منو
 کاربر Online
883 کاربر online

اسامی سیارات و اقمار

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک
(cached)

تصویر

تصویر
معادل فارسی
توضیح
معادل لاتین
img/daneshnameh_up/4/40/venus.jpg آناهیتا (زهره)نام دومین سیاره منظومه خورشیدی در زبان پهلوی ، به معنی پاک و نیالوده است و فرشته موکل آبها را نیز به همین نام خوانده‌اند. زهره یا ناهید یکی از سیاره‌هایی است که می‌توان آن را به آسانی در آسمان پیدا کرد. زهره گاهی 'ستاره شام' نامیده می‌شود. این سیاره درخشان بیش از هر سیاره دیگر ، به زمین نزدیک می‌شود و در نزدیکترین نقطه به 42 میلیون کیلومتری ما می‌رسد. در روشنترین حالت ، پس از ماه ، درخشنده‌ترین جرم آسمانی است. هنگام طلوع خورشید در مشرق دیده می‌شود و هنگام غروب خورشید در مغرب. شعاع زهره نزدیک به 6100 کیلومتر و چگالی آن 501 گرم بر سانتیمتر مکعب است
Venus
آئرولیت شهاب سنگی با آلیاژی مرکب از آلومینیوم ، مس و منگنز که تقریبا 86 درصد آن را آلومینیوم تشکیل می‌دهد.
aerolite
آپولو ، آپولونسیارکی که در سال 1932 م. کشف شد. مدار این سیارک در نزدیکترین وضعیت به یازده میلیون کیلومتری زمین می‌رسد. نام رب النوع اساطیری ، آفتاب و روشنایی یونان (آپولون) ، بر روی این سیارک گذاشته شده است.
Appollo
آدراسیت یکی از شانزده قمر "مشتری" نام این قمر از نام "آدرست" یکی از پادشاهان اساطیری "آرگوش" اخذ شده است.
Adrastea
آدرنیس سیارکی که در سال 1936 م. کشف شد. این سیارک در نزدیکترین وضعیت به 4/2 میلیون کیلومتری زمین می‌رسد. تمام اساطیری "آدونیس" قهرمان یونانی که زیباروی بود و افرودیت دلباخته او شد، بر روی این سیارک گذاشته شده است.
آریلیکی از پانزده قمر "اورانوس" که قطری در حدود 160/1 کیلومتر دارد.
Ariel
آستانه دمای ذراتدرجه حرارتی که هرگاه دما از آن فراتر رود مقادیر زیادی ذرات مادی از انرژی تشعشعی پرتو جسم سیاه ایجاد می‌گردد. برای هر ذره مادی "آستانه دمای" خاصی وجود دارد.
temperature
img/daneshnameh_up/1/19/ceres1.jpg آستروئید سیارک
asteroid
آمالیتا یکی از شانزده قمر "مشتری" نام اساطیری رایه روزگار کودکی "زئوس" خدای خدایان یونان بر روی این قمر گذاشته شده است.
Amalthea
آمورسیارکی که در سال 1932 م. کشف شد. مدار این سیارک در نزدیکترین وضعیت به 16 میلیون کیلومتری زمین می‌رسد.
Amor
آنانک نام یکی از شانزده قمر "مشتری" نام اساطیری رب النوع (الهه) آگاهی و بصریت در یونان بر روی این کمتر گذاشته شده است.
Ananke
ابروننام یکی از اقمار "اورانوس" که قطری در حدود 1550 کیلومتر دارد.
oberon
اپیمدئوس یکی از اقمار "زحل" نام یکی از برادران قهرمانان اساطیری یونان "اطلس" و "پرومته" بر روی این قیر گذاشته شده است.
Epimetheus
img/daneshnameh_up/9/9d/EuropaBall.jpg اروپا یکی از اقمار گالیله‌ای مشتری با قطری در حدود 130/3 کیلومتر و 900 و 670 کیلومتر فاصله از سطح سیاره که تماس سطح آن را لایه‌ای از یخ به ضخامت 100 کیلومتری پوشانده است.
Europa,JII
اروسسیارکی ما بین زمین و مریخ که در سال 1898 م. کشف شده است، مدار این سیارک در نزدیکترین وضعیت به کمتر از بیست و یک میلیون کیلومتری مدار زمین می‌رسد. نام اساطیری خدای عشق که هم زمان با زمین متولد شده ، بررسی این سیارک گذاشته شده است.
Eros
اطلس نزدیکترین قمر کشف به سیاره "زحل" نام قهرمان اساطیری یونان که به دستور "زئوس" خدای خدایان به بر دوش کشیدن زمین محکوم شده بر روی این قمر گذاشته شده است.
Atlas
افلیا نام یکی از پانزده قمر "اورانوس" که در دهخه 1980 م . کشف شده است. نام یکی از قهرمانان نمایشنامه "هملت" اثر ویلیام شکسپیر ، بر روی این قمر گذاشته شده است.
ophelia
اقمار گالیله‌ایچهار قمر "یر" ، "اروپا" ، "گانیمید" و "کالیستو" که در سال 1610 م. بوسیله "گالیله" کشف شده‌اند. قمر این چهار قمر به ترتیب 3640 ، 310 و ، و5 ، 850 و 4 کیلومتر است. این چهار قمر را با نمادهای JIV,JIII,JII,JI نیز نشان می‌دهند که ترکیبی از اعداد یک تا چهار رومی و حرف اول نام اروپایی مشتری (حرف J) است.
Galilean moons
الیمیوس یکی از چهار آتشفشان خاموش مریخ و بلندترین کوه سرتاسر منظومه خورشیدی. نام اساطیری پرورش دهنده دوران کودکی "زئوس" خدای خدایان یونان ، بر روی این آتشفشان گذاشته شده است.
Olympus
امبریل نام یکی از قمرهای "اورانوس" که قطری در حدود 190و1 کیلومتر دارد.
Umbriel
انسلادوسیکی از قمرهای "زحل".
Enceladus
اورمزد نام باستانی سیاره مشتری که از مخفف نام "اهورامزدا" خداوندگار زرتشتیان اخذ شده است و همچنین نام روز اول از هر ماه خورشیدی.
ایکاروس سیارکی واقع در حد فاصل عطارد و خورشید که نزدیکترین جسم آسمانی به خورشید است. نام اساطیری رب النوع "ایکاروس" که با بالهائی از موم به سوی خورشید پرواز نمود، بر روی این سیارک گذاشته شده است.
Icarus
تصویر
بدرماه تمام ، ماه شب چهارده ، آیبک ، اهله قمر.
full moon
پاسیفا یکی از شانزده قمر "مشتری".
Pasi phae
پالاسدومین سیارکی که در سال 1802 م. کشف شده و فاصله متوسط آن از خورشید 8/2 واحد نجومی است.
Pallas
پاندورا یکی از هفده قمر "زحل" نام اساطیری "پاندور" نخستین زنی که توسط "زئوس" خدای خدایان یونان باستان خلق شد، بر روی این قمر گذاشته شده است.
Pandora
پرومتئوسیکی از هفده قمر "زحل" نام این قمر از نام "پرومته" یکی از پادشاهان اساطیری "کولوفون" اخذ شده است.
Prometheus
پورتیا یکی از قمرهای سیاره "اورانوس" که در سال 1986 م. هنگام عبور سفینه "ویه جر (Voyager)" نزدیکی سیاره ، کشف شده است.
Portia
پوک یکی از پانزده قمر سیاره "اورانوسگ که در سال 1985 م. هنگام عبور سفینه "و به جبر (Voyager)" از نزدیکی سیاره ، کشف شده است.
Puck
تالاسا یکی از هشت قمر نپتون.
The Lassa
تبه یکی از قمرهای شانزده گانه "مشتری" نام اساطیری دختر پادشاه "کولوفون" بر روی این قمر گذاشته شده است.
Thebe
تتا – نهر ستاره‌ای با قدر ظاهری 1/3 واقع در صورت فلکی "نهر (جوی)" که بعضا "آخر النهر" نیز نامیده شده است.
Theta-Eridani,θ.Eri
تتیس یکی از هفده قمر "زحل".
Tethys
img/daneshnameh_up/6/6b/Trition.jpgتریتون بزرگترین قمر از قمرهای هشت گانه نپتون که با دمایی منفی 235 درجه سانتی گراد ، سردترین جسم منظومه خورشیدی است.
Trition
تلستو یکی از اقمار هفده گانه "زحل" نام اساطیری یکی از چهل و یک فرزندی که از ازدواج دختران "تتیس" و "اقیانوس" ، قهرمانان اساطیری با خدا ، این افرباد شبه متولد شدند ، بر روی این قمر گذاشته شده است.
Telesto
تیتان بزرگترین قمر از قمرهای هفده گانه "زحل" و تنها قمری که پیرامون آن "جو" مشاهده می‌شود.
Titan
تیتانیا یکی از پانزده قمر در اورانوس با قطر 610 و 1 کیلومتر نام این قمر از نام عمومی شش دختر رب النوع اساطیری آسمان (اورانوس) اخذ شده است.
Titania
تیر شهابپدیده نورانی حاصل از برخورد شهابواره‌های جامد با جو زمین بر اثر مقاومت هوا و وجود مالش زیاد. سرعت تیرهای شهاب نزدیک 80 کیلومتر در ثانیه است و در حدفاصل 80 تا 150 کیلومتری سطح زمین مرئی می‌گردند.
Falling star, meteor
img/daneshnameh_up/e/e2/the-moon-of-mars.jpgفوبوس نام یکی از اقمار دو گانه سیاره "مریخ" که با قطری در حدود 16 کیلومتر و 5900 کیلومتر فاصله از سطح سیاره هر 7 ساعت و 39 دقیقه یکبار به دور میخ می‌گردد. نام فوبوس به معنی ترس و نام یکی دو صحابه رب النوع اساطیری چنگ (مریخ) ، بر روی این قمر گذاشته شده است.
Phobos
فوبه یکی از اقمار "زحل" که از سطح سیاره 106×16 کیلومتر فاصله دارد. نام فوبه به معنی درخشنده و نام دختر قهرمانان اساطیری یونان "اورانوس" و "گایا" بر روی این قمر گذاشته شده است.
Phoebe
کالیپسو نام یکی از هفده قمر زحل.
Calypso
کالیستو یکی از اقمار گالیله‌ای. سیاره مشتری که با قطری در حدود 4850 کیلومتر ، دومین قمر بزرگ سراسر منظومه خورشیدی است. مقایسه قطر کابیستو با قطر 4880 کیلومتری سیاره عطارد نشانگر عظمت و بزرگی این قمر است. در فاصله کالیستو از سطح سیاره مشتری 1880000 کیلومتر است.
Callisto , JIV
کبوتر ، حمامه مواد طبیعی غیر آلی و جامد که در پوسته بیرونی زمین ، سنگهای آسمانی و سنگهای ماه و سیارات یافت می‌شوند.
Columba
کردلیا یکی از پانزده قمر اورانوس که در سال 1986 م. و به دنبال دیوار شفینه "ویجر- 2 (Voyager2) از سیاره کشف شد.
Cordelia
کرسیدا یکی از پانزده قمر اورانوس که در سال 1986 م. و به دنبال دیدار سفینه "ویجر- 2 (Voyager2) از این سیاره کشف شد.
Cresside
کسوف حلقوی هرگاه ماه به هنگام کسوف (خورشید گرفتگی) آنقدر از زمین دور باشد که اندازه قرص ظاهری آن از قرص خورشید کوچکتر به نظر برسد، نور خورشید همچون حلقه‌ای پیرامون ماه مشاهده می‌شود.
annular eclipse
لدا یکی از شانزده قمر سیاره "مشتری".
Leda
لیستیا یکی از شانزده قمر سیاره مشتری.
Lysithea
متیس یکی از شانزده قمر سیاره مشتری.
Metis
میراندا یکی از پانزده قمر اورانوس که از نظر شکل ظاهری ، کره‌ای ناهمگن و صیقل نیافته است. احتمال می‌رود که اصابت شد "یک جسم آسمانی بزرگ با قمر اولیه موجب از هم پاشیدگی هر دو چسم شده و سپس خرده‌های باقی مانده - در غیاب حرارت کافی برای ذوب مجدد و ایجاد شکل منظم - بر اثر گرانش چون توده‌ای کلوخ مانند در هم تنیده شده باشند.
Miranda
میماس یکی از هفده قمر زحل 188000 کیلومتر از مرکز سیاره فاصله دارد.
Mimas
نایاد یکی از هشت قمر "نپتون".
Naiad
نرئید یکی از هشت قمر سیاره نپتون که هر 360 روز یکبار به دور آن می‌گردد. در خروج از مرکز "مدار این قمر 75/0 است، از همین رو حداقل فاصله آن از سیاره (1175000 کیلومتر) با حداکثر فاصله آن (11000000کیلومتر) بسیار اختلاف است.
Nereid
نستور از جمله سیارکهای منظومه خورشیدی که اوج مدار آن از مدار مشتری فراتر است.
Nestor , 659 Nestor
هرمس نام سیارکی که در دهم اکتبر سال 1937 م. از فاصله‌ای بسیار نزدیک به زمین (حدود 800 کیلومتری آن) عبور نمود.
Hermes
هلن یکی از هفده قمر زحل.
Helen
هیپریون یکی از اقمار هفده گانه زحل که قمری در حدود 480 کیلومتر دارد.
Hyperion
هیمالیا یکی از شانزده قمر سیاره مشتری.
Hymalia
پاپتوس یکی از هفده قمر زحل.
Iapetus
img/daneshnameh_up/6/69/io.jpg یو یکی از اقمار گالیله‌ای و سیاره مشتری با قطری حدود 3640 کیلومتر واقع در فاصله متوسط 421600 کیلومتری سطح سیاره.
Io,JI
مقارنه سفلیدر مورد سیاره‌های زهره و عطارد ، مقارنه ، دو نوع است. یکی مقارنه سفلی و آن زمانی است که سیاره بین خورشید و زمین قرار گرفته ، و دیگری مقارنه علیا و آن وقتی است که خورشید بین زمین و سیاره واقع است.
Inferior Conjuction
مقارنه علیا
Superior Conjunction
مقابلهوقتی که خط واصل از زمین به خورشید و از زمین به ماه یا یک سیاره ، دقیقا در یک راستا اما در دو جهت مختلف قرار داشته باشند، گفته می‌شود که ماه و یا سیاره در حالت مقابله‌اند. در چنین حالتی طول خورشید و سیاره بر روی کره سماوی 180 درجه مختلف خواهند داشت.
Oppasition
حرکت مداری زمین به دور خورشیدزمین دارای دو حرکت واقعی است؛ یکی حرکت وضعی و یا حرکت دورانی آن حول محورش ، که موجب حرکت ظاهری روزانه خورشید است و دیگری حرکت انتقالی و یا مداری سالیانه به دور خورشید که موجب پیدایش حرکت ظاهری سالانه خورشید در امتداد دایرة البروج ، می‌باشد.
The Earth's Orbital Motion Round the Sun
نقطه حضیضدر حوالی دوازدهم دی ماه (دوم ژانویه) زمین به نقطه‌ای می‌رسد که دارای نزدیکترین فاصله از خورشید است، در این حالت گفته می‌شود که زمین در نقطه حضیض است.
Perihelion
نقطه اوجدر حوالی یازدهم تیرماه (دوم ژوئیه) زمین به نقطه‌ای می‌رسد که دارای دورترین فاصله از خورشید است که نقطه اوج نام دارد.
Aphelion
نقطه حضیض خورشیدیوقتی که زمین نسبت به خورشید در نقطه حضیض است، در آن صورت خورشید نسبت به زمین ، در نقطه حضیض خورشیدی است.
Perigee
اوج خورشیدیوقتی زمین نسبت به خورشید در نقطه اوج است، خورشید نسبت به زمین در اوج خورشید است.
Apogee
خط حد دوری و نزدیکیخط واصل بین دو نقطه حضیض و اوج ، به نام خط حد دوری و نزدیکی مرسوم است.
Apse Line
فصولدر طول مدتی که زمین در مسیر بیضی شکل ، به دور خورشید می‌گردد، امتداد محور آن به موازات خود باقی مانده و زاویه آن با سطح مدار در حدود 55/ ْ 66 است، مایل بودن محور چرخشی زمین نسبت به سطح مداری آن ، موجب بوجود آمدن فصول است.
The Seasons
img/daneshnameh_up/6/66/anim_moon_eclipse_small.gifماه گرفتگیدر خسوف (ماه گرفتگی) زمین در حرکت مداری خود به دور خورشید سایه‌اش را، که در فضا در سمتی مخالف خورشید ممتد است، به دنبال می‌کشد. سایه زمین به شکل یک مخروط است که قاعده آن مقطع زمین و طول متوسط آن 1،3a80،000 کیلومتر است. طول این سایه ، بر اثر تغییر فاصله زمین از خورشید تا حدود 40000 کیلومتر نسبت به مقدا متوسط تغییر می‌کند. خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه وارد مخروط سایه زمین شود.
Eclipses
حرکت قهقرایی مدار ماهمحور عمود بر مدار ماه یک مخروطی را در حدود کمی کمتر از 19 سال به دور محود عمود بر دایرة البروج می‌پیماید. این اثر به نام حرکت قهقرایی مدار ماه نامیده می‌شود. این اثر به همراه دو پدیده مذکور در فوق موجب رقص محوری ، محور زمین در مسیر حرکت تقدیمی آن می‌شود.
Rgression of the Moon 's Orbit
img/daneshnameh_up/f/fb/spinning_top.gifحرکت تقدیمی عمومیحرکت تقدیمی ناشی از اثر ماه و خورشید و حرکت تقدیمی سیاره‌ای ، به عنوان تغییرات دراز مدت شناخته شده‌اند. مجموعه دو حرکت تقدیمی ، به نام حرکت تقدیمی عمومی معروف است.
General Precession
تصویر
مریخ (بهرام)مریخ ، سیاره سرخ فام منظومه شمسی ، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. درست مانند زمین ، یخهای قطبی ، دره‌های عمیق ، کوه ، غبار ، طوفان و فصل دارد. در دشتهای آن مانند ماه ، گودالهای برخوردی حاصل برخورد سنگهای آسمانی دیده می‌شود. با وجود اندازه کوچکش ، بلندترین کوه و بزرگترین دره منظومه شمسی در این سیاره پیدا شده است.
Mars
عطارد (تیر)عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است. از اینرو ، دمای آن در روز به 400 درجه سانتیگراد می‌رسد. در این دما سرب هم ذوب می‌شود. شبها دما افت می‌کند و احتمالا تا 200 درجه سانتیگراد پایین می‌آید. عطارد جو ندارد و نمی‌تواند گرما را نگه دارد. از اینرو دمای شب و روز آن تفاوت زیادی باهم دارند. یک بار چرخش آن به دور خود 59 روز و یک بار گردش آن به دور خورشید 88 روز طول می‌کشد. مدار عطارد کاملا به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله آن از خورشید بین 47 تا 69 میلیون کیلومتر تغییر می‌کند. این سیاره کوچک اندکی از ماه بزرگتر است.
Mercury
img/daneshnameh_up/1/18/jupiter.jpg مشتری (برجیس)مشتری که نزدیکترین سیاره غول پیکر به خورشید است، از نظر بزرگی و جرم در مقام اول جای دارد. هنگامی که در آسمان پدیدار می‌شود، به غیر از زهره از تمام ستارگان و سیاره‌های دیگر ، نورانی تر دیده می‌شود. اشکال گوناگونی در مشتری دیده می‌شود که حتی با یک تلسکوپ کوچک نیز قابل رویت است. مثلا لکه بزرگ سرخ رنگی می‌توان در آن دید. موقعی که به مشتری نگاه می‌کنیم، فقط ابرها و توفانهای جو فوقانی آن را می‌بینیم. حتی تلسکوپهای مستقر در سفینه‌های فضایی نمی‌توانند از سطح پنهان در زیر هزاران کیلومتر گاز تیره جو آن تصویر بدست آورند.
Jupiter
img/daneshnameh_up/9/93/IMG_BANDEAU_2.jpgزحل (کیوان) زحل از جنبه‌های زیادی شبیه مشتری است، جز اینکه در اطراف آن چندین حلقه شگفت انگیز وجود دارد. جرم زحل ، صد بار بیش از جرم زمین است. و لی تقریبا تمام ماده آن به شکل گاز است و صخره‌ای نیست. لایه‌های ابری جو آن مانند ابرهای مشتری واضح نیستند. اما وجودشان حتمی است. ده قمر در اطراف زحل وجود دارد. قطر یکی از آنها که تیتان نامیده می‌شود، حدود 6000 کیلو متر است. از این رو بزرگترین قمر در منظومه شمسی به حساب می‌آید. تیتان خود دارای جوی است که از متان و آمونیاک تشکیل یافته است.
Saturn
img/daneshnameh_up/d/d6/nepton.jpgنپتوننپتون هشتمین سیاره نزدیک به خورشید و چهارمین غول گازی است. از لحاظ اندازه و ساختار شبیه به سیاره همسایه‌اش ، اورانوس ، می باشد. جو آبی رنگ و درخشان این سیاره بخاطر وجود گاز متان در آن است. شکلهای ابر مانند متعدی روی این سیاره وجود دارند که مهمترین آنها لکه سیاه بزرگ نام دارد. این لکه ، مجموعه طوفانی عظیمی به بزرگی کره زمین است. شکلهای ابر مانند نپتون ، توسط سریعترین بادهای منظومه شمسی با سرعتی معادل 2200 کیلومتر در ساعت (1370 مایل در ساعت) جابجا می‌شوند. زیر این ابرها ، جبه‌ای از یخ و گاز و هسته‌ای سنگی و کوچک قرار دارد.
Nepton
img/daneshnameh_up/8/83/pluto.jpgپلوتوننهمین سیاره منظومه شمسی ، پلوتون (سیاره تنها) در سال 1930میلادی توسط کلاید تامباو از طریق عکسبرداریهای متوالی کشف شد. مقایسه عکسهای یک ناحیه ثابت از آسمان در شبهای مختلف نشان می‌داد که این اجرام آسمانی طی یک فاصله زمانی معین ، نسبت به ستارگان زمینه تغییر مکان می‌دهد. از همین رو وجود آن به عنوان یک سیاره جدید ، تأیید شد.
pluto


تعداد بازدید ها: 561537


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..