منو
 کاربر Online
2054 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11879  hypophyse.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:47 ]  3939  سمیه فارابی اصل  16654 
11878  hepatit A2.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:46 ]  3364  سمیه فارابی اصل  5338 
11877  hepatit A1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:46 ]  3676  سمیه فارابی اصل  5921 
11876  conectiontissue.jpg  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:43 ]  3202  سمیه فارابی اصل  15275 
11875  cartilage.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:43 ]  3076  سمیه فارابی اصل  21978 
11874  atp2.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:42 ]  3722  سمیه فارابی اصل  15493 
11873  atp1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:42 ]  3560  سمیه فارابی اصل  13991 
11872  aids3.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:41 ]  3436  سمیه فارابی اصل  5760 
11871  vacuole3.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:05 ]  2965  سمیه فارابی اصل  14391 
11870  vacocule2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:03 ]  3126  سمیه فارابی اصل  16319 
11869  vacocule1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:01 ]  2985  سمیه فارابی اصل  15562 
11868  virus2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:59 ]  3192  سمیه فارابی اصل  18353 
11867  translation5.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:58 ]  2940  سمیه فارابی اصل  180583 
11866  virus1.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:57 ]  3285  سمیه فارابی اصل  11992 
11865  translation5.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:55 ]  3314  سمیه فارابی اصل  180583 
11864  tissue1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:52 ]  3054  سمیه فارابی اصل  18280 
11863  stem3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:51 ]  3155  سمیه فارابی اصل  8592 
11862  structureprotein1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3459  سمیه فارابی اصل  10055 
11861  stomach2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3505  سمیه فارابی اصل  26987 
11860  stomach1.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3349  سمیه فارابی اصل  25508 
11859  stem4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3408  سمیه فارابی اصل  9467 
11858  stem2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3644  سمیه فارابی اصل  15255 
11857  stem1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3821  سمیه فارابی اصل  25144 
11856  skinbody4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:45 ]  3398  سمیه فارابی اصل  19608 
11855  seedgrowth3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:41 ]  2975  سمیه فارابی اصل  8368 
11854  skinbody3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:40 ]  3696  سمیه فارابی اصل  22877 
11853  skinbody2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:40 ]  3732  سمیه فارابی اصل  25857 
11852  skinbody1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:39 ]  3451  سمیه فارابی اصل  11193 
11851  roshdgah1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:39 ]  2927  سمیه فارابی اصل  14199 
11850  root.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3408  سمیه فارابی اصل  12280 
11849  ribosum1.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3212  سمیه فارابی اصل  29090 
11848  reproducalga.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3711  سمیه فارابی اصل  20796 
11847  proteinstructure2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:37 ]  3036  سمیه فارابی اصل  15294 
11846  photo1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:37 ]  3997  سمیه فارابی اصل  4924 
11845  parasiology1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:33 ]  3390  سمیه فارابی اصل  14334 
11844  gill1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:32 ]  2985  سمیه فارابی اصل  12773 
11843  phagocytosisanim.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:31 ]  3103  سمیه فارابی اصل  97406 
11842  musule.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:29 ]  3622  سمیه فارابی اصل  12389 
11841  lysosom.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:29 ]  3228  سمیه فارابی اصل  20945 
11840  immunology3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:28 ]  3457  سمیه فارابی اصل  11533 
11839  immunology2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:28 ]  3275  سمیه فارابی اصل  9536 
11838  immunology1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3364  سمیه فارابی اصل  9524 
11837  hemoglobin.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3608  سمیه فارابی اصل  9589 
11836  gill2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3188  سمیه فارابی اصل  8928 
11835  gardeshmavad1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:21 ]  3504  سمیه فارابی اصل  16671 
11834  gafasesine.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3587  سمیه فارابی اصل  6513 
11833  ecodara3.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3392  سمیه فارابی اصل  38904 
11832  fungi1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3986  سمیه فارابی اصل  13559 
11831  ecodara2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3310  سمیه فارابی اصل  11786 
11830  ecodara1.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3034  سمیه فارابی اصل  11211 
11829  bonetissue1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3461  سمیه فارابی اصل  13948 
11828  bone4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:18 ]  3601  سمیه فارابی اصل  22667 
11827  bone3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:18 ]  3965  سمیه فارابی اصل  22722 
11826  aids1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:14 ]  3169  سمیه فارابی اصل  20619 
11825  bone1.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:13 ]  3736  سمیه فارابی اصل  9845 
11824  bloodclot2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:13 ]  3455  سمیه فارابی اصل  16390 
11823  bloodclot1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:12 ]  4208  سمیه فارابی اصل  13436 
11822  aids2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:12 ]  3346  سمیه فارابی اصل  14388 
11821  aids1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:11 ]  3790  سمیه فارابی اصل  20619 
11814  asexreprodu.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:29 ]  4477  سمیه فارابی اصل  6917