منو
 صفحه های تصادفی
قطب نما
ابوسعید احمد بن عبدالجلیل سنجری
مغناطیس و حیات
ادوارد زوئیک
تجانس
دانشنامه:تصاویر درخواستی
تالار اشرف
پیرارگیریت
کاربردهای انتگرال معین
این ورزش‌ها برای همه سودمند است
 کاربر Online
206 کاربر online

واژگان ریاضیات گسسته

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > ریاضی > شاخه های ریاضی > ریاضی محض
(cached)

معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
ماتریس مجاورتماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0
adjacency matrix
گراف دو بخشیگراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند
bipartite graph
جبر بولیبه ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند
Boolean agebra
شاخهمسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم
branch
پل در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم
bridge
مدارهر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم
circuit
گراف کاملگراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد
complete graph
ترکیباگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0
Combination
جایگشت دورییک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است
Circuler permutation
رئوس همبنددو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد
Connected vertex
گراف همبنداگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم
connected graph
دورگذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم
cycle
گراف موداراگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم
directed graph
یالدر تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم
edge
دنباله فیبوناچیدنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی ... صادق است.
Fibontchi sequence
هیات یا میدان(F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند
field
گراف اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم
graph
دور همیلتونیدوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم
Hamiltonial cycle
گراف همیلتونیگرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم
Hamiltonial graph
یکریختی گراف‌ها+هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم
isomorphism graph
برگهر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم
Leaf
طوقه یا حلقهیالی که راس را به خودش وصل کند طوقه نامیده می‌شود
Loop
مثلث پاسکالضرایب دو جمله‌ای a+b)^n) را مثلث پاسکال – خیام گویند
Pascal's triangle
جایگشتاگر X گردایه ای از n شی متمایز باشد آنگاه هر آرایش خطی از عناصر X را یک جایگشت X نامیم
Permutation
گراف مسطحگراف G را مسطح گوئیم هرگاه یالهای آن فقط در راس ها همدیگر را قطع کنند
planar graph
جایگشت حلقه‌ایبه جایگشتهای دوری که تناوبی بین آنها و تصویر آنها در آینه قائل نیستیم جایگشت حلقه‌ای می‌گوئیم
ring permutation
قویا همبندگراف مودار G را قویا همبند گوئیم هرگاه کلیه درایه‌های ماتریس قابلیت دسترسی G برابر یک باشد
Strongly Connected graph
زیر گرافگراف (H=(V',E' را یک زیر گراف (G=(V,E گوئیم هرگاه V' زیر مجموعه‌ای از V باشد.
Sub graph
اصل قاعده جمعاگر w1 را بتوان به n1 طریق و ... کار wk را به nkطریق انجام داد اگر هیچ جفتی از این کارها را نتوان همزمان انجانم داد آنگاه یکی از این کارها را می‌توان به n1+n2+…nk طریق انجام داد
Sun rule principle
درختیک گراف فاقد دور و همبند را درخت می‌نامیم
tree
گراف بدیهیبه گراف تهیه با فقط یک راس ، گراف بدیهی گوئیم
trivial graph
گراف تهیبه گرافی که یال ندارد گراف تهیه می گوئیم
empty graph
درجه راسعبارت است از تعداد یالهایی که از آن راس می‌گذرد
Vertex degree
گراف ضعیفا همبندهرگاه گراف زمینه آن همبند باشد
Weakly Connected graph
گراف وزن‌داراگر به هر یال گرافی یک عدد حقیقی نسبت داده شود آن گراف را یک گراف وزن‌دار می‌نامیم
Weighted Graph


  • مطلب از: آیدا سلیم نژاد

تعداد بازدید ها: 26408


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..