی)) (استفاده‌ از یک‌ وسیله‌ بصری‌ با چراغی‌ در نوک‌ آن‌ که‌ از نای‌ عبور داده‌ شده‌ و وارد برونش‌ها می‌گردد) در موارد مشکوک‌ به‌ ورود جسم‌ خارجی‌ به‌ ریه‌.
 *ترک‌ استعمال‌ دخانیات‌  *ترک‌ استعمال‌ دخانیات‌
 *در حد امکان‌ به‌ تمرین‌های‌ ورزشی‌ با تنفس‌ عمیق‌ بپردازید.  *در حد امکان‌ به‌ تمرین‌های‌ ورزشی‌ با تنفس‌ عمیق‌ بپردازید.
-*نحوه‌ تخلیه‌ وضعیتی‌ ریه‌ را بیاموزید تا به‌ خروج‌ ترشحات‌ ((نایژه)) ای‌ کمک‌ کنید. از ناحیه‌ شکم‌ به‌طوری‌ بر روی‌ تخت‌ قرار گیرید که‌ سر و سینه‌ شما از لبه‌ تخت‌ آویزان‌ باشد. خود را وادار به‌ سرفه‌ کنید. این‌ کار را تا هنگامی‌ که‌ دیگر قادر به‌ دفع‌ خلط‌ نباشید، ادامه‌ دهید. این‌ عمل‌ را دوبار در روز به‌ مدت‌ 10-5 دقیقه‌ انجام‌ دهید. +*نحوه‌ تخلیه‌ وضعیتی‌ ریه‌ را بیاموزید تا به‌ خروج‌ ترشحات‌ نایژهای‌ کمک‌ کنید. از ناحیه‌ شکم‌ به‌طوری‌ بر روی‌ تخت‌ قرار گیرید که‌ سر و سینه‌ شما از لبه‌ تخت‌ آویزان‌ باشد. خود را وادار به‌ سرفه‌ کنید. این‌ کار را تا هنگامی‌ که‌ دیگر قادر به‌ دفع‌ خلط‌ نباشید، ادامه‌ دهید. این‌ عمل‌ را دوبار در روز به‌ مدت‌ 10-5 دقیقه‌ انجام‌ دهید.
 *در صورت‌ عدم‌ بهبود آبسه‌، گاهی‌ جراحی‌ جهت‌ تخلیه‌ چرک‌ آبسه‌ یا برداشت‌ آبسه‌ و قسمت‌ درگیر ریه‌ لازم‌ می‌شود.  *در صورت‌ عدم‌ بهبود آبسه‌، گاهی‌ جراحی‌ جهت‌ تخلیه‌ چرک‌ آبسه‌ یا برداشت‌ آبسه‌ و قسمت‌ درگیر ریه‌ لازم‌ می‌شود.
-!داروها +*آنتی‌بیوتیک‌ها به‌ مدت‌ طولانی‌ برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ و جلوگیری‌ از عود آن (معمولاً با درمان‌ آنتی‌بیوتیکی‌ طولانی‌مدت‌ (تا شش‌ ماه‌) قابل‌ علاج‌ است‌.).
-((آنتی بیوتیک)) ه به‌ موانی‌ برای‌ مقاه‌ ا ((ن)) جویری‌ عو ن‌. +!عوارض‌ احتمالی‌
*در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌ مناسب‌ به‌ درمان‌
آنتیبیوتیکی‌ آبسه‌ ممن‌ ده و وارضی‌ چن‌ کاهش‌ وزن‌، ((کم‌خونی)) ((برونشکتازی))یا بیمای‌ زمن‌ ریه‌ ا ر ی‌ دارد.
*
اره‌ شدنبسه‌ ک منجر ب‌ ((آمپیم‌)) یا خونریزی‌ شید در ریهمی‌گد.
*گسترش‌
عفون ه‌ سایر نواحی بدن‌، به‌ ویژه‌ مغز
-!فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری +!توصیه‌ها
*تا هنگامی‌ که‌ عکس‌ ریه‌ نشان‌دهنده‌ پاک‌ شدن‌ عفونت‌ باشد،
فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را کاهش‌ دهید.
*مصرف‌ مایعات‌ را افزایش‌ دهید به‌طوری‌ که‌ روزانه‌ حداقل‌ هشت‌ لیوان‌ مایعات‌ مصرف‌ کنید. با مصرف‌ مایعات‌ بیش‌ از حد معمول‌، بدن‌ مجبور می‌شود تا قسمتی‌ از این‌ مایعات‌ را از طریق‌ ریه‌ دفع‌ کند و بنابراین‌ ترشحات‌ ریوی‌ غلیظ‌، رقیق‌تر شده‌ و دفع‌ آن‌ با سرفه‌ آسان‌تر می‌گردد.
-ا هنامی‌ که‌ عکس‌ ریه‌ نان‌دهنده‌ پاک‌ شدن‌ عفونت‌ باشد، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را کاهش‌ دهید.

!رژیم‌ غذایی‌

رژیم‌ خاصی‌ نیا
ز نیست‌. مصر‌ مایعات‌ را افزایش‌ دهید به‌طوری‌ که‌ روزانه‌ حداقل‌ هشت‌ لیوان‌ مایعات‌ مصرف‌ کنید. با مصرف‌ میعاتبیش‌ از حد معمول‌، بدن‌ مجبور می‌شود تا قسمتی‌ از این مایعات‌ را از طریق‌ ریه‌ دفع‌ کند و بنابراین‌ ترشحات‌ ریوی‌ غلیظ‌، رقیق‌تر شده‌ و دفع‌ آن‌ با سرفه‌ آسان‌تر می‌گردد.

!درچه شرایط
باید به پزشک مراجعه نمود؟

*اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دچار علایم‌ آبسه‌ ریه‌ باشی
د.
*بروز موارد زیر در طی‌ درمان‌:
+*در ورت بروز مارد زیر در ی‌ درمان‌ باید به پزشک مراجعه نمود.
 **افزایش‌ تب‌ به‌ 3/38 درجه‌ سانتیگراد یا بالاتر  **افزایش‌ تب‌ به‌ 3/38 درجه‌ سانتیگراد یا بالاتر
 **غلیظ‌ شدن‌ ترشحات‌ با وجود درمان‌  **غلیظ‌ شدن‌ ترشحات‌ با وجود درمان‌
 **تخلیه‌ وضعیتی‌ ریه‌ نشان‌دهنده‌ تغییر در رنگ‌، مقدار یا قوام‌ خلط‌ باشد.  **تخلیه‌ وضعیتی‌ ریه‌ نشان‌دهنده‌ تغییر در رنگ‌، مقدار یا قوام‌ خلط‌ باشد.
-**علایم‌ ((عفونت)) ریه‌ پس‌ از درمان‌ عود نماید، به‌خصوص‌ سرفه‌ خلط‌دار، تب‌ یا احساس‌ ناخوشی‌ عمومی‌


من: www.irteb.com
+**علایم‌ عفونت ریه‌ پس‌ از درمان‌ عود نماید، به‌خصوص‌ سرفه‌ خلط‌دار، تب‌ یا احساس‌ ناخوشی‌ عمومی‌
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آسم))
*((بیماریهای دستگاه تنف))
*((
ات‌الریه)) />*((سرطان ریه))r />*((سرفه))<br />*((عفونتهای دندانی))
*((گلو درد))#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 خرداد 1386 [15:00 ]   4   سبحانی      جاری 
 شنبه 15 اسفند 1383 [05:09 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [09:23 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [09:15 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..