منو
 کاربر Online
1015 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11377  Leaves_opposite.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  4825  سمیه فارابی اصل  14486 
11376  leaf.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:32 ]  3996  سمیه فارابی اصل  14218 
11375  diabet.33.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:32 ]  3740  سمیه فارابی اصل  11862 
11374  Insulin.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:26 ]  3636  سمیه فارابی اصل  22383 
11373  enzyme.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:26 ]  3742  سمیه فارابی اصل  16839 
11372  diabet.22.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:24 ]  3414  سمیه فارابی اصل  6122 
11371  cellu.5.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:24 ]  3669  سمیه فارابی اصل  17862 
11370  bone_cancellous.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:23 ]  3685  سمیه فارابی اصل  18252 
11369  bone brain.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:23 ]  3343  سمیه فارابی اصل  23043 
11368  root.1  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:45 ]  3793  سمیه فارابی اصل  14571 
11367  leaf.1  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:45 ]  4089  سمیه فارابی اصل  14218 
11365  diabet.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3830  سمیه فارابی اصل  11862 
11364  bone brain.1.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3490  سمیه فارابی اصل  23043 
11363  diabet.2.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3693  سمیه فارابی اصل  6122 
11362  cellu.4.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:42 ]  3563  سمیه فارابی اصل  17862 
11361  ADI-Insulin.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:42 ]  3528  سمیه فارابی اصل  22383 
11337  pollen.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:06 ]  3672  سمیه فارابی اصل  15082 
11336  Parenchyma.2.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:05 ]  3936  سمیه فارابی اصل  7066 
11335  paranshyma.1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:04 ]  6669  سمیه فارابی اصل  5032 
11334  liver.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:57 ]  4083  سمیه فارابی اصل  5150 
11333  intrstine.12.bmp  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:56 ]  4201  سمیه فارابی اصل  11187 
11332  intestine.11.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:55 ]  5895  سمیه فارابی اصل  15510 
11331  insulin.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:55 ]  3547  سمیه فارابی اصل  11770 
11330  hypophyse.4.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:54 ]  3584  سمیه فارابی اصل  16654 
11329  gro.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:53 ]  3648  سمیه فارابی اصل  9218 
11328  fermentation.5.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:45 ]  3826  سمیه فارابی اصل  12984 
11327  fermentation.4.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:44 ]  3898  سمیه فارابی اصل  12146 
11326  fermentation.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:44 ]  3773  سمیه فارابی اصل  9742 
11325  fermentation.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:39 ]  3637  سمیه فارابی اصل  15954 
11324  fermentation.1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:38 ]  4006  سمیه فارابی اصل  14811 
11323  ferm.1.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:38 ]  3753  سمیه فارابی اصل  23576 
11322  Downchild.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:38 ]  4244  سمیه فارابی اصل  21085 
11321  Diffusion.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:36 ]  3665  سمیه فارابی اصل  16169 
11320  diabet.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:35 ]  3951  سمیه فارابی اصل  11862 
11319  codac.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:34 ]  3669  سمیه فارابی اصل  10584 
11318  chromMutations.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:34 ]  3586  سمیه فارابی اصل  19453 
11317  acromegalia1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:30 ]  4139  سمیه فارابی اصل  7916 
11316  channel_diffusion.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:27 ]  3463  سمیه فارابی اصل  16933 
11315  carrier_diffusion.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:27 ]  3461  سمیه فارابی اصل  25097 
11314  book_page_flip.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:26 ]  4023  سمیه فارابی اصل  8115 
11313  bone brain.1.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:26 ]  3785  سمیه فارابی اصل  23043 
11312  bone brain.bmp  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:26 ]  3559  سمیه فارابی اصل  20789 
11311  auxin.1.GIF  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:25 ]  3559  سمیه فارابی اصل  20485 
11310  arose.2.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:25 ]  3554  سمیه فارابی اصل  6445 
11309  Amyloplastll.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:25 ]  4240  سمیه فارابی اصل  11699 
11308  32-cholera.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:24 ]  4775  سمیه فارابی اصل  14103 
11307  anim_solar_eclipse_99_08_11.gif  شنبه 07 آبان 1384 [14:00 ]  3568  مجید آقاپور  450927 
11306  anim_moon_eclipse_small.gif  شنبه 07 آبان 1384 [13:57 ]  3804  مجید آقاپور  357207 
11305  anim_mars_99_05_10.gif  شنبه 07 آبان 1384 [13:53 ]  3675  مجید آقاپور  38852 
11304  andromeda نقشه.jpg  شنبه 07 آبان 1384 [13:33 ]  4320  مجید آقاپور  48169 
11303  amcarrier.JPG  شنبه 07 آبان 1384 [13:33 ]  3466  مجید آقاپور  9422 
11302  ferma p.gif  شنبه 07 آبان 1384 [13:32 ]  3594  مجید آقاپور  15191 
11301  abar rasana.jpg  شنبه 07 آبان 1384 [13:30 ]  3438  مجید آقاپور  6934 
11277  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:24 ]  6998  سمیه فارابی اصل  17372 
11276  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:22 ]  5906  سمیه فارابی اصل  12075 
11275  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:16 ]  4871  سمیه فارابی اصل  13387 
11274  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:15 ]  5411  سمیه فارابی اصل  45883 
11273  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:15 ]  5874  سمیه فارابی اصل  14127 
11272  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:14 ]  6651  سمیه فارابی اصل  13272 
11271  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:14 ]  8649  سمیه فارابی اصل  11835