منو
 کاربر Online
750 کاربر online

واژگان زمین شناسی فیزیکی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > زمین شناسی فیزیکی
(cached)تصویر
تعریف
معادل فارسی
واژه لاتین
نوعی ناپیوستگی که شیب لایه های زیرین با بالایی تغییر می کند
ناپیوستگی دگر شیب
Angular unconformity
متفاوت بودن مقدار یک پارامتر در یک نقطه با نقاط دیگر مثلا آنومالی مثبت یا منفی
آنومالی
Anomaly
تصویرحالتی از چین که لایه های بیرونی سن جوانتری دارند و دارای خط الراسی می باشد
تاقدیس
Antidine
به لایه ای رسوبی که دارای تخلخل و نفوذپذیری خوبی بوده و قادر به نگهداری آب در خود می باشد
سفره آب
Aquifer
به کلیه مواد احاطه کننده سنگ کره و هیدروسفر که حالت گازی داشته (عمدتا) و بیش از 99% آن را نیتروژن و اکسیژن تشکیل می دهد
اتمسفر
Atmosphere
خطی است که به موازات لولای آن است
محور چین
Axial live
به منطقی از اقیانوس که عمقی بیش از 2000 متر است
منطقه عمق
Bathyal zone
درزه هایی که بر روی لایه ها و موازی با امتداد آن بوجود آمده اند درزه های لایه ای موازی
Bedding joints
هوازدگی سنگها در اثر تولید مواد شیمیایی از ریشه گیاهان و یا توسط حفاری موجودات حفار
هوازدگی زیستی
Biological weathering
به قطعه سنگهایی که اندازه آنها بیشتر از cm4 می باشد
تخته سنگ
Boulder
به سنگهای رسوبی که در آن قطعات سنگی زاویه دار و نیمه گرد شده توسط سیمان به هم جوش خورده اند
برش
Breccia
به حفره های بزرگ یا محفظه هایی که در داخل سنگهای کربناتی توسط انحلال بوجود می آید غار گفته می شود
غار
Cavern
هوازدگی که توسط محلولهای شیمیایی یا بارانهای اسیدی رخ می دهد
هوازدگی شیمیایی
Chemical weathering
تصویربه تمامی ذرات رسوبی که اندازه آنها کمتر از 2 میکرون می باشد و دارای ترکیب شیمیایی خاصی هستند
رس
Clay
به سطوحی از کانیها یا سنگها که در امتداد آن ضعیف تر بوده و زودتر می شکند
کلیواژ (رخ)
Cleavage
به اشکالی که توسط آتشفشان اولیه (بانکه آ) به قاره های امروزی و حرکت آنها نسبت به هم را اشتقاق قاره ای گویند
اشتقاق قاره ای
continental drift
به انتهای قاره هخا که زیذ آب بوده و مثل دشت مسطح می باشد و حداکثر عمق آن 200 متر می باشد.
فلات قاره
continental shelf
به قسمت شیب دار قاره که شیب نسبتا کمی دارد و بعد از فلات قاره در سمت اقیانوس قرار دارد
شیب قاره
confinental slope
تصویرمنظور هسته زمین می باشد که شامل هسته بیرونی و داخلی می باشد
هسته
Core
خطی که نقطه های راسی تا تاقدیس را به هم وصل می کند
خط الراسی چین
Creast
بیشتر منظور همان پوسته زمین گفته می شود که ضخامت حدود 60-8 کیلومتر را شامل می شود که اقیانوسها کمترین مقدار را دارد
پوسته
Crust
به مواد جامدی که دارای شکل و ساختمان منظم داخلی یا خارجی هستند
بلور
Crystal
به رسوبات و مواد حاصل از فرسایش و هوازدگی سنگها که در نزدیکی سنگ ما در جمع شده است (در پای کوهها)
واریزه
Deluvium
به عمل ته نشینی رسوبات حمل شده توسط فرآیندهای مختلف مثل آب و باد و یخ را رسوبگذاری گویند
رسوبگذاری
Deposition
به کلیه فرآیندهایی که بعد از رسوبگذاری بر روی رسوبات تا مرحله سنگ شدن انجام می پذیرد دیانز گویند
درونزادی (دیاژنز)
Diagenesis
درزه هایی که همدیگر را در یک نقطه روی یک صفحه واحد قطع می کنند
درزه های متقاطع
Diagonal joints
اشکال گنبدی مانند حاصل از رسوبات بادی را گویند
تلماسه ای
Dunes
منظور همان کره زمین می باشد
زمین
Earth
تصویربه حرکات ناشی از تحولات داخل زمین که در سطح زمین رخ می دهد زلزله گویند
زمین لرزه
Earthquake
به حرکاتی که باعث بالا آمدن کف دریاها بصورت چین خوردگی و یا پیروی آب دریا را حرکات خشکی زایر گویند
حرکات خشکی زایی
Epeirogeny
به بزرگترین تقسیم بندی زمانی زمین شناسی دوران گویند
دوران
Era
خرد شدن سنگها و انتقال خرده ها به مکان دیگر را فرسایش گویند
فرسایش
Erosion
پرتگاههایی که در اثر گسل خوردگی و پایینی افتادن یا بالا آمدن یک طرف گسل بوجود می آید
پرتگاه گسلی
Fault scarp
نقطه ای یا منطقه ای در داخل پوسته یا گوشته زمین که منشا تولید امواج زمین لرزه می باشد
کانون زمین لرزه
Focus
شاخه ای از علم زمین شناسی که درباره عناصر تشکیل دهنده سنگها و کانیها بحث می کند
ژئوشیمی
Goechemisthy
میزان افزایش دما با افزایش عمق زمین را گویند
شیب زمین گرمایی
Geothermal gradient
ساختارهایی که شبیه آتشفشان بوده ولی به جای مواد گدازه ای آب داغ از آنها خارج می شود.
آبفشان
Geyser
به مناطقی که در طول فصول سال دائما دارای برف و یخ می باشند
یخچال طبیعی
Glacier
بالا آمدن قسمتی از زمین توسط گسلهای نرمال متوالی
بالا آمدگی
Groben
تصویربه ذرات رسوبی که اندازه آنها بین 2 میلی متر تا 4 سانتی متر می باشد
شن
Granule
به مقاومت کانی در برابر خراشیدهع شدن را سختی گویند
سختی
Hardness
به تمامی آب روی کره زمین چه بصورت آب یا بخار در دریاها ، رودها و یا بدن موجودات زنده هیدروسفر گویند
هیدروسفر (آبکره)
Hydrosphere
تمامی سنگهایی که مستقیما از تبلور و سرد شدن ماگما بوجود می آیند
سنگهای آذرین
Igneous rocks
به شکستگهایی که در سنگها بوجود آمده و هیچ حرکتی بین دو طرف آن دیده نمی شود.
درزه
joint
محیط رسوبی حد واسط که دارای شرایط احیایی بوده و در نزدیکی سواحل دریا تشکیل می شود
مرداب
lagon
لغزش قسمتی از پای کوهها در اثر سست شدن خاکها و حرکت آن در اثر نیروی جاذبه زمین
زمین لغزش
land slide
به مخروطی که در محل خروج گدازه های آتشفشانی در سطح زمین تشکیل می شود که ممکن است و در داخل قاره ها یا اقیانوسها باشد
مخروط آتشفشانی
lava cones
یعنی مربوط به محیط ساحلی مثلا تپه های ساحلی
ساحلی
littoral
قسمت از گوشه که از عمق 1050 تا 2900 کیلومتر گسترده است
گوشته پایینی
Lower Mantel
به قدرت انعکاسی نور توسط سطح کانیها را جلا گویند
جلا
Luster
به مایع سیلیکاتی از گوشته فوقانی منشا گرفته و انواع سنگهای آذرین را تولید می کند.
ماگما
Magma
به قسمتی از ساختمان داخلی زمین که از عمق حدود 100 تا 2900 کیلومتر قرار دارد. و دارای سه لایه مختلف می باشد
گوشته
Mantel
به تغییر ترکیب و ساختمان سنگهای رسوبی یا آذرین در اثر گرما و فشار و یا محلولهای مختلف را دگرگونی گویند
دگرگونی
Metamorphism
به مواد جامد بلورین طبیعی که از اجتماع عناصر حامل می شوند
کانی
Mineral
به شاخه ای از علم زمین شناسی که وظیفه آن مطالعه چگونگی تشکیل و تغییر کانیها در اثر عوامل مختلف را کانی شناسی می گویند
کانی شناسی
Mineralogy
به ساختمانهایی که در سطح زمین به صورت مخروطهایی ظاهر می شوند و از در درون آنها گل ، همراه با گازهای هیدروکربنی خارج می شود.
گل فشان
Mud Volcanoes
تصویر گسله ای که فرا دیواره آن به سمت پایین حرکت کرده است
گسله عادی
Normal fault
حرکات سریع زمین شناسی که باعث تحولات خاصی در تاریخ زمین نظیر چین خوردگیهای بزرگی شده است.
کوهزایی
oregeny
به قطعات بزرگ رسوبی که اندازه آنها بیشتر از شن می باشد
قطعه سنگ
pebble
به تقسیمات زمانی زمین شناسی که بعد از دوران قرار دارد
دوره
period
به توانایی یک رسوب در عبور دادن سیالات مختلف گفته می شود
نفوذپذیری
permability
به علمی که به مطالعه سطح زمین توسط امواج رادار و ماهواره می پردازد گفته می شود
سنجش از دور
Remote sensing
به ذرات رسوبی که اندازه آنها بین 64 میکرون تا 2 میلی متر می باشد
ماسه
Sand
نزدیکی نسبت اندازه دانه های رسوبی نسبت به هم را می گویند یعنی اکثر دانه ها دارای یک اندازه هستند
جورشدگی
Sorting
به شاخه ای از علم زمین شناسی که به مطالعه ساختارهای زمین شناسی و چگونگی تشکیل آنها می پردازد گفته می شود
زمین شناسی ساختمانی
Structural geology
به حالتی از چین که لایه های بیرونی قدیمی تر هستند و دارای خط القمر می باشد
ناودیس
Syncline
به سطح آب زیرزمینی می گویند و بسته به عوامل مختلف ما ممکن است بالا یا پایین باشد
سطح ایستابی
Water Table
خرد شدن سنگها در اثر عوامل فیزیکی مثل انجماد و یا عوامل شیمیایی مثل بارانهای اسیدی را گویند
هوازدگی
Weatheringتعداد بازدید ها: 21846


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..