منو
 صفحه های تصادفی
کتابهای ژنتیک
استجابت نفرین امام حسن مجتبی علیه السلام درباره زیاد بن ابیه
نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
پنهان کردن دستگیری امام کاظم علیه السلام
امکان زندگي مسالمت آميز با پيروان اديان ديگر
آناناس
ایمان و نفاق سپاه مسلمین هنگام حرکت به سوی تبوک
واژگان ایمنی شناسی
رشته کاردان فنی عمران، زیر سازی راه
دهان خندقی
 کاربر Online
871 کاربر online

واژگان ژنتیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > ژنتیک
(cached)تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
تصویر
کروموزوم آسانتریککروموزوم ناقصی که فاقد سانترومر است.Acentric chromosome
آکروسانتریکاصطلاحی جهت کروموزوم یا کروموزوم یا کروماتیدهایی که سانترومر آنها در انتهاست.Acrocentric
تصویر
آدنینیکی از بازهای پورین موجود در DNA و RNA Adenine
تصویر
آللفرمهای مختلف یک ژن که در مکان مشخی از یک کروموزوم قرار گرفته‌اند.Allel
آلوپلی پلوئید پلی پلوئیدی که مجموعه‌های کروموزومی خود را از گونه‌های مختلف بدست آورده باشد.Allopolyploid
تصویر
آنتی کدن 3 باز موجود در مولکول tRNA که با 3 باز موجود در یک کدن مخصوص مولکول mRNA مکمل می‌باشد.Anticodon
توزیع تصادفی ترکیبات مختلف کروموزومهای والدین در گامتهاAssortment
تصویر
اتوگامی فرایند خودباروری در یک سلول تقسیم ناپذیر که نهایتا باعث هموزیگوسیتی می‌شود.Autogamy
تصویر
اتوپلی پلوئید یک موجود پلی پلوئید است که دارای مجموعه کروموزومی چندگانه و مشابه است.Autopoly ploid
تصویر
آتوزوم کروموزومهای غیر جنسیAutosome
تصویر
جسم بارکروماتین جنسی که در سلولهای سوماتیک ماده‌ها یافت می‌شود.Barr body
حاملفردی که حامل ژن مغلوب باشد و اثر ژن در آن ظاهر نشود.Carrier
سانتریولجسم مرکزی موجود در بسیاری از یاخته‌های جانوری که در تشکیل دوک تقسیم و در هنگام میتوز عامل اصلی می‌باشد.Centriole
سانترومربخشی از کروموزوم که به رشته‌های دوک متصل است.Centromer
کروماتیدیکی از دو رشته‌ای که از دوگانه شدن کروموزومها در تقسیم میتوز یا میوز حاصل می‌شود.chomatid
کروماتیندزکسی ریبونوکلئوهیستون موجود در کروموزوم می‌باشد.choromatin
توده کوچکی از کروماتین که در انتهای بازوی کوچک هر کدام از کروماتیدهای کروموزوم آکروسنتریک وجود دارد.chromosomal satellite
تصویر
کروموزومژنها بر روی کروموزومها به ترتیب خاصی بطور خطی قرار دارند. هر گونه تعداد کروموزوم مشخصی دارد.chromosome
کلونتمام موجوداتی که در نتیجه تولید مثل غیر جنسی از یک موجود اولیه نتیجه شوند.clone
تصویر
کدنیک مجموعه سه تایی از نوکلئوتیدهای مجاور است که یک آمینواسید را کد می‌کند.codon
توانایی سلول باکتری در ترانسفورماسیونcompetence
کنترل ژنهای ساختمانی یک اپران بوسیله یک ژن اپراتورcoordinate repression
آمیزش بین افراد مختلف گونه‌ها و نژادهای مختلفcross breeding
سیتوژنتیکبخشی از زیست شناسی که در مورد کروموزومها وکاربرد آن در ژنتیک بحث می‌کند.cytogenetics
تصویر
سیتوزینباز پیریمیدین در DNA,RNA cytosine
فقدان باند یا قسمتی از یک کروموزوم که سبب کاهش تعداد موانع ژنها می‌شود.Deficiency
تصویر
کروموزوم دی سانتریک کروموزومی که دارای دو سانترومر است.Dicentric chromosome
دی هیبرید فردی با داشتن دو جفت آلل به صورت هتروزیگوت باشد.Dihybrid
دیپلوئید موجود یا سلولی که دارای دو مجموعه کروموزومی 2n باشد.Diploid
دوقلوها را در صورتی discordant گویند که یکی صفت ژنتیکی را نشان دهد و دیگری نشان ندهد.Discordant
دی ان آ اسید دزاکسی ریبونوکلئیک که حامل ماده وراثتی یا ژنهای تمام موجودات زنده است.DNA
تصویر
دی ان آ آز هر آنزیمی که سبب هیدرولیز DNA می‌شود.DNA ase
تصویر
دو برابر شدن قطعه‌ای از کروموزوم که بیش از یکبار در یک کروموزوم یا ژنوم تکرار شده باشد.Duplication
تصویر
آندومیتوزمضاعف شدن تعداد کروموزومها بدون تقسیم هستهEndomitasis
اپیستازیواکنش بین محصولات غیرآللEpistasis
شکلی که کروموزومها هنگام تقسیم میتوزی در وسط دوکها به خود می‌گیرند.Equational platel
یوژنیکعلم اصلاح نژاد انسانیEugenics
یوپلوئیدموجود یا سلولهایی که تعداد کروموزوم آنها مضرب صحیحی از کروموزومهای هاپلوئید است.Euploid
تصویر
اگزونوکلئاز آنزیمی که از انتهای رشته سبب هضم RNA,DNA می‌شود.Exonucleasa
تصویر
لقاح آمیزش گامت نر با گامت ماده و تشکیل تخم یا زیگوتfertilization
منطقه‌ای از یک ژن که قبل یا بعد از منطقه نسخه برداری قرار دارد.flanking sequence
تصویر
گامتوژنزتشکیل گامت در موجوداتGamtogenesis
ژنعامل وراثتی و تعیین کننده یک عمل بیولوژیکی ، یک واحد توارث (DNA) که در یک قسمت ثابت کروموزوم واقع شده است.Gene
تصویر
جریان ژنهاپراکندگی ژنها از طریق مهاجرت از یک جمعیت به جمعیت دیگر که ممکن است باعث تغییر فراوانی ژنی شود.Gene flow
تعادل ژنتیکیحالتی خاص در یک جمعیت ژنتیکی که فراوانی یک ژن ، نسل به نسل ، ثابت باقی می‌ماند.Genetic equilibiam
ژن کشنده یک ژن یا صفت ژنتیکی که باعث ممانعت از انتقال آن به نسل بعدی می‌شود. علت ممانعت ، کشنده بودن آن است.Genetic lethal
تصویر
ژنومیک مجموعه کامل (n) کروموزومی که به عنوان یک واحد از والد به ارث می‌رسد.Genome
تصویر
ژنوتیپترکیب ژنتیکی یک موجودGenotype
سلول جنسییک سلول جنسی که قادر به تلقیح وتولید یک موجود کامل است.Germ ceu
تصویر
گوانینبازپورین موجود در RNA,DNA Guanine
هاپلوئیدموجود یا سلولی که فقط دارای یک مجموعه کروموزومی یا یک ژنوم باشد.Haploid
همی زیگوسوضعیتی است که فقط یکی از آللهای یک جفت ژن وجود داشته باشد.Hemizygous
هتروکروماتینرنگ پذیری بعضی از قسمتهای کروموزوم شدید بوده و هتروکروماتین نامیده می‌شود.Hetrochromatinl
تصویر
هتروکاریونسلولی که شامل دو یا تعداد بیشتری هسته متفاوت باشد.Heterokaryon
هتروزیسبرتری ژنوتیپهای هتروزیگوس در مقایسه با هموزیگوسHeterosis
تصویر
هیستوندسته‌ای از پروتئینها که در پیچ خوردن DNA در کروموزوم و در تنظیم فعالیت ژنها دخالت دارند.Histone
ژن هولاندریکژنی که روی کروموزوم y قرار داشته باشد.Holandric gene
هیبریدنوزادی که از دو والد هموزیگوس بدست می‌آید که نسبت به یک دو یا چند صفت مختلف هستند.Hybride
آمیزش افرادی که نسبت نزدیک با هم دارند.Inbreeding
تصویر
ناهنجاری ساختمانی در یک کروموزوم که در آن قسمتی از یک کروموزوم به بازوی کروموزوم غیرهمولوگ دیگری اضافه می‌شود.Insertion
تصویر
واژگون شدنبرعکس شدن بخشی از کروموزوم بنحوی که ژنهای موجود در آن بخش ، ترتیبی معکوس یابند.Inversion
ایزو آللآللهایی که فقط از طریق آزمونهای مخصوص قابل تشخیص از یکدیگرند.Iso alleles
ایزوکروموزومکروموزومی با دو بازوی مشابه و نیز ژنهای مشابهIso chromasome
تصویر
کاریوتیپترکیب کروموزومی یک موجود یا سلولKaryotype
پیوستگیترتیب قرار گرفتن خطی ژنها بر روی یک کروموزوم بطوری که بتوانند به صورت یک واحد به نسل دیگر منتقل شود.Linkage
کروموزوم متاسانتریککروموزومی که سانترومر آن نزدیک وسط واقع شده باشد بطوری که دو بازوی کروموزوم باهم برابر باشند.Metacentric chromosome
ژنهایی که دارای شدت جهش بالایی هستند.Mutablegenes
مونوهیبریدنوزاد دو والد هموزیگوس فقط در مورد یک جفت آلل باهم تفاوت دارند.Monohybrid
جهش یافته یک سلول یا یک موجود که در اثر جهش ، تغییر شکلی نشان دهد.Mutant


تعداد بازدید ها: 93430


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..