منو
 صفحه های تصادفی
حقوق همسایه
cardiac arrest
وردلیت
گرافهای تهی
اقسام خیانت در امانت
کوه ابوقبیس
تک یاخته‌ها و انواع آن
جعده بن هبیره مخزومی
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
آیه ای که تنها امام علی علیه السلام به آن عمل کرد
 کاربر Online
897 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11407  genom.4.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [04:20 ]  3527  سمیه فارابی اصل  16256 
11406  میتوکندری 3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  4018  سمیه فارابی اصل  4276 
11405  میتوکندری 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  3924  سمیه فارابی اصل  6063 
11404  گیاه دولپه.2.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  5012  سمیه فارابی اصل  28056 
11403  میتوکندری 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4091  سمیه فارابی اصل  3090 
11402  گیاه دولپه.1.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  5332  سمیه فارابی اصل  25931 
11401  عروس دریایی.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:00 ]  3463  سمیه فارابی اصل  12080 
11400  پروتئین 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:00 ]  3257  سمیه فارابی اصل  11248 
11399  پروتئین 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:58 ]  3086  سمیه فارابی اصل  15294 
11398  الکتروفورز.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:57 ]  4040  سمیه فارابی اصل  14349 
11397  آنتی ژن.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:57 ]  3609  سمیه فارابی اصل  14054 
11396  simple_diffusion.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3806  سمیه فارابی اصل  20733 
11395  zist.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3247  سمیه فارابی اصل  8361 
11394  اکسین.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  4046  سمیه فارابی اصل  8569 
11393  Tri18-infant.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3605  سمیه فارابی اصل  20336 
11392  wide_leaf_plant.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:53 ]  3487  سمیه فارابی اصل  11182 
11391  science.5.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3818  سمیه فارابی اصل  10668 
11390  science.4.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3591  سمیه فارابی اصل  6750 
11389  science.3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3832  سمیه فارابی اصل  9801 
11388  science.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:47 ]  4269  سمیه فارابی اصل  18211 
11387  root.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:47 ]  3380  سمیه فارابی اصل  14571 
11386  pollen.3.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:42 ]  3486  سمیه فارابی اصل  13842 
11385  pollen.1.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:42 ]  3461  سمیه فارابی اصل  16224 
11384  PH_MOHIT_Z01.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3337  سمیه فارابی اصل  24383 
11383  pollen.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3454  سمیه فارابی اصل  15082 
11382  Parenchyma.2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3715  سمیه فارابی اصل  7066 
11381  parasite2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3681  سمیه فارابی اصل  4081 
11380  paranshyma.3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:37 ]  3784  سمیه فارابی اصل  10634 
11379  Mimosa.pudica.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  3205  سمیه فارابی اصل  11118 
11378  membrain.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  3342  سمیه فارابی اصل  20489 
11377  Leaves_opposite.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  4735  سمیه فارابی اصل  14486 
11376  leaf.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:32 ]  3859  سمیه فارابی اصل  14218 
11375  diabet.33.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:32 ]  3628  سمیه فارابی اصل  11862 
11374  Insulin.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:26 ]  3479  سمیه فارابی اصل  22383 
11373  enzyme.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:26 ]  3636  سمیه فارابی اصل  16839 
11372  diabet.22.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:24 ]  3272  سمیه فارابی اصل  6122 
11371  cellu.5.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:24 ]  3520  سمیه فارابی اصل  17862 
11370  bone_cancellous.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:23 ]  3299  سمیه فارابی اصل  18252 
11369  bone brain.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:23 ]  3186  سمیه فارابی اصل  23043 
11368  root.1  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:45 ]  3595  سمیه فارابی اصل  14571 
11367  leaf.1  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:45 ]  3958  سمیه فارابی اصل  14218 
11365  diabet.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3558  سمیه فارابی اصل  11862 
11364  bone brain.1.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3090  سمیه فارابی اصل  23043 
11363  diabet.2.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3548  سمیه فارابی اصل  6122 
11362  cellu.4.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:42 ]  3227  سمیه فارابی اصل  17862 
11361  ADI-Insulin.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:42 ]  3401  سمیه فارابی اصل  22383 
11337  pollen.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:06 ]  3449  سمیه فارابی اصل  15082 
11336  Parenchyma.2.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:05 ]  3864  سمیه فارابی اصل  7066 
11335  paranshyma.1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:04 ]  6555  سمیه فارابی اصل  5032 
11334  liver.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:57 ]  3878  سمیه فارابی اصل  5150 
11333  intrstine.12.bmp  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:56 ]  3976  سمیه فارابی اصل  11187 
11332  intestine.11.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:55 ]  5750  سمیه فارابی اصل  15510 
11331  insulin.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:55 ]  3312  سمیه فارابی اصل  11770 
11330  hypophyse.4.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:54 ]  3132  سمیه فارابی اصل  16654 
11329  gro.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:53 ]  3476  سمیه فارابی اصل  9218 
11328  fermentation.5.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:45 ]  3642  سمیه فارابی اصل  12984 
11327  fermentation.4.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:44 ]  3822  سمیه فارابی اصل  12146 
11326  fermentation.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:44 ]  3662  سمیه فارابی اصل  9742 
11325  fermentation.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:39 ]  3463  سمیه فارابی اصل  15954 
11324  fermentation.1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:38 ]  3943  سمیه فارابی اصل  14811