منو
 صفحه های تصادفی
واحدهای زمین شناختی و ساختمانی ایران
گفتگو با حضرت خضر
زنسیت
ایستگاههای هواشناسی جاده‌ای
اعتدال و میانه روی در دوستی
بداء
فراخوان مشارکت در محتوای گروه ادبی
محسوسات
طبیعت جریان الکتریکی در نیم رساناها
پیشینه ابلیس از تمرد
 کاربر Online
317 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (32)

ساختمان RNA
(دانشنامه )
 
اسید نوکلئیک
(دانشنامه )
 
ریبوزوم
(دانشنامه )
 
ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین
(دانشنامه )
 
مراحل و چگونگی رونویسی در یوکاریوتها
(دانشنامه )
 
گیاهان و مهندسی ژنتیک
(دانشنامه )
 
مهندسی ژنتیک در پستانداران
(دانشنامه )
 
ژنتیک مولکولی
(دانشنامه )
 
مشاوره ژنتیکی
(دانشنامه )
 
روش PCR
(دانشنامه )
 
مهندسی ژنتیک در مخمرها
(دانشنامه )
 
رونویسی در پروکاریوتها
(دانشنامه )
 
تشخیص پیش از تولد
(دانشنامه )
 
نقشه برداری ژنتیکی ژنهای انسان
(دانشنامه )
 
نقشه برداری فیزیکی ژنهای انسان
(دانشنامه )
 
کاربردهای نقشه برداری ژنی
(دانشنامه )
 
ژنتیک
(دانشنامه )
ژنتیک 
انگشت نگاری DNA
(دانشنامه )
 
ژنتیک پزشکی و انسانی
(دانشنامه )
 
تعیین جنسیت در جانداران
(دانشنامه )
 
کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح دام
(دانشنامه )
 
ژنتیک و اصلاح گونه‌های حشرات
(دانشنامه )
 
جهش ژنی در باکتریها
(دانشنامه )
 
انتقال ژن در باکتریها
(دانشنامه )
 
آشنایی با ژنومیک
(دانشنامه )
 
پروتئینهای حشره کش و چگونگی عمل آنها
(دانشنامه )
 
بیماری تی-ساکس
(دانشنامه )
 
بیماری گزرودرما پیگمانتازوم
(دانشنامه )
 
اسید نوکلئیک
(تصویر )
 
اسید نوکلئیک
(تصویر )
 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2