منو
 صفحه های تصادفی
آلانیت
پلاتی لوبه
شکار نزد شکارچی – خوشه چینان آمریکای باستان
مفاهیم اساسی هواشناسی
کارشناس امور اداری
عبادت و تقوای حبابه والبیه
بشارت به حکومت مهدی «ع » در قرآن -ص : 86-88
سوانح عضلانی
فرهنگسرای ملل
پنتادلف
 کاربر Online
1317 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
12567  uninarysystem2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3067  سمیه فارابی اصل  12850 
12566  uninarysystem1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3251  سمیه فارابی اصل  9127 
12565  tympanicmembrance2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:13 ]  3520  سمیه فارابی اصل  12571 
12564  tympanicmembrance1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:13 ]  3202  سمیه فارابی اصل  8254 
12563  tuberclusis3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:09 ]  3143  سمیه فارابی اصل  17987 
12562  tuberclusis2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  2999  سمیه فارابی اصل  8161 
12561  tuberclusis1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3154  سمیه فارابی اصل  10596 
12560  transcription2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3703  سمیه فارابی اصل  11763 
12559  transcription1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3637  سمیه فارابی اصل  15081 
12558  tokhmdanplant.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  2970  سمیه فارابی اصل  9018 
12557  tiamin.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3251  سمیه فارابی اصل  8429 
12556  tetany3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:06 ]  3082  سمیه فارابی اصل  5476 
12555  tetany2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3226  سمیه فارابی اصل  7570 
12554  tetany1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3017  سمیه فارابی اصل  7717 
12553  tamaioscell1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3120  سمیه فارابی اصل  11684 
12552  stamen1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3038  سمیه فارابی اصل  10010 
12551  spiralcolumn5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3054  سمیه فارابی اصل  14214 
12550  spiralcolumn2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:58 ]  3007  سمیه فارابی اصل  22934 
12549  spiralcolumn1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:58 ]  2936  سمیه فارابی اصل  21260 
12548  spiralcolumn4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:54 ]  3341  سمیه فارابی اصل  13048 
12547  spiralcolumn3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:53 ]  2975  سمیه فارابی اصل  19527 
12546  sneeze4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  2962  سمیه فارابی اصل  5151 
12545  sneeze3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3335  سمیه فارابی اصل  9067 
12544  sneeze1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3083  سمیه فارابی اصل  15434 
12543  sieve3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3054  سمیه فارابی اصل  23272 
12542  sieve2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:51 ]  3105  سمیه فارابی اصل  10058 
12541  sieve1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:36 ]  2987  سمیه فارابی اصل  9365 
12540  riboflavin1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3033  سمیه فارابی اصل  5948 
12539  redalgae3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3153  سمیه فارابی اصل  10795 
12537  redalgae2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3372  سمیه فارابی اصل  16568 
12538  redalgae1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3215  سمیه فارابی اصل  16463 
12536  proteinsentes1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:34 ]  3135  سمیه فارابی اصل  26511 
12535  porifera5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:34 ]  2945  سمیه فارابی اصل  21899 
12534  porifera4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:34 ]  3274  سمیه فارابی اصل  13748 
12533  porifera3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:28 ]  3048  سمیه فارابی اصل  17512 
12532  porifera2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:28 ]  3031  سمیه فارابی اصل  18461 
12531  porifera1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:28 ]  3108  سمیه فارابی اصل  22435 
12530  pollution4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3056  سمیه فارابی اصل  7078 
12529  pollution3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  2980  سمیه فارابی اصل  5035 
12528  pollution2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3138  سمیه فارابی اصل  4249 
12527  pollution1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3070  سمیه فارابی اصل  9285 
12526  pinus3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3036  سمیه فارابی اصل  14734 
12525  pinus2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  3223  سمیه فارابی اصل  15143 
12524  pinus1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  2955  سمیه فارابی اصل  14094 
12523  petridophyta2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  2933  سمیه فارابی اصل  23746 
12522  petridophyta1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:21 ]  3086  سمیه فارابی اصل  6312 
12521  pertussis3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3043  سمیه فارابی اصل  12338 
12520  pertussis2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3125  سمیه فارابی اصل  6445 
12519  pertussis1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3058  سمیه فارابی اصل  8080 
12518  panceras3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  2982  سمیه فارابی اصل  12828 
12517  panceras2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:19 ]  2958  سمیه فارابی اصل  10092 
12516  panceras1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:19 ]  3009  سمیه فارابی اصل  12322 
12515  noseanatomy3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3077  سمیه فارابی اصل  5568 
12514  noseanatomy2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3013  سمیه فارابی اصل  10457 
12513  noseanatomy1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3220  سمیه فارابی اصل  9422 
12512  noron3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3056  سمیه فارابی اصل  19789 
12511  noron2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  2984  سمیه فارابی اصل  11879 
12510  neuron2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:14 ]  3091  سمیه فارابی اصل  11967 
12509  neuron1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:10 ]  3336  سمیه فارابی اصل  10176 
12507  nervoussystem5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:10 ]  3041  سمیه فارابی اصل  12063