منو
 کاربر Online
960 کاربر online

واژگان نظریه اعداد

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > ریاضی > حساب و جبر > نظریه اعداد
(cached)

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
نظریه اعدادشاخه‌ای از ریاضیات که درباره خواص اعداد مطالعه می‌کند.
Number theory
الگوریتمنمودار یا فلوچارت که قاعده مورد نظر را دنبال می‌کند.
Algoritm
همنهشتیشاخه جدیدی از نظریه اعداد است. همنهشتی معادل رابطه بخش‌پذیری است. هرگاه m , a , b اعداد صحیح باشند.
Congruence
ترکیباگر X گردایه‌ای از n شی متمایز باشد آنگاه هر گردایه مرکب از r شی از X را یک r- ترکیب X می‌نامیم.
Decomposition
تابع مولدتابع مولد ما را در حل مسائل شمارشی که حاوی تکرار و قیدهایی هستند یاری می‌دهد.
Generating function
استقراءیک نوع روش اثبات در ریاضیات که در سه مرحله اثبات می‌شود وهله اول برای n=1 اثبات می‌شود برای n=k فرض می‌شود که درست است و برای n=k+1 درستی اثبات می‌شود.
Induction
هنگاگر m تفاضل b , a را عاد کند عدد m را هنگ همنهشتی می‌گوئیم.
Modulus
اعداد اولاعدادی که غیر از خودشان و یک به عدد دیگری بخش‌پذیر نیستند.
Primes number
فرمولرابطه‌ای درست بین یک سری از اعداد یا توابع.
Furmula
افرازیعنی جدا کردن - زیرمجموعه قراردادن.
Partition
قانونضابطه - قاعده‌ای مشخص شده. هر نمایش عناصر مجموعه A را افراز می‌گوئیم.
Law
بدیهیچیزی که واضح و برهان است.
Trivial
حلقهزنجیره
Ring
تابع همانیتابع حسابی I که بصورت تابع همانی نامیده می‌شود
Identity function
تابع کاملاگر کامل اویلر مساوی تعداد اعداد صحیح مثبتی می‌شود که از n بیشتر نبوده و نسبت به n اول می‌باشند
Totient function
سریمجموعه‌ای از اعداد یا توابع که در خاصیتی مشترک باهم جمع می‌شوند.
Series
عاملهرگاه d مقسوم علیه n باشد می‌گوئیم d عاملی از n است.
Factor
گروه آبلیگروه G را آبلی گوئیم اگر هر جفت از عناصر آن تعویض شوند.
Group abelian
اعداد مرسناعداد به شکل که در آن p اول است اعداد مرسن نام یافته‌اند.
Mersenne numbers
نسبت بهم اولهرگاه می‌گوئیم b ,a نسبت به هم اولند.
Relatively prime
نوار بحرانیدر فرض ریمان در باب توزیع صفرهای تمام صفرهای نابدیهی (در صورت وجود) باید در نوار قرار داشته باشد که به این نوار ، نوار بحرانی می‌گوئیم.
Critical strip
مرتبه متوسطمرتبه متوسط در فرمول مجانبی دیریکله برای مجموع‌های جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Average order
مرتبه گروهتعداد عناصر گروه متناهی G را مرتبه گروه گوئیم.
Order of a group
انعکاس موبیوسبه فرمول‌های و انعکاس موبیوس گوئیم.
Mobius inversion
تابع حسابییک تابع حقیقی یا مختلط تعریف شده بر مجموعه اعداد صحیح مثبت یک تابع حسابی یا یک تابع نظریه اعداد نامیده می‌شود.
Arithmetical function
اعداد مخمسی به و و الگوریتم تقسیم را متوالیا بکار بریم تا مجموعه باقی‌مانده‌ای بدست آید که به ترتیب با روابط و و .... و در اینصورت آخرین باقیمانده ناصفر در این فرآیند است، یعنی بزرگترین مقسوم علیه مشترک b ,a.
Euclidean algoritm
الگوریتم تقسیمبه ازای اعداد صحیح b , a که b>0 جفت منحصر بفردی از اعداد صحیح مانند r , q وجود دارند بطوری‌که a=bq+r که در آن و.
division algoritm
سری بلاز سری‌ها توانی صوری برای بررسی خواص توابع حسابی ضربی می‌توان استفاده کرد.
إBell series
فرمول انعکاس موبیوسهرگاه کاملا ضربی باشد،
قانون تقابل مربعیهرگاه q , p اعداد اول فرد متمایزی باشند آنگاه و
Law of quadratic reciprocity
کوچکترین مضرب مشترککوچکترین مضرب مشترک دو عدد صحیح b , a با یا aMb نموده شده و بصورت زیر تعریف می‌شود: اگر و اگر و
Least common multiple
گروه دوریمی‌توان با انتخاب عنصر a در گروه مفروض G و تشکیل مجموعه تمام توانهایش همواره زیرگروهی از G ساخت. این زیرگروه را گروه دوری تولید شده توسط a می‌نامیم و با نمایش می‌دهیم.
Cyclic group
لم اقلیدسهرگاه abc و ، آنگاه ac و
Euclid's lemma
لم گاوسفرض کنیم و کمترین مانده‌های مثبت به هنگ p مرکب از مضرب n زیر را در نظر می‌گیریم: اگر m تعداد این مانده‌ها که از متجاوزند باشد.
Gauss' Lemma
هم‌نهشتی چندجمله‌ایبه ازای اعداد اول p ، فرض کنیم یک چندجمله‌ای از درجه n با ضرایب صحیح باشد بطوری‌که در اینصورت ، همنهشتی چندجمله‌ای حداکثر n جواب خواهد داشت.
Polinomial congruence
هنگ القاییفرض کنیم x یک مشخص دیریکله به هنگ k ، و d یک مقسوم‌علیه مثبت k باشد. عدد d یک هنگ القایی برای x است اگر هر وقت ، داشته باشیم و
Induced moduls
فرض ریمانمعادله تابعی را نشان می‌دهد که تمام صفرهای نابدیهی (درصورت وجود) در نوار بحرانی را معلوم می‌کند
Riemann hypothesis

همچنین ببینید


تعداد بازدید ها: 28352


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..