منو
 کاربر Online
1648 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11407  genom.4.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [04:20 ]  3487  سمیه فارابی اصل  16256 
11406  میتوکندری 3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  3963  سمیه فارابی اصل  4276 
11405  میتوکندری 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  3793  سمیه فارابی اصل  6063 
11404  گیاه دولپه.2.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4922  سمیه فارابی اصل  28056 
11403  میتوکندری 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4023  سمیه فارابی اصل  3090 
11402  گیاه دولپه.1.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  5199  سمیه فارابی اصل  25931 
11401  عروس دریایی.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:00 ]  3343  سمیه فارابی اصل  12080 
11400  پروتئین 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:00 ]  3123  سمیه فارابی اصل  11248 
11399  پروتئین 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:58 ]  2965  سمیه فارابی اصل  15294 
11398  الکتروفورز.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:57 ]  3908  سمیه فارابی اصل  14349 
11397  آنتی ژن.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:57 ]  3510  سمیه فارابی اصل  14054 
11396  simple_diffusion.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3709  سمیه فارابی اصل  20733 
11395  zist.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3159  سمیه فارابی اصل  8361 
11394  اکسین.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3984  سمیه فارابی اصل  8569 
11393  Tri18-infant.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3543  سمیه فارابی اصل  20336 
11392  wide_leaf_plant.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:53 ]  3406  سمیه فارابی اصل  11182 
11391  science.5.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3755  سمیه فارابی اصل  10668 
11390  science.4.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3497  سمیه فارابی اصل  6750 
11389  science.3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3685  سمیه فارابی اصل  9801 
11388  science.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:47 ]  4228  سمیه فارابی اصل  18211 
11387  root.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:47 ]  3319  سمیه فارابی اصل  14571 
11386  pollen.3.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:42 ]  3420  سمیه فارابی اصل  13842 
11385  pollen.1.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:42 ]  3406  سمیه فارابی اصل  16224 
11384  PH_MOHIT_Z01.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3269  سمیه فارابی اصل  24383 
11383  pollen.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3340  سمیه فارابی اصل  15082 
11382  Parenchyma.2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3664  سمیه فارابی اصل  7066 
11381  parasite2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3616  سمیه فارابی اصل  4081 
11380  paranshyma.3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:37 ]  3665  سمیه فارابی اصل  10634 
11379  Mimosa.pudica.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  3105  سمیه فارابی اصل  11118 
11378  membrain.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  3279  سمیه فارابی اصل  20489 
11377  Leaves_opposite.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  4637  سمیه فارابی اصل  14486 
11376  leaf.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:32 ]  3774  سمیه فارابی اصل  14218 
11375  diabet.33.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:32 ]  3543  سمیه فارابی اصل  11862 
11374  Insulin.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:26 ]  3329  سمیه فارابی اصل  22383 
11373  enzyme.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:26 ]  3543  سمیه فارابی اصل  16839 
11372  diabet.22.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:24 ]  3183  سمیه فارابی اصل  6122 
11371  cellu.5.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:24 ]  3440  سمیه فارابی اصل  17862 
11370  bone_cancellous.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:23 ]  3090  سمیه فارابی اصل  18252 
11369  bone brain.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:23 ]  3028  سمیه فارابی اصل  23043 
11368  root.1  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:45 ]  3497  سمیه فارابی اصل  14571 
11367  leaf.1  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:45 ]  3875  سمیه فارابی اصل  14218 
11365  diabet.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3332  سمیه فارابی اصل  11862 
11364  bone brain.1.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3025  سمیه فارابی اصل  23043 
11363  diabet.2.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:43 ]  3440  سمیه فارابی اصل  6122 
11362  cellu.4.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:42 ]  3009  سمیه فارابی اصل  17862 
11361  ADI-Insulin.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [22:42 ]  3311  سمیه فارابی اصل  22383 
11337  pollen.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:06 ]  3346  سمیه فارابی اصل  15082 
11336  Parenchyma.2.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:05 ]  3819  سمیه فارابی اصل  7066 
11335  paranshyma.1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [05:04 ]  6482  سمیه فارابی اصل  5032 
11334  liver.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:57 ]  3708  سمیه فارابی اصل  5150 
11333  intrstine.12.bmp  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:56 ]  3856  سمیه فارابی اصل  11187 
11332  intestine.11.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:55 ]  5634  سمیه فارابی اصل  15510 
11331  insulin.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:55 ]  2952  سمیه فارابی اصل  11770 
11330  hypophyse.4.JPG  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:54 ]  3011  سمیه فارابی اصل  16654 
11329  gro.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:53 ]  3341  سمیه فارابی اصل  9218 
11328  fermentation.5.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:45 ]  3531  سمیه فارابی اصل  12984 
11327  fermentation.4.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:44 ]  3770  سمیه فارابی اصل  12146 
11326  fermentation.3.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:44 ]  3577  سمیه فارابی اصل  9742 
11325  fermentation.2.gif  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:39 ]  3362  سمیه فارابی اصل  15954 
11324  fermentation.1.jpg  دوشنبه 09 آبان 1384 [04:38 ]  3913  سمیه فارابی اصل  14811