منو
 کاربر Online
1523 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (20)

واکنش گرماگیر
(دانشنامه )
 
تصعید
(دانشنامه )
 
درجه آزادی
(دانشنامه )
 
صفر مطلق
(دانشنامه )
 
نقطه سه گانه آب
(دانشنامه )
 
ظرفیت تبخیر
(دانشنامه )
 
ظرفیت گرمایی
(دانشنامه )
 
مقیاس دمایی
(دانشنامه )
 
اثر تشعش حرارتی روی مواد مختلف
(دانشنامه )
 
انرژی فعالسازی
(دانشنامه )
 
ترموشیمی
(دانشنامه )
 
فشار بخار
(دانشنامه )
فشار بخار 
نیروی محرکه الکتریکی
(دانشنامه )
 
نحوه تولید گاز مایع
(دانشنامه )
 
تصعید
(تصویر )
 
شیمی
(تصویر )
 
گرمای ویژه
(تصویر )
 
ترموشیمی
(تصویر )
 
گاز1
(تصویر )
 
گاز 2
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1