منو
 صفحه های تصادفی
یزید بن ثبیط و پاسخ مثبت به دعوت امام حسین علیه السلام
ستاره نوترونی و پالسار
ایدئولوژی
مقام علی علیه السلام بالاتر از اندیشه مردم است
تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی
پرخاش حسنین به مروان
ضرب المثلهای قرآنی
توازی
همه چیز غیر از آفرینش و رزق به پیامبر سپرده شده است
عدسی
 کاربر Online
509 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم ریاضی>ریاضی>مثلثات ("")
..

اشیا (16)

مثلثات
(دانشنامه )
 
تحولات تاریخی دانش مثلثات
(دانشنامه )
 
کاربرد مثلثات کروی
(دانشنامه )
 
انواع تابع
(دانشنامه )
 
دستگاه مختصات قطبی
(دانشنامه )
 
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع
(دانشنامه )
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع 
trigonometry.gif
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی2
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
مثلث کروی
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1