منو
 صفحه های تصادفی
چگونه از ریزش مو جلوگیری کنیم؟
اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد
زبان و مغز
یخچال برقی
کاربرد های لیزر
فرهنگسرای ولاء
کیفیت درگیری
مالاکیت
مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی
حکم پیامبر اکرم درباره ارث
 کاربر Online
1919 کاربر online

واژگان شیمی آلی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > شیمی > شیمی آلی
(cached)


تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
تصویر
ایزومری هندسینوع معینی از دیاسترومرها که از چرخش ممانعت شده در حول پیوندهای دوگانه بوجود آمده باشند، ایزومرهای هندسی خوانده می‌شوند.geometric isomerism
تصویر
پلیمر- بسپارپیوند چندین منومرpoymer
ترکیب چپ‌برسطح نور قطبیده را به چپ می‌چرخاند.levoratatory compound
ترکیب راست‌برسطح نور طبیده را به راست می‌چرخاند.dextrorotatory compound
تکسپاریک مولکول تنهاmonomer
تصویر
طیف سنج جرمیوسیله ای برای اندازه گیریmass spectrometry
صابونی شدنفرایندی که در آن ، یک تری گلیسیریدها با محلول آبی یک باز گرم می‌شود و گلیسرول و نمک اسیدهای چرب (صابونهای) را بدست می‌دهد.sponification
تصویر
مولکول کایرالمولکولهایی که بر تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق نیستند، کایرال هستند.chiral molecule
واکنش استخلافیواکنشی که در آن ، اتم یا گروهی از اتمها با اتم یا گروهی از اتمها درمولکول استخلاف می‌شوند.substitution reaction
واکنش افزایشیواکنشی که در آن ، دو قسمت از یک واکنشگر به پیوند دوگانه اضافه می‌شود. ( یک قسمت به هرپیوند )addition reaction
واکنش جانشینیواکنشی که در آن ، یک گروه از مولکول آلی ، جانشین گروه دیگر می‌شود.displacement reaction
واکنش گرینیارد واکنشی که بوسیله واکنشگر آلی منیزیم R-Mgx انجام می‌شود که در آن ، R بنیان آلکیل یا آریل و X اتم هالوژن باشد.Gringnard reaction
همبسپارپلیمری تشکیل شده از دو منومرمتفاوتCopolymer
درشت مولکولمولکولی بزرگی و با وزن مولکولی زیادmacromolecule
سنتز فریدل- کرافتواکنش ترکیب آروماتیک با آلکیل هالید که در آن HCl حذف می‌شود و زنجیر جانبی جدیدی در حلقه بنزنی ترکیب آروماتیک وارد می‌گردد.Friedel- Grafts synthesis
کراکینگ فریندی صنعتی که در آن ، مولکولهای بزرگ شکسته می‌شوند و به مولکولهای کوچکتر تبدیل می‌گردند.Cracking
پیکر بندی آرایشی از اتمها که یک فضا ایزومر خاص را مشخص می‌کند، پیکربندی آن ایزومر نام دارد.Configuration
پیوندهای دو گانه پیاپی ترکیبی که در آن ، دو یا چند پیوند دو گانه به صورت متوالی قرار گرفته باشند.Cumulated double bonds
دی مر- دوپاردو مولکول یکسان کهبه‌هم متصل شده‌اند ، ایجاد دی مر می‌کنند.Dimere
آروماتیکبنزن یا مشتقی از بنزنAromatic
خصلت آروماتیکیخصلتی که باعث ایجاد ترکیب آروماتیک می‌شود.Aromaticity
هیدرولیزواکنش با حضور آبHydrolysis
ایزومردو یا چند ماده شیمیایی که دارای فرمول شیمیایی یکسانند، ایزومر نامیده می‌شوند.Isomer
الکترونگاتیویالکترونگاتیوی ، میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولول برای جذب جفت الکترون پیوندی به سوی خود است.Electronegativity
الکتروفیل ، الکتروندوستمولکول دارنده اتم با الکترونگاتیوی بالاElectrophill
کشش الکتروفیلیکشش ایجاد شده توسط یک اتم الکتروفیلElectrophilic pull
تعادلوجود شرایط ثابت یا تغییرات پایاEquilibrium
استری شدنانجام واکنش با تشکیل استرEsterification
نوآرایی پنیاکولیوقتی α- دیول‌ها ، در محیط اسیدی یا قلیایی قرار بگیرند، با مکانیسم خاصی آب از دست می‌دهند و یکی از گروهها از کربنی به کرین دیگر مهاجرت می‌کند و کتون تولید می‌شود که به آن ، نوآرایی پنیاکولی گویند.pinacolic rearrangement
قطبیعدم تقارن و تشابه در یک مولکول ، ایجاد مولکولی قطبی می‌کند.Polar
محصولدر یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف راست معادله شیمیایی را ، محصول واکنش گویند.Product
کیفی بر پایه چگونگی یا کیفیتQualitative
کمیبر پایه مقدار یا کمیت Quantitative
راسمیکمخلوطی از انانتیومرها به مقدار مساوی را مخلوط راسمیک می‌گویند. یک مخلوط راسمیک از نظر نوری غیر فعال است.Racemic
راسمیک شدنهنگامی که دو انانتیومر با هم مخلوط می‌شوند، چرخش ایجاد شده توسط یک مولکول ، دقیقا با چرخش مخالف ایجاد شده توسط مولکول انانتیومر خود خنثی می‌شود که به این عمل ، راسمیک گویند.Racemization
رادیکالاتم دارای تک الکترونRadical
نوآراییانجام واکنش با تغییر در ساختار یک مولکول و ایجاد مولکولی با آرایش جدیدRearrangement
واکنشگردر یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف چپ معادله شیمیایی را واکنشگر گویند.Reagent
نشان دار ماده دارای یک یا چند اتم رادیواکتیوLabeled
قاعده مارکونیکوفدر افزایش یک اسید به پیوند دو گانه کربن- کربن یک آلکن ، هیدروژن اسید به کربنی متصل خواهد شد که بیشترین تعداد هیدروژن را داشته باشد.Markownikoff’s rule
فعالیت نورییک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می‌چرخاند.Optical activity
چرخش نورییک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می چرخاند. وقتی نور قبیده در حال ارتعاش در یک سطح معین از میان یک ماده فعال نوی می‌گذرد ، در حال ارتعاش در یک سطح دیگر پدیدار می‌شود.Optical ratation
انانتیومرایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند.enantiomer
فضا ایزومرایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند. از آنجا که آنها فقط از نظر جهت‌گیری اتمها با هم فرق دارند، از این رو انانتیومرها به طبقه ای عام به نام فضا ایزومر تعلق دارند.Streo isomer
کربوکاتیونیون مثبتی که از گروهی از اتمها شامل اتم کربن با تنها شش الکترون والانس تشکیل شده باشد.Carbo cation
تصویر
آلکانهیدروکربن زنجیر بازی که در آن ، تمام پیوندهای C-C پیوندهای یگانه‌اند. آلکانها با فرمول عمومی CnH2n+2 مطابقت دارند.alkane
تصویر
آلکنهیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند دو گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی CnH2n مطابقت دارند.alkene
تصویر
آلکینهیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند سه گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی CnH2n-2 مطابقت دارد.alkyne
ایزومر فضاییترکیباتی که فرمول یکسان دارند و اتمها با ترکیب یکسان به یکدیگر پیوند خورده‌اند، ولی آرایش اتمهای سازنده در فضا با یکدیگر متفاوت است.Stereo isomer
ایزومر ساختاریترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان دارند، ولی در نحوه پیوند اتمها به یکدیگر متفاوتند.Structural isomer
بسپارش افزایشیتشکیل بسپار از طریق پیاپی مولکولهای تکپار که ممکن است آلکن یا آلکادی‌آن مزدوج باشد.addition polymerization
بسپارش تراکمیبسپارشی که در آن ، مولکولهای تکپار همراه با حذف مولکول کوچک معمولا آب ، با یکدیگر ترکیب می‌شوند.Condensation polymerization


تعداد بازدید ها: 69120


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..