منو
 کاربر Online
459 کاربر online

واژگان اپتیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > اپتیک
(cached)

img/daneshnameh_up/4/49/1of10.gifimg/daneshnameh_up/d/dc/RGB.gifimg/daneshnameh_up/5/51/Micro.gifimg/daneshnameh_up/e/e2/laser.gifimg/daneshnameh_up/2/26/Prism.gif

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
img/daneshnameh_up/d/dc/RGB.gif
علم اپتیک علم مربوط به شناخت نور می‌باشد. اپتیک از دیدگاههای مختلف بررسی شده، بنابه لحاظ رشد تاریخی و پیشرفت علم چون شروع اپتیک با مشاهده مستقیم بود، اولین آن اپتیک هندسی که اکثر پدیده‌های نوری را نیز در خود دارد. بیشتر سعی و تلاش دانشمندان اولیه بررسی و مطالعه اپتیک هندسی و توجیه پدیده‌های اپتیکی با این روش بود که پیشرفتها و اختراعات ارزنده‌ای را به دنبال داشت. با کشف برخی پدیده‌های اپتیکی که اپتیک هندسی قادر به توضیح آنها نبود، با کشف ماهیت موجی نور دانشمندان اپتیک موجی را دنبال کردند. باید بپذیریم که با این رشد سریع علم و ظهور مکانیک کوانتومی و الکترودینامیک تمام پدیده‌های اپتیکی با نمایشهای قبلی قابل بررسی نخواهند بود که بالاخره اپتیک کوانتومی به توسط دانشمندان عصر جدید پایه گذاری شد.
Optic
img/daneshnameh_up/0/08/Rays-3.gif
اپتیک هندسینیوتن از اولین دانشمندانی بود که این شاخه از اپتیک را پایه گذاری کرد. ایشان نظریه ذره‌ای نور را ارائه داد و نور را همانند موج صوتی دانست که در یک فضای مبهم اتر انتشار می‌یابد که بعدها به این نتیجه رسیدند که جهت انتشار نور لزومی بر مادی بودن محیط نیست. که بعدها وجود محیطی مادی به نام اتر کنار گذاشته شد، البته این نظریه قادر بود برخی پدیده‌های نوری را شرح دهد: از جمله از آن پدیده‌ها بازتاب ، شکست و ... بودند.
Geometrical Optics
img/daneshnameh_up/d/d6/astigmatism.jpg
آستیگماتیسم اگر از نقطه‌ای خارج از محور پرتوهای به عدسی بتابند، پس از شکست و خارج شدن از عدسی ابتدا روی یک خط مستقیم جمع می‌شوند که در فاصله معینی از عدسی قرار دارد، آنگاه این پرتوها از هم دور شده مجددا در فاصله‌ای دورتر روی خط دیگری که عمود بر خط اولی است جمع نمی‌شوند. این عیب را آستیگماتیسم می‌گویند.
astigmatism
اپتیک موجیاز مکانیک کوانتومی ‌می‌دانیم که پلانک و به تبع او انیشتین نشان دادند که نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده است. بنابراین نور علاوه بر خاصیت موجی که قبلا شناخته شده بود، دارای ماهیت ذره‌ای نیز می‌باشد. همچنین می‌دانیم که اصل مکملی نور مانع از این می‌شود که در یک مورد خاص بتوانیم هر دو حالت موجی و ذره‌ای را بطور همزمان در نظر بگیریم. به عنوان مثال ، اگر بخواهیم تداخل یا پراش نور را مورد بحث قرار دهیم، بهتر است که نور را به صورت موج در نظر بگیریم. بر این اساس نورشناسی را که بر اساس ماهیت موجی نور بنا شده است، اپتیک موجی می‌گویند.
Wave Optics
اپتیک کوانتومیظهور پدیده‌های مدرن در اپتیک که حتی اپتیک موجی هم نتوانست از عهده توجیه آن بر آید، دانشمندان جدیدی را به عرصه فیزیک نوین معرفی کرد که برای بررسی و توصیف پدیده‌های جدید نمایش جدیدی از علم در دنیای میکروسکوپیک ارائه دادند که به مکانیک کوانتومی معروف است و شامل اپتیک کوانتومی نیز می‌باشد، که قادر است پدیده‌های اپتیک مدرن را توصیف نماید.
quantom optics
آسمان ، نورآسمان آبی است، هنگام غروب ، افق در مغرب سرخ می‌شود و اگر از پشت قطبشگری به آسمان بالای سرخود نظر اندازیم، می‌توانیم دریابیم که نور آسمان قطبیده است. در هر سه مورد علت فقط یک پدیده است.
sky light
کانون (آینه) باریکه‌ای از پرتوهای موازی خروجی در نقطه f به فاصله R/2 از رأس آینه ، که با f نشان داده می‌شود، فاصله کانونی نامیده می‌شود. وقتی R منفی است (آینه محدب) ، نقطه تصویر بر پشت آینه است و f منفی است. در چنین حالتی پرتوهای خروجی همگرا نیستند و به یک نقطه وارد نمی‌شوند بلکه واگرا هستند و گویی از نقطه F واقع در پشت آینه آمده‌اند. در این حالت F را کانون مجازی می‌نامند.
focus
img/daneshnameh_up/6/64/top_ebbi.jpg
ابیراهی پرتوهای غیر محوری که از یک نقطه از جسمی خارج می‌شوند، پس از شکست ، همه آنها در یک نقطه به هم نمی‌رسند و تصویر حاصله از آن نقطه یک تصویر واضح نخواهد بود. همچنین فاصله کانونی عدسی تابع ضریب شکست است که خود به طول موج بستگی دارد. پس اگر پرتوهایی که از یک جسم خارج می‌شوند آمیزه‌ای از طول موجهای مختلف باشند، تصویر ایجاد شده توسط طول موجهای مختلف در نقاط متفاوتی تشکیل می‌شوند. میزان انحرافهای حاصله در وضع تصویر نسبت به وضع پیش بینی شده به کمک روابط ساده را ابیراهی نامند.
aberrationabbiration
ابیرامی تکفام ابیراهی حاصل از امواج تکفام را ابیراهی تکفام می‌نامند.
monochromatic aberration
ابیراهی کروی ابیراهی کروی نقصی است که باعث کل تصویری خارج از محور از جسمی نقطه‌ای و روی محور می‌شود. رویداد در و نقطه مختلف از فضا ، برای دو ناظر که نسبت به هم در حرکت هستند، با یکدیگر متفاوت است. آهنگ کارکرد ساعت برای ناظران که نزدیک به سرعت نور در حرکتند، کندتر شده که به اصطلاح اتساع زمان می نامند.
spherical aberration
img/daneshnameh_up/d/d0/chromatic_aberration.jpg
ابیرهی رنگی ابیراهی از تغییر طول موج را ابیراهی رنگی می‌نامند.
chromatic aberration
ضریب شکست ضریب شکست هر ماده برابر نیست سرعت نور در خلا به سرعت نور در آن ماده است.
refractive index
قانون اسنل ، ویلبرورد قوانین مربوط به شکست و بازتاب و اینکه پرتوهای تابشی ، شکست و خط عمود در یک صفحه واقع هستند، مجموعا قانون شکست یا قانون اسنل نامیده می‌شود.
law of refraction
انحنای میدان تصویر جسمی که نقاط مختلف آن همگی بر روی یک صفحه قرار دارند در عدسی ، یک صفحه نیست بلکه یک سطح منحنی است. این اثر را انحنای میدان می گویند.
بازتاب براگتعداد گروههای صفحات موازی که در یک بلور یافت می‌شوند زیاد است، فاصله بین دو صفحه مجاور برای هر یک از این گروهها نیز زوایای مناسب برای تداخل سازنده برای هر یک از این گروهها با دیگری متفاوت و مخصوص به آن گروه است. این پدیده بازتاب براگ نامیده ( به افتخار نام سر ویلیام براگ پسر شالورنس براگ پیشگامان تحقیقی بر روی پرتو ایکس).
Bragg reflection
اصل هویگنس هر نقطه از جبهه موج را می‌توان چشمه تولید موجهای کوچک ثانویه دانست که با همان سرعت انتشار موج اصل در همه جهتها منتشر می‌شوند. سطحی که بر همه این جبهه موجهای کوچک ما می‌باشد (یعنی پوش جبهه موجهای ثانویه) جبهه موج جدیدی است.
Huygens principle
اصل برهمنهی خطی
principle of linear superposition
قانون بروستردر سال 1812 سردیوید بروستر مشتاهده کرد که اگر زاویه فرود (تابش) برابر زاویه قطبش باشد، پرتو بازتابیده و پرتو شکسته بر یکدیگر عمودند، که به قانون بروستر معروف است.
Brewester’s law
img/daneshnameh_up/2/23/fringes.jpg
پراش فرانهوفراگر فاصله چشمه ، مانع و پرده از یکدیگر به قدر کافی زیاد باشد، بطوری که بتوان خطوطی را که از چشمه به مانع از مانع به نقطه‌ای از نقش پراش روی پرده می‌رسد موازی فرض کرد، پدیده را پراش فراهوفر می‌نامند.
Fraunhofer diffraction
پراش فرنل یک چشمه نقطه‌ای و نیز یک پرده در فاصله‌هایی معین و محدود از یک مانع قرار دارند و مجموعه آنها نقش پراش را بوجود آورده است، این نوع پراش را پراش فرنل و نقش پراش حاصل بر روی پرده را نقش پراش فرنل می‌نامند.
Fresnel diffraction
پولاروید پولاروید یا قطبشگر در ساختن عینک آفتابی کاربرد فراوان دارد، که از نقطه ظر خواص قطبش نیز آنالیزور رفتار می‌کند. یکی از نمونه‌های اولیه پولاروید در سال 1928 توسط ادوین. ه . لند کشف شد. لایه نازکی از بلورهای سوزنی شکل هراپاتیت (یدوکنین سولفات) است که موازی یکدیگر و به منظور حفاظت درون قالب پلاستیکی و شفاف قرار داده شده اند.
polaroid
پیرچشمی حداکثر فاصله چشم سالم بینهایت است و حداقل فاصله ، رؤیت به میزان انحنای سطوح عدسی بستگی دارد. با ازدیاد سن قابلیت انعطاف چشم کم شده و گستره تطابق محدودتر می‌شود. با پیرتر شدن فاصله ، حداقل رؤیت زیاد می‌شود. افزایش حداقل فاصله رؤیت در اثر پیری را پیرچشمی می‌نامند.
تار نوریتار نوری در پزشی کاربرد فراوان دارد و دستگاه مربوطه را اندوسکوپ می‌نامند. اندوسکوپ را به درون نای ، مری ، روده ، مثانه و مجراهای دیگر می‌رستند و درون اعضا را مستقیما می‌بینند. در ارتباطات نیز کاربرد بسیار دارد. بسته‌ای از تارهای مذکور را در سوزنی به هم می‌بندند و با فرو بردن آن به زیر پوست ، بافتها و رگهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهند، که در اعماق و زیر پوست قرار می‌دهند.
خمش به دور گوشه‌هاتوانایی خمش به دور گوشه‌ها که به آن پراش اطلاق می‌شود، بطوری که حتی وقتی که یک چشمه نقطه‌ای نور بکار برده شود، سایه لبه‌های یک جسم کاملا تیز نیست.
Bend round corner
img/daneshnameh_up/4/49/1of10.gif
فریزوقتی که نوری از دو یا چند چشمه همدوس گسیل می‌شود، باهم ترکیب شده (پدیده تداخل) ونواحی تاریک و روشنی را تشکیل می‌دهند، این نواحی را فریز می‌گویند.
Fringes
چگالی تابشچگالی تابش برابر است با انرژی عبور کرده از واحد سطح در واحد زمان.
Irradiance
مدهای الکترومغناطیسی عرضیاینگونه مدها با دو عدد صحیح r و q مشخص می‌شوند که اعداد صحیح هستند و تعداد مینیممها در باریکه لیزر است وقتی بصورت افقی و یا عمودی طی شوند.
TEMqr
چند برابر کننده نوردر آشکار سازهای نوری بکار می‌روند.
Photomultiplier
فاکتور کیفیتبرای مدارهای الکترونیکی و تشدید آنها بکار می‌رود و برای نسبت فرکانس تشدید به پهنای خط می‌باشد.
Quality factor
img/daneshnameh_up/c/c6/B1000.gif
طرح یا نقشه (تداخل امواج)توزیع شدت بر روی پرده که متشکل از منطقه روشنی است که توسط حلقه‌های تاریک و روشن در بر گرفته شده است.
Pattern
تابع متقابل همدوسیهمدوسی معمولا بر حسب تابع متقابل همدوسی (12γ (τ مشخص می‌شود، این مقدار که در واقع عدد مختلف است، اندازه گیری همخوانی دو موج نوری در مکان و زمان مشخص می‌باشد و مقدار 0 تا 1 دارد. وقتی که مقدار صفر دارد نور کاملا غیر همدوس است. مقدار یک دلالت بر همدوسی کامل دارد.
Mutual coherence function
عدد Fمنظور عدد F عدسی است که برابر نسبت فاصله کانونی به قطر عدسی را گویند. (F = f/D)
F Number
img/daneshnameh_up/3/3d/shglogo.gif
دو برابر کننده فرکانسمواد دو برابر کننده فرکانس بسیار مفید بوده و همانطور که از نامشان پیداست، قادر هستند که فرکانس پرتوهای لیزر را دو برابر کنند (یعنی طول موج را نصف کنند).
Frequency Doubling
همیوغی فازدر خیلی از موارد عملکرد لیزر بصورت یک مد طولی TEMoo با شکل گاوسی مورد نظر است. در عمل با بسیاری از لیزرها دستیابی به این امر مشکل است. یک راه حل ممکن استفاده از آینه‌های همیوغ فلزی است. وقتی پرتوهای نور از چنین آینه‌هایی بازتاب می‌شود به ترکیب فازی پرتو می‌انجامد. یک ویژگی جالب دیگر این است که با این روش صرف نظر از شعاع انحناء آینه و یا طول کاواک ، لیزر پایدار است.
Phase Conjugation
img/daneshnameh_up/e/e7/th-fred-x.jpg
ابزار نوریکلیه وسایل و ابزار اپتیکی را گویند.
Optical tooling
لبه‌های نوریلبه‌های مستقیم نوری برای تعریف خطهای مستقیم برای جستجو و همچنین پروژه‌های مهندسی شهرسازی مانند ساختن خط لوله ، هدایت ماشینهای لوله گذاری و ایجاد تونلها بکار می‌رود. در عملیات تنظیم کردن دیگر مانند سوار کردن یا مونتاژ کردن ابزارهای خیلی بزرگ مانند هواپیماها و کشتیها ، ایجاد ساختمانهای عظیم و تنظیم لیزرهای پر قدرت که برای برش ، سوراخکاری و جو.شکاری بکار می‌روند و معمولا دارای طول موجهای مادون قرمز هستند، بکار می‌رود.
Stright edges
طرح لکه‌ایطرح لکه‌ای نامی است که به طرح بازتابی که نور لیزر بازتاب شده از یک سطح ناصاف بدست می‌دهد، داده شده است. نورهایی که از نقاط مجاور که دارای بی نظمیهای کوچکی هستند، بازتاب می‌شوند، می‌تواند تداخل انجام دهند و مناطق تاریک و روشنی را بوجود آورند. این اثرات در حقیقت وقتی که سطح به کمک یک نور غیر همدوس تحت تابش قرار گیرد ظاهر می‌شود.
Speckle Pattern
بیناب نمایی پرتو مولکولیدر این روش اتمها یا مولکولهای مورد بررسی بصورت پرتو جمع می‌شوند و نور کاوخ (Prob) بطور عمود بر امتداد حرکت آنها می‌تابد. ذرات در پرتو مولفه کوچکی از سرعت در امتداد پرتو کاوه دارند و از این رو پهن شدگی دوپلر بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
Molecular beam spectroscqoy
بیناب نمایی اشباعروشی است که در آن خروجی لیزر به دو پرتو تقسیم می‌شود که از دو جهت مخالف وارد ماده هدف می‌شوند. یکی از این پرتوها (پرتو اشباع کننده) خیلی شدیدتر است از دیگری (پرتو کاوه) است و مدوله شده (دامنه).
Saturation Spectroscopy
تمام نگاریتکنیکی است که از بعضی جهات شبیه عکسبرداری می‌باشد. در تمام نگاری امواج شیئی ثبت می‌شوند، نه تصویر شیئی. موج شیء طوری ثبت می‌شود که با نور دهی مجدد به فیلم مثبت شده ، جبهه موجی شیئی اصلی حتی در غیاب شیئی اصلی باز سازی می‌شود. تمام نگاری معمولا باز سازی جبهه موج نامیده می‌شود.
Holography
تصویر
تمام نگارتمام نگار از توزیع پیچیده‌ای از نواحی تاریک و شفاف مربوط به فریزهای تداخلی تاریک و روشن تشکیل شده است. تمام نگار به مانند یک توری پراش عمل می‌کند.
Hologram
تمام نگاری بازتابیوقتی که امواج شیئی و مرجع از جوانب مختلف وارد ماده ثبت کننده می‌شوند، هر یک از جبهه‌های موج با عمود بر سطح ماده ثبت کننده زاویه ْ90 درجه می‌سازد، تمام نگار بازتابی (که معمولا به تمام نگار براگ- لیپ من) یا دنیسوگ خوانده می‌شود.
Reflection Hologram
بازدهی تمام نگاربازدهی تمام نگار به نسبت توان نوری پراشیده شده مرتبه اول موج به توان نوری در پرتو باز سازی کننده که به تمام نگار تابیده می‌شود، تعریف می‌شود.
Hologram Efficiency
تداخل سنجی تمام نگاریتداخل سنجی به روش تمام نگاری توسعه تکنیک تداخل سنجی است. تنها مزیت تداخل سنجی با استفاده از تمام نگاری این است که تمام نگار جبهه موج شیئی را برای باز سازی در زمانهای بعد ذخیره می‌سازد.
Holographic
تمام نگارهای ساندویچیدر این نوع تمام نگاری جفتهایی ناشی از صفحات عکاسی بطور همزمان نور دهی می‌شوند. از مزایای این روش: الف-عدم اطمینان از جهت جابجایی از بین می‌رود. ب -اثرات حرکت اجسام بزرگ سخت یا کبیر شدن قطعات نوری را می‌توان با حرکت نسبی کوچک تصاویر تمام نگاری حین باز سازی جدا نمود.
Sandwich holograms
تار ضریب شکست تدریجیتار با ضریب شکست تدریجی ، همانطور که از نام آن بر می‌آید، دارای ضریب شکست متغیر در عرض هسته می‌باشد.
Graded - index fiber
img/daneshnameh_up/c/c4/dispersion.jpg
پاشندگی ماده‌ایپاشندگی عبارت است از تغییرات ضریب شکست نسبت به طول موجهای مختلف.
Material dispersion
اتلافهای تاراتلافها در تارها دو چشمه اصلی دارند: اتلافهای پراکندگی و اتلافهای جذب.
Fiber losses
پراکندگی ریلیبیان ریلی بیان می‌کند پراکندگی نور با طول موجهای مختلف متناسب با عکس توان چهارم طول موج است.
Royleigh scattering
دیود نوری بهمنیدر این دیود ، ساختمان اصلی p-n تحت بایاس خیلی زیاد در مرتبه حدود V 100 عمل می‌کند. آنگاه حاملهای عبور کننده از ناحیه تهی سازی با تحریک به روش برخورد قادر خواهند بود تا انرژی کافی از میدان بدست آورند تا حاملهای بیشتری را در پهنای گاف انرژی تحریک نمایند. بهره خیلی به مقدار ولتاژ بایاس حساس است. از این رو منبع تغذیه بسیار پایدار مورد نیاز است. بهره به تغییرات دما بسیار حساس است، لازم است که دمای طرح کنترل شده یا اثرات تغییرات دما با تغییر دادن بایاس جبران شود.
Avalanch - photodiod
نور شناختی تجمعیهدف نور شناختی تجمعی این است که قادر باشیم تا به هر مقدار که بتوانیم سیگنال را به سیگنال اپتیکی تبدیل کنیم.
(Integrated optics (IO
دو پایداری نوری دو پایداری نوری به معنی وجود دو حالت پایدار در یک سیستم نوری برای یک سری از شرایط ورودی ، می‌باشد.
Bistability
img/daneshnameh_up/3/3b/optical.jpg
دیسک نوریدر زمینه ذخیره اطلاعات رایانه‌ای ، ترکیب ظرفیت اطلاعات خیلی زیاد و دسترسی سریع به آنها توسط دیسکهای نوری یک جایگزین جذاب برای روشهای دیگر ذخیره حافظه رایانه‌ای است. ظرفیت اطلاعات زیاد ، طول عمر زیاد و زمان طولانی نگهداری ، کاربردهای ذخیره آرشیو را منحصر به خود کرده است. اصلی‌ترین مزیت این دیسکها نسبت به سیستمهای دیگر ، عدم تماس فیزیکی بین سیستم قرائت و ماده ذخیره اطلاعات است، از پاره شدن جلوگیری می‌نماید و خواص بی نظیر دیگر.
Optical disc
طول موج فاصله بین دو نقطه یکسان موج می‌باشد که مشخص کننده رنگ موج است. با تعیین رنگ ، انرژی و طول موج می‌توان یک موج را نسبت به دیگر موجها سنجید.
wave length
فرکانس فرکانس موج تعداد موجهای عبور کرده از یک نقطه در یک فاصله زمانی مشخص می‌باشد. واحد آن سیکل بر ثانیه یا هرتز Hz می‌باشد. فرکانس و طول موج به سرعت موج وابسته‌اند. طول موجهای بلندتر از قبیل نور قرمز در فرکانسهای پایین تراز نور آبی قرار دارند، ولی فرکانس در کل خیلی بالا است (ده به توان چهارده هرتز).
Frequency
سرعت سرعت موج تعیین کننده تندی عبور موج از یک محیط مشخص می‌باشد. به عنوان مثال سرعت عبور نور در خلاء سیصد هزار کیلو متر در ثانیه می‌باشد. سرعت در محیطهایی مثل شیشه یا آب کاهش می‌یابد.
Velocity
دامنه دامنه یا شدت موج با ارتفاع یا بلندی (height) میدان الکتریکی یا مغناطیسی مشخص می‌شود.
Amplitude
برهمکنش نور با ماده از آنجا که نور دارای میدان الکتریکی و مغناطیسی می‌باشد، این میدانها با ماده برهمکنش نشان می‌دهند. میدان مهم میدان الکتریکی است چون با الکترونهای کوچک که در ترکیبات مواد شرکت دارند برهمکنش دارد. این الکترونها همصدا و هماهنگ با موج نور وارده نوسان می‌نمایند و می‌توانند تأثیر یا تغییر در عبور نور از میان یک ماده به چند طریق انجام دهند.
interaction of light with matter
پخش کردنموج نور از مسیر اصلی منحرف می‌شود.
Scsttering
انعکاسموج به داخل محیطی خارج از ماده برمی‌گردد.
Reflection
انتقالموج از ماده با کمترین تغییر شدت عبور می نماید.
Transmission
جذب مهمترین پروسه در خیلی جاها جذب می‌باشد که انرژی موج نور در ماده باقی می‌ماند. مقدار زیادی از انرژی باعث ایجاد حرارت و تغییر در خواص ماده می‌شود.
Absorption
img/daneshnameh_up/2/26/Prism.gif
منشورمحیط شفافی که باعث تجزیه نور می‌شود. و در انواع مختلف برای کاربردهای متفاوت ساخته می‌شوند.
prism
همدوس موجها به صورت هماهنگ هستند.
Coherent
تک رنگ موجها دارای رنگ یکسانی هستند.
Monochromatic
شدت بالا اگ
تعداد بازدید ها: 32468


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..