منو
 کاربر Online
1648 کاربر online

واژگان شیمی فیزیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > شیمی > شیمی فیزیک
(cached)


تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
تصویر
آنتالپیمحتوی گرمایی یک نمونه از مادهenthalpy
آنتالپی تشکیلبرای یک ماده مرکب معین ، تغییر آنتالپی واکنشی که در آن ، یک مول ماده مرکب از پایدارترین شکلهای عناصر آن تشکیل می شود، آنتالپی تشکیل می‌نامند.enthalpy of formation
قانون هس یا قانون جمعبندی ثابت گرماتغییر آنتالپی واکنش شیمیایی ، ثابت است، خواه واکنش در یک مرحله ، خواه در دو مرحله انجام گیرد.Hess,s law
قانون نسبتهای معینیک ماده مرکب خالص ، عناصر یکسان با نسبتهای جرمی یکسان دارد.law of definite propotions
قانون پایستاریجرم در جریان واکنش شیمیایی ، تغییر قابل توجهی نمی‌کند.Law of conservation of mass
::::انرژیظرفیت انجام دادن کارEnergy
تصویر
دمادرجه داغی یا سردی ، خاصیتی که جهت جریان یافتن خود به خود گرما را معین می‌کند.temperature
ظرفیت گرماییمقدار گرمای لازمی است که دمای جرم معینی را یک درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد.Heat capocity
تصویر
گرماشکلی از انرژی است که به‌طور خودبخود از جسمی با دمای زیادتر به جسمی با دمای کمتر جریان می‌یابد.Heat
گرماسنجدستگاهی که برای اندازه گیری گرمای انتقال یافته در واکنشهای شیمیایی و تغییرات فیزیکی بکار می‌رود.Calorimeter
تصویر
گرماشیمیمطالعه تغییرات انرژی که همراه با تغییرات شیمایی و فیزیکی است.thermochemistry
تصویر
گرمای ویژهمقدار گرمای لازمی که دمای 1gr ماده خالص را یک درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد.specific heat
تصویر
مقیاس دمای سلسیوسیک مقیاس دمایی براساس تخصیص صفر درجه سانتی‌گراد به نقطه انجماد عادی آب و ْ100 سانتی‌گراد به نقطه جوش عادی آب است.Celsius temperature scale
مقیاس دمای فارنهایتنوعی مقیاس دمایی است که در آن ، نقطه انجماد عادی آب ، ْ32فارنهایت و نقطه جوش عادی آب ْ212فارنهایت استFahrenheit temperature scale
مقیاس دمای کلوینیک مقیاس دمایی براساس تخصیص 273k به نقطه انجماد عادی آب و 373k به نقطه جوش عادی آبKelvin tempratire scale
اصل عدم قطعیتتعیین همزمان موقعیت دقیق و حرکت یا تکانه (جرم در سرعت mv) دقیق یک الکترون ، ناممکن است.uncertainty principle
تابش الکترومغناطیسیانرژی تابشی که با سرعت خاصی (سرعت نور ، c) حرکت می‌کند و می‌توان آن را به‌صورت موجی یا کوانتومی توصیف کرد.Electromagnetic radiation
عدد کوانتومی اصلیعدد کوانتومی که پوسته انرژی الکترون مربوط را نشان می‌دهد. مقادیر n اعداد صحیح مثبت ...و3و2و1 است.main quantum number
عدد کوانتومی فرعیعدد کوانتومی که نوع پوسته فرعی و شکل اوربیتال الکترونهای مربوط را تعیین می‌کند.Sub sidiary
عدد کوانتومی مغناطیسیعدد کوانتومی که جهت گیری اوربیتال الکترونی را تعیین می‌کند.magnetic quantum number
تصویر
فوتونیک کوانتوم انرژی تابشیphoton
تصویر
کوانتوممقدار کوچک و معین انرژی تابشی. نظریه پلانک براین اساس است که انرژی تابش ، در این مقادیر جذب یا نشر می شود. انرژی یک کوانتوم ، E ، مستقیما با فرکانس تابش ، v ، متناسب است و ثابت تناسب ، h ، ثابت پلانک است.quantum
آنتالپی تصعیدتغییر آنتالپی مربوط به فرآیندی که در آن ، یک جامد مستقیما به گاز تبدیل می‌شود.Enthalpy of sublimation
چرخه بورن هابرروش تحلیلی برای تغییرات آنتالپی یک فرآیند. H∆ کل فرآیند را با جمع جبری مقادیر H∆ مجموعه مراحلی که به همان نوع تغییر می‌انجامد، برابر می‌گیرند.Born-Haber cycle
اتمسفرواحد فشار که به صورت 101325Pa بیان می‌شود.atmosphere
اصل آووگادروحجمهای مساوی از تمام گازها ، در دما و فشار یکسان ، دارای عده مولکولهای مساوی‌اند.Avogadro,s principle
پاسکالواحد فشار در دستگاه SI و آن برابر با نیرویی است که یک نیوتن (یا 1kg.m.s2) بر سطح یک متر مربع وارد می‌کند.Pascal
تورواحد فشار که هم‌ارز با فشاری است که ستونی از جیوه را در ارتفاع 1mm نگه می‌دارد. یک تور برابر 760.1 اتمسفر است.torr
توزیع ماکسول- بولتسماننحوه توزیع انرژی جنبشی یا سرعت مولکولی بین مولکولهای یک گازMaxwell- Bultzman
ثابت گازهای ایده‌آلضریب تناسب در معادله حالت یک گار ایده‌آل و یکی از مقادیر 0.082056L.atm/K.md است.Ideal gas constant
جذر میانگین مجذور سرعتجذر میانگین مجذور سرعتهای مولکولیroot-mean-square speed
حجم مولی استانداردحجم یک مول از گاز در دما و فشار استاندار که 22.414L است.standard molecular volume
دمای بحرانیدمایی است که بالاتر از آن ، هرچند هم که فشار زیاد شود، مایع شدن گاز ناهمگن است.Critical temprature
ضریب تراکم پذیریPV/RT که در آن ، P فشار گاز ، V حجم گاز ، R ثابت گازهای ایده آل و T دمای مطلق است. ضریب تراکم پذیری برای یک مول از گاز ایده‌آل همواره برابر واحد است.Conversion factor
تصویر
فشارنیرویی است که بر واحد سطح وارد می‌شود.Pressure
فشار بحرانیفشار لازم برای مایع شدن یک گاز در دمای بحرانی آنCritical pressure
فشار جزئیفشاری که یک جزء از یک مخلوط گازی اگر به تنهایی در حجم مورد نظر می‌بود، اعمال می‌کرد.Partial pressure
قانون آمونتونفشار یک گاز ، در حجم ثابت ، به‌طور مستقیم با دما تغییر می‌کند.Amonton,s Law
قانون بویلحجم یک گاز در دمای ثابت به نسبت عکس فشار تغییر می‌کند.Boyle ,s law
قانون ترکیب حجمی گیلوساکحجم گازهای مصرف شده یا تولید شده در یک واکنش شیمیایی ، اگر در دما و فشار ثابت اندازه گیری شده باشند، با نسبتهای اعداد صحیح کوچک بیان می‌شود.Gay-Lussac,s low of combining
قانون شارلحجم یک گاز ، در فشار ثابت ، به‌طور مستقیم با دمای مطلق تغییر می‌کند.charles Law
قانون فشارهای جزئی دالتونفشار کل مخلوطی از گازها برابر مجموع فشارهای جزئی هر یک از گازها است.Dalton,s Law of partial pressure
قانون نفوذ گراهامسرعت نفوذ یک گاز با جذر چگالی یا جذر وزن مولکول آن گاز نسبت معکوس دارد.Graham,s Law of effusion
کسر مولینسبت تعداد مولهای یک جزء در یک مخلوط به تعداد کل مولها در آن مخلوطmole fraction
مسافت آزاد میانگینفاصله میانگینی است که یک مولکول بین برخوردهای خود با سایر مولکولهای گاز طی می‌کند.mean free path
معادله واندروالسمعادله حالت گازها. نوعی از معادله حالت گاز ایده‌آل که نیروهای جاذبه بین مولکولی و حجم اشغال شده توسط مولکولهای گاز را به حساب می‌آورد.Vander wool,s equation
نظریه جنبشی گازهامدلی است در سطح مولکولی که می‌توان آن را برای توضیح قوانین گازها بکار برد و معادله گاز ایده آل را بدست آورد.Kinetic theory of gases
تصویر
آنتالپی تبخیرانرژی لازم برای تبخیر مقدار معینی مایع (معمولا یک مول یا یک گرم) در دمای معینEnthalpy of vaprization
آنتالپی تبلورتغییر آنتالپی در تبدیل مقدار معینی مایع (معمولا یک مول یا یک گرم) به جامد در دمای معینEnthalpy of crystllization
آنتالپی ذوبانرژی لازم برای ذوب کردن مقدار معینی جامد (معمولا یک مول یا یک گرم) بر جامد در دمای معینEnthalpy of fusion
آنتالپی میعانتغییر آنتالپی در تبدیل مقدار معینی گاز (معمولا یک مول یا یک گرم) در دمای معینEnthalpy of condenstion
تبخیرفرآیند تبدیل مایع به گازVaporization
تصویر
تصعیدفرآیند تبدیل مستقیم جامد به گاز بدون عبور از حالت مایعSublimation
تعادلشرایطی که در آن ، سرعت دو تمایل مخالف برابر می‌شوند.equilibrium
فشار بخارفشار بخار در حالت تعادل با مایع خالص یا جامد خالص در دمای معینvapour pressure
معادله کلازیوس- کلاپیرونمعادله ای است که فشار بخار یک مایع در دو دمای مختلف را با یکدیگر و با آنتالپی تبخیر آن مایع مرتبط می‌سازدClausius- Clapeyron equation
نقطه انجماددمایی که در آن ، فازهای جامد و مایع با یکدیگر در حال تعادلند. اگر فشار کل ، 1atm باشد، این مقدار را انجماد عادی می‌نامیم.Solidify point
نقطه جوشنقطه جوش یک مایع ، عبارت از دمایی است که در آن ، فشار بخار مایع با فشار بیرونی برابر می‌شود و نقطه جوش عادی یک مایع ، دمایی است که در آن ، فشار بخار مایع برابر 1atm است.boiling point
نقطه ذوبمراجعه کنید به نقطه انجمادmelting point
تصویر
نقطه سه گانهدما و فشاری که در آن ، حالات جامد ، مایع و گاز یک ماده در عین حال با یکدیگر در حال تعادل‌اند.triple point
آبپوشیفرایندی است که آن ، مولکولهای آب به سوی ذرات ماده حل شده جذب می‌شوند و آنها را احاطه می‌کنند.Hydration
آزئوتروپمحلولی است که فشار بخار آن ، بالاتر یا پایین‌تر از فشار بخار هر یک از اجرای خالص است. اگر فشار بخار بالاتر باشد، آن محلول ، آزئوتروپ با نقطه جوش مینیمم و اگر پایین‌تر باشد، آزئوتروپ با نقطه جوش ماکزیمم است.Azeotrope
آنتالپی آبپوشیتغییر آنتالپی مربوط به فرآیند آبپوشی یونهای گازی از مقدار معینی (معمولا یک مول) از یک ماده حل شده است.Enthalpy of hydration
آنتالپی انحلال تغییر آنتالپی مربوط به فرآیند انحلال مقدار معینی (معمولا یک مول) از یک حل شونده در یک حلال است. مقدار این آنتالپی به دما و غلظت نهایی محلول بستگی دارد.Enthalpy of solution
تصویر
اسمزفرآیند عبور مولکولهای حلال از غشای نیم‌تراوایی است که دو محلول را از یکدیگر جدا می‌کند. جهت عبور این مولکولها به سوی محلول غلیظتر است.Osmosis
اصل لوشاتلیههر سیستم در حالت تعادل نسبت به تغییر شرایط ، عکس‌العمل نشان داده، در جهت مقابله با آن عمل می‌کند.Le,chatelier,s priciple
تصویر
تقطیرجداسازی اجزای سازنده یک محلول با روش تبخیر و تراکم است.Distillation
تصویر
خواص غلظتیخواصی از یک محلول است که به غلظت ذرات ، نه به ماهیت این ذرات ، بستگی دارند. این خواص ، عبارتند از کاهش بخار ، نزول نقطه انجماد ، صعود نقطه جوش و فشار اسمزیColligalive properties
ضریب وانت- هوفعبارت از نسبت مقدار خاصیت غلظتی اندازه گیری شده یک محلول به مقدار محاسبه شده آن خاصیت است، به فرض اینکه ماده حل شده غیر الکترولیت باشد.Van,t Hoff factor
قانون رائولفشار جزئی هر جزء از یک محلول ایده آل در بخار آن محلول برابر با حاصلضرب فشار بخار آن جزء به صورت خالص در کسر مولی آن جزء در محلول است.Rault,s Law
قانون هنریوقتی که یک گاز در یک مایع بدون واکنش شیمیایی حل می‌شود، مقدار گاز حل شده در مقدار معینی از مایع با فشار جزئی آن گاز در بالای محلول نسبت مستقیم دارد.Hanry,s Law
محلول ایده آلمحلولی است که از قانون رائول پیروی می‌کند. یک محلول دو جزئی متشکل از B,A وقتی ایده آل است که در آن ، نیروهای بین مولکولی مولکولهای B,A و مولکولهای A,A و مولکولهای B,B اساسا یکسانند.Ideal solution


تعداد بازدید ها: 47576


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..