منو
 کاربر Online
1949 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (27)

انواع بلور
(دانشنامه )
 
بلور مایع
(دانشنامه )
بلور مایع 
فیزیک حالت جامد
(دانشنامه )
فیزیک حالت جامد 
ساختار بلوری
(دانشنامه )
 
خواص بلورها
(دانشنامه )
خواص بلورها 
الماس
(دانشنامه )
 
لیزرهای حالت جامد
(دانشنامه )
 
طیف اتمی
(دانشنامه )
 
آشکارساز نیم رسانا
(دانشنامه )
 
بلور
(دانشنامه )
بلور 
فونون
(دانشنامه )
 
حالات ماده از جامد تا پلاسما
(دانشنامه )
 
نیم رسانای نوع p و نوع n
(دانشنامه )
 
آزمایش تهیه بلور
(دانشنامه )
 
بلورشناسی
(دانشنامه )
 
فونون
(تصویر )
 
فونون1
(تصویر )
 
فونون2
(تصویر )
 
فونون
(تصویر )
 
ظرفیت گرمایی ویژه
(تصویر )
 
ظرفیت گرمایی ویژه1
(تصویر )
 
فونون1
(تصویر )
 
تابع نمایی
(تصویر )
 
بسط تابع نمایی انرژی نوسانگر ساده
(تصویر )
 
حالت جامد
(تصویر )
 
نیمرسانا
(تصویر )
 
پیوند pnp
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1