منو
 صفحه های تصادفی
تشکیل ارتش نیرومند و نا آگاه معاویه
تاکسی پرنده
کاسیتریت
زندگینامه آلکسی لئونوف
پاسخ جان هیک به اشکالات وارده بر پلورالیسم دینی
پیشروی قوای روس به سوی پایتخت در جنگ دوم
Hassium
اسپسارتیت
ویژگیهای هندسی مثلث
اصالت عقل در سنت
 کاربر Online
1038 کاربر online

آزمایش چرخش آب

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > عجایب و سرگرمیهای فیزیک
(cached)

آ ب چرخا ن دا را ی سطح خمیده ا ست .img/daneshnameh_up/0/0e/nasp8.jpg

وقتی یک ظرف پر ا ز آ ب را روی سینی چرخا ن می چرخا نید شکل سطح آ ن خمیده
می شود به ا ین ا نحنا سهمی می گو یند .

وسا یل مورد نیا ز:


  • یک جعبه پلا ستیکی شفا ف مستطیل شکل (30×25×30سا نتی متر)
  • چسب سیلیکون برا ی ضد آ ب کردن جعبه
  • یک سینی چرخا ن با ا بعا د بیشتر ا ز جعبه
  • 2 عدد قطعه چوبی یا پلا ستیکی (5×13×15سا نتی متر)
  • شیر آ ب
  • چسب قوی

شرح آ زما یش:


ا زچسب سیلیکون ا ستفاده می کنیم تا ما نع نشت آ ب ا زجعبه شویم و سورا خی را در بالای جعبه ا یجاد کرده یا بالای جعبه را با زمی گذاریم .
قطعه ها را به صورتی به سینی چرخا ن می چسبا نیم که در کنا ر جعبه قرا ر گیرند و آ ن را محکم نگه دارند .
img/daneshnameh_up/e/ea/nasp9.jpg
نصف ا رتفاع جعبه را ا ز آ ب پر می کنیم و صفحه چرخا ن را می چرخا نیم .
به شکل سطح آ ب تو جه کنید .


چه ا تفاقی در حا ل وقوع ا ست ؟


وقتی که مو ج ها روی آ ب چرخا ن نشست می کنند سطح آ ب خمیده می شود که ا ین ا نحنا سهمی نا م دا رد. وقتی جعبه می چرخد آ ب به دلیل ا ینرسی تما یل دا رد که حرکتش را روی خط مستقیمی که بر سطح دا یره چرخش مما س ا ست ا دا مه دهد ولی د یوا ره ها ی جعبه با ا ین مسئله مقا بله می کنند وبه آ ن نیرو وا رد کرده و آ ب حرکت دا یره ا ی می گیرد .
ذرا ت آ ب نزد یک به کنا ره جعبه دا یره بزرگتر و ذ را ت آ ب نزد یک به مرکز دا یره ی کو چکتری را
می پیما یند .ا ین مسئله به ا ین د لیل ا ست که ذ را ت آ ب نزدیک به کنا ره ها تند تر ا زذ را ت آ ب نزدیک به مرکز حرکت می کنند . نیروی بیشتری برا ی حرکت سریع تر جسم روی مسیر دا یره ا ی نیا ز ا ست که ا ین نیرو نیروی جا نب به مرکز نا م دا رد . وقتی سطح آ ب در تعا دل ا ست تما م نیرو ها ی وا رد برآ ب بر سطحش عمود هستند نمودا ر زیر را بطه نیرو های وا رد بر آ ب را با شیب سطح آ ب نشان میدهد .
نمودا ر نشا ن می دهد که شیب سطح آ ب مقدا ر نیرویی که لازم ا ست تا آ ب را روی مسیر دا یره شکل به حرکت درآ ورد را نما یا ن می سا زد .
می توا نید ثا بت کنید که آ ب سهمی شکل می شود . می دا نید که معا د له سهمی y=x^2 ا ست . روی یک کاغذ یک سهمی بکشید و آ ن را روی جعبه بچسبانید سپس جعبه را بچرخانید و سر عت چرخش را طوری تنظیم کنید تا شکل سطح آ ب منطبق بر شکل سهمی روی کاغذ شود .
img/daneshnameh_up/c/ce/nasp10.jpg


تعداد بازدید ها: 13145


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..