منو
 صفحه های تصادفی
لیلة الهریر
تاریخ روانشناسی در ایران
پایداری سنگ در برابر هوازدگی
کربلا، سرزمین بهشتی
کوپرنیک
عنکبوت سیاه زهردار صوبی
سازگاری علم و دین در اندیشه اسلامی
مواد غذایی خاک
ماهواره‌های نامرئی
دادائیسم
 کاربر Online
1134 کاربر online

واژگان آمار

چاپ
علوم ریاضی > ریاضی > شاخه های ریاضی > ریاضیات کاربردی > آمار

معادل فارسیتعریفواژه لاتین
آماراآنالیز داده‌های شماره‌گذاری شده به خاطر تحقیق ، تصمیم یا اطلاعات ارتباطی نامعلوم
Statistics
جامعهتمام اعضای یک گروه خاص
Population
نمونهزیرمجموعه‌ای از جامعه است. نمونه‌ای از مجموعه مشاهدات ارائه شده که فقط قسمتی از جامعه است
Sample
دادهاطلاعات ، واقعیتها یا اشکال بیان کننده برآورد ، رکوردها ، آماره و غیره. که نتایج به آن ارجاع داده می‌شود
Data
فراوانیگروهی از اعداد که حوزه‌ای اتفاق افتاده است
Frequency
آمار توصیفیعددی که ویژگی بخصوص از مجموعه داده‌ها را بیان می‌کند
Descriptive Statistic
آمار استنباطیروشی برای بدست آوردن نتیجه درباره جامعه غیر قابل شمارش با استفاده از برآوردهای نمونه و احتمال
Inferential Statistic
استنتاجاستدلال از کل به جزء رسیدن
Deductive
استقراروشی که اثبات قضیه را برای همه اعداد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد اول بهبود می‌بخشد یا اثبات آن عدد صحیح که تمام اعداد بعدی را می‌دهد، باید اعداد پشت سرهم گرفته شوند
Induction
محاسباتتعیین بعضی چیزها با استفاده از ریاضیات
Calculation
دستهطبقه‌بندی یا تقسیم‌بندی یک طرح دسته‌بندی
Category
بلوکاصطلاحی که بکار برده می‌شود در طرح آزمایش مربوط به گروههای مشابه از واحدهای مشابه از واحدهای آزمایشی (اغلب اشیا) که در صورت لزوم آزمایشگر را قادر به تفکیک طرح و حذف کردن متغیرهای غیر اصلی می‌سازد
Block
فراوانی تجمعیتقسیم‌بندی نمونه‌ای از مشاهدات با تعدادی از دسته‌ها به اضافه تعداد مشاهدات در هر دسته
Frequency distribution
اندازه نمونهتعداد اشخاص مورد تحقیق
Sample size
توزیع فراوانی تجمعیجدولبندی نمونه مشاهداتن بصورت اعداد کمتر از مقادیر خاص می‌باشد
Cumulative distribution
مستطیلییک شکل پهن با طرفین راست و چهار زاویه 90 درجه
Rectangular
چاولگینبودن تقارن در توزیع احتمال
Skewed
توزیع متقارنتوزیع فراوانی یا توزیع احتمالی استا که نسبت به مقدار مرکزی متقارن است
Symmetrical distribution
شکل ناقوسی (شکل زنگوله‌ای) توزیع فراوانی که دارای شکل ظاهری زنگ در مقطع عمودی است
Bell shaped
معدلبیشتر برای میانگین حسابی مشاهدات نمونه بکار می‌رود. میانگین است. علامت معدل بصورت است
Average
میانگیناندازه مکان یا مقدار مرکزی ، میانگین حسابی ، میانگین هندسی ، میانگین هارمونیک فرمهای مختلف میانگین هستند
Mean
میانهمقداری که مجموعه مشاهدات دسته‌بندی شده را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند وقتی مشاهدات فرد باشد عدد وسطی میانه است. وقتی تعداد مشاهدات زوج باشد مقدار میانه ، معدل دو مقدار وسطی است
Mediam
مُدمقداری که بطور متناوب در مجموع مشاهدات ظاهر می‌شود و اغلب بصورت اندازه مکان بکار می‌رود. در بیشتر در داده‌های عددی حاصل می‌شود
Mode
صدکمجموعه تقسیماتی که یک سری مقادیر پیوسته را به 100 قسمت تقسیم کند و آن نقطه‌ای در زیر درصد بیان شده برای مشاهدات قرار دارد
Percentile
دهکبر پایه عدد 10 ، کسری با اعشار 10 یا بعضی توان‌های 10 که با نقطه دهم قبل از اعشار نمایش داده می‌شود
Decimal
اعشارنقطه‌ای که زیر آن کسر بیان شده قرار دارد
Fractile
بی‌نهایتآخرین ، دورترین ، در ریاضیات 1- مقدار اولی یا نهایی یک نسبت - 2- اکسترمم ، مقدار ماکزیمم یا مینیمم تابع. در ریاضیات مقدار مد نقطه بی‌نهایت تابع است
Extreme
نمرهیک مقدار یا جمع‌شمارش ، یک درجه یا نرخ در یک امتحان یا آزمایش ، یک عدد نشاندهنده کیفیت که اغلب براساس یک واحد اختیاری می‌باشد که در آن 100 به معنی کمال در ویژگی معین می‌باشد
Score
انحرافمقداری که با آن یک عدد متفاوت است از میانگین یا دیگر مقدار قابل مقایسه
Deviation
میانگین نمونهمیانگین حسابی یک نمونه ( است
Sample mean
واریانسدر جامعه گشتاور مرتبه دوم میانگین ، برآوردگر نااریب مقدار جامعه یا حاصل می‌شود
Variance
انحراف استانداردریشه دوم واریانس (در جامعه و در نمونه s است)
Standard deviation
دامنهاختلالات بین بزرگترین و کوچکترین مجموعه داده‌ها بیانگر دامنه می‌باشد
Range
فضای نمونهفضای نمونه لیست کاملی از تمان برآمدهای ممکن آزمایش است
Sample space
پیشامدیک مجموعه از برآمدهای آزمایش ، یک زیر مجموعه از فضای نمونه
Event
انتخابتصمیم ، انتخاب مشاهده انفرادی که از نمونه بدست آمده از مرحله دیگر با مکانیزم تصادفی مناسب بکار رفته در باقیمانده اعضای جامعه
Select
احتمالاحتمال نتیجه یک توزیع کمی رویداد مورد علاقه از پیش‌آمد خاص. احتمال معمولا بیان می‌شود در مقیاس صفر یا یک. پیش‌آمد کمیاب با احتمال بسته0 و پیشامد خیلی متداول بسته با 1 دارد
Probability
تصادفیتغییریافته با شانس ، مشخص کردن با فاکتورهای دیگر
Random
قابل شمارشبا شمارش بدست آوردن
Countable
مقیاستخمین زدن با مقایسه ، اندازه (بعد)
Measure
متغیر تصادفیعمل همبسته که مقدار نمره‌های فرد با هر برآمد از آزمایش
Random variable
تابع احتمالتوزیع احتمال ، مجموع تابع احتمال ، متغیرهای تصادفی گسسته از لیست احتمال‌های همبسته با هر مقدار ممکن
Probability function
تابع چگالی احتمالتابع چگالی احتمال از یک متغیر تصادفی پیوسته تابعی است که می‌تواند تابع اولیه را بدهد که احتمال آن متغیر تصادفی مقدار فاصله را می‌دهد
Probability density distribution
احتمال تجمعیتابعی که احتمال را می‌دهد، آن است متغیر تصادفی x کمتر یا مساوی x ع به ازای هر مقدار x
Cumulative probability
امیدریاضی (مقدار مورد انتظار) میانگین متغیر تصادفی x که تعریف کلی آن است
Expected value
دوجمله‌ایدارای دو عبارت که بوسیله عللامت جمع یا منها به یکدیگر مرتبط می‌شوند، ترکیبی از دو عبارت
Binomial
اتفاقیشانسی حاصل شدن، تصادفی
Stochastic
محوریک خط مستقیم تصوری یا واقعی که بر آن اشیا می‌گردند یا تصور می‌شود که به دور آن گردش می‌کنند
Axis
همبستگیعبارت کلی برای رابطه بین متغیرهای دوگانه
Correlation
رابطهیک عبارت کلی است که برای توصیف ارتباط بین دو متغیر بکار می‌رود. اساسا هم معنی با همبستگی است
Association
پیش‌بینیگفتن از آینده ، یک اتفاق در آینده
Predict
خارج از حدنسبتا دور از نقطه مرکزی ، دور
Outlying
جایگزیناتفاقی که با برگشت‌ها انجام می‌شود
Alternative
بحرانیخطری یا ریسکی. ناحیه بحرانی از یک آزمایش آمار که آن راهنمایی می‌کند برای رد یک فرضیه بی‌اثر. و مقدار بحرانی مقداری که با آمار محاسبه شده از داده های نمونه مقایسه شده و هنگام تصمیم باید فرضیه بی‌اثر رد شود
Critical
علامتمشخصه ، به معنی عمل مشخص کردن. آزمون علامت ، روش آماری که برای مجموعه‌ای از مشاهدات حاصل می‌شود در P-Value نسبت به بعضی فرضها ، مثالهای آن شامل آزمون t استودنت ، آزمون Z و آزمون علامت دار ویلکاکسون است
Signficant
تیمارعمل ، بررسی یا بحث نامشخص شیء
Treatment
رتبهیک ترتیب منظم ، موقعیت بالا در جامعه
Rank
گشتاورمقداری که احتمال توزیع متغیرهای تصادفی را مشخص می‌کند
Moment
پارامتریک مشخصه عددی از یک جامعه یا یک مدل
Parameter
علامتعلامت یا نشانه‌ای که دارای معنی مشخص و پذیرفته شده است
Sign
اِنواکلمه‌ای که از حرف اول کلمات دیگری ساخته شده برای تحلیل واریانس
ANOVA
مقدار مرکزیگرایش مرکزی مثل: میانگین ، مُد و میانه
Central value
توان آزموناحتمال رد فرض صفر وقتی فرض صفر درست نیست
Power of test
همگنشامل چند مقدار مساوی از علاقه‌ها (اغلب یک واریانس)
Homogeneity
گروههای کنترلیک آزمایش درجایی که عاملهای متغیر کنترل می‌شوند تا این امکان را بوجود آورند که نتایج یک عمل را در یک لحظه مشاهده کنند. گروههای کنترل یک استاندارد مقایسه برای مطابقت دادن یافته‌های یک آزمایش هستند
Control groups
خطای نوع اولخطایی که نتیجه می‌دهد وقتی که فرض صفر به دروغ پذیرفته نمی‌شود، رد فرض صفر با فرض درست بودن آن
Type I error
چندگانهشامل قسمتها یا اجزای بسیاری ، بیشتر از یک یا یک بار
Multiple
دقیق ، مشخصدور از اشتباه
Accurately
خطای نوع دومپذیرش فرض صفر با فرض غلط بودن فرض صفر
Type II error
ترکیبمجموعه‌ای از اعداد که بدون در نظر گرفتن نظم مرتب شود
Combination


تعداد بازدید ها: 113077


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..