منو
 کاربر Online
328 کاربر online

اپتیک هندسی

چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > اپتیک > اپتیک هندسی
اپتیک هندسی (Geometrical Optics)


فهرست مقالات اپتیک هندسی

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
نور آینه
سرعت نور آینه تخت
سرعت نور در محیط مادی آینه کروی
انتشار نور آینه مقعر
بازتاب نور آینه محدب
انتشار مستقیم الخط نور آینه شلجمی
باریکه نور منشور
اصل بازگشت نور منشور پورو
ترسیم پرتو منشور نیکول
بزرگنمایی منشور دووه
درشتنمایی عدسی
شکست نور عدسی محدب
ضریب شکست عدسی مقعر
زاویه حد عدسی هلالی
فرمول عینک سازان عدسی استوانه ای
زاویه بروستر شیشه
بازتابش داخلی کلی مشخصات اپتیکی شیشه
قوانین اپتیک هندسی مشخصات فیزیکی شیشه
توان عدسی پلاستیک
اثرات نور عینک
موج نوری عینک قطبی
راه نوری عینک فوتو
اصل فرما عدسی عینک
پاشندگی نور عدسی تله فوتو
سطح اپتیکی عدسی متقارن
زاویه مینیمم انحراف منشور آینه ضخیم
اشعه پاراکسیال منشور نازک
دیوپتر منشور رویت مستقیم
رابطه گوس در نور عینک بایفوکال
ترکیب عدسیهای نازک میکروسکوپ
شدت نور میکروسکوپ پلاریزان
اصل هویگنس میکروسکوپ نوری
دیافراگم نوری تلسکوپ
توری تلسکوپ فوکو
پاشندگی توری تلسکوپ روئیت مستقیم
توان جداسازی توری دستگاه تلسکوپ و چشم
بیراهی در عدسی میکروسکوپ و چشم
ابیراهی دوربین
ابیراهی کروی دوربین زمینی
ابیراهی کما دوربین دو چشمی
ابیراهی اعوجاج دوربین عکاسی
ابیراهی رنگی دوربین نجومی
استیگماتیزم کامل دوربین نجومی گالیله
عدسی فرنل دوربین نجومی کپلر
دستگاه نوری ذره بین
جسم مجازی روشنایی تصویر در چشم
حد تفکیک چشم دستگاه نوری ابژکتیو
استیگماتیزم تقریبی دستگاه نوری اکولر
میدان دید پیوند فیلینت به کراون
توان منشور مسافت یاب آینه ای
شرط خروج نور از منشور مسافت یاب منشوری
منشور قائم الزاویه مسافت یاب لیزری
توان پاشندگی منشور توری مقعر
قدرت تفکیک منشور اهرم نوری
عدسی نازک گوه کروی
عدسی ضخیم تیغه متوازی السطوح
نقاط نودال گوه مسطح
ابیراهی آستیگماتیزم اسپکتروسکوپ
آینه مانژین اسپکترومتر منشوری
تمایز بین تداخل و پراش چراغ رویتر
پراش فرانهوفر و فرنل پروژکتور
پراش فرانهوفر در قعودی زیردریایی
نوار بروستر دستگاه پلاریمتر
لایه ضد بازتاب پلاریمتری
گرایش در اپتیک پلاروید
تجزیه نور سفید پلاریزور
تیغه متوازی السطوح آنالیزور
ابیراهی انحراف حوزه تیغه نیم موج
عدسی شیئی تیغه ربع موج
عدسی چشمی محلول فعال نوری
اجزای نوری آینه بلور کلسیت
اجزای نوری عدسی آینه دی الکتریک
اجزای نوری منشور آینه فلزی
ردیابی پرتو در دستگاه نوری آینه شیشه ای
دیافراگم میدان تلسکوپ بازتابی
فلوی نورانی تلسکوپ لومونوسوف
درخشندگی عکاسی
روشنایی عکاسی و تمام نگاری
چشمه نوری طیف سنجی
قضیه کلوزیوس در اپتیک اختلاف منظر در عکاسی
چشم تمام نگاری و تداخل
دستگاه چشم ابزار طیف سنجی
معایب چشم استرئو سکوپ
شبکیه چشم کاربرد پدیده فوتوالکتریک
مردمک چشم فوتولیانی
عنبیه چشم دستگاه کلیماتور
عدسی چشم لامپ روشنایی
تطابق در چشم آذرسنجی نوری
تحرک چشم چشم مجهز به ابزار نوری
عیب نزدیک بینی چشم دستگاههای اپتیکی
عیب دوربینی چشم دستگاههای رادیولوژی
عیب پیرچشمی اجزای نوری
آستیگماتیزم چشم آشکارساز نوری
حد میزان میکروسکوپ سیستمهای لیزری
توان میکروسکوپ وسایل نورسنجی
شفافیت چشم نورافکن
فروغ ذره بین مواد فلورسانس
توان ذره بین دستگاه چشمی رامسدن
حد میزان ذره بین دستگاه چشمی هویگنس
حد تفکیک میکروسکوپ دستگاه چشمی کلنر
قدرت تفکیک دستگاه نوری چشمی ارتوسکوپیک
فاصله حداقل رویت دستگاه چشمی متقارن
فاصله حداکثر رویت طیف نگار شبکه ای
روشنایی تصویر دستگاه نوری کلنر اشمیت
توان تفکیک اجزای نوری دستگاه نوری متحدالمرکز
عبور نور از بلور تورمالین توان تفکیک رنگ
نور قطبیده صافی تداخلی
رنگ اجسام پراش با یک شکاف
رنگ پراش با دو شکاف
سیری رنگ بازتاب متوازی السطوح
انواع طیف گسیلی نوموگرافی
قوانین طیف سنجی نیوتن در نورشناسی
طیف جسم تابان تداخل سنج
تاریخ نورشناسی تداخل سنج فابری پرو
کوانتوم نور تداخل سنج مایکلسون
اثر فوتوشیمیایی نور تداخل سنج نجومی
نظریه فوتوشیمیایی دیدگانی تداخل سنج رابط فاز و دامنه
اصل نسبیت در مورد نور تداخل سنج توایمن و گرین
طبیعت عرضی موج نوری رفراکتور
بردار نور رفراکتور پولفریچ
بردار پوئنتینگ آذرخش
تابش بار الکتریکی شتابدار مهتاب
تابش بار الکتریکی آسمان شب
تابش چرنکوف رنگ آسمان و سپیده دم
خواص نور هاله خورشید
اپتیک کلاسیک رنگین کمان
اپتیک مدرن پدیده سراب
تداخل با لایه های نازک سرخی آسمان
چشمه نقطه ای نور تداخل با تیغه های نازک
مشخصات فیزیکی نور شیشه های غیر انعکاسی
کمیات نورسنجی توری منطقه ای
مهندسی روشنایی طرز ساخت آینه
انتشار مستقیم الخط موج طرز ساخت عدسی
بازتاب کلی نور طرز ساخت توری
شکست نور در عدسی طرز ساخت منشور
توان نوری عدسی معایب چشم
استگماتیزم طرز ساخت آینه شلجمی
آستیگماتیزم تطابق در چشم
پراش فرنل آزمایش دو منشور فرنل
پراش با تیغه کدر آزمایش دو آینه فرنل
حد تفکیک دوربین آزمایش دو شکاف یانگ
شدت نور فوتومتری
نحوه کار با اسپکترومتر سنجش زاویه راس منشور
طرح تداخلی گوه ضریب شکست منشور
سایه زاویه مینیمم انحراف منشور
منابع نوری سنجش ضخامت تیغه نازک
طبیعت نور تعیین شعاع سطوح کروی
فرمول عینک سازان ضریب شکست مایع
نور مایع تعیین ضخامت تیغه نازک
شفق قطبی کاربرد تداخل سنج مایکلسون
آینه های دی الکتریک کاربرد تداخل سنج فابری پرو
پلاریمتری کاربرد طرح تداخلی نیوتون
کریستال های دو شکستی کاربرد پراش تک شکاف فرانهوفر
کریستال کاربرد پراش دو شکاف فرانهوفر
قطبش کاربرد پراش توری
قطبش خطی نور اندازه گیری سرعت نور
کاربردهای قطبش آزمایش مایکلسون
تولید دسته اشعه موازی سرعت نور
دستگاه های رادیولوژی سلول کر
نقش پراش تک شکاف آزمایش ایری
آزمایش رومر
تعیین سرعت نور 1
تعیین سرعت نور 2
سرعت امواج رادیویی
تیغه و تداخل سنج مایکلسون
تعیین غلظت محلول
ضرایب شکست کلسیت
ضریب شکست دیوپتر
اندازه گیری زاویه حد
اندازه گیری زاویه بروستر
تابندگی نور با لوکس سنج
تعیین نمره عینک
ضریب عبور جسم شفاف
تعیین اختلاف دو خط سدیم
تعیین اختلاف دو خط سدیم
آزمایش پراش
آزمایش مایکلسون- مورلی
آزمایش هرتز
آزمایش فیزو
میکروسکوپ پلاریزان
آزمایش حلقه تداخل نیوتن
فوتوالاستیسیته
تیغه نیم موج
تیغه ربع موج
برش نوری سنگ گرانیت


تاریخچه:


نیوتون از اولین دانشمندانی بود که این شاخه از اپتیک را پایه گذاری کرد ایشان نظریه ذره ای نور را ارائه دادو نور را همانند موج صوتی دانست که در یک فضای مبهم اتر انتشارمی یابد که بعدها به این نتیجه رسیدند که جهت انتشار نور لزومی بر مادی بودن محیط نیست. که بعدها وجود محیطی مادی به نام اتر کنار گذاشته شد البته این نظریه قادر بودبرخی پدیده های نوری را شرح دهد از جمله از آن پدیده ها بازتاب،شکست و.... بودند.

مفاهیم اولیه اپتیک هندسی:


قوانین اپتیک هندسی: اصل بازگشت نور - سیر مستقیم الخط نور- چشمه های نوری - بزرگنمایی - درشت نمایی - ترسیم پرتو و روابط حاکم بر دستگاه های نوریسرعت نور- آزمایش فیزو در اندازه گیری سرعت نورآزمایش مایکلسون در اندازه گیری سرعت نور و...

قطعات اولیه اپتیک هندسی:


این قطعات کوچک سیستم های پیچیده نوری را ساخته اند که پدیده های بزرگی را ش و کشف و بررسی می نمایندعمده ترین قطعات عبارتند از:

عدسی ها- آینه ها- تیغه ها- کریستال ها- منشور ها و...

دستگاه های نوری:


طیف سنج ها- آشکار سازها ی نوری- دوربین هاتلسکوب ها- میکروسکوپ ها- پروژکتور ها- دستگاه های رادیولوژی - چشم- سیستم های لیزری- مسافت یاب های نوری و ...

پدیده های بارز:


در این شاخه بررسی نهایی با مشاهده صورت می پذیرد مثلا ستاره ای را رصد کنیم سپس ا زروی نور دریافتی بقیه بررسی ها و محاسبات و ... را انجام دهیم و یا از یکی عکس رادیولوژی داده های این عکس را پردازش در سیستم عامل نماییم و یا چشم یکی رابررسی کرده و عیب آن را یافته و به آن عینک مناسب را تجویز نماییم. باید به خاطر داشته باشیم که درماهیت کلی این پدیده ها مسأله بازتاب و شکست خودش را نشان می دهد و این باز تاب های مرکب و شکست های چند مرتبه را در سیستم ها بررسی نماییم تا یک پدیده نوری را توصیف کامل کرده باشیم.

آینده اپتیک هندسی:


چون زندگی طبیعی انسان همیشه با مشاهده هست و در این میان قوه بینایی بیشترین نقش را داردبنابراین نور با ماهیت هندسی ارتباط مستقیم با پدیده های قابل لمس بشری دارد و تا زندگی و خلقت هست این پدیده ها حضور داشته و حتی پدیده های هندسی جدیدی کشف و به قبلی ها اضافه می شود چرا که سیر تکامل این مقوله چنین بوده است و حضور جدی و پویای این شاخه از علم در زندگی پررنگ تر هم شده و رشد چشم گیری هم خواهد یافت.


تعداد بازدید ها: 130183


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..