منو
 کاربر Online
1078 کاربر online

کاربر:جعفر صالحی

تازه کردن چاپ
دانشنامه > کاربر
(cached)

جعفر صالحی
شرکت بهینه پردازی
تلفن: 88752323
salehi at gmail dot com

www.mehregan.net


دانشنامه رشد


Displays a SWF on the daneshnameh page:


-18689 روز, -21 ساعت, -40 دقیقه و -6 ثانیه test

عناوین تمامی صفحات این دانشنامه را جستجو کن:
صفحهکاربر


نمایش تعداد کاربران عضو شده:
849

طبقه بندی:
Daneshnameh: کاربر:رضا رادمان · کاربر:حامد احمدی · کاربر:عطار مقدم · کاربر:مهدی امیرافشاری · کاربر:رحمت الله محرابی · کاربر:سید محمد خاتمی · کاربر:مهدی نوید ادهم · کاربر:نغمه آذربویه · کاربر:معصومه قاسمی · بحث کاربر:رحمت الله محرابی · کاربر:پریسا احمدی · کاربر:شیرین فکور · سعید جعفرزاده · کاربر:سعید جعفرزاده · کاربر:علی اصل هاشمی · کاربر:حسن خادم · کاربر:علی قلی‌پور · دانشنامه:فرم تاییدیه · کاربر:فاطمه رحمانی · فهرست تولیدات هوائی وزارت دفاع ایران · ولاء اثباتی عام · بیوگرافی خادم · کاربر:مهدیار نوید · کاربر:بابک خسروشاهی · کاربر:مهردادرشیدیان · ایجاد لینکهای جدید · مقالات جدید گروههای علمی · کاربر:هامونی · کاربر:جعفر صالحی · کاربر:حسین خادم · مهدی الهامی کلوانق · اسامی همکاران خادم · مهدی حسن‌پور · کاربر:مهدی سالم · کاربر:فرید امیرغیاثوند
: vir_yahosin1.jpg · vir_yahosin2.jpg · vir_yahosin3.jpg · kkrieger.jpg · emailfromroshd.JPG · S.T.A.L.K.E.R.jpg · S.T.A.L.K.E.R (1).jpg · S.T.A.L.K.E.R (2).jpg · The Elder Scrolls IV Oblivion.jpg · sb1.jpg · sb2.jpg


نمایش متن در یک جعبه:
>Title
توضیحاتی در خصوص دانشنامه


Displays browser client info:


تمام صفحاتی را که به صفحات خاصی پیوند میشوند فهرست کن:
Plugin BackLinks failed : صفحه پیدا نمی شود : > فلسفه


نمایش قسمت کوچکی از کد:
رمز
تست
تست
تست


{draw name=foo}
  Provides a list of plugins on this daneshnameh.:
  Plugin>versionشرحarguments
  AGENTINFODisplays browser client info:{AGENTINFO(info=>IP/SVRSW/BROWSER)}{AGENTINFO}No arguments indicated
  ARTICLEيک مقاله را Includeکن:{ARTICLE(Id=> , Field=>)}{ARTICLE}No arguments indicated
  ARTICLESInsert articles into adaneshnamehpageNo arguments indicated
  AVATARآدمک کاربر را نمایشمی دهد:{AVATAR(page=>, float=>left| right)}نام کاربر{AVATAR}No arguments indicated
  BACKLINKSتمام صفحاتی را کهبه صفحات خاصی پيوندميشوند فهرست کن:{BACKLINKS(info=>hits| user, exclude=>HomePage| SandBox, include_self=>1, noheader=>0, page=>HomePage)}{BACKLINKS}exclude =>
  include_self => 0
  noheader => 0
  page => [pagename]
  info =>
  BOXInsert theme styled box ondaneshnameh page:{BOX(title=>Title, bg=>color, width=>num[%], align=>left| right| center)}متن{BOX}No arguments indicated
  CATEGORYفهرست موارد را برایطبقه بندی حاضر/دادهشده در صفحه دانشنامه درجکنید:{CATEGORY(id=>1+2+3, types=>article+blog+faq+fgal+igal+newsletter+poll+quiz+survey+tracker+daneshnameh , sort=>[type| created| name| hits]_[asc| desc], sub=>true| false, split=>y| n)}{CATEGORY}No arguments indicated
  CATEGORYTREEنمایش درختی طبقهبندی ها:{CATEGORY(id=id)}{CATEGORY}No arguments indicated
  CATORPHANSنمايش عناصر ماوراکه طبقه بندی نشدهاند:{CATORPHANS(objects=>daneshnameh| article| blog| faq| fgal| igal| newsletter| poll| quizz| survey| tracker)}{CATORPHANS}No arguments indicated
  CATPATHمتعلق به آن است درجکنید دانشنامه مسیرکامل هر طبقه بندیرا برای هر طبقهبندی که این صفحه:{CATPATH(divider=>, top=>yes| no)}{CATPATH}No arguments indicated
  CENTERمحتویات plugin را درصفحه دانشنامه وسطچین می کند:{CENTER()}متن{CENTER}No arguments indicated
  CODEنمايش قسمت کوچکی ازکد:{CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}کد{CODE} -''توجه: اينپارامترها انحصاریهستند''No arguments indicated
  COPYRIGHTاخطارهای حق تالیفرا درج کنید:{COPYRIGHT()}~title~~year~~authors~متن{COPYRIGHT}No arguments indicated
  COUNTDOWNمثال:{COUNTDOWN(enddate=>April 1 2004[, locatetime=>on])}متن{COUNTDOWN}No arguments indicated
  DANESHNAMEHGRAPHRenders a graph, with linked pagesnavigation visually figured.
  Parameters: key=>value, ...| | key | default | commentslevel | 0 | the number of hopsthe graph followstitle | daneshnamehgraph | thetitle of the mapnodesep | .1 | the space betweennodesrankdir | LR | Left to Right, the direction of graphbgcolor | transparent | thebackground color, use #rrvvbbcolor types.size | | nothing there, unlimited size. use 5, 3 type sizesin inchesfontsize | 9 | the font size inpts presumablyfontname | Helvetica | the nameof the font used for labelsshap | box | the shape of a node.can be plaintext ellipse circle eggtriangle box diamond trapeziumparallelogram house hexagon octagonnodestyle | filled | style fordrawing nodes.nodecolor | #aeaeae | color ofthe bordernodefillcolor | #FFFFFF | background color of the nodenodewidth | .1 | sortof relativewidth ??nodeheight | .1 | same mystery asaboveedgecolor | #999999 | color forlinks (called edges here)edgestyle | solid | shape of thearrow that come with the link| |
  No arguments indicated
  DLيک فهرست تعريفايجاد ميکند:{DL()}عبارت:تعریف{DL}- ''در هر سطر يکتعريف''No arguments indicated
  DYNAMICMENUDisplays the data using a DynamicMenu:{DYNAMICMENU(body=BODY)}سطرها{DYNAMICMENU}No arguments indicated
  EXAMPLEمثال:{EXAMPLE(face=> size=>)}متن{EXAMPLE}No arguments indicated
  FANCYTABLEDisplays the data using theMavaraDaneshnameh odd/even tablestyle:{FANCYTABLE(head=>)}هاسلول{FANCYTABLE}- ''cell ها و عناوينبوسيله ~| ~ جداميشوند''No arguments indicated
  FLASHDisplays a SWF on the daneshnamehpage:{FLASH(movie=url_to_flash, width=>xx, height=>xx, quality=>high)}{FLASH}No arguments indicated
  GAUGEتصویری را نمایش میدهد GAUGEیک:{GAUGE(color=>, bgcolor=>, max=>, value=>, size=>, perc=>, height=>)}شرح{GAUGE}No arguments indicated
  HINTPLUSDisplays the description of atitle:{HINTPLUS(text=textStr)}شرح{HINTPLUS}- ''No arguments indicated
  JABBER --- No arguments indicated
  LANGDisplays the text only if thelanguage matchs:{LANG(lang=>)}متن{LANG}No arguments indicated
  USERCOUNTDisplays the number of registeredusers:{USERCOUNT()}groupname{USERCOUNT}No arguments indicated
  LASTPAGEOBJECTSShows daneshnameh pages of (a)specified Category/Categories:{LASTPAGEOBJECTS(category=catName, numpages=num)}{}{LASTPAGEOBJECTS}No arguments indicated
  MODULEیک ماژول را درونصفحه نمایش می دهد:{MODULE(module=>, align=>left| center| right, max=>, np=>0| 1, args...)}{MODULE}No arguments indicated
  MONOداده را با استفادهاز یک فونت مونواسپیس نمایش میدهد:{MONO(font=>}متن{MONO}No arguments indicated
  PLUGINMANAGERProvides a list of plugins on thisdaneshnameh.:{PLUGINMANAGER(info=>version| description| arguments)}{PLUGINMANAGER}info => version|description|arguments
  REDIRECTRedirects you to anotherdaneshnameh page:{REDIRECT(page=>pagename)}{}{REDIRECT}No arguments indicated
  SFبه طور خودکار يکپيوند به SourceForge objectمناسب ايجادميکند:{SF(aid=>, adit=>, groupid=>)}متن{SF}No arguments indicated
  SORTمحتویات plugin را درصفحه دانشنامه مرتبمی کند:{SORT(sort=>asc| desc| reverse| shuffle)}داده{SORT} -در هر سطر يک دادهNo arguments indicated
  SPLITSplit a page into rows andcolumns:{SPLIT(joincols=>[y| n| 0| 1], fixedsize=>[y| n| 0| 1])}row1col1---row1col2@@@row2col1---row2col2{SPLIT}No arguments indicated
  SQLاجرای پرس و جوی sql:{SQL(db=>dsnname)}پرس و جوی sql{SQL}No arguments indicated
  TEXTEX:{TEX()}Latex formulas{TEX}No arguments indicated
  TITLESEARCHعناوین تمامي صفحاتاين دانشنامه راجستجو کن:{TITLESEARCH(search=>Admin, info=>hits| user, exclude=>HomePage| SandBox, noheader=>0)}{TITLESEARCH}exclude =>
  noheader => 0
  info =>
  search =>
  TOPPAGEOBJECTSShows Top daneshnameh pages of (a)specified Category/Categories:{TOPPAGEOBJECTS(category=catName, numpages=num)}{}{TOPPAGEOBJECTS}No arguments indicated
  TRANSLATEDLinks to a translated content:{TRANSLATED(flag=>France, lang=>fr)}[url] or ((daneshnamehname)) or ((inter:interdaneshnameh)) (use daneshnameh syntax){TRANSLATED}No arguments indicated  یک فهرست تعریف ایجاد میکند:
  عبارت
  تعریف1
  عبارت
  تعریف
  تعریف
  عبارت
  تعریف
  عبارت
  تعریف
  - در هر سطر یک تعریف


  دستورات دانشنامه

  تعداد بازدید ها: 10939


  ارسال توضیح جدید
  الزامی
  big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow  از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
  برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..