منو
 کاربر Online
1251 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (73)

پیش گیری از زلزله
(دانشنامه )
 
زمین لرزه و ژئوتکنیک
(دانشنامه )
 
سد کرخه
(دانشنامه )
 
خاکها در کاربردهای مهندسی
(دانشنامه )
 
بهمن برف
(دانشنامه )
 
انواع خاک مشکل آفرین
(دانشنامه )
 
آسفالت
(دانشنامه )
 
پایداری سدها
(دانشنامه )
 
تثبیت دامنه‌های خاکی
(دانشنامه )
 
نحوه تشکیل منابع شن و ماسه
(دانشنامه )
 
تونلزنی و ژئوتکنیک
(دانشنامه )
 
رسها
(دانشنامه )
 
اندازه گیری ویژگیهای خاک
(دانشنامه )
 
اندازه گیری ویژگیهای سنگ
(دانشنامه )
 
مکانیک خاک
(دانشنامه )
 
مکانیک سنگ
(دانشنامه )
 
طبقه بندی خاک
(دانشنامه )
 
تکنیک حفر تونل
(دانشنامه )
 
گمانه
(دانشنامه )
 
پایداری سازه‌های کنار آبی
(دانشنامه )
 
کمپاس
(دانشنامه )
 
کتابهای زمین شناسی مهندسی
(دانشنامه )
 
واژگان زمین شناسی مهندسی
(دانشنامه )
 
انواع مصالح خرده سنگی در سد سازی
(دانشنامه )
 
landslide3
(تصویر )
 
landslid2
(تصویر )
 
jimcliff
(تصویر )
 
braziliantest
(تصویر )
 
rockdynamic
(تصویر )
 
mine001
(تصویر )
 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3