منو
 صفحه های تصادفی
ایالات و سرزمینهای برزیل
انواع تنش
چین خوردگی
مکاتب فلسفه غرب
ورجمکرد
تیره افدرا
غیب گویی با ریاضیات
خانواده مستقل زن و شوهری ( نوع دوم )
نشر اسلام در هند و پاکستان بدست ایرانیان
فیلوتاکسی
 کاربر Online
982 کاربر online

واژگان شیمی معدنی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > شیمی > شیمی معدنی
(cached)تصویرواژه لاتین
معادل فارسی
تعریف
تصویر
Acidاسیدترکیب کووالانسی حاوی هیدروژن ، که در آب تفکیک شده ، یون +H یا +H3O بوجود می‌آورد.
تصویر
Polyprotic Acid اسید چند پروتوناسیدی که هر مولکول آن می‌تواند بیش از یک پروتون از دست دهد.
Oxidationاکسایشآن بخشی از واکنش اکسایش - کاهش که در آن ، افزایش عدد اکسایش یا از دست دادن الکترون مشاهده می‌شود
acidic Oxideاکسید اسیدیاکسید یک نافلز که بر اثر ترکیب با آب ، یک اسید بوجود می‌آورد.
basic Oxideاکسید بازییک اکسید فلزی که بر اثر ترکیب با اسید ، تولید نمک می‌کند. بعضی اکسیدهای بازی با آب ترکیب شده ، هیدروکسیدهای محلول را بوجود می‌آورند.
baseبازدر مفهوم آرنیوسی ، ترکیبی است که در آب تفکیک شده ، یون -OH بوجود می‌آورد.
Oxidaition numberعدد اکسایشعددی مثبت ، منفی ، صفر که براساس قواعدی اختیاری ، مبتنی بر قطبی بودن پیوند به یک اتم در یک ترکیب یا به اتم آزاد نسبت داده می‌شود. این مفهوم ، کاملا قراردادی است.
Crystal latticeشبکه بلورطرحی متقارن و سه بعدی از نقاط یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌ها و مرکز آن.
تصویر
simple cubic unit cellسلول واحد مکعبی سادهسلول واحد یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌های آن.
body - Centered cubic unit cellسلول واحد مکعبی پرسلول واحد یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌ها و مرکز آن.
unit cellسلول واحدکوچکترین بخش یک بلور که اگر در سه بعد تکرار شود، آن بلور حاصل می‌شود.
Crystal allotropeچند شکلی بلوردو یا چند شکل مختلف از یک بلور که اگر در سه بعد تکرار شود، آن بلور حاصل می‌شود.
amorphous solids‌جامدات بی‌شکلجامداتی که در آن ، مولکولهای تشکیل دهنده ، آرایش منظم بلور را ندارند. این جامدات ، مقاط ذوب یا انجماد مشخصی ندارند.
Crystal defectنقص بلورناکامل بودن بلور که ناشی از جابجایی ، فقدان یونها ، خارج شدن یونها از محل مناسب خود و وجود ناخالصی است.
Photolysisنورکافتتجزیه بوسیله نور
Crystal field theoryنظریه میدان بلورنظریه‌ای در شیمی معدنی مبنی بر چگونگی تشکیل یک ترکیب با پیوند کووالانسی.
chelateشلات یا کی لیتیک بنیان یا ترکیب دارای بار منفی که با یون فلزات ترکیب می‌شود و تولید ترکیب کمپلکس می‌کند.
ammonolysisآمونیاک کافتتجزیه بوسیله آمونیاک.
Linkage isomerismایزومری اتصالایزومری از لحاظ نوع اتم اتصالی به اتم مرکزی.
exclusion principle of Pauliاصل طرد پاولیدر یک اتم ، هیچ دو الکترونی نمی‌توانند مجموعه چهار عدد کوانتومی یکسان داشته باشند.
ionization isomerismایزومری یونشایزومری از لحاظ نوع یون‌های تشکیل شده.
Cis - Trans isomerismایزومری سیس- ترانسایزومری از لحاظ تفاوت در تقارن سیس و ترانس.
Hund's ruleقائده هوندترتیب پر شدن اوربیتالها در یک اتم ، نوبتی است.
Aufbau methodروش (اصل) بناگذاریروشی برای بدست آوردن آرایش الکترونی اتم که در آن ، الکترونها یکی پس از دیگری (بر پایه انرژی اوربیتالی) افزوده می‌شوند تا آرایش مطلوب بدست آید.
energy shellپوسته انرژیگروهی اوربیتال اتمی که عدد کوانتومی اصلی ، n ، یکسان دارند.
sub shellپوسته فرعیبخشی از پوسته الکترونی که با عدد l خالصی ، مشخص می‌شود. یک پوسته الکترونی ، ممکن است یک یا چند پوسته فرعی در خود بگنجاند و هر پوسته فرعی می‌تواند یک یا چند اوربیتال در خود جای دهد. نشانه‌های s,p,d,f,... را می‌توان برای نشان داده پوسته‌های فرعی l برابر 0و1و2و3و... بکار برد.
bond Orderمرتبه پیوندنصف تفاضل تعداد الکترونهای چند پیوندی از تعداد الکترونهای پیوندی در یک مولکول دو اتمی
Formal chargeبار قراردادیبار قراردادی ، باری است که بر پایه قواعدی چند به اتمهای یک ساختار مولکولی نسبت داده می‌شود، با این فرض که الکترونهای پیوندی بین اتمهای متصل به هم ، به طور یکسانی توسط آن دو جذب می‌شوند.
تصویر
Covalent bondپیوند کووالانسیپیوندی که بین دو اتم از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون بوجود می‌آید.
تصویر
Electronegativityالکترونگاتیویمیزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب الکترونها به سوی خود.
img/daneshnameh_up/e/e8/electronegativity.jpg
Lewis structureساختار لوییسنمایش ساختار یونها یا مولکولهای کووالانسی که در آن ، تنها الکترونهای والانس اتمها نشان داده می‌شوند. یک خط کوتاه برای نشان دادن پیوند کوالانسی (یک جفت الکترون) و نقطه برای نشان دادن الکترونهای غیر مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تصویر
Molecular Orbitalاوربیتال مولکولیاوربیتالی که نه با یک اتم ، بلکه با تمام مولکول ارتباط دارد.
تصویر
bonding molecularاوربیتال مولکول پیوندیاوربیتال مولکولی که در آن ، چگالی الکترونی در ناحیه بین هسته‌ها زیاد است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی پیوندی قرار می‌گیرند، کمتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.
antibonding molecular Orbital اوربیتال مولکولی که در آن ، چگالی الکترونی در ناحیه بین هسته‌ها کم است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی ضد پیوندی قرار می‌گیرند، بیشتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.
bonding pair of electronجفت الکترون پیوندییک جفت الکترون که برای ایجاد یک پیوند کووالانسی بین دو یا چند اتم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تصویر
non bonding pair of electronجفت الکترون ناپیوندیجفت الکترون روی یک اتم در یون چند اتمی یا مولکول کووالانسی که در پیوند شدن اتمها دخالت ندارد.
تصویر
Electronالکترونیک ذره زیر اتمی که جرمی تقریبا برابر 0.00055u دارد، حاصل یک واحد بار منفی است و خارج هسته یک اتم یافت می‌شود.
تصویر
metalloidشبه فلز ، نیمه فلزعنصری که کاملا فلزیست، اما خواص هر دو را دارد و در نزدیکی خط مورب پله‌ای جدول تناوبی جای دارد.
Alkali metalفلز قلیاییگروهی از فلزات نرم واکنش‌پذیر ، شامل لیتیم (Li) ، سدیم (Na) ، پتاسیم (K) ، روبیدیم (Rb) ، سدیم (Cs) ، فرانسیم
img/daneshnameh_up/8/84/Potasium99NP.jpg
Notronنوترونیک ذره زیر اتمی که جرم آن ، تقریبا 1.0087u و بدون بار است و در هسته اتم یافت می‌شود.
Protonپروتونیک ذره زیر اتمی که جرمی تقریبا برابر با 1.0073 دارد، حامل بار مثبت است و در هسته اتم یافت می‌شود.
تصویر
Mass numberعدد جرمیتعداد کل پروتونها و نوترونهای موجود در هسته اتم.
Law of Conservation of massقانون پایستاری جرمجرم در جریان یک واکنش شیمیایی تغییر قابل توجهی نمی‌کند.
Periodic Lawقانون تناوبیخواص فیزیکی و شیمیایی عناصر ، تابعهای تناوبی از عدد اتمی هستند.
nonmetalنافلزعنصری که جلای فلزی ندارد، رسانای گرمایی و الکتریکی آن ضعیف است، به حالت جامد ، شکننده است و در جدول تناوبی در طرف راست خط مورب پله‌ای جای دارد.
Chemical formulaفرمول شیمیایینمایش یک ماده مرکب که با استفاده از نمادهای شیمیایی ، انواع تعداد نسبی اتمهای موجود در یک ماده مرکب را نشان می‌دهد.
principal quantum numberعدد کوانتومی اصلیعدد کوانتومی که پوسته انرژی الکترونی مربوط را نشان می‌دهد. مقادیر n ، اعداد صحیح مثبت ...و3و2و1 است.
Fransition elementعنصر واسطهعنصری که در گروه B جدول تناوبی قرار می‌گیرد. در این عناصر ، الکترون متمایز کننده که به روش بناگذاری به عنصر پیشین اضافه می‌شود، الکترون d است و به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود.
inner transition elementعنصر واسطه درونیعناصر لانتانید و آکتنید که در پایین جدول تناوبی قرار می‌گیرند. الکترونهای متمایز کننده در عناصر این گروه ، یک الکترون f است که به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود.
Paramagnetic substanceماده پارامغناطیسماده‌ای که به درون میدان مغناطیسی جذب می‌شود. در چنین ماده‌ای ، تمام الکترونها جفت نشده‌اند.
diamagnetic substanceماده دیا مغناطیسماده‌ای که توسط میدان مغناطیسی دفع می‌شود. در چنین ماده‌ای ، تمام الکترونها جفت شده‌اند.
excited stateحالت برانگیختهحالتی از اتم که در آن ، آرایش الکترونی ، انرژی بیشتری نسبت به هنگامی که اتم در حالت پایه است، به اتم می‌دهد.
ground stateحالت پایهحالت کمترین انرژی ممکن یک اتم که در آن ، الکترونهای اتم ، نزدیکترین فاصله ممکن به هسته را دارند.
afiniteالکترونخواهیتغییرات انرژی سیستم در فرایندی که طی آن ، یک الکترون به اتم گازی ، در حالت پایه افزوده می‌شود، اولین الکترونخواهی عنصر نامند. دومین الکترونخواهی و الکترونخواهیهای بالاتر ، مربوط به افزودن الکترونها به یونهای منفی است.
Lattice energyانرژی شبکهتغییر آنتالپی مربوط به تراکم یونهای منفی و مثبت گاز شکل در یک بلور یونی.
ionization energyانرژی یونشانرژی لازم برای جداکردن سست‌ترین الکترون یک اتم منفرد در حالت پایه ، انرژی اولین یونش است. انرژی دومین یونش و یونشهای بالاتر ، مربوط به فرایندهای است که در آنها ، الکترونها از یک یون دارای یک یا بیشتر بار مثبت جدا می‌شوند.
img/daneshnameh_up/0/06/ie.jpg
bond distanceطول پیوندفاصله بین هسته دو اتم که با هم پیوند دارند.
atomic radiusشعاع اتمیشعاع تقریبی یک اتم که بر مبنای تسهیم طول پیوندی بدست می‌آید.
img/daneshnameh_up/3/31/lxzp.gif
ionic radiusشعاع یونیشعاع تقریبی یک یون که از تسهیم فاصله بین هسته دو یون مجاور در یک بلور یونی بدست می‌آید.
interstitial positionمحل درون حفره‌ایمحلی بین مکانهای منظم ساختار بلور.تعداد بازدید ها: 48121


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..