منو
 کاربر Online
1240 کاربر online

فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون

چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی


این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


رابطه فراوانیRNA ناقل و میزان استفاده از کدون در مولکولهایRNA پیامبر طبیعی


با توجه به اینکه بعضی از اسیدهای آمینه بیش یک کدون دارند،‌آیا کدون‌های مختلف یک اسید آمینه به میزان مساوی مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا اینکه بعضی از کدون‌ها بیشتر بکار گرفته می‌شوند؟ برای مثال برای موجوداتی که مولکولهای DNA غنی از A_T دارند انتظار می‌رود که بیشتر نوکلئوتیدهایA,U در جایگاه سوم قرار گیرند. همچنین اگر ردیف بازهای آلیDNA تک رشته‌ای فاژ مطالعه شود (درصد نوکلئوتیدها به این شرح است 24=Aدرصد، 22=Cدرصد، 23=G درصد و31=T درصد ) معلوم می‌شود که در جایگاه سوم کدون، U بیش از دیگر بازها دیده می‌شود. حتی در موجوداتی که کثرت بازهای آلی برابر است نحوه استفاده از نوکلئوتیدها در کدون بی نظم و اتفاقی نیست. با تعیین ردیف نوکلئوتیدهای بعضی از ژنهای سلول کلی‌باسیل مشخص شده است که بعضی از کدون‌ها بیش از دیگران تکرار می‌شود در حالیکه بعضی از کدونها اصلاً مشاهده نمی‌شوند. در جدول 1 فرکانس کدونها در ژنهای پروتئینهای ریبوزومی کلی‌باسیل بطور خلاصه آمده است.
جدول 1 : کاربرد کدون در ژن پروتئینهای ریبوزومی کلی‌باسیل
img/daneshnameh_up/0/05/mbio0167a.JPG
1. 1209 کدون شمارش شده است.
در موجودات تکامل یافته نیز نحوه کاربرد کدونها اتفاقی نیست ولی کدونهایی که ترجیحاً در آنها بیشتر بکار گرفته می‌شوند همانهایی هستند که برای مثال در کلی‌باسیل با فرکانس بالا بکار گرفته می‌شوند (جدول2).
جدول 2 : فراوانی استفاده از کدون‌ها در ژنهای حیوانات
img/daneshnameh_up/e/ec/mbio0167b.JPG
1-2244 کدون شمارش شده است.
مطالعات دقیق نشان داده است که میزان فراوانی کدونهای موجود درmRNAکلی باسیل نسبت مستقیم با فراوانی انواع tRNA مربوط به آنها دارد (شکل 1 ).
img/daneshnameh_up/f/fb/mbio0167c.JPG
شکل 1 : ارتباط بین میزان tRNA و کاربرد آن در ژن‌های کلی‌باسیل : 26 نوع tRNA کلی باسیل در مقابل که با شماره یک نشان داده شده است، قرار دادیم. برحسب ردیف آنتی‌کدون tRNAهای شناخته شده فرکانس کدونهایی که در مقابلشان قرار می‌گیرند در چند ژن ( recA بتا – لاکتاماز) و یا مجموعه ژنی (مثل و پروتئین‌های ریبوزومی) محاسبه شده است. توجه کنید که در مقابل tRNAهای با غلظت بالا، کدون‌هایی که در ژنهای کثیرالبیان قرار دارند، وجود دارند. اگر همهtRNA ها به میزان مساوی بکار گرفته می‌شدند، یک خط افقی نسبت به محورX دیده می‌شد.
حالت فوق مخصوصاً برای پروتئینهایی که به مقدار زیاد ساخته می‌شوند صدق می‌کند (مانند پروتئین RecAو پروتئینهای ریبوزومی). چنینmRNAهایی دارای کدون‌هایی هستند که بوسیله tRNAهای فراوانتر خوانده می‌شوند و فاقد کدونهایی می‌باشند که در مقابل آن مولکولtRNA فرعی (نادر) قرار می‌گیرد. چنین ارتباطی البته به نسبت کمتری، در مورد پروتئینهای دیگر کلی‌باسیل مانند آنهایی که ترانسپوزونها و ژنوم فاژ را کد می‌کنند صادق است. همچنین در سلولهای تکامل یافته‌تر tRNAهای مشابه اصلی همیشه با فرکانس بیشتری بکار گرفته می‌شوند.
برای مثال برای ایزوآنزیمI الکل دزهیدروژناز و گلیسرآلدئید فسفات دزهیدروژناز مخمر، نود وشش درصد از اسیدهای آمینه بوسیله 25 کدون بیان می‌شوند و مولکولtRNA مربوط به آنها نیز به وفور یافت می‌شوند. بنابراین در ژن‌هایی که میزان بیان بالائی دارند، انتخاب کدون بستگی بحضورtRNA مربوطه دارد و انتخاب اصلح در جهت افزایش سرعت روند ترجمه ژن است. بعبارت دیگر می‌توان گفت که کدون‌هایی که در مقابلشانtRNAهای فرعی قرار می‌گیرند، موجب کاهش سرعت روند ترجمه می‌شوند.
حتی اگر یک tRNA بخاطر پدیده وابل بتواند چند کدون را بخواند، یکی از کدونها بر دیگران ارجعیت دارد. مطالعه چگونگی انتخاب مناسب یک کدون نکات جالبی را در مورد واکنشهای کدون – آنتی کدون بیان می‌کند:
•بعضی از تغییرات ثانویه بر رویU در قسمت 5 (وابل) آنتی‌کدون موجب می‌شود A بهتر ازG در جایگاه سوم کدون، ساختمان مکمل تشکیل دهد.
•I در جایگاه آنتی‌کدون (وابل) بطور انتخابی به U و یا C و کمتر به A متصل می‌شود.
•اگر جایگاه اول و دوم اتصال کدون – آنتی‌کدون بصورت جفتهایAU باشند اتصال جایگاه سوم از نوع جفتGCبوده و از نوعAU نیست. بعبارت دیگر اتصالات پایدارتر در مورد واکنش کدون با آنتی‌کدون ترجیح داده می‌شود.
با توجه به قوانین فوق و کثرت نسبی گونه‌های مختلفtRNA، پیشگویی در مورد کدونهایی که بیشتر در RNA پیامبر مورد استفاده قرار می‌گیرند امکان‌پذیر است.پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0198.pdf
تعداد بازدید ها: 13176


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..