آزمایش دوپلر

با تغییر دادن سرعت، میتوانید حتی از
موج خود جلو زده و آنرا معکوس کنید!

در صورت اشکال در مشاهده، فایل زیر را دریافت و نصب کنید. http://www.download.support.safetec.net/msjavx86/msjavx86.exe