منو
 صفحه های تصادفی
اثرات نور بر روی گیاهان
مثلث دیدگانی در عکاسی
آلودگی هوای شهرها و سوختهای آینده
استجابت نفرین امام حسن مجتبی علیه السلام درباره زیاد بن ابیه
نصر بن احمد سامانی
اماکن اداری کلیسای وانک
تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی
ضربه پنالتی در فوتبال
پلورالیسم دینی
کرج
 کاربر Online
1162 کاربر online

کتابهای آمار

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > ریاضی > شاخه های ریاضی > ریاضیات کاربردی > آمار
(cached)

نام کتابنویسنده/مترجمچکیده کتابانتشارات و سال نشر
آمار چندمتغیره کاربردیتالیف: سریواستاوا- کارتر ، ترجمه: دکتر ناصر ارقامی – دکتر ابوالقاسم بزرگنیااین کتاب در 12 فصل ارائه شده است که هدف اصلی آن ، تدریس فنون کاربردی روشهای چندمتغیره برای علوم جنگلداری ، بیولوژی ، پزشکی و تعلیم و تربیت است. دانستن نمادهای ماتریسی و کارکردن با آنها کمک زیادی به درک مطلب می‌کنند و فصل 1 به آن اختصاص داده شده است. با فرض اینکه خواننده با نظریه آمار یک متغیره آشنایی داشته باشد. فصلهای 1 و 2 تجدیدنظر مقدمات لازم از نظریه ماتریسها و آمار است: فصل 1 علاوه بر این شامل ماتریسی SAS برای محاسبه مقادیر ویژه ، بردارهای ویژه و تعمیم معکوس یک ماتریس است. فصلهای 3 تا 7 تعمیم چندمتغیره مدلهای یک متغیره برای آزمون t ، تجزیه واریانس و رگرسیون چندگانه است. فصل 8 تا 11 منحصرا شامل روشهای چندمتغیره است که با تحلیل ممیزی شروع می‌شود. فصلهای 9 تا 11 روشهای تقلیل ابعاد متغیرها منجمله همبستگیهای متعارف ، که همبستگی بین ترکیبات خطی متغیرها را بررسی می‌کند و تحلیل مولفه‌های اصل که مجموعه مشخصات اندازه‌گیری شده را کاهش می‌دهد، را معرفی می‌کنند و سرانجام فصل 12 آزمون‌های مربوط به فرض‌های لازم برای روش چندمتغیره ، منجمله آزمون‌های برابری کواریانس و استقلال ، را ارائه می‌دهد.انتشارات بنیاد فرهنگی رضوی- چاپ اول 1370
روشهای چندمتغیره گسستهدکتر غلامحسین شاهکاراین کتاب از 6 فصل تشکیل شده است. فصل اول شامل مقدمات و مفاهیم اساسی آمار است که به صورتی فشرده مفاهیم اساسی آمار را برای فهم بهتر مطالب بازگو می‌کند. در فصل دوم داده‌های دسته‌ای و مدلهای لگ خطی را معرفی و ویژگیهای آنها را بررسی می‌کند. همچنین در این فصل مطالب پیشرفته از خواص مجانبی برآوردگرهای درستنمایی ماکسیمم ، آزمون فرضهای مرکب ، بررسی مناسبت مدل ، مدلهای خطی تعمیم یافته و حل معادلات درستنمایی در این فصل آورده شده است. در فصل سوم تحلیل جدولهای توافقی دوطرفه و جدولهای توافقی چهارخانه را انجام داده و پس از آن جدولهای توافقی سه طرفه وبالاتر را در فصلهای چهارم و پنجم بحث کرده است. هر یک از این فصلها مکمل فصل قبل از خوداند. و در فصل ششم به بحث مدلهای لوجیت پرداخته است.انتشارات دانشگاه پیام نور- چاپ اول آبان 1383
مقدمه‌ای بر نظریه آمارتالیف: الکساندر م. مود- فرانکلین آ. گریبیل- دون س. بوز ، ترجمه: دکتر علی مشکانیاین کتاب حجیم در 11 فصل ارائه شده است که به مفاهیم اساسی آمار می‌پردازد. در فصل اول بحث احتمال را شرح داده و به انواع احتمال ، تعریف احتمال ، مروری بر نظریه مجموعه‌ها اشاره کرده است. در فصل دوم انواع متغیرهای تصادفی و توابع توزیع و امیدریاضی را برای متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته و سایر متغیرهای تصادفی شرح داده و به نامساوی چبیشف و نامساوی جنسن ، گشتاروها و تابع مولد گشتاور می‌پردازد. در فصل سوم به خانواده‌های پارامتری ویژه از توزیعهای یک متغیره برای توزیعهای گسسته مثل: توزیع یکنواخت گسسته ، توزیعهای برنولی و دوجمله‌ای ، توزیع فوق هندسی ، توزیع پواسون و... و برای توزیعهای پیوسته مثل توزیع یکنواخت یا مستطیلی ، توزیع نرمال ، توزیع نمایی و توزیع گاما ، توزیع بتا و... می‌پردازد. در فصل چهارم توزیعهای توام و توزیعهای شرطی، استقلال تصادفی و بررسی بیشتر امیدریاضی را برای دو نوع متغیر تصادفی شرح می‌دهد. در فصل پنجم روش تابع مولد گشتاور ، تبدیل انتگرال احتمال ، توزیع مینیمم و ماکزیمم را شرح می‌دهد. در فصل ششم به بحث نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری پرداخته است. در فصل هفتم به بحث برآورد نقطه‌ای که شامل مباحث مهمی همچون: روشهای گشتاورها ، درستنمایی ماکزیمم ، نزدیکی ، میانگین توان دوم خطا ، سازگاری ، بسندگی ، برآورد ناریب ، برآوردگرهای بیزی می‌پردازد. در فصل هشتم به برآورد بازه‌ای می‌پردازد. در فصل نهم به تشریح آزمون فرضها پرداخته است . در فصل دهم مدلهای خطی را معرفی و به شرح آنها پرداخته است و بالاخره در فصل یازدهم روشهای ناپارامتری را توضیح می‌دهد.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد- چاپ پنجم تابستان 1383
مفاهیم و روشهای آماریتالیف گوری ک. باتاچاریا و ریچارد ا. جانسون ، ترجمه: مرتضی‌ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلیاین کتاب در دو جلد ارائه شده است. مقصود این کتاب ، ضمن معرفی طیف وسیعی از تکنیکهای آماری که کاربرد گسترده‌ای دارند، آشنا کردن خواننده با این روشها و آگاه کردن او از محدودیتهای آنها می‌باشد. این کتاب در 16 فصل ارائه شده است که هر جلد شامل 8 فصل می‌باشد. که در ابتدا به تعریف آمار ، کاربردها و نقش آن در سایر علوم پرداخته است. در گام دوم به مطالعه توصیفی داده‌ها پرداخته شده که به موضوعاتی مثل نمادگذاری مجموعه داده‌ها ، معیارهای گرایش به مرکز و معیارهای پراکندگی اشاره دارد. پس از آن: مبادی احتمال ، قوانین کلی احتمال ، پیشامد و عملیات روی پیشامدها را شرح داده است. دیگر موضوعاتی که این کتاب به آنها پرداخته است عبارتند از: توزیعهای احتمال ، توزیعهای متغیرهای تصادفی گسسته (مثل: توزیع دوجمله ای ، توزیع فوق هندسی ، توزیع برنولی و...) ، مفاهیم اساسی آزمون فرضها (فرض صفر و فرض مقابل) ، توزیع نرمال ، استنباط درباره یک جامعه ، مقایسه دو تیمار ، رگرسیون ، همبستگی ، تجزیه و تحلیل داده‌های دسته بندی شده ( آزمون پیرسن ، مدل چندجمله‌ای ) ، طرح آزمایشها ، استنباط ناپارامتری ( آزمون مجموع رتبه‌ای ویلکاکسن ، آزمون کروسکال- والیس ) ، بررسیهای نمونه‌ای. این کتاب به زبان ساده تالیف شده است.انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- چاپ هفتم 1380
مفاهیم و کاربردهای آمارتالیف: دکتر علیرضا طالعیاین کتاب شامل سیزده فصل می‌باشد که در هر فصل مثالهای گوناگونی برای تفهیم بهتر و کاربردی مفاهیم آورده شده است. فصل اول شامل تعاریف کلی مربوط به آمار ، داده‌ها و نمایش جدولی و تصویری داده‌هاست. فصل دوم به میانگین و انحراف معیار و به عبارتی شاخصهای (معیارهای) تمایل به مرکز و پراکندگی می‌پردازد. فصل سوم حاوی گشتاورها ، چولگی و کشیدگی است. فصل چهارم احتمالات مقدماتی را مورد بحث قرار می‌دهد. فصل پنجم شامل متغیر تصادفی و توزیع‌های احتمالی است. فصل ششم حاوی نمونه‌گیری و کاربردهای آن بوده و فصل هفتم نیز برخی توزیع های نمونه‌ای را بحث می‌کند. فصل‌های هشتم و نهم بترتیب درباره آزمون معنی داربودن و آزمون کی‌دو بحث می‌کند. و فصل دهم شامل رگرسیون و همبستگی است. فصل یازدهم در زمینه تجزیه واریانس- دسته‌بندی یک طرفه و فصل دوازدهم در مورد مقایسات چندگانه و فصل سیزدهم نیز در خصوص آمار غیرپارامتری بحث می‌کند.انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول ، پائیز 1381


تعداد بازدید ها: 68732


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..