آزمایش اینرسی

علامت ± را با ماوس گرفته و به طرف ® حرکت دهید.
با نزدیک شدن علامت (با توجه به انتخاب جذب یا دفع) نیروی جاذبه یا دافعه اعمال خواهد شد.
توجه داشته باشید که اصطکاک صفر است و با اعمال نیرو به صورت مداوم حرکت شتابدار خواهد شد.
با جابجا کردن ماوس در مقابل ® جهت نیرو معکوس خواهد شد!

جذب دفع

در صورت اشکال در مشاهده، فایل زیر را دریافت و نصب کنید. http://www.download.support.safetec.net/msjavx86/msjavx86.exe