منو
 کاربر Online
1808 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (22)

نمودار مکان - زمان
(دانشنامه )
 
شیب عرضی جاده
(دانشنامه )
 
حرکت انتقالی
(دانشنامه )
 
نمودار سرعت - زمان
(دانشنامه )
 
حرکت وضعی زمین
(دانشنامه )
 
سینماتیک
(دانشنامه )
سینماتیک 
حرکت یکنواخت
(دانشنامه )
 
حرکت انتقالی زمین
(دانشنامه )
 
حرکت نوسانی
(دانشنامه )
 
حرکت شتابدار
(دانشنامه )
 
حرکت پرتابی
(دانشنامه )
 
حرکت دورانی
(دانشنامه )
 
قانون هوک
(تصویر )
 
جرم و فنر
(تصویر )
 
قانون هوک
(تصویر )
 
رسم نمودار
(تصویر )
 
رسم نمودار نیرو
(تصویر )
 
حرکت یکنواخت
(تصویر )
 
انرژی جنبشی و پتانسیل
(تصویر )
 
نمودار حرکت با شتاب ثابت
(تصویر )
 
تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی
(تصویر )
 
جرم و فنر
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1