منو
 کاربر Online
1000 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (25)

اندازه گیری فشار روانی
(دانشنامه )
 
خواب مصنوعی
(دانشنامه )
 
روشهای تحقیق همبستگی
(دانشنامه )
 
تاریخچه آزمون‌های روانی
(دانشنامه )
 
علت شناسی کمرویی
(دانشنامه )
 
روان سنجی و اندازه گیری
(دانشنامه )
 
طبقه بندی آزمون‌های روانی
(دانشنامه )
 
مصاحبه بالینی - تشخیصی در روان شناسی
(دانشنامه )
 
راهبردهای ایجاد رابطه در مصاحبه روانی تشخیص
(دانشنامه )
 
آزمایشات ساده برای سنجش ادراک کودکان
(دانشنامه )
 
آزمایشات ساده برای سنجش هوش کودکان
(دانشنامه )
 
آزمون شخصیتی MMPI
(دانشنامه )
 
آزمون هوش استنفرد _ بینه
(دانشنامه )
 
اصول سنجش و اندازه گیری
(دانشنامه )
 
ارزیابی چند محوری D.S.M– IV-R
(دانشنامه )
 
روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی
(دانشنامه )
 
پرورش اعتماد به نفس در کودکان
(دانشنامه )
 
کاردرمانی
(دانشنامه )
 
آیا می‌شود شادی را اندازه گرفت؟
(دانشنامه )
 
آمار توصیفی
(دانشنامه )
 
آمار استنباطی
(دانشنامه )
 
آزمون استعداد تشخیصی
(دانشنامه )
 
توجه به تفاوت‌های فردی در آموزش کلاسی
(دانشنامه )
 
آزمونهای هوش
(دانشنامه )
 
دانش آموزان دچار نارسایی ذهنی در مدارس عادی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/1
1